Cilt: 13 Sayı: 2, 12.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Sanat &Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarında yapılan araştırma, inceleme ve değerlendirmelere yer veren; yenilikçi, çağdaş ve güncel arayışları disiplinlerarası bir bakış ile bir araya getiren süreli bir yayındır. Online olarak yayınlanan Sanat &Tasarım Dergisi, sanatsal kültüre ve sanat literatürüne bilimsel ve akademik katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Sanat &Tasarım Dergisi, resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, geleneksel sanatlar, moda tasarım, sanat tarihi, sanat eleştirisi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, kitap eleştirisi, editöre mektup ve vaka sunumu türünden makalelere yer vermektedir


Makale, Word programında A4 boyutunda, Times New Roman yazı karakteriyle 12 punto, 1,5 satır aralıklı, öncesi-sonrası 6 nk boşluklu olarak ve iki yana yaslanmış biçimde (blok) yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; sağ, sol, üst ve alt 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır. Sayfa numaraları sağ alt köşeye 10 punto olarak yazılmalıdır. Makale, şablondaki örnekler dikkate alınarak, özet ve kaynaklar dahil en fazla 20 sayfa olarak hazırlanmalıdır (Şablon için tıklayınız). Makaleye yazar bilgileri eklenmemelidir. Yazar ve makaleye ilişkin tüm bilgiler “Başlık Sayfası Bilgi Formu”na yazılmalıdır (Başlık Sayfası Bilgi Formu için tıklayınız).
Makalede kullanılan notasyon ve kısaltmalar; ilgili sanat/bilim alanında bilinen standart notasyon ve kısaltmalar olmalı ve ilgili sayfada dipnot olarak verilmelidir.
Makale metninde dikkat çekilmek istenen kelime ve kavramlar italik şekilde yazılabilir.
Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır.
Makale sonunda varsa çıkar çatışması olan kişiler beyan edilmelidir.

Başvuru sırasında tüm yazılar için yazarların iThenticate ya da Turnitin programlarında taranarak alınmış intihal raporlarını göndermeleri gerekmektedir. Tarama sonucu %15’in üzerinde olan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
2020 yılında uygulanmak üzere TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş, özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır.
Buna göre: anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar, insan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması, insanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar, hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar ve kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için Etik Kurul İzni gerekmektedir.

*Doğrudan uzun aktarma örneği için bakınız.

*Aktarmaların metinde gösterim biçimleri için lütfen bakınız.

(Yazarlar süreç içindeki çalışmaları ile ilgili tüm yazışmaları sanattasarim@anadolu.edu.tr adresinden yürütmelidir.)

Kitap Eleştirisi Kuralları
Sanat & Tasarım Dergisi, derginin amaç ve kapsamına uygun alanlardaki teorik ya da araştırmaya dayalı basılmış eserlerin Türkçe veya İngilizce kitap incelemelerini yayımlar. Kitap eleştirisi 4-5 sayfayı ya da 1500 kelimeyi geçmemelidir. Kitap eleştirisi hazırlayan yazarlar yukarıdaki şablonun gerekli kısımlarını kullanabilir. Kitap künyesi “ÖZET” başlığından önce yazılmalıdır.
Kitap Künyesi: Modernizmden Postmodernizme Sanat, Mehmet Yılmaz, Ankara, Ütopya Yayınevi, 2005, Birinci Basım, 447 sayfa, ISBN: 975-6361-34-4.

Kitap eleştirisi kitabın özeti değildir. Tanıtımı yapan yazar, kitabı tanıttığı gibi aynı zamanda değerlendirmeli ve bazı yargılarda bulunmalıdır. Kitabın ana tezini açıklayarak, amacı, yazarın kitapta belirttiği amaca ulaşıp ulaşmadığı, kapsamı ve literatürdeki yeri belirtilerek kitabın güçlü ve zayıf bulunduğu yönler vurgulanmalıdır. Eser sahibinin tezi ve temel argümanları üzerinde durularak eserin ilgili alana yaptığı katkı tartışılmalıdır. Kitap, benzer konuya ilişkin diğer kitaplarla kıyaslanmalı ve gönderme yapılan tüm kaynaklar, metin içinde ve “Kaynaklar”da tutarlı bir şekilde yer almalıdır.
Burada yer almayan hususlarla ilgili olarak derginin genel yayım ilkelerine uyulmalı ve genel şekil şartlarına uygun olarak yazılmalıdır. Derginin genel şekil şartları için Yazım Kuralları bölümü ve şablondaki örnekler dikkate alınmalıdır.


