Yazım Kuralları

YAZARLARA AÇIKLAMALAR
Kapsam

Pamukkale Tıp Dergisi (Pam Tıp Derg) açık erişimli ücretsiz tıp dergisidir.
Pamukkale Medical Journal (Pam Med J) is an open-access free medical journal.


Pamukkale Tıp Dergisi tıp alanında klinik ve deneysel çalışmaları, ilginç olgu sunumları, davet edilmiş derlemeleri, Editör’e mektupları yayınlar. Dergi yılda dört sayı olmak üzere üç ayda bir (Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim) yayımlanır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir.
Dergiye sunulan çalışmaların, etik kurul onayı sorumluluğu yazarlara aittir. Bununla beraber Editör, gerektiğinde yazarlardan etik kurul belgesi isteme hakkını saklı tutar. Yüklenmiş olan metnin tümünün veya bir bölümünün daha önce başka bir yerde yayınlanması söz konusu ise bu durum editöre bildirilmelidir.
Sorum yazar; tüm yazışmalardan, makale üzerindeki değişikliklerden (yazar sayı ve sırası dahil) ve yayına kabul edilen yazıların düzeltilmesinden sorumludur.
Pamukkale Tıp Dergisine başvuru sırasında yüklenen makale ile birlikte;
1- Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanlarını kapsayan ‘’Yayın Hakları Devir Formu’’ (sitemizden indirilerek doldurulup, tüm yazarlara imzalatılarak),
2- Makale yazım sırasına göre, tüm yazarların unvan, adres, e-posta ve ORCİD numaralarını belirten (sorumlu yazarın cep tlf.) yazar bilgileri dosyası, sisteme yüklenmelidir.
1.Makalenin Türü
Makalenizin türü aşağıdaki başlıklardan birine uygun olmalıdır:
Araştırma makalesi
Derleme makalesi
Olgu sunumu
Editör’e mektup
2. Makalenin başlığı
2a. Yazınızın başlığı ilk kelimenin baş harfi ve özel isimler dışında küçük harflerle yazılmalıdır.
Örnek: ‘Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyumu’
2b. Yazar isimleri ve adreslerinin olduğu bölüm metin içinde bulunmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. Bu sayfada mobil iletişim numarası, kurum bilgileri vb. bulunmalıdır.
3. Kısa Başlık
Makalenizin kısaltılmış başlığı 75 karakteri geçmeyecek şekilde belirtilmelidir.
Dip not olarak varsa teşekkür gerektiren kişi, kurum ve kuruluşlar ve yazı ile ilgili bilgiler (kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, etik kurul onay tarih ve sayısı vb.), yazarların makaleye olan katkıları Kaynaklardan sonra yazılmalıdır.
4. Yazar isimleri
4a. Yazar isimleri ilk harfleri dışında küçük harflerle yazılmalıdır (örnek: Ayşe Kaya).
4b. Yazar isimleri ve adreslerini olduğu Başlık sayfası ayrı bir dosya halinde yüklenmelidir. Makale ile birikte yazar ve kurum isimleri görünmememlidir.
5. Kurum isimleri
Çalıştığımız kurumun Tıp Fakültesi ya da hastane mi, Anabilim Dalı (AD) ya da klinik mi olduğu belirtilmelidir.
6. Özet (Öz)
Araştırma makaleleri için yapılandırılmış bir Türkçe özet (Amaç, Gereç ve yöntem, Bulgular, Sonuç), diğer türdeki makaleler için ise yalın tek bir paragraf yazılmalıdır. Özet 250 kelimeden az olmalıdır. Özet bölümünde kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır.
7. İngilizce Özet
Tüm makaleler için 250 kelimeden az olmak koşuluyla İngilizce özet hazırlanmalı, araştırma makalelerinin özeti yapılandırılmış olmalıdır (Purpose, Materials and methods, Results, Conclusion).
8. Anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce (Index Medicus MeSH'ye uygun olarak seçilmiş) en fazla beş adet anahtar sözcük kullanılmalıdır. http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html.
9. Makale düzeni
Makaleler aşağıdaki düzene göre hazırlanmalıdır.
