Yayın Etiği Bildirimi

 InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi  (InTraders)

Yayın Etiği Bildirimi


InTraders Uluslararası Ticaret Dergisi (InTraders) uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergidir. Tüm süreçlerini Dergipark üzerinden yürütmektedir.

InTraders iç ve dış paydaşlardan oluşmaktadır. İç paydaşları; kurullar ve yazarlar iken dış paydaşları okuyuculardır. İç paydaşlar yayın etiğini en üst standartlarda uygular.

 InTraders web sayfasında duyurmuş olduğu standartları uygular. İç paydaşların belirtilen standartalara uyulmasını sağlar. Yasal ve bilimsel sorumluluk yazarlara aittir.


InTraders yayın etiğini en yüksek standartlarda uygular. InTraders Yayıncılık Etiği Kurulu (COPE: Committee on Publication Ethics) tarafından hazırlanan ve yayın etiğinin tüm yönleriyle ilgili tavsiyelerde bulunulan Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve Code of Conduct for Journal Publishers uygulama rehberlerini takip eder. 


        InTraders editörleri, hakemleri ve yazarlarının temel etik sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

 

               Sekretaryanın Sorumlulukları  

 • Sekretarya, ön kontrol işlemlerinden sorumludur. Ön kontrol işlemleri; makalenin dergi standartlarına şekilsel uyumundan, dilbilgisi kontrolünden ve benzerlik raporu işlemlerinden oluşmaktadır. 
 • Sekretarya yukarda belirtilen ön kontrol işlemleri olumlu sonuçlanan makaleleri hakem kuruluna dağıtır.
 • Sekretarya, dergiye gelen makalenin şekilsel olarak istenen kurallara göre sisteme yüklenip yüklenmediğinden sorumludur. Sekretarya, şekilsel olarak uygunsuzluk durumunda yazar ile iletişime geçerek gerekli düzeltmeleri talep eder. Sekretarya, gerekli düzeltmeleri tanınan süre içinde tamamlanmayan makaleleri red eder.
 • Sekretarya, makaleyi benzerlik programı ile kontrol eder veya yazardan benzerlik raporunu talep eder. Dergi benzerlik sınırları dışında olan makalelerin revizyonu için yazar ile iletişime geçer. Gerekli düzeltmeler belirtilen süre içinde tamamlanmaz ise Sekretarya makaleyi red eder. 
 • Sekretarya  İngilizce makaleleri dil programları ile dilbilgisi kontrolü yapar.  Yazım hataları için düzeltme talep eder. Gerekli düzeltmeler, Sekretarya tarafından yazara belirtilen süre içinde tamamlanmaz ise makale Sekretarya tarafından red edilir.
 • Eksiklikleri bulunmayan veya eksiklikleri tamamlanan çalışmalar raporları ile Hakemlere bildirilerek makalelerin ön incelemesi tamamlanmış olur. 

                        Editörün Sorumlulukları

 •  Editör, dergilerinde yayımlanan her şeyden sorumlu olmalıdırlar. Dolayısıyla editör; dergilerinin niteliğini yükseltmek için sürekli çaba göstermelidirler; ifade özgürlüğünü savunmalıdırlar; gereklilik halinde her zaman düzeltme, açıklama, tekzip yayımlamaya ve özür dilemeye hazır olmalıdırlar.

 •  Editör bir makaleyi yayıma kabul ya da reddederken, makalenin öneminin, özgünlüğünün ve açıklığının yanı sıra, çalışmanın geçerliliğini ve dergi kapsamına uygunluğunu da göz önünde bulundurarak nihai karar verme hakkına sahiptir.

 • Editör makale başvurusuyla ilgili ciddi bir sorun tespit edilmedikçe, makaleyle ilgili kabul kararını geri almamalıdırlar.

 • Editörler hakemlik sürecinin nasıl işlediği dergide yayımlanmalı ve bu süreçte fark edilen her türlü sapmayı savunmaya hazır olmalıdırlar.

 • Editörler dergiye makale başvuru ve kabul tarihlerini yayımlanmalıdır; dergide belirtilmiş sürelere riayet edilmelidir.

 • Editörler şikâyetlere anında yanıt vermelidir. Şikâyet sahibinin verilen yanıttan tatmin olmaması halinde takip edebileceği başka adımlar da olmalıdır.

 • Editör kararları kişinin milliyeti, etnik kökeni, dini inancı, politik görüşü, cinsiyeti ve ırkından dolayı etkilenmemelidir.

 • Editörler hakemlerden bir çalışmayı değerlendirmeden önce, doğabilecek her türlü çıkar çatışmasına ilişkin kendilerini açıkça bilgilendirmelerini talep etmelidir.

 • Editörler, makalenin özgün olup olmadığına dair hakemlerden görüşlerini belirtmelerini ve intihale karşı tedbirli olmalarını istemelidir.

 • Editörler saldırgan ve hakaret içeren görüşler içermedikleri sürece hakem görüşlerinin eksiksiz biçimde yazarlara iletilmesini sağlamalıdır.

 • Editörler başarısız bir hakemlik sergileyen, değerlendirmelerinde sürekli geciken ya da nezaketten uzak bir dil kullanan hakemlere başvurmaktan vazgeçmeli ve bu tutumu sergileyen hakemlerin kurullardan çıkarılması yönünde yayıncıya bilgi vermelidir.