KAPSAM VE YAYIN İLKELERİ
Sanat & Tasarım Dergisi, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanır. Sanat & Tasarım Dergisi, resim, heykel, baskı sanatları, grafik, seramik, cam, iç mimarlık, mimarlık, müzik, sahne sanatları, fotoğrafçılık, sinema, geleneksel sanatlar, moda tasarım, sanat tarihi, sanat eleştirisi alanlarında yapılmış çalışmalar ile bu disiplinler arasında ilişkiler kuran çağdaş ve güncel sorunları tartışan özgün araştırma, derleme, kitap eleştirisi, editöre mektup türünden makalelere yer veren hakemli bir dergidir. (Mimarlıkta yapı ve yapım teknolojileri gibi teknik makaleler kapsam dışıdır.)

Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri, yazım kuralları, amaç ve kapsamına uygunluğu açısından baş editör ya da editörler tarafından değerlendirilir. Editörler makaleleri hakeme göndermeden önce reddetme hakkına sahiptir. Gerekli düzenleme ve düzeltmeleri yaparak ön incelemeden geçen yazılar ise baş editör tarafından belirlenen alan editörüne gönderilerek süreç başlatılır. Alan editörü, konunun uzmanı iki akademisyeni hakem olarak belirler ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür. Alan editörü, hakemlerden gelen raporlara, kendi değerlendirmelerini de dahil ederek hazırladığı nihai raporu dergiye gönderir. Rapor sonunda olumlu bulunan makale doğrudan yayımlanma sürecine dahil edilir. Ancak editör raporunda yazardan düzeltme istendiği takdirde düzeltmenin en geç 20 gün içinde yapılarak tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Bu sürede düzeltmeleri yapılmayan makale editör sürecinden çıkarılır. Yazar makalenin son halini Word belgesi olarak göndermelidir.

Daha önce Sanat ve Tasarım Dergisi'ne gönderilip reddedilen makalelerin başvurusu tekrar kabul edilmeyecektir.
Telif Hakkı Devir Sözleşmesi'nin tüm yazarlar tarafından imzalanıp, gönderilmesi zorunludur. Yazarların, makalenin özgün bir çalışma olduğunu, makalenin tüm sorumluluğunu üstlendiklerini, makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere herhangi bir yere yollanmadığını, gönderilen makalenin yazar/yazarlar tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını beyan etmeleri gereklidir. Makale sisteme yüklendikten sonra herhangi bir yazar eklenmesi ya da çıkarılması söz konusu değildir. Böyle bir durumun oluşması halinde, makale çekilmiş sayılarak değerlendirme süreci sonlandırılacaktır.
Yayımlanan yazıların sorumluluğu tümüyle yazar/yazarlara aittir. Dergi herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Basıma kabul edilen yazıların yayın ve basım hakları dergiye devredilmiş olur.

Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergimiz, Web of Science Group, idealonline, ESCI (Emerging Sources Citation Index), EBSCO ve TR-Dizin tarafından taranmaktadır. Dergimize gönderilen Türkçe yazılar TDK Yazım Kılavuzu’na uymak zorundadır. Baş editör yazının dil bütünlüğünü koruma adına içeriği değiştirmeden her tür müdahaleyi yapabilir.
Derginin aynı sayısında; tek yazarlı makaleler için, aynı yazara ait birden fazla makale değerlendirmeye alınmaz. Birden fazla yazarlı makaleler için; aynı yazarın farklı yazarlarla yaptığı en fazla iki (2) makale değerlendirmeye alınır.
Yazarlar başvurularını yaparken; “Makale Dosyası”, “Başlık Sayfası Bilgi Formu”, “İntihal Raporu” ve “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi”ni e-posta yoluyla “sanattasarim@anadolu.edu.tr” adresine ya da DERGİPARK üzerinden elektronik olarak göndermelidir.
https://std.anadolu.edu.tr/
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanattasarim
Dergimiz, herhangi bir başvuru veya yayımlama ücreti almamaktadır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
1. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat&Tasarım Dergisi Plastik Sanatlar, Tasarım, Müzik, Sahne Sanatları gibi Güzel Sanatlara ait alanlarda nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla yayınlanan ulusal bir dergidir.
2. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat&Tasarım Dergisi yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumaya ve her kopyanın kaydını saklamaya özen gösterir.
3. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat &Tasarım Dergisi, ULAKBİM DergiPark platformunda “Hakemli Dergi” statüsünde yılda 2 sayı elektronik olarak yayımlanmaktadır.
4. Dergiye gönderilen çalışmalar amaç, kapsam, yöntem ve yazım ilkeleri açısından editör sürecinden geçirildikten sonra Hakem Kurulu tarafından çift körleme yöntemiyle bilimsel olarak değerlendirilir.
5. Makalede yasal/özel izin alınmasının gerekip gerekmediği belirtilmiş olmalıdır. Eğer, çalışma bir kurumda yapılan uygulamayı kapsıyor ise, ilgili kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile izin alındığı açıkça belirtilmelidir.
6. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve bunun makalede (kaynak gösterilerek) belirtilmesi gerekmektedir.
7. Makalenin iThenticate benzerlik programları ile analizi sonucunda toplam benzerlik düzeyi % 15’in altında olmalıdır.
8. Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara herhangi bir ücret ödenmemektedir.
9. Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak vb.) aykırı olmamalıdır.
10. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
11. Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır. Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
12. Hakemler, çıkar çatışması ile ilgili olarak herhangi bir şüpheye düşmeleri durumunda değerlendirme süreci ile ilgili olarak Editöre danışmalıdır. Çıkar çatışmasını önlemek amacıyla makale yazarları ile aynı kurumda çalışan kişiler hakem olarak seçilmemektedir.

