Hakkında

DERGİ İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Erkan TOKUCU
 

EDİTÖRLER

Doç. Dr. Ömer Uğur BULUT
Doç. Dr. Gökhan KERSE
 

SORUMLU YAZI İŞLERİ

MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL 
 

YAYIN KURULU 

Prof. Dr. Ali AYATA
Prof. Dr. Alpaslan YÜCE
Prof. Dr. Canan Nur KARABEY
Prof. Dr. Ercan SARIDOĞAN
Prof. Dr. Gulnora ABDURAKHMANOVA
Prof. Dr. Serkan ADA
Prof. Dr. Zijad DZAFİC
Doç. Dr. Anukrati SHARMA
Doç. Dr. Elmira FAİZOVA
Doç. Dr. Fadhel KABOUB
Doç. Dr. Fariz AHMADOV
Dr. Öğr. Üyesi Azamat MAKSÜDÜNOV   
 

EDİTÖR YARDIMCILARI

Dr. Öğr. Üyesi Cavit Emre AYTEKİN
Dr. Öğr. Üyesi Deniz TANIR
Dr. Öğr. Üyesi Sultan Ebru BULGURCUOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Duygu DEMİROL
DUYAR
Dr. Öğr. Üyesi Serhat ÇAMKAYA
Arş. Gör. Sevgi KEÇELİ ERCİYAS
Arş. Gör. İmran GÜL
Arş. Gör. Sefa TOPUZ
Arş. Gör. Şengül DURAN

ÜRETİM EDİTÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Murat AKÇA
  

ALAN EDİTÖRLERİ

Prof. Dr. Deniz ÖZYAKIŞIR
Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
Prof. Dr. Ötüken SENGER
Doç. Dr. Atıl Cem ÇİÇEK
Doç. Dr. Aykut AYKUTALP
Doç. Dr. Filiz ASLAN ÇETİN
Doç. Dr. Murat AYKIRI
Doç. Dr. Savaş DURMUŞ
 

TÜRKÇE DİL EDİTÖRÜ

Öğr. Gör. Duygu ŞEYDA EROĞLU

İNGİLİZCE DİL EDİTÖRÜ

Prof. Dr. Gencer ELKILIÇ

 

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (KAÜİİBFD) 2010 yılında yayın hayatına başlamıştır. 2017 yılından itibaren TR DİZİN (ULAKBİM) tarafından taranmaktadır. Ayrıca, EconLit, EBSCO, ProQuest ve Ceeol endekslerinde taranmaktadır. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır. Derginin temel hedefi İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Ticaret, Teknoloji Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ve Sosyal Hizmet alanlarındaki akademik çalışmaları yayınlamaktır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

           KAÜİİBFD, alanına ilişkin özgün görüş içeren araştırma makaleleriyle ilgilenir. Sınırlı sayıda (1 sayıda en fazla 3) derleme makale yayınlar. Makale seçiminde temel ölçüt olarak, akademik nitelik, kullanılan yöntemin kalitesi ve alana katkısı dikkate alınır. İngilizce yazılan, derinlemesine analiz ve yöntem içeren çalışmaları önceler. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen çalışmaları İngilizce yazılması koşuluyla değerlendirmeye alır. Daha önce özeti yayınlanmış ulusal/uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş çalışmaları, bu niteliklerinin belirtilmesi şartıyla kabul eder. 

Yazarlar dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olarak hazırlamış olmalıdır. Yapılan araştırmalarda etik kurul kararı gerektiren insan katılımcılardan veri elde etmeyi gerektiren araştırmalar (anket çalışmaları, laboratuvar deneyleri, alan deneyleri, mülakat, inceleme vb) için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makale içinde belirtilmesi gereklidir.

Sunulan çalışmaların daha önce KAÜİİBFD’de reddedilmemiş, hakem değerlendirmesinden geçmemiş, herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ya da, başka bir derginin incelemesinde bulunmaması gerekmektedir. Daha önce sunulan bildiriler genişletilerek ve bu durum makale başlığına dipnot verilip belirtilerek gönderilebilir.

Sunulan çalışmaların araştırma makalesi olarak kabul edilebilmesi için derinlemesine analiz yapılması, yöntemin (nitel ya da nicel) detaylı açıklanması ya da literatüre katkı sağlayacak türde olması gerekmektedir. Araştırma makalelerinde kullanılan yöntem (nitel ya da nicel) detaylı açıklanmalıdır. Araştırma makalelerinin konuya dair yeni ya da özgün görüşler içermesi gerekmektedir. Araştırma makalesi gönderen yazarlar, makalenin içeriğinde, çalışmanın konusuyla ilgili literatüre katkı sağlayacak bulguların, sonuçların, değerlendirmelerin ya da tartışmaların olmasına dikkat etmelidir. Derleme makalelerin içeriği objektif ve somut olmalıdır. Yüksek lisans ya da doktora tezinden türetilen makalelerin İngilizce yazılarak sunulması gerekmektedir. Bu çalışmaların tezden türetildiği makale başlığına dipnot verilip belirtilmelidir.

Hakemlik sürecinde “anonim yazar anonim hakem” kuralı uygulanmaktadır. Makaleler alanında uzman en az 2 hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüşleri farklı olması durumunda üçüncü hakemin görüşü alınmaktadır. Nihai kararı editör vermektedir.

Yazım kurallarına uygun gönderilmeyen, gerekli olduğu halde etik kurul onayı belgelendirilmeyen ve/veya benzerlik oranı yüksek olan makaleler (kaynakça dahil en fazla %20) editör tarafından reddedilebilmektedir.

DergiPark sistemi üzerinden dergiye gönderilen makaleler öncelikle editör ve editör yardımcılarının genel incelemesinden geçmektedir. Genel inceleme aşamasında öncelikle çalışmanın derginin yayın sahasına ve yayın etik / ilkelerine uygunluğu ile birlikte dergi yazım kurallarının eksiksiz bir şekilde uygulanması ve çalışmanın dergi yayın standartları çerçevesindeki yeterliliği tetkik edilmektedir.

Genel inceleme sonrasında makale için çalışma alanına uygun alan editörünün görüşü alınmaktadır. Alan editörünün detaylı incelemesi ile gönderilen makalenin hakeme gidecek yeterlilikte olup olmadığı tespit edilmekte ve değerlendirme aşamasına geçiş kararı verilmektedir.
 

Son Güncelleme Zamanı: 17.05.2024 10:30:26

KAÜİİBFD, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Yayıncılığı'nın kurumsal dergisidir.

2024 Aralık sayısı makale kabul ve değerlendirmeleri devam etmektedir.