 • Editörler, hakemlik sürecinin adil ve tarafsız olmasını, değerlendirmelerin vaktinde tamamlanmasını güvence altına alabilmek için çaba göstermelidir.

 • Editörler yayın etiğine uymayan bir durumla karşılaştığında veya kendilerine bir suçlama ulaştığında gereğini yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük geçmiş sayıları da kapsar.

 • Editör hiçbir şekilde, yazarların dergiye yayınlanmak üzere gönderdiği makaleleri yayına kabul etmede, gizli veya açık bir şart ileri sürmemelidir. 

 • Editör, kendi araştırması için herhangi bir verinin veya gönderilen ve yayınlanmamış makalelerin raporlarının herhangi bir bölümünü kullanmamalıdır.

 

              Hakemin Sorumlulukları

 • Hakem makalenin bilimselliğinin arttırılması ve makalenin yayınlanması için görüşlerini bildirmek suretiyle editörlük sürecine katkıda bulunur. Bilimin gelişmesine katkı sağladığı bilinci içerisinde hakemlik görevini yapar.

 • Dergide çift kör hakem değerlendirme sistemi kullanılır. Bu kapsamda hakemler yazarların kimliklerini bilmemelidir; yazarların kimlikler araştırmamalıdır; yazarlarla doğrudan iletişime geçmemelidir.

 • Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili makale için hakemlik yapıp yapamayacağını dair kararını en kısa sürede editöre bildirmelidir.

 • Makalenin değerlendirilmesi için gerekli niteliklere sahip olmadığını; kararlaştırılan sürede görüşünü bildiremeyeceğini düşünen veya fark eden hakem derhal editörü bilgilendirmeli ve hakemlik sürecinden çekilmelidir.

 • Hakem makaleyi gizli bir şekilde ele alıp, değerlendirmelidir. İzin verilenler dışında başkalarına makale ile ilgili açıklama yapılmamalı; konu tartışılmamalıdır.

 • Hakem, değerlendirmek üzere kabul ettiği makalenin özgünlüğünü değerlendirmelidir. 

 • Hakem, makale değerlendirmesini bilimsel kriterlere göre yapmalı; süreç içerisinde tarafsız ve tutarlı davranmalıdır. Kişisel eleştiri yapmamalı, nezaketten uzak bir dil kullanmamalıdır.

 • Hakem, makale değerlendirme sırasında elde ettiği bilgiyi ve/veya fikri kendi çıkarları için kullanmamalıdır.

 • Hakemler, yazarlara ve/veya makaleye yönelik tüm yorumları ve/veya soruları açık ve öz bir şekilde belirtmelidir.

 

         Yazarın Sorumlulukları

 • Yazarlar, dergiye gönderilen makalenin her şeyinden sorumludur.

 • Yazarlar, araştırma verilerini dürüst, tarafsız ve bilimsel yöntemlerle toplamalı ve yorumlamalıdır. Bilimsel araştırmalarda gerçek ve tahrif edilmemiş veri kullanmalıdır.

 • Araştırmanın ham verileri yazar tarafından saklanmalı; değerlendirme sürecinde ve sonrasında istenildiğinde kolaylıkla erişebilir olmalıdır.

 • Yazar, eşzamanlı bir makalesini birden fazla dergiye göndermemelidir. Aynı şekilde, yazar daha önce yayınlanmış olan herhangi bir makaleyi, incelenmek üzere başka bir dergiye göndermemelidir.

 • Yazar makalesini dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlamalı; istenilen şekilde dergiye yüklemeli ve inceleme sürecini yakından takip etmelidir.

 • Yazar bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlamamalıdır.

 • Araştırmaya katkıda bulunan herkes yazar listesinde yer almalıdır. Aktif katkısı olmayanlar ise yazar listesinde yer almamalıdır.

 • Yazar makaleye ait hakem önerilerini azami dikkatle ele almalı ve istenilen düzeltmeleri yapmalıdır. Yazar nezaket sınırları içerisinde hakem önerilerini eleştirebilmelidir.

 • Yazar, gönderdiği eserlerin orijinal olduğunu garanti etmelidir. Yazar araştırmasında başkalarının çalışmalarını kullandıysa bunları uygun bir alıntı yöntemi kullanarak araştırmasında açıkça göstermelidir. Yazar intihalin tüm biçiminden ve intihal olasılığından kaçınmalıdır.
 • Yazar talep edilen makale ile ilgili tüm bilgileri sunabilmeli ve vaktinde talep edilen düzeltmeleri yapmalıdır. 
 • Yazar, kendisine kabul bilgisi verilen makalesini geri çekemeyeceğini bilir. Makalesini kabul bildiriminden sonra hiçbir gerekçe ile geri çekme talebinde bulunamaz. Nihai kararı Editöryal Kurul verir. 

InTraders Uluslararası Ticaret Akademik Dergisi

Editör Kurulu

Prof. Dr. Adriana BURLEA-SCHIOPOIU, University of Craiova, Romania

Doç. Dr. , Liza ALILI SULEJMANI, International Balkan University, Macedonia

Dr. Öğretim Üyesi, Ali YILDIZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye

intradersorg@gmail.com


Creative Commons Lisansı
InTraders International Trade Academic Journal isimli yazarın InTraders International Trade Academic Journal başlıklı eseri bu Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.