9a. Araştırma makaleleri için;
Giriş
Gereç ve yöntem
Bulgular
Tartışma
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazılmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9b. Olgu sunumları için;
Giriş
Olgu sunumu
Tartışma
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9c. Derleme makaleler için;
Giriş
Metin 4000 kelime, 50 kaynak, Tablo ve Resim sayısı en fazla 4 adet olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metnin gövdesi istenildiği şekilde başlık ve alt başlıklarla yapılandırılabilir.
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir).
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
9d. Editöre Mektup makaleler için;
Giriş
Metin 1000 kelime, 10 kaynak, Tablo ve Resim sayısı 1 adet olacak şekilde düzenlenmelidir.
Metnin gövdesi istenildiği şekilde başlık ve alt başlıklarla yapılandırılabilir.
Ayrı bir başlık olarak “Sonuç” yazmamalıdır. (Son paragrafa “Sonuç olarak…” şeklindeki bir cümleyle başlanabilir.)
Çıkar ilişkisi açıklaması
Kaynaklar
Kaynaklar bölümünden sonra teşekkür, kongrede sunulmuş olması, bir kurumun desteği, yazarların makaleye olan katkıları vb.
Tablolar: Ana metnin içine koyulmamalıdır Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir. (Tablo isimleri makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı).
Resim alt yazıları (Makale sonunda ayrı bir sayfaya yazılmalı)
Resimler: Ana metnin içine koyulmamalıdır. Ayrı bir dosya olarak yüklenmelidir.
10. Makale metni
Metin Arial puntosu (boyut 12), 1.5 satır aralığı ve paragraf aralığı Önce: 0 nk ve Sonra: 0 nk. kullanılarak yazılmalıdır. Başlık, özet, abstract metin içerisine yazılmamalıdır. Ayrı dosya olarak yüklenmelidir. Tüm yüklenen dosyalar, dosya uzantısı ile değil isimleri ile yüklenmelidir. Örnek: Makale metni, Abstract, Resim gibi.
10a. Paragraf başlarında girinti olmalıdır (içerden başlamalıdır.)
10b. Başlık, Alt başlıklar, Kaynaklar, Resim alt yazıları normal sola dayalı bold olmalıdır.
10c. Kısaltmalar metin içinde ilk kullanıldığı yerde açık olarak tanımlanmalıdır.
10d. Metin içindeki her kaynak, şekil, resim ve tabloya atıf yapılmalıdır.
10e. Mikroorganizma cins, tür ve gen isimlerinde eğik (italik) karakterde harfler kullanılmalıdır: ”… Schistosoma haematobium“.
10f. İstatistiksel analizler için kulanılan ‘p’ için italik karakterde ve küçük harf kullanılmalıdır. p’den sonraki “=, >, <” işaretlerinden önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. p<0.05. Bu kural ayrıca tablo ve şekiller için kullanılan ‘p’ için de geçerlidir.
10g. Başka durumlarda da ">", "<", "=" veya "±" işaretlerinden önce veya sonra boşluk
bırakılmamalıdır.
10h. Birimler için SI birimleri kullanılmalıdır. Ör: “mL” ( “cc”değil ), “dL” gibi. Litre büyük harf kullanılarak kısaltılmalıdır.
10ı. Kimliğinizin çalıştığınız kurum veya daha önceden yaptığınız yayınlar vs. belirtilerek
eleştirmenlere açıklanmadığından emin olunmalıdır. Eğer bunun yapılması gerekiyorsa
kırmızı renkli ve koyu karakterde yazılmalı ve resimlerinizin bir kurum ya da hasta adını açıklamadığından emin olunmalıdır.
10i. Bir ilacın, donanımın veya yazılımın üreticisini parantez içinde ve sonuna virgül koyarak belirtilip, daha sonra şirketin bulunduğu şehir ve ülke ismi virgül ile ayrılmalıdır: “…Şirketi, Ankara, Türkiye”.
10j. Tartışma bölümünde araştırma makalenizdeki kısıtlılıklar, sınırlılıklar ya da eksikler belirtilmelidir.
