Genişletilmiş Özet Hakkında

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET 

Dergimiz yayın kurulu Türkçe makaleler için, 2019 yılından itibaren, tüm makaleleri İngilizce Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) ile birlikte yayınlama kararı almıştır.

Genişletilmiş Özet, makalelerin dergimize ilk başvurusu esnasında değil; eğer makale yayına kabul edilirse, dizgi aşamasında yazarlardan talep edilecektir (İsteyen yazarlar ilk aşamada makalenin sonuna ekleyebilirler.)

Genişletilmiş Özet, küresel ölçekte konuyla alakalı veri tabanlarını tarayan araştırmacılar ve okuyucular için yarar sağlar. Bununla birlikte, çalışmanın sorununun, amacının, metodunun ve sonuçlarının geleneksel özete göre daha ayrıntılı ele alınacağı Genişletilmiş Özet, İngilizce dilinde olacağı için makalelerin uluslararası atıf almasının yolunu da açmaktadır.

Genişletilmiş özet, tercihen 500-750 kelime uzunluğunda olmalı; çalışmanın amacını, sorununu, metodunu, bulgularını ve sonuçlarını alt başlıklar halinde açık bir şekilde vermelidir. Genişletilmiş özet içindeki alt başlıklar, çalışmanın türüne göre çeşitlilik gösterebilir.

Aşağıdaki tabloda, Genişletilmiş Özette Kullanılabilecek Alt Başlıklar gösterilmiştir. Çalışmayı açık ve anlaşılır özetlemek için aşağıdaki örneklerden birini kullanabilirsiniz.

 

Örnek 1:

Introduction and Research Questions & Purpose:

Giriş ve araştırmanın amaç kısmında, çalışmanın hangi soruya cevap aradığı, hangi araştırma sorusu ya da sorularından yola çıkıldığı ve bu çalışmanın niçin gerekli olduğuna ilişkin okuyucuda net fikir oluşumunu sağlayacak açıklıkta bilgiler verilmelidir.

Literature Review:

Literatür taramasının yöntemini (hangi veri tabanlarından yararlanıldı, ne tür kaynaklara ulaşıldı vs.), amacını ve ulaşılan kaynakların genel eğilimi (bu konuda yapılan daha önceki araştırmaların kesiştiği veya ayrıldığı noktalar nelerdir vs.) kısaca belirtiniz.

Özellikle çalışma konusu ve amacıyla ilişkili doğrudan olan çalışmalar özetlenmeli ve yapılan çalışmanın bu anlamda niçin önemli / anlamlı olduğu, hangi boşluğu dolduracağı, ilave hangi katkıyı sağlayabileceği net olarak açıklanmalıdır.

Methodology:

Bu kısımda,

·         Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme);

·         Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel);

·         Çalışmanın problem(ler)i (amaç kısmında belirtilenlerle uyumlu olarak);

·         Eğer var ise modeli ve/veya hipotez(ler)i;

·         Ana kütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci;

·         Veri toplama tekniği açıkça ifade edilmeli;

·         Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı kısaca belirtilmelidir.

Results and Conclusions: Araştırma amaçlarına/sorularına ilişkin ana bulgular, temel çıkarımlar, sonuçlar ve/ya önerilerinizi yazınız.

 

Örnek 2:

Background :

Research Purpose:

Methodology:

Findings:

Conclusions:

Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2021 14:23:12


Creative Commons Lisansı

Bu dergide yayınlanan tüm makaleler Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.