Yazım Kuralları

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi'ne (KAÜİİBFD) makale gönderecek yazarların, aşağıda genel çerçevesi belirlenmiş olan dergi yazım kurallarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Yazım kuralları ve örnek makale taslağını içeren dosyaya erişmek için tıklayınız.

1. Makale metni 11 punto Times New Roman yazı tipi ile MS Word formatında ve en fazla 25 sayfa veya 7000 sözcük olacak şekilde hazırlanmalıdır.

2. Sayfa düzenine göre makaleler tek satır aralığında yazılmalı ve üst, alt ve sağdan 3 cm, soldan 4 cm boşluk bırakılmalıdır.

3. Makale başlığı 14 punto ve 12 sözcükten fazla olmamak kaydıyla büyük harflerle, bold biçiminde yazılmalı ve ortalanmalıdır.

4. Yazar adları, unvan, üniversite, fakülte ve elektronik posta adresleri, adres satırı, ORCID ID, başlığın hemen altına aşağıya doğru sıralanmalıdır.

5. Türkçe ve İngilizce Özler makalenin amaç, kapsam, yöntem, bulgular ve sonucunu içerecek şekilde tek satır aralığında, 10 punto ile en az 75 en fazla 150 kelime uzunluğunda hazırlanmalı.

6. Özden sonra, makalenin içeriği ile doğrudan ilgili 3 adet anahtar kelime belirtilmelidir.

7. Anahtar kelimelerin altına 3 adet JEL kodu belirtilmelidir.

8. Anahtar kelimelerin altına araştırmanın alanı (Örneğin: İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi) ve onun altında türü belirtilmelidir. (Örneğin: Araştırma, Derleme).

9. Daha sonra ingilizce başlık, yazar bilgileri, abstract, keywords, jel codes, scope and type belirtilmelidir.

10. Kaynakça içeriği 10 punto olarak yazılmalıdır.

11. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

12. Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

13. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

14. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

15. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına dikkat etmelidir.

16. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

17. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

18. Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalarda etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

19. Fikri mülkiyet ve telif hakları: Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

20. Makale gönderimlerinde Taahhütname doldurulup imzalanarak, makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Taahhütname için tıklayınız.

21. Dergimiz hakemli bir dergi olduğu için bir Hakem Değerlendirme Sistemi bulunmaktadır.

22. Dergimize gelen makaleler öncelikle Editör incelemesinden geçmektedir. Yazım kuralları açısından uygunluktan sonra, iThenticate intihal programında taranmaktadır. Makalede sorunlu olan “aşırı doğrudan alıntı yapılan yerler” varsa yazarlara tekrar düzelttirilerek hakem sürecine alınmaktadır.

23. Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı editör vermektedir.

24. Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

25. Metin içi atıf gösterimi ve kaynakça yazımında APA 6. Basım kuralları uygulanmalıdır. 

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.