Sayı: 29, 26.07.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Sosyal Bilimler alanlarında bilimsel bilgi üretimine katkı sağlamaktır. Bilime yenilik getiren, Yeni bir bilimsel yöntem geliştiren veya bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliğinde olan özgün makalelere yer vermeyi amaçlamaktadır.

Sosyal Bilimler ile ilgili konuları kapsamaktadır. Dergide, Sosyal Bilimlerin alanlarının kapsamına giren tüm konulardaki çalışmalar yayımlanır.

YAZIM KURALLARI

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar sayfanın tek yüzüne yazılmalıdır.
Eserler yazım kurallarına ve makale şablonuna uygun şekilde hazırlandıktan sonra yüklenmelidir.

Yazılar, aşağıda belirtilen yazım kurallarına uyularak hazırlanmalı ve 20 sayfayı geçmemelidir (fotoğraf ve çizimler hariç).
Eserlerin başlangıç sayfasında bulunması gereken bilgiler: Yazar ad(lar)ı, Yazarın Adres(ler)i, E-Posta adres(ler)i, Makalenin Türkçe/İngilizce adı, Makalenin Türkçe/İngilizce özü, Anahtar kelimeler (İngilizce ve Türkçe 3-5 adet)
Eserin kaydedildiği otomasyonda bulunması gereken bilgiler: Yazar Adı ve Unvanı, Makale Adı, Yazar Adresi, E-Posta Adresi, Bağlantı Telefonu
Yazı karakteri
* Makale başlığı, tamamı büyük harflerle, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 11 punto-kalın normal
* İngilizce başlık, kelime baş harfleri büyük, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-kalın normal
* Yazar Adı, unvan belirtilmeden, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 10 punto-bold
* Yazar unvanı, Adresi ve E-Posta, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto
* Öz ve Abstract, sayfaya ortalanmış olarak Times New Roman 9 punto-italik (en çok 100 kelime)
* Bölüm başlıkları ve alt başlıklar, 1 cm boşluk kullanılarak Times New Roman 11 punto-bold
* Metin, Times New Roman 11 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik başlıkları, Times New Roman 10 punto
*Tablo içi, Times New Roman 7-9 punto
*Tablo, Fotoğraf, Harita, Grafik kaynağı, Times New Roman 9 punto
Sayfa Düzeni
*Kenar boşlukları Üst:6,5 cm, Alt:5 cm, Sağ:4,5, Sol:4,5
*Girinti sol:0, sağ:0, Paragraf başıboşluğu:1 cm, Aralık Önce:3 nk, Sonra:3 nk, Satır Aralığı: tek, Üst bilgi: 5 cm, Alt Bilgi:1,25 cm
Fotoğraf, Harita, Şekil
*Metin içerisinde yer alan fotoğraf, harita ve şekiller 300 dpi çözünürlükte taranmış ve ilgili bölüme yerleştirilmiş olmalıdır
*Grafikler hazırlanırken, iç bölümlerde yer alan yazıların okunabilirliğine dikkat edilmeli ve grafik içi taramalarda gri tonlama uygulanmalıdır
Alıntılar
* Alıntılar Metin içinde APA 6 olarak verilmelidir.
* Kaynaklar makalenin son bölümünde “KAYNAKLAR” adı altında verilmelidir