10k. Makalede ondalık sayılar ifade edilecek ise Türkçe yazımlarda , (virgül) ile yazılmalıdır. Yazım İngilizce ise. (nokta) ile ifade edilmelidir. Örneğin: 12,17 (Türkçe yazım), 12.17 (İngilizce yazım).
11. Metin içerisinde kaynak kullanımı:
11a. Tüm kaynakların yazı içinde sıralı şekilde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
11b. Sadece ilgili ve gerekli olan kaynaklar belirtilmelidir.
11c. Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalı, numaraları metinde cümlenin sonunda veya yazar adı geçmişse isimden hemen sonra köşeli parantez ([]) içinde virgül ile ayrılarak ve arada boşluk bırakılarak yazılmalıdır: [1, 4, 7-9].
11d. İkiden fazla ardışık kaynak için “kısa tire, -” kullanılmalıdır. "[7-9]".
11e. Eğer kullanılan kaynak tek yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmamalıdır. Örnek: "Abban [7] çalışmasında bu sıklığı…” veya "Yüksel [7] stated that…".
11f. Eğer kullanılan kaynak iki yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmamalıdır. Örnek: “Saçar ve Karabulut [7] bu sıklığı…” veya “Herek and Ergin [7] stated that…".
11g. Eğer kullanılan kaynak ikiden fazla yazarlı ise, metin içinde yazarın isminden sonra ‘ark.’ veya ‘et al.’ kullanılmalıdır. Örnek: "Baki ve ark. [7] bu sıklığı…” veya “Aybek et al. [7] stated that…".
11h. Bir resim ya da tablo için kullanılan cümle bir kaynak ile bitiyorsa, kaynağı resim ya da tablo parantezinden sonra belirtilmelidir. (önce değil): “…(Tablo 1) [7].
12. Araştırma Etiği
Tüm araştırma makalelerinde, çalışma için etik kurul onamının alındığı Gereç ve yöntem bölümünde belirtilmelidir. Kaynaklar bölümünden sonra izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
Dergimizde yayınlanacak olan makalelerle ilgili etik uygulamalar TR Dizin TÜBİTAK ULAKBİM, Cahit Arf Bilgi Merkezi tarafından önerilen aşağıdaki kurallar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar:
. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
· Olgu sunumlarında "Aydınlatılmış onam formu"nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
Geçmiş yıllarda tamamlanmış çalışma ve tezden üretilen yayınlar için geriye dönük Etik Kurul izni:
2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar için etik izin:
Üniversite mensubu olmayan araştırmacılar da bölgelerinde bulunan Etik Kurul'lara başvurabilir ve oradan izin alabilirler.
Ayrıca;
Dergiler "Yayın Etiği", "Araştırma Etiği" ve "Yasal/Özel izin belgesi alınması" ile ilgili kurallara uyduğunu uluslararası standartlara atıf yaparak, hem web sayfasında hem de basılı dergide herbiri için ayrı başlık açarak belirtmelidir.
· Dergilerde yayın etiğine uygunluk konusu sadece yazarların sorumluluğuna bırakılmamalı, dergi yayın etiği konusunda izleneceği yolu açık olarak tanımlanmış olmalıdır.
· Dergimizde yayımlanacak araştırma makalelerinde etik kurul izini ve/veya yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, izinin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
· Çalışma insan ve hayvan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.
13. Yayın Etiği Politikamız
Pamukkale Tıp Dergisi editör, editör yardımcısı ve alan editörleri, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conductand Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve Committee on Publication Ethics (COPE) 'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ilkelerine dayanarak etik görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedirler.
14. Çıkar İlişkisi (Conflict of interest)
Her yazar yazıyı yükleme aşamasında yazıda sunulan bilgiler hakkında çıkar ilişkisi oluşturabilecek ticari veya finansal ilişkilerini açıklamalıdır. Bu tür ilişkiler danışmanlık, hissedarlık veya araştırma için harcamaları içerir. Yazarlar bu çalışma için maddi destek almışlarsa bunu belirtmelidir. Bu tür bir ilişki yoksa Kaynaklar bölümünden önceki Çıkar İlişkisi açıklaması bölümüne;
Türkçe makalelerde: Çıkar İlişkisi: ‘Yazarlar çıkar ilişkisi olmadığını beyan eder’.
