Yazım Kuralları


                          AŞAĞIDAKİ HUSUSLARIN İHLAL EDİLDİĞİ MAKALE BAŞVURULARI, HAKEMLİK SÜRECİNE GEÇİLMEDEN REDDEDİLECEKTİR.
                                                    Pamukkale Tıp Dergisi (Pam Tıp Derg) açık erişimli ücretsiz tıp dergisidir.            
                                            Pamukkale Medical Journal (Pam Med J) is an open-access free medical journal.

Pamukkale Tıp Dergisi tıp alanında klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, Editör’e mektupları yayınlar. Dergi yılda dört sayı olmak üzere üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanır. Yayın dili İngilizcedir.
Dergiye sunulan çalışmaların, etik kurul onayı sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. Yüklenmiş olan metnin tümünün veya bir bölümünün daha önce başka bir yerde yayınlanması söz konusu ise bu durum editöre bildirilmelidir.
Sorum yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların düzeltilmesinden sorumludur.
TR Dizin Kriterleri kapsamında yer alan, Etik Kurul onayları ile alınması gerekli izinler konusunda araştırma, makale ve dergilerin ilgili mevzuatlara uygun olması beklenmektedir. Bu kapsamda araştırmacılara yardımcı olmak amacı ile “TR Dizin Etik İlkeler Akış Şeması” TR Dizin sayfasında Rehber başlığı altında yayımlanmaktadır.
    


                                                                        MAKALENİZİN TÜRÜNE GÖRE UYGUN ŞABLONU İNDİRİNİZ
                  Zorunlu Araştırma Makalesi Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                            Zorunlu Olgu Sunumu Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                    Zorunlu Derleme Makalesi Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR
                          Zorunlu Editöre Mektup Şablonu "Araştırma makaleleri bu şablonu üzerinden yapılmalıdır" İNDİR

                                                                  SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN EK DOSYALAR
                                       Zorunlu Benzerlik Raporu "Yazar tarafından alınacak intihal raporu yüklenecektir"
                                      Zorunlu Telif Hakkı Devir Formu "Islak imzalı sisteme taratılıp yüklenecek" İNDİR
                                                 Zorunlu Özet-Abstract "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR
                                            Zorunlu Yazar Bilgileri Dosyası "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR
                                        Olgu Sunumları için Hasta Onam Formu "Sisteme word hali yüklenecek" İNDİR1. Makalelerin ön kontrolden RET edilmeden geçebilmesi için mutlaka makale şablonu kullanılmalıdır. Çalışmalarınızın değerlendirmeye alınabilmesi için tüm çalışmanın Pamukkale Tıp Dergisi Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmış olması gerekmektedir. İndireceğiniz şablon dosya, makalelerin dergimiz yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmasında kolaylık sağlayacaktır.

2. Makaleyi DergiPark sistemine yüklerken BAŞLIK – KISA BAŞLIK - ÖZET - ANAHTAR KELİMELER bölümlerinin hem Türkçe hem İngilizce sekmelerini doldurunuz.

3. Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir. Yazım kurallarına uygun olmayan makaleler RET edilecektir.

4. TR Dizin kriterlerine göre ORCID Bilgisi olmayan yazarlarla ilgili yayın kabul edilmeyecektir.


İntihal (Benzerlik Raporu) Taraması
Tüm başvuru makaleleri, Dergimize gönderilmeden önce iThenticate© gibi yazılımlarla taranmalı ve bu tarama raporları makale ile sunulmalıdır. Tüm makalenin benzerlik oranı %20’den ve bir kaynak için benzerlik oranı %3’ten aşağıda olmalıdır. Yine de %1’in üzerindeki, benzeşmelerin dikkatle incelenmesi yazar(lar)ın yararına olacaktır. Dergimiz Editörler Kurulu, akademik aşırmacılık taşıyan tüm başvuru makaleleri editörlük aşamasında reddetme hakkına sahiptir. Değerlendirme ve yayınlanma süreci ve sonrasında, bilimsel makale ile ilgili oluşabilecek intihal (Aşırma-Plagiarism) sıkıntılarında, dergimiz herhangi bir sorumluluk kabul etmemekle birlikte bu konudaki yasal ve etik sorumluluğun sadece yazarlara ait olacağı önemle duyurulur.

