Sayı: XXX, 5.05.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

3. Taşlıca-Mersincik. A Multicultural Meeting Point

Araştırma Makalesi

4. Aizanoi Kuzey Nekropolis’ten Bir Terrakotta Mask

Araştırma Makalesi

9. Knidos’un Doğu Nekropolisinden Bir Mezar: Saranda Tümülüsü ve Buluntuları

Araştırma Makalesi

10. Korykos’tan Üç Kaya Mezarı ve Buluntuları Üzerine Bir Değerlendirme

Araştırma Makalesi

11. Phaselis Antik Kenti Ostothekleri

Araştırma Makalesi

16. New Dedicatory Inscriptions from Knidos

Olba süreli yayını;  Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalarda sadece belli bir alan veya bölge  ile sınırlı kalmaksızın 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmadan ve bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına değerli çalışmaları sunmayı amaçlamaktadır.

Olba süreli yayını Mayıs ayında olmak üzere yılda bir kez basılır. Yayınlanması istenilen makalelerin en geç her yıl Kasım ayı sonunda gönderilmiş olması gerekmektedir.

1998 yılından bu yana basılan Olba; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Prehistorya, Protohistorya, Klasik Arkeoloji, Klasik Filoloji (ile Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri), Eski Çağ Tarihi, Nümizmatik ve Erken Hıristiyanlık Arkeolojisi alanlarında yazılmış makaleleri kapsamaktadır.

Yazım Kuralları

1.       a- Makaleler, Word ortamında yazılmış olmalıdır.

         b- Metin 10 punto;  özet, dipnot, katalog ve bibliografya 9 punto olmak üzere, Times New Roman (PC ve Macintosh ) harf karakteri kullanılmalıdır.

c-Dipnotlar her sayfanın altına verilmeli ve makalenin başından sonuna kadar sayısal süreklilik izlemelidir.

         d-Metin içinde bulunan ara başlıklarda, küçük harf kullanılmalı ve koyu (bold) yazılmalıdır. Bunun dışındaki seçenekler (tümünün büyük harf yazılması, alt çizgi   ya da     italik) kullanılmamalıdır.

2.       Noktalama (tireler) işaretlerinde dikkat edilecek hususlar:

a) Metin içinde her cümlenin ortasındaki virgülden ve sonundaki noktadan sonra bir tab boşluk bırakılmalıdır.

          b) Cümle içinde veya cümle sonunda yer alan dipnot numaralarının herbirisi noktalama (nokta veya virgül) işaretlerinden önce yer almalıdır.

          c) Metin içinde yer alan “fig.” ibareleri, parantez içinde verilmeli; fig. ibaresinin noktasından sonra bir tab boşluk bırakılmalı (fig. 3); ikiden fazla ardışık figür belirtiliyorsa iki rakam arasına boşluksuz kısa tire konulmalı (fig. 2-4). Ardışık değilse, sayılar arasına nokta ve bir tab boşluk bırakılmalıdır (fig. 2. 5).

         d)Ayrıca bibliyografya ve kısaltmalar kısmında bir yazar, iki soyadı taşıyorsa soyadları arasında boşluk bırakmaksızın kısa tire kullanılmalıdır (Dentzer-Feydy); bir makale birden fazla yazarlı ise her yazardan sonra bir boşluk, ardından uzun tire ve yine boşluktan sonra diğer yazarın soyadı gelmelidir (Hagel – Tomaschitz).

3.       “Bibliyografya ve Kısaltmalar" bölümü makalenin sonunda yer almalı, dipnotlarda kullanılan kısaltmalar, burada açıklanmalıdır. Dipnotlarda kullanılan kaynaklar kısaltma olarak verilmeli, kısaltmalarda yazar soyadı, yayın tarihi, sayfa (ve varsa levha ya da resim) sıralamasına sadık kalınmalıdır. Sadece bir kez kullanılan yayınlar için bile aynı kurala uyulmalıdır.

Bibliyografya (kitaplar için):

Richter 1977          Richter, G., Greek Art, NewYork.

Bibliyografya (Makaleler için):

Corsten 1995         Corsten, Th., "Inschriften aus dem Museum von Denizli", Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi III, 215-224, lev. LIV-LVII.

Dipnot (kitaplar için)

Richter 1977, 162, res. 217.

Dipnot (Makaleler için)

            Oppenheim 1973, 9, lev.1.

          Diğer Kısaltmalar

  • age.  adı geçen eser

  • ay.             aynı yazar
  • vd.            ve devamı
  • yak.          yaklaşık
  • v.d.           ve diğerleri
  • y.dn.         yukarı dipnot
  • dn.            dipnot
  • a.dn.         aşağı dipnot
  • bk.            Bakınız

4. Tüm resim, çizim ve haritalar için sadece "fig." kısaltması kullanılmalı ve figürlerin numaralandırılmasında süreklilik olmalıdır. (Levha, Resim, Çizim, Şekil, Harita ya da bir başka ifade veya kısaltma kesinlikle kullanılmamalıdır).

5.  Bir başka kaynaktan alıntı yapılan figürlerin sorumluluğu yazara aittir, bu sebeple kaynak belirtilmelidir.

6.  Makale metninin sonunda figürler listesi yer almalıdır.

7. Metin yukarıda belirtilen formatlara uygun olmak kaydıyla 20 sayfayı geçmemelidir. Figürlerin toplamı 10 adet civarında olmalıdır.