İngilizce makalelerde: Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the authors. şeklinde yazılmalıdır.
15. Kaynaklar
1. Tüm kaynakların yazı içinde sıralı şekilde belirtilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
2. Sadece ilgili ve gerekli olan kaynaklar belirtilmelidir.
3. Eğer altı ya da daha az yazar varsa hepsi listelenmelidir. Eğer yedi veya daha fazla yazar varsa ilk üç yazarın isminden sonra “ve ark. (et al.)” yazılmalıdır.
4. Kaynaklar metinde kullanım sırasına göre numaralandırılmalıdır,
5. Dergilerin adları Index Medicus'da (www.ncbi.nlm.nih.gov/journals) kullanılan biçimde kısaltılmalıdır.
16. Kaynakta kullanılan Makaleler için:
Kaynak bir kitap ise aşağıdakilerden birisi gibi yazılmalıdır. Eğer online bir kitap ise, basılı değil ise erişim adresi ve tarihi ayrıntılı olarak verilmelidir.
1. Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku Shoin, 1969;57-59.
2. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rd ed. St. Louis: Mosby, 1985;779-796.
Basılı dergilerdeki kaynak yazılımı
Örnek
1. Doi olmayan makalelerde;

Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155:97-107.
2. Doi olan makaleler:
Berkman ND, Sheridan SL, Donahue KE, Halpern DJ, Crotty K. Low health literacy and health outcomes: an updated systematic review. Ann Intern Med 2011;155:97-107. https://doi.org/10.7326/0003-4819-155-2-201107190-00005
Henüz Basılmamış makaleler;
Örnek

Call JE, Mann JA, Linos KD, Perry A, Yost J. Linear lipoatrophy following intra-articular triamcinolone acetonide injection mimicking linear scleroderma. Pediatr Dermatol 2018. https://doi.org/10.1111/pde.13736 [Epub ahead of print]
Elektronik Dergiler;
Örnek

1. Kuah CY, Koleva E, Gan JJL, Iqbal T. Parry-Romberg syndrome in a patient with scleroderma. BMJ Case Rep 2018. pii: bcr-2018-226754. https://doi.org/10.1136/bcr-2018-226754
2. Rambon S, Brian J, AneskievichJ. TNIP1 in autoimmune diseases: regulation of toll-like receptor signaling. Immunol Res 2018;2018:3491269. https://doi.org/10.1155/2018/3491269
3. Chen Y, Yan H, Song Z. et al. Downregulation of TNIP1 expression leads to increased proliferation of human keratinocytes and severer psoriasis-like conditions in an imiquimod-induced mouse model of dermatitis. Plos One 2015;10:e0127957. https://doi.org/10.1371/ journal.pone.0127957
a. Kaynak gösterilen makalenin ilk harfi dışındaki kelimeleri küçük harfle yazılmalıdır.
b. Kaynakta iki nokta üst üsteden sonra küçük harf kullanılmalıdır.
c. Dergi kısaltmasından sonra nokta işareti kullanmamalıdır.
d. Yayınlanma yılından önce veya sonra ay belirten kısaltma yapılmamalıdır.
e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgülden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
f. Yayının cilt numarasından sonra sayı numarası yazılmamalıdır.
g. Yayının cilt numarasından sonra kullanılan iki nokta üst üste işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
h. Kaynaklarda varsa doi numarası yazılmalıdır ve sonuna nokta konulmamalıdır.
ı. Sayfa numaraları aralarında küçük tire işareti “-” kullanılmalıdır.
i. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalıdır: “166-171.“. Lütfen “166-9”. ”166-69” yazmayınız.
j. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.
17. Kaynakta kullanılan kitap ve kitap bölümü için:
Örnek:
1. Watanabe M, Takeda S, Ikeuchi H. Atlas of arthroscopy. 2nd ed. Tokyo: Igaku
Shoin, 1969;57-59.
2. Hull RD, Hirsh J. Comparative value of tests for the diagnosis of venous thrombosis. In: Bernstein EF, ed. Noninvasive diagnostic techniques in vascular disease. 3rded. St. Louis: Mosby, 1985;779-796.
