Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) yayın etiği konusunda COPE (Committee on Publication Ethics) ve ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tarafından belirlenen yayın etiği ilke, standart ve tavsiyelerini gözetmektedir. Buna göre kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de buna dahildir. Yayın etiği kapsamında tüm paydaşların özetle aşağıdaki etik sorumlulukları taşıması beklenmekte olup, her türlü etik vakası COPE kuralları gereğince değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

KAÜİİBFD'nin yayıncılık ve editöryal konularla ilgili etik ilkeleri, yazarlar, hakemler ve editör kuruluna yönelik etik sorumlulukları ve yayın politikası COPE ve ICMJE tarafından açık erişim olarak yayınlanan öneri, yönerge ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

COPE'nin yayıncılık ve editöryal konularla ilgili öneri, yönerge ve politikaları için tıklayınız. 
ICMJE 'nin yayıncılık ve editöryal konularla ilgili öneri, yönerge ve politikaları için tıklayınız. 

Kalite ve Etki Seçim Kriterleri

KAÜİİBFD, yayınlanan/yayınlanacak araştırmalarda en yüksek kalite ve etki standartlarını korumayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, özellikle literatüre katkı sağlayan ve araştırmaların dergimize katkı sağlaması için bazı seçim kriterlerini dikkate almaktayız.

Seçim kriterlerimiz şunları içermektedir:

Özgünlük: İktisadi ve idari bilimler alanlarındaki sorunlara yeni fikirler ve yaklaşımlar sunan araştırmalar.
Önem: Alanında ve ötesinde önemli bir etki yaratma potansiyeline sahip araştırmalar.
Titizlik: Sağlam metodolojiye, sağlam analize ve ilgili literatürün kapsamlı incelemesine dayanan araştırmalar.
Netlik: İyi organize edilmiş argümanlar ve veri görselleştirmeleri ile açık ve özgün bir şekilde sunulan araştırmalar.
Etik: Dergimize gönderilen tüm araştırmaların, COPE ve ICMJE gibi uluslararası kabul görmüş kuruluşlar tarafından belirtilen en yüksek etik standartlara uymasını şart koşmaktayız.

Editör ekibimiz, dergimizde yayınlanmaya uygunluğunu belirlemek için her gönderiyi bu kriterlere göre dikkatlice değerlendirmektedir. Dergimize çalışmalarını gönderecek yazarların, çalışmalarını göndermeden önce seçim kriterlerimizi gözden geçirmeleri ve araştırmalarının bu standartları karşıladığından emin olmaları gerekmektedir.

Yazarlık 

KAÜİİBFD yazarlık ile ilgili, ICMJE tarafından sunulan önerileri ve COPE tarafından yayınlanan yönergeleri  referans almaktadır. 

Yazar, yayımlanmış bir çalışmaya bağımsız entelektüel katkı sağlayan kişi olarak kabul edilir ve yazarlık ölçütü olarak aşağıda belirtilen dört kriterin sağlaması zorunludur.

• Çalışmanın konseptinde veya tasarım sürecinde belirgin katkıda bulunmalıdır ya da verilerin temininde, bulguların sunumunda, değerlendirilmesinde veya yorumlanmasında önemli katkılar sunmalıdır.
• Çalışmanın hazırlık aşamasına ve içeriğine yönelik eleştirel bakış açısına sahip olmalıdır ve bu doğrultuda çalışmayı kavramsal açıdan gözden geçirerek düzenlemelidir.
• Mizanpajı tamamlanıp yayına hazır hale getirilen çalışmaya nihai onayı vermelidir.
• Çalışmanın tüm bölümlerinden sorumlu olduğunu kabul etmelidir ve bölümlerden herhangi birinin doğruluğu ve bütünlüğü ile ilgili endişelerin usulüne uygun olarak görev bilinciyle araştırılıp ele alınmasını ve çözülmesini sağlamalıdır.
• Tüm yazarlar makaleye önemli katkılarda bulunmuş, son halini okumuş ve onaylamış olmalıdır.
• Tüm yazarlar, makaleyle ilgili çıkar çatışmalarını ve varsa maddi desteği, gerekliyse etik kurul onayını bildirmelidir.

