Cilt: 13 Sayı: 26, 27.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret, Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet alanlarındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makalelerini yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlamayı amaçlamaktadır. 

* Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.
* Sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınmaktadır.
* Aynı yazarın iki ciltte birden fazla makalesi yayımlanmamaktadır.
* Bir sayıda aynı üniversiteden en fazla üç makaleye yer verilmektedir.
* Bir sayıda en fazla üç derleme makaleye yer verilmektedir.
* Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.
* Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.
* iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.
* İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.
* Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.
* Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.
* Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.
* Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.
* Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.
* Dergide yayımlanan çalışmalar için telif ödemesi yapılmamaktadır.
* Makale sunumları memnuniyetle karşılanmakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.
* Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.
* Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.
* Makale gönderimlerinde, *Taahhütname" doldurulup imzalanmalı ve DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.
* Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.
* Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.
* Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.
* Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.
* Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.
* Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

KAÜİİBFD’ye makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Yazım kuralları ve örnek makale taslağını içeren dosyaya erişmek için tıklayınız.

1. Makale metni 11 punto Times New Roman yazı tipi ile MS Word formatında ve en fazla 25 sayfa veya 7000 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2. Sayfa düzenine göre makaleler tek satır aralığında yazılmalı ve üst, alt ve sağdan 3 cm, soldan 4 cm boşluk bırakılmalıdır.

3. Makale başlığı 14 punto ve 12 sözcükten fazla olmamak kaydıyla büyük harflerle, bold biçiminde yazılmalı ve ortalanmalıdır.

4. Yazar adları, unvan, üniversite, fakülte ve elektronik posta adresleri, adres satırı, ORCID ID, başlığın hemen altına aşağıya doğru sıralanmalıdır.

5. Türkçe ve İngilizce Özler makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonucunu içerecek şekilde tek satır aralığında, 10 punto ile en az 75 en fazla 150 kelime uzunluğunda hazırlanmalı.

6. Özden sonra, makalenin içeriği ile doğrudan ilgili 3 adet anahtar kelime belirtilmelidir.

7. Anahtar kelimelerin altına 3 adet JEL kodu belirtilmelidir.

8. Anahtar kelimelerin altına araştırmanın alanı (Örneğin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi) ve onun altında türü belirtilmelidir. (Örneğin: Araştırma, Derleme).

9. Daha sonra ingilizce başlık, yazar bilgileri, abstract, keywords, jel codes, scope and type belirtilmelidir.

10. Kaynakça içeriği 10 punto olarak yazılmalıdır.

11. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

12. Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

13. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

14. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

15. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına dikkat etmelidir.

16. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

17. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

18. Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalarda etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

19. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

20. Makale gönderimlerinde Taahhütname doldurulup imzalanarak, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Taahhütname için tıklayınız.

21. Dergimiz hakemli bir dergi olduğu için bir Hakem Değerlendirme Sistemi bulunmaktadır.

22. Dergimize gelen makaleler öncelikle Editör incelemesinden geçmektedir. Yazım kuralları açısından uygunluktan sonra, iThenticate intihal programında taranmaktadır. Makalede sorunlu olan “aşırı doğrudan alıntı yapılan yerler” varsa yazarlara tekrar düzelttirilerek hakem sürecine alınmaktadır.

23. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı editör vermektedir.

24. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

25. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. Basım kuralları uygulanmalıdır. 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Buna göre kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların özetle aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Yazarların Etik Sorumlulukları:

1. Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.

2. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

3. Taahhütname yazar tarafından doldurulup imzalanmalı ve makale ile birlikte DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

4. iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.

5. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

6. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazım kurallarına uygun bir şekilde makale içerisinde belirtilmelidir.
7. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

8. Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılara kaynak göstermiş olmalıdır.

9. Yazarlar makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden doğan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.

10. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.

11. Sorumlu yazar makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.

12. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.

13· Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.

14· Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

15. Fikri mülkiyet ve telif hakları çerçevesinde, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:

Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Hakemlerin etik sorumlulukları aşağıda yer almaktadır:

1. Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden mazurunu istemelidir.

2. Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.

3. Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

4. Hakemler makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.

5. Hakemlik nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.

6. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları:

1. Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editör kurulunun sorumluluğundadır. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

2. Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir.

3· Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.

Derginin Yayın Politikası

DergiPark sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir. Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

* Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

* Sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınmaktadır.

* Aynı yazarın devam eden 2 sene içinde birden fazla makalesi yayımlanmamaktadır.

* Bir sayıda aynı üniversiteden en fazla üç makaleye yer verilmektedir.

* Bir sayıda en fazla üç derleme makaleye yer verilmektedir.

* Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

* Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.

* iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.

* İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.

* Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

* Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

* Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

* Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

* Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.

* Dergide yayımlanan çalışmalar için telif ödemesi yapılmamaktadır.

* Makale sunumları memnuniyetle karşılanmakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.

* Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

* Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

* Makale gönderimlerinde, *Taahhütname" doldurulup imzalanmalı ve DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

* Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

* Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

* Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

* Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

* Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

* Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

Gönderilen makaleler için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.