17a.Kaynak gösterilen kitap veya bölüm adının ilk harfi dışındaki kelimeler küçük harfle yazılmalıdır.
17b. Yayınlanan şehrin isminden sonra iki nokta üst üste (:) kullanılmalıdır.
17c. Yayınevi isminden sonra virgül kullanılmalıdır.
17d. Yayınlanma yılından sonra noktalı virgül (;) kullanılmalıdır.
17e. Yayınlanma yılından sonraki noktalı virgül işaretinden sonra boşluk bırakılmamalıdır.
17f. Sayfa numaraları aralarında kısa tire işareti “-” kullanılmalıdır.
17g. Son sayfa numarası tam olarak yazılmalı: "914-916."
17h. Kaynağın sonuna nokta koyulmalıdır.
18. İnternet (ağ) kaynakları için: Erişim tarihiniz belirtilmelidir.
Örnek:
Musculoskeletal MRI Atlas. Available at:
http://www.gla.med.va.gov/mriatlas/Index.html. Erişim tarihi 14 Eylül 2010 (yazarın makalesinin yazım dili Türkçe ise)
Accessed September 14, 2010 (yazarın makalesinin yazım dili İngilizce ise)
19. Poster veya bildiri için:
Örnek:

Karabulut N, Çakmak V. Diffusion-weighted MR imaging of pulmonary lesions.
Paper presented at:ISMRM-ESMRMB Joint Annual Meeting 01-07 Mayıs 2010; Stockholm, Sweden.
20. Tez çalışmaları için:
Örnek:

Gündüz B. Hemşirelerde stresle başa çıkma biçimleri ile tükenmişlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Trabzon, 2000.
Tablolar
a. Tüm tabloların yazınızın içinde belirtilmesi gerekmektedir.
b. Grafik, diyagram ve algoritmaların tablo değil, şekil olduğu unutulmamalıdır.
c. Bütün tabloların üstünde numarası ve başlığı olmalıdır.
d.Tabloların başlığından sonra nokta koyulmamalıdır.
e. Tablolardaki kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır.
f. Tablolar, Word’de tablo kurallarına uygun şekilde yüklenmelidir.
Resimler ve şekiller
a. Tüm resimlere yazı içerisinde atıf yapılmış olmalıdır.
b. Görüntülerin üzerinde herhangi bir kurumun veya hastanın bilgileri olmamalıdır. Yüz fotoğraflarında gizliliği korumak için gözler kapatılmalıdır.
c. Görüntüler en az 300 vpi çözünürlükte, 1280x960 piksel boyutunda çekilmiş, jpg veya tiff formatlarında kaydedilmiş olmalıdır.
d. Her resim, şekil veya grafik ayrı bir belge olarak hazırlanmalı, yazının ekleri olarak yüklenmelidir. Ana metin içine yerleştirilmemelidir.
e. Resim üzerinde ok vb. işaretler kullanılmış ise resim açıklamasında bu belirtilmelidir.
f. Resim Yazısı: makalenizle birlikte yükleyeceğiniz resimlerde dikkat çekmek istediğiniz noktaya lütfen işaret koyunuz (Oklar ince, yerine göre beyaz veya siyah renk olmalıdır). Resimlerin açıklama bölümüne ayrıntılı açıklama yazınız. Bazı resimlerde tedavi sonrası düzelme ifade ediliyorsa, resim yazısı olarak tedavi sonrası düzelmiş olan grafi, sintigrafi vs bulguları şeklinde bilgi ilave ediniz. Resimlerin orijinal haliyle 300 vpi çözünürlüğünde yüklenmelidir.
NOT: Hakem tarafından istenen düzeltmelere 2(iki) ay içerisinde cevap verilmemesi durumunda makaleler red’de alınacaktır.
İntihal Kontrolü
Ocak 2015’den itibaren gönderilen makalelerin tümü IThenticate® intihal belirleme yazılımı kullanılarak kontrol edilmektedir. Yazılım tarafından üretilen benzerlik raporu doğrultusunda, Editörler Kurulu makalenin hakem değerlendirmesine alınmasına veya doğrudan ret edilmesine karar vermektedir.