Yazar, Hakem ve Editör ile İlgili Etik Kurallar Kapsamı
Yazarlar: Sadece ilgili çalışmaya katkı sağlayan kişiler yazar olarak dikkate alınmalıdır.
Makale sonunda yazarların katkı oranları ile çıkar çatışması beyan edilmelidir.
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
Makale araştırma sürecinde başka çalışmalardan doğrudan alıntı yapılması durumunda yazara atıf verilmelidir.
Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
Yazar eserin özgün olduğunu ve herhangi bir dilde, başka bir yerde yayınlanmadığını taahhüt etmelidir.
Tek bir araştırma projesinden kaynaklanan çoklu yayınlar açıkça belirtilmeli ve birincil yayına atıfta bulunulmalıdır.
Yazarın değerlendirme aşamasındaki çalışmasıyla ilgili bir yanlış ya da hatayı fark etmesi durumunda, dergi editörünü bilgilendirme, düzeltme veya geri çekme işlemlerinde editörle işbirliği yapma yükümlülüğü bulunmaktadır.
Makale değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi sırasında yazarlar arasından bir sorumlu yazar seçilmeli, Editör ile iletişimi sorumlu yazar sürdürmelidir.
Makalede yapılan değişiklik ve düzenlemeler tüm yazarlara iletilmelidir. Bu işlem “Sorumlu Yazar” sorumluluğundadır.
Yazar değerlendirme sürecinde işbirliği yapmalı, hakem ve editör taleplerine zamanında ve doğru yanıt vermelidir.

Hakemler: Hakem tarafsız olmalı ve değerlendirmeleri gizlilikle yapmalıdır.
Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.
Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.
Yapılan değerlendirmeler sadece çalışma içeriğine yönelik olup, din, cinsiyet, ırk, köken, siyasal, ticari vb. etkenler değerlendirmeyi etkilememelidir.
Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.
Çıkar çatışması öngörüldüğü durumlarda çalışmanın reddedilip dergi editörünün bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.
Reddedilen çalışmaya dair hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.

Editörler:
Editör dergide yayımlanan her makaleden sorumludur.
Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE (https://publicationethics.org/)) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf)) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors (https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf)) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.
Baş Editör tarafından belirlenen Alan editörü, makaleyi değerlendirmek üzere farklı kurumlardan en az 2 kişiyi hakem olarak atar.
Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez (blind peer review).
Editör veya Alan Editörü, makalelerin hakem değerlendirme sürecinin yönetilmesinden sorumlu olup herhangi bir çıkar çatışması tespit edilmesi halinde ilgili makaleyi reddetme hakkına sahiptirler.
Editör, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun makaleleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihleri yer almalıdır.
Çalışmaların adil ve tarafsız şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla düşünce özgürlüğü ilkesine uygun hareket etmeye özen gösterir.
İş süreçlerini fikri mülkiyet haklarına ve etik standartlara uygun yürütür.
Okuyucuların ve yazarların bilgi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çaba sarf eder, sürekli olarak derginin gelişimini sağlamaya çalışır.
Yazarların ve hakemlerin gizliliğini korur, hakem sürecini de buna uygun yönetir.

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sanat & Tasarım Dergisi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiçbir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar dergiye gönderdikleri çalışmalar için makale işlem ücreti ödemezler.