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi etik durumlar, hatalar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili uluslararası alanda kabul gören ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayınlanmasından vazgeçilmesini önlemek editör kurulunun kritik sorumlulukları arasındadır. Bilimsel çalışmalarda gözlemlenebilecek etik dışı davranışların hiçbir örneği kabul edilemez. Dergiye gönderilmiş bilimsel araştırmaların içeriği orijinal kaynaklardan yararlanılarak hazırlandığı yazarlar tarafından beyan edilmiştir.
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) esas alarak yayım sorumluluklarını yerine getirmeyi temel ilke olarak benimsemiştir. Bu ilke doğrultusunda editör kurulu, hakemler ve yazarlar dergi başvuru ve değerlendirme süreçlerindeki işlemlere uygun davranmayı etik kurullar kapsamında uygulamakla zorunludur. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, başkalarına ait çalışmaları kötüye kullanma, çıkar ilişkisi gibi etik ihlaller içeren hiçbir etik dışı çalışmayı kabul edilemez olduğunu ve yasal tüm haklarının saklı olduğu bildirilir. Bu kapsamda dergiye gönderilen makaleler intihal programı (Ithenticate)’ ten geçirildikten sonra kabul edilir. Dergiye gönderilen makalenin benzerlik oranı %20’den fazla olmamalıdır.
Bu, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin ücretsiz olarak kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur.
Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DBu, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin ücretsiz olarak kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur. Bu, açık erişimli bir dergi olup, tüm içeriğin ücretsiz olarak kullanıcıya veya kurumuna ücretsiz olarak erişilebilir olduğu anlamına gelir. Kullanıcılar, yayıncı veya yazardan önceden izin almaksızın, makalelerin tam metinlerini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, dağıtabilir, yazdırabilir, arayabilir veya bunlara bağlantı verebilir veya bunları başka herhangi bir yasal amaç için kullanabilir. Bu, BOAI'nin açık erişim tanımına uygundur. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi editör kurulu, hakem ve yazar sorumlulukları ve bilimsel ilkeler başlıkları altında tek tek alıp “Dergi Editörleri Davranış İlkeleri”ni (COPE Code of Conduct for Journal Editors) ne uygun olarak yayın etiği ve kötüye kullanım bildirgesi başlığı altında aşağıda belirtmiştir.
Editörlerin Sorumlulukları
Editör, editör kurulu, alan editörü tarafından uyulması gereken yayınlanma kararları, gizlilik, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinde görev alan editör, editör kurulu, alan editörleri aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.
Yayınlama Kararları: Editör, dergiye gönderilen makalelerin alan editörlerinin incelenmesi ve hakemlerin değerlendirmesi sonucunda yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editörler yayınların yayınlanma sürecinde aldıkları kararlarında yazarların etnik, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, dinsel inanç, mezhep, uyruk, politik görüş ya da makale önerilerini dikkate almadan değerlendirirler. Editörün kararı Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin belirtmiş olduğu dergi amacı, kapsamı, çalışmanın özgünlüğü ve önemi, çalışmanın geçerliği ve güncelliğine yönelik uygunluğu esas almaktadır.
Gizlilik: Editör Kurulu, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen bilimsel çalışmaları ilgili çalışmadan sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla kesinlikle paylaşamaz.
Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen bilimsel çalışmanın yayınlanmamış içeriği, yazarın izni alınmadan, editör kurulu üyeleri ve ilgili çalışmanın yayımlanma sorumluluğunu üstlenen kişiler tarafından kendi araştırma amaçlarında kullanamazlar.
Hakemlerin Sorumlulukları
Hakemler tarafından uyulması gereken süre, gizlilik, yansızlık standatları, kaynak gösterimi, bilgilendirme ve görüş ayrılıklarına yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makalelerin değerlendirme sürecini kabul eden hakemlerin aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.
Süre: Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makale önerisini içeriği konusunda kendilerince yeterli görmedikleri ya da hakeme önerilen değerlendirme süresinde değerlendirme yapamayacaklarını düşündükleri durumlarda, editöre bildirilmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidir.
Gizlilik: Hakemlere gönderilen makale önerisi, gizli bir doküman olarak kabul edilmeli ve içeriği hakkında üçüncü kişilere bilgi verilmemelidir.
Yansızlık standartları: Hakemler tarafından yapılan değerlendirmeler, yansızlık standartlarına uygun yapılmalıdır. Yazarın kişisel eleştirisi yapılması uygun değildir. Hakemeler tarafından yapılan görüş ve öneriler, bilimsel ilkelere uygun argümanlarla desteklenmeli ve açık, anlaşılır ifade edilmelidir.
Kaynakların gösterimi: Hakemlere gönderilen öneri makaleleri ile ilgili daha önce yayınlanmış bilimsel araştırmalar, öneri makalesinde yer almadığı durumda hakemler tarafından ilgili çalışmaların öneri makalesinde yer alması istenebilir. Kaynaklardan alıntıların bilimsel ilke ve yazım kurallarına uygun kaynak gösterimleri hakemler tarafından incelenmeli ve hatalı durumlar belirtilmelidir. Öneri makalesini değerlendiren hakemler, daha önce yayınlanmış olan çalışmalar ile öneri makalesi arasındaki benzerlik veya orijinalliği hakkında editör, editör kurulu ya da alan editörlerini bilgilendirmelidir.
Bilgilendirme ve görüş ayrılıkları: Hakemlere değerlendirilmesi için önerilen yayınlanmamış makaleler, hakemler tarafından incelendikten sonra araştırma içeriğine özel veriler veya düşünceler kişisel fayda sağlamak için kullanılmamalıdır. Hakemler değerlendirmek üzere yollanılan çalışmalarda geçen yazar, şirket, kurumlarla fayda veya zarar kaynaklı ilgi çatışmasını dikkate almamalıdır.
Yazarların Sorumlulukları
Yazarlar tarafından uyulması gereken raporlaştırma standartları, orjinallik, çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar, kaynak gösterimi, yazarlık, veri erişimi ve korunumu, yayınlanmış çalışmalarda temel hatalara yönelik sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisinin editör / editör kurulu tarafından kabul edilen makaleleri yayınlanmasını kabul eden yazarların aşağıdaki sorumluklara uymakla mükelleftir.
Raporlaştırma standartları: Yazarlar çalışmalarının amacını, önemini vurguladıkları gibi orijinalliğini de belirtmelidir. Dergiye gönderdikleri öneri makalelerinin dergi raporlaştırma standartlarına uygun olmalıdır.
Orijinallik: Yazarlar dergiye yayınlanması için önerdikleri makalelerinin tamamının orijinal olduğunu belirtmelidir.
Çoklu, işlevsiz veya tekrarlı çalışmalar: Yazarlar, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen öneri makaleleri eş zamanlı olarak birden fazla dergiye yollamamalıdır. Ayrıca Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen makalelerin yayınlandıktan sonra başka herhangi bir dergide gelecekte yayınlanmaması beklenmektedir.
Kaynakların gösterimi: Yazarlar, makalelerinde kullandıkları verilerin kaynaklarını metin içi ve kaynakçada yazım kurallarına uygun belirtmelidir.
Yazarlık: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisine gönderilen öneri makalelerinde yazarlığını üstlenen kişiler, makalenin dizayn, kavramsallaştırma, desen, uygulama ve ya fikirlerin yorumlama sürecinde makalenin oluşumunda önemli düzeyde katkı sunmalıdır. Yazarlar öneri makalesine katkı sunan tüm yazarların isim, iletişimine ilişkin bilgilerini doğruluğunun sorumluluğunu üstlenmiştir.
Veri Erişimi ve Korunumu: Yazarlar tarafından sunulan makalelere yönelik analiz yapılmamış verilerin gerekli durumlarda editöre sunmak için korunmalı ve saklanmalıdır.

Dergimiz açık erişimli ve ücretsiz olup, makale numunesi ve yayımlanması dahil olanlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.