Son Sayı

Cilt: 41 - Sayı: 71

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Çeviri

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Selda KAYA KILIÇ ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Osmanlı Tarihi
Osmanlı Sosyo- Ekonomik Tarihi, Osmanlı Taşra Teşkilatı, Osmanlı Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Mert KOZAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ortaçağ Tarihi, Avrupa Tarihi, Bizans Tarihi
Bizans Tarihi

Tarih Araştırmaları Dergisi (TAD), Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü tarafından 1963 yılından beri düzenli olarak yayımlanan, eski çağlardan günümüze dek tarih alanında yapılmış bilimsel çalışmaların sonuçlarının bilim dünyasına kazandırıldığı hakemli bir dergidir. Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır ve derginin her yıl yayımlanan iki sayısı, bir cildi oluşturmaktadır.

Tarih Araştırmaları Dergisi’nde tarih biliminin ilgi alanındaki özgün makale, arşiv belgeleri, derleme, çeviri, kitap tanıtımı, sempozyum ve kongre haberleri yayımlanır. Bunun yanında editörler kurulunun uygun gördüğü türde çalışmalar da değerlendirmeye alınır.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmış olan makaleler de yayıma kabul edilir.

Tarih Araştırmaları Dergisi’ne yayımlanmak üzere yollanan yazılar öncelikle amaç, kapsam, içerik, yöntem, yazım kurallarına uygunluk ve dergi yayın politikası açılarından editörler kurulunca ön değerlendirmeye tabi tutulur.

Uygun bulunan yazılar bilimsel yetkinlikleri açısından değerlendirilmek üzere alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakemlere yollanan yazılarda yazara ait hiç bir tanıtıcı bilgiye yer verilmez. Hakem değerlendirmeleri genel olarak çalışmaların özgünlük, kullanılan yöntem, etik kurallara uygunluk, bulguların ve sonuçların tutarlı bir şekilde sunumu ve literatür açısından incelenmesine dayanmaktadır.


Hakem raporlarının olumlu olması durumunda çalışma, editör incelemesinden sonra yayımlanır.


Hakemlerin değerlendirmeleri sonucu düzeltme gerekli gördükleri durumda hakem görüşleri ve önerileri yazara iletilir. Yazar, makalesine ilişkin hakem taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak yazarın hakem görüşüne karşı haklı gerekçeleri ortaya çıktığında yayın kurulu, yazının farklı hakemler tarafından tekrar değerlendirilmesini sağlayabilir.


İki hakem raporunun da olumsuz olduğu durumda editörler kurulunun da hakem raporlarını onaylaması ile “yayımlamaz” kararı yazara bildirilir.


Hakem raporlarından birinin olumsuz diğerinin olumlu olması durumunda ise yazı, üçüncü hakeme yollanarak alınacak rapor doğrultusunda yayımlanıp yayımlanmamasına editörler kurulu karar verir.


Editörler kurulu, Tarih Araştırmaları Dergisi’nin biçim ve üslup bütünlüğünü sağlamak amacıyla yazılarda yazım kuralları ve biçim açısından küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir.Hakem raporları gizlidir.Gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ve yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.Yayımlanan yazıların bilimsel ve yasal açıdan sorumluluğu yazarına aittir.Dergide yayımlanan makalelerin yazarlarına telif ücreti ödenmez.Yayımlanmış yazıların her türlü hakkı Tarih Araştırmaları Dergisi'ne aittir.Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

Özetler, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe ve yabancı dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) olacaktır. (Makale adı ve yazar adından sonra “Öz”, “Abstract”, “Sommaire”, “Zusammenfassung” başlığı altında)

1. Türkçe ve yabancı dilde olmak üzere en az üç anahtar kelime belirlenecektir.

2. Atıflarda dipnot yönteminin yanı sıra metin içinde gönderme biçimi de kabul edilecektir.

3. Yazara ait unvan