Yazar olarak belirlenen herkes, yazarlık için söz edilen kriterleri karşılamalıdır. Bu kriterleri karşılayan ve yazar olarak tanımlananların isimleri çalışmada sıralanmalıdır.

KAÜİİBFD olarak ortak yazarlığı teşvik etmekteyiz, ancak çalışmayı yapan kişiler yazarlık kriterlerini kimin karşıladığını belirlemekle yükümlüdür ve planlama sürecinde ya da çalışmanın süreci ilerlerken gerekli uygun değişiklikleri yapmaktan sorumludur. Bir yazar, çalışmanın tüm bölümlerinden sorumlu olmasına ek olarak, çalışmanın ilgili bölümlerinden hangi ortak yazarların sorumlu olduğunu belirleyebilmelidir. Tüm yazarlar, yazar katkılarının çalışmanın bütünlüğüne yönelik olduğundan şüphe duymamalıdır. Yazarların çalışmadaki sıralaması ilgili yazar grubu tarafından belirlenmelidir.

Yazarlar makalenin sunulmasından veya yayınlanmasından sonra bir yazarın çıkarılmasını veya eklenmesini talep ederse, KAÜİİBFD, listelenen tüm yazarlardan ve kaldırılacak veya eklenecek yazardan talep edilen değişiklik için bir açıklama ve imzalı bir anlaşma beyanı alacaktır.

Sorumlu yazar öncelikli olarak makale gönderimini üstlenmesinin yanı sıra, hakem değerlendirmesi ve yayın süreci sırasında dergi ile iletişim için birincil sorumluluğu üstlenen tek kişidir. İlgili yazar tipik olarak, yazarlık ayrıntılarının sağlanması, eğer gerekliyse etik kurul onayı ve telif hakkı formu gibi gerekliliklerin uygun şekilde tamamlanmasını ve raporlanmasını sağlar. Sorumlu yazar, editoryal soruları zamanında yanıtlamak için gönderim ve hakem değerlendirmesi süreci boyunca dergiden gelen veri veya ek bilgi talepleriyle işbirliği yapmak için ya da yayınlandıktan sonra makale hakkında sorular ortaya çıkarsa olumlu/olumsuz eleştirilere cevap vermek için hazır bulunmalıdır. Sorumlu yazar dergi ile yazışmalardan birincil sorumluluğa sahip olsa da, KAÜİİBFD makale değerlendirme ve yayın süreci boyunca tüm yazarlara bilgi vermektedir.

Yazarlık kriterlerini sağlamayan her katkı çalışmanın “Teşekkür” ya da “Maddi Destek” kısmında söz edilmelidir. bahsedilmelidir. Fon sağlamak, veri toplamak, araştırma grubunun genel danışmanlığını yapmak, yazınsal ve teknik düzenleme, dil redaksiyonu ve düzeltmeler tek başına yazarlık hakkı sağlamadığından “Teşekkür” veya “Maddi Destek” bölümünde bahsedilecek başlıklardır.

Çalışmanın “Yazar Katkıları” başlığı altında, yazarların isim ve soy isimlerinin kısaltmaları kullanılarak, ne tür katkıda bulundukları açıkça yazılmalıdır.

Örneğin,

IN: Fikir;
IN, EK: Tasarım;
EK: Denetleme;
IN, EK: Kaynakların toplanması ve/veya işlemesi;
IN, EK: Analiz ve/veya yorum;
IN: Literatür taraması;
IN, EK: Yazıyı yazan;
EK: Eleştirel inceleme

Yayın Sonrası Düzeltmeler ve Geri Çekmeler

KAÜİİBFD yayın sonrası düzeltmeler ve geri çekmelerle ilgili COPE ve ICMJE önerilerini/yönergelerini referans almaktadır.

• Çalışma yayınladığında yayın sonrası düzenleme süresi 5 gündür.

• Dergi editör kurulu, yayınlanan makalelerdeki hataları en kısa sürede düzeltmek için her türlü çabayı göstermelidir.