Tablolar için yazım kurallarımız
• Tüm tablolara yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
• Tablolar Word dosyası içinde kurallara uygun yüklenmelidir.
• Grafik, diyagram ve algoritmaların tablo değil, şekil olduğu unutulmamalıdır.
• Tablolardaki kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır.
• Tablolar, Word’de tablo kurallarına uygun şekilde yüklenmelidir.
• Tablolarda ve ana metin içerisinde aşağıda kurallara uygun yapılmalıdır.
“±” sayılarla aralarındaki boşluk kapatılacak Örnek: 10.7±4.8
> 10 ng/mL arada boşluklar olmamalıdır.
“65°C” değerleriniz arasındaki boşluklar olmamalıdır.
İngilizce’de sayının arkasında Örnek: 42.6% ve boşluk bırakılmadan belirtilmelidir
İngilizce’de ondalıklı sayılarda nokta. Örnek 0.50 ve boşluk bırakılmadan kullanılır.
Tablo başlıkları kalın olmalıdır.
• Bütün tabloların üstünde numarası ve başlığı olmalıdır.
• Tabloların başlığından sonra nokta koyulmamalıdır.
Örnek:
Tablo 1.

Resimler ve şekiller için yazım kurallarımız
• Tüm resimlere yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
• Görüntülerin üzerinde herhangi bir kurumun veya hastanın bilgileri olmamalıdır. Yüz fotoğraflarında gizliliği korumak için gözler kapatılmalıdır.
• Görüntüler en az 300 vpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.
• Her resim, şekil veya grafik ayrı bir belge olarak hazırlanmalı, yazının ekleri olarak yüklenmelidir. Ana metin içine yerleştirilmemelidir.
• Resim üzerinde ok vb. işaretler kullanılmış ise resim açıklamasında bu belirtilmelidir.
• Resim Yazısı: makalenizle birlikte yükleyeceğiniz resimlerde dikkat çekmek istediğiniz noktaya lütfen işaret koyunuz (Oklar ince, yerine göre beyaz veya siyah renk olmalıdır). Resimlerin açıklama bölümüne ayrıntılı açıklama yazınız. Bazı resimlerde tedavi sonrası düzelme ifade ediliyorsa, resim yazısı olarak tedavi sonrası düzelmiş olan grafi, sintigrafi vs bulguları şeklinde bilgi ilave ediniz.
Resim ve Şekil başlıkları kalın olmalıdır.
Örnek:
Resim 1.
Şekil 1.
YAZARLARIMIZA ÖNEMLİ HATIRLATMA
Hakemlerimizden dikkat etmelerini rica ettiğimiz hususlar aşağıdadır. Yazarların bunları göz önünde bulundurarak makalelerini sistem üzerinden göndermeden önce bir sefer daha kontrol etmeleri faydalı olacaktır.

• Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıklarının çalışmaya uygunluğu
• Özet; çalışmanın amacını uygulanan yönteme göre elde edilen bulguları ve önerileri kapsıyor mu?
• Türkçe ve İngilizce özet uyumlu mudur?
• Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler uygun birbirine paralel ve yeterli midir?
• Makalede yararlanılan kaynaklar yeterli, güncel ve çalışmanın konusu ile ilgili midir?
• Makalede yararlanılan her kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?
• Makalede yararlanılmayan herhangi bir kaynağa kaynakçada yer verilmiş midir?
• Giriş bölümünde çalışmanın konusu ve amacı yeterince vurgulanmış mıdır?
• Kullanılan araştırma yöntem ya da yöntemleri çalışma konusuna uygun mudur?
• Şekil ve Tablolar araştırma verilerine göre uygun ve anlaşılabilir şekilde düzenlenmiş midir?
• Araştırma bulguları yeterince tartışılmış mıdır?
• Çalışma tutarlı ve bütünlük içinde akıcı ve anlaşılır bir dille takdim edilmiş midir?
• Çalışmada dil bilgisi kurallarına riayet edilmiş midir?
• Çalışmanın bilime katkısı yönünden özgün değeri var mıdır?

Creative Commons Lisansı
Pamukkale Tıp Dergisi, Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır