Yayın İlkeleri

YAYIN İLKELERİ

Dergi Park sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir.

Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde KAUİİBF Dergisi bütün yayın haklarına sahiptir. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır.

1.Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır. Dergi yazım kurallarına erişmek için tıklayınız.

2. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

3. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

4. Dergimizde sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınacaktır.

5. Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

6. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

7. Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

8. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

9. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

10. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

11. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

12. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

13. İnternet sayfamızda bulunan Taahhütname doldurulup imzalanmalı ve makale ile birlikte dergipark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

14. iThenticate benzerlik raporu kaynakça dahil %20’yi geçmemelidir.

15. Makale sunum tarihi yazım kurallarında belirtilen örnek formattaki yerde belirtilmelidir.

16. Hakem inceleme sürecine erişmek için tıklayınız.

17. Aynı yazar(lar)ın bir ciltte birden fazla makalesi yayımlanmaz.

18. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır.

19. Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

20. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

21. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale başlığına dipnot verilerek belirtilmelidir.

22. KAUIIBFD, makale sunumlarını memnuniyetle karşılamakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep etmemektedir.

23· Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

24. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

25. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.

26. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça dahil en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

27. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.