• Düzeltmeler, hatanın niteliğine ve boyutuna göre yapılmalıdır.

• Düzeltmeler, editör tarafından incelenip onaylanmalıdır.

• İntihal, veri uydurma veya tahrifat gibi ciddi bilimsel suistimal durumlarında geri çekme yapılacaktır.

• Geri çekmeler, editör tarafından incelenir ve onaylanır.

• Geri çekme durumunda, Bir geri çekme bildirimi yayınlanacak ve orijinal makaleyle ilişkilendirilecektir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Yazarlar COPE ve ICMJE önerileri/yönergeleri temelinde aşağıdaki etik sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu doğrultuda, COPE tarafından yazarlara yönelik olarak yayınlanan yönergeye ulaşmak için tıklayınız. 

1. Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.

2. Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayınlanan eserlerin bilimsel ve dilsel sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

3. Taahhütname yazar tarafından doldurulup imzalanmalı ve makale ile birlikte DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

4. iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.

5. Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

6. Araştırma konusu makale ve yazı herhangi bir kurum tarafından destek görmüş veya tezden üretilmiş ise bu durum, yazım kurallarına uygun bir şekilde makale içerisinde belirtilmelidir.
7. Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

8. Yazarlar makalelerinde kullandıkları tüm alıntılara kaynak göstermiş olmalıdır.

9. Yazarlar makalenin kendi çalışmaları olduğunu, hiçbir şekilde intihal yapmadıklarını, intihalden doğan tüm sorumlulukların kendilerine ait olduğunu, bu konuda derginin hiçbir sorumluluğunun olmadığını beyan etmiş olmaktadır.

10. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.

11. Sorumlu yazar makalede adı geçen tüm ortak yazarların yayına ve ortak yazar olarak adlandırılmaya razı olduğunu garanti etmelidir. Çalışmaya önemli katkılar sağlayan tüm kişiler ortak yazar olarak adlandırılmalıdır.

12. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.

13· Yazarlar gerekli görülmesi halinde makalede yer alan veri setlerine ulaşım imkanı sağlamalıdır.

14· Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

15. Fikri mülkiyet ve telif hakları çerçevesinde, başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

KAÜİİBFD’ye gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Dergimizin çeşitli üniversitelere mensup öğretim üyelerinden oluşan bir hakem ve danışma grubu mevcuttur. Hakemlerin etik sorumlulukları COPE ve ICMJE önerileri/yönergeleri temelinde aşağıda yer almaktadır.

1. Araştırmayı incelemek için yeterli nitelikte olmayan veya makaleyi hızlı bir şekilde değerlendirmesinin imkansız olacağını bilen seçilmiş herhangi bir hakem, editöre bu durumu bildirmeli ve inceleme sürecinden mazurunu istemelidir.

2. Hakemler kendilerine ulaşan makaleleri gizli tutmak ve hakemlik sürecinden elde ettikleri bilgileri kişisel menfaatleri için kullanmamakla yükümlüdürler.

3. Hakemler raporlarını veya makale hakkındaki bilgileri başkalarıyla paylaşmamalıdırlar ve editörün izni olmadan yazarlarla doğrudan iletişim kurmamalıdırlar.

4. Hakemler makaledeki potansiyel etik meseleler konusunda özenli olmalı ve bunları editörün dikkatine sunmalıdır. Buna, değerlendirmedeki makale ile hakemin kişisel bilgi sahibi olduğu herhangi başka bir yayınlanmış çalışma arasındaki özlü benzerlik ve örtüşme dâhildir.

5. Hakemlik nesnel bir şekilde yapılmalıdır. Yazarlara dair kişisel eleştirilerde bulunulmamalı, değerlendirmeler yapıcı, dürüst ve kibar olmalıdır.

6. Hakemler yazarlarından herhangi biriyle rekabetçi, işbirlikçi veya başka türlü bir ilişki veya bağlantıdan kaynaklanabilecek potansiyel bir çıkar çatışmasına sahip olduğu bir makaleyi değerlendirmeyi kabul etmeden önce editöre danışmalıdır.

 Editör Kurulunun Etik Sorumlulukları

Editör dergide basılan tüm makalelerden sorumludur. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları  COPE ve ICMJE önerileri/yönergeleri temelinde aşağıdaki gibidir:

1. Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
2. Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
3. Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
4. Editör, hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep etmekle yükümlüdür.
5. Editörün hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerekmektedir.
6. Editör, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
7. Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.
8. Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.
9. Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.
10. Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.
11. Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sunmalıdır.
12. Editör dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidir. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
13. Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verilmelidir.

Yayın Etiği

KAÜİİBFD, yayın sürecinde COPE ve ICMJE  önerilerini/yönergelerini dikkate almaktadır. 

1. Ayrımcılık Yapmama: Dergide hangi makalelerin yayınlanacağına karar vermek editör kurulunun sorumluluğundadır. Yazarların makalelerini değerlendiren editör kurulu; ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, vatandaşlık ya da politik felsefelerinden bağımsız olarak değerlendirme yapmalıdır. Alınacak karar, makalenin doğruluğu, geçerliliği ve önemi ile derginin kapsamının uygunluğuna dayanmalıdır. İftira, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

2. Gizlilik: Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editör danışmanları ve yayıncılardan başka kimseye bir makale hakkında bilgi ifşa etmemelidir. Sunulan bir makalede açıklanan yayınlanmamış malzemeler, yazarın açık yazılı izni olmaksızın editörün veya editör kurulunun kendi araştırmalarında kullanılmamalıdır.

3. Yazarlık/Eser Sahipliği: Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, eğer yazar listesinin eksik olduğu veya hak etmeyen (misafir veya lütuf) yazarların içerildiği şüphesi oluşursa COPE ve ICMJE önerilerini/yönergelerini dikkate alarak harekete geçmelidir. 

4. Çıkar Çatışması: Editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi, hem yayımlanmış hem de yayımlanmamış yazılarla ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması şüphesi olduğunda COPE  yönergelerini dikkate alarak harekete geçmelidir.

5. Orjinallik ve İntihal: Dergiye gönderilecek yazılar yazar(lar)ın kendi çalışmaları olmalıdır. Bir başkasının yayımlanmış veya yayımlanmamış eserini veya fikirlerini referans vermeksizin kullanmak (yani intihal) kabul edilmemektedir. Eğer intihal fark edilirse, intihalin derecesine göre editör veya herhangi bir editör kurulu üyesi COPE yönergelerini dikkate alarak harekete geçmelidir.

Derginin Yayın Politikası

DergiPark sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir. Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.

* Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.

* Sadece akademisyenlerden gelen çalışmalar değil, araştırmacı ve uygulamacılardan gelecek çalışmalarda değerlendirmeye alınmaktadır.

* Aynı yazarın devam eden 2 sene içinde birden fazla makalesi yayımlanmamaktadır.

* Bir sayıda aynı üniversiteden en fazla üç makaleye yer verilmektedir.

* Bir sayıda en fazla üç derleme makaleye yer verilmektedir.

* Yayın dilleri Türkçe ve İngilizcedir.

* Yüklenen makaleler derginin yazım kurallarına uygun olmalıdır.

* iThenticate benzerlik raporu kaynakça hariç %20’yi geçmemelidir.

* İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.

* Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

* Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

* Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

* Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça hariç en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

* Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı ise editör vermektedir.

* Dergide yayımlanan çalışmalar için telif ödemesi yapılmamaktadır.

* Makale sunumları memnuniyetle karşılanmakta ve hiçbir aşamada herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.

* Yayınlanan makaleler, Açık Erişim Politikamız ve Creative Commons lisansı gereğince, kaynak gösterilmek şartıyla kullanılabilir.

* Dergide yayımlanan yazılardaki görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazarlarına aittir.

* Makale gönderimlerinde, *Taahhütname" doldurulup imzalanmalı ve DergiPark sistemi üzerinden yüklenmelidir.

* Makaleler, DergiPark sistemine kullanıcı kaydı yapıldıktan sonra MS Office Word programında, .doc veya .docx formatında sisteme yüklenmelidir.

* Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.

* Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.

* Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.

* Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.

* Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.