8. Makaleler Türkçe, İngilizce veya Almanca yazılabilir. Türkçe yazılan makalelerde yaklaşık 500  kelimelik Türkçe ve İngilizce yada Almanca özet kesinlikle bulunmalıdır. İngilizce veya Almanca yazılan makalelerde ise en az 500 kelimelik Türkçe ve İngilizce veya Almanca özet bulunmalıdır. Makalenin her iki dilde de başlığı gönderilmeldir.

9. Özetin altında, Türkçe ve İngilizce veya Almanca olmak üzere altı anahtar kelime verilmelidir.

10. a) Figürlerde çözünürlük en az 300 dpi; format ise tif veya jpeg olmalıdır. Bunlar, 'Word'a gömülü olmaksızın, bağımsız bir dosya içinde gönderilmelidir.

b) Ayrıca figürlerin dizilimi (layout), pdf olarak da düzenlenmelidir.

11.Metin, figürler ve figürlerin dizilimi (layout); ayrıca makale içinde kullanılan özel fontlar ‘zip’lenerek, We Transfer türünde bir program ile mail ile veya DergiPark üzerinden gönderilmelidir.
OLBA DERGİSİ ETİK İLKELERİ VE YAYIN POLTIKASI
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü,
‘Kilikia Arkeolojisi’ni Araştırma Merkezi’ DergisiYayın Etiği ve Yayıncının Etik Sorumlukları
Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı, ‘Kilikia Arkeolojisi’ni Araştıma Merkezi’nin, 1998 yılından bu yana basılan OLBA Dergisinin yayın politikası; Küçükasya, Akdeniz bölgesi ve Ortadoğu’ya ilişkin orijinal sonuçlar içeren Arkeolojik çalışmalarda 'Eski Çağ Bilimleri'ni birbirinden ayırmaksızın bir bütün olarak benimseyerek bilim dünyasına özgün çalışmalar sunmayı amaçlamaktadır. Olba Dergisi kâr amacı gütmez. Uluslararası standart ve kurallara (COPE, EASE, tıp için ICMJE, Helsinki deklerasyonu vb.) uygun yayın yapılmaktadır.

Bilimsel yayın sürecinde; yazarların, editörlerin, bilim kurulunun, hakemlerin ve okuyucuların etik ilkelere uymaları esastır.

Editörler Kurulu’nun Etik Sorumlulukları
• Editörler Kurulu, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Gönderilen her makaleden, Editörler Kurulu sorumludur. Editörlerin alacağı tüm kararlar diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Editörler Kurulu, dergi yayım sürecinde bilimsel olmayan içeriklere, intihale, atıf hatalarına karşı önlem alır.
• Editörler Kurulu, her makaleye ait hakemler ile yazışmaların kayıtlarını veya dergi ile ilgili yazışmaları elektronik olarak saklar.
• Editörler, yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi verir.
• Editörler, makalelerin özgün olmasına, bilim dünyasına katkı sağlamasına, araştırma yönteminin geçerli olmasına ve derginin amaç ve kapsamına uygunluğuna dikkat ederler.
• Editörler her makalenin hakemini uzmanlık alanlarını göz önünde bulundurarak seçer, makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
• Editörler, akademik ve blimsel olmayan değerlendirmelere müdahale eder.
• Editörler, makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur.
Hakemlerin Etik Sorumlulukları
OLBA Dergisi makale değerlendirme sürecinde yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır.
• Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar editörlerce yazar(lar)a iletilir.
• Hakemler yalnız uzmanlık alanları ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar.
• Hakemler, çıkar çatışması ya da çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik kurallara uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalıdır; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır. Hakemlerin bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin ‘Hakem Değerlendirme Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi, süresi içinde değerlendirmelidirler.
Yazarların Etik Sorumlulukları
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri makalelerini yollamamalıdırlar.
• Yazar(lar), özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Yazar(lar), derginin belirlenmiş olan ‘Yayın İlkeleri’ne uygun olarak makale göndermelidir.
• Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalıdır.
• Makaleye katkıda bulunan kişiler, yazar olarak yazılmalıdır.
• Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse belirtilmelidir.
• Dilimleme yapılmamalıdır (tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlamak).
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkıları belirtilmelidir.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin (buluntuların / eserlerin) yayın haklarının iznini aldıklarını belgelemelidirler; ilgili belge, makale ile birlikte yazar tarafından sürecin başında editörlere yollanmalıdır.
• Yazar(lar), makalelerinin yayına kabul edildiği bilgisi geldikten sonra, OLBA Dergisi için hazırlanmış olan ‘Telif Hakkı Devir Formu’nu editörlere yollamalıdırlar (Yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Yazarlar çalışmalarının telif hakkından feragat etmeyi kabul ederek, basılan materyalin hiçbir kısmı yayınevinin yazılı izni olmadıkça bir başka yerde kullanamaz.Yazarlar, basılı ya da elektronik formatta resimler, tablolar ya da diğer her türlü içerik dahil olmak üzere, daha önce yayımlanmış içeriği kullanırken telif hakkı sahibinden izin almalılardır. Bu konudaki yasal, mali ve cezai sorumluluk yazarlara aittir).

ücretsiz