Amaç ve Kapsam

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) İktisat, İşletme, Sosyal Hizmet, Yönetim Bilişim Sistemleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Elektronik Ticaret ve Yönetimi alanlarındaki derinlemesine analiz içeren nitel/nicel araştırma ve derleme makalelerini yılda 2 kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlamayı amaçlar. 

* KAÜİİBFD'nin yazı dili Türkçe ve İngilizce'dir.
* İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren (nitel/nicel araştırma) araştırma makaleleri öncelikli konumdadır.
* Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmalar ise İngilizce yazılarak gönderilmelidir.
* Daha önce özeti yayınlanmış veya ulusal ve uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
* Sunulan çalışmanın daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir.
* Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir.
* Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır.
* Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir.
* Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına ve kullandıkları yöntem ya da yöntemleri metin içerisinde açıkladıklarına dikkat etmelidir.
* Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır.
* Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalarda etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, alan deneyleri, mülakat, görüşme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
* Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

Aralık 2022 sayısı için araştırma makalelerinin kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.