Yayın İlkeleri

DergiPark sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir. Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

* Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

* Sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınmaktadır.

* Aynı yazarın devam eden iki yıl içerisinde birden fazla makalesi yayımlanmamaktadır.

* Bir sayıda aynı üniversiteden en fazla üç makaleye yer verilmektedir. 

* Bir sayıda en fazla üç derleme makaleye yer verilmektedir. 

* Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

* Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.

* iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.

* İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.

* Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

* Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

* Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

* Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

* Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.

* Dergide yayımlanan çalışmalar için telif ödemesi yapılmamaktadır.

* Makale sunumları memnuniyetle karşılanmakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.

* Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

* Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

* Makale gönderimlerinde, *Taahhütname" doldurulup imzalanmalı ve DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

* Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

* Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

* Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

* Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

* Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

* Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

Son Güncelleme Zamanı: 13.09.2022 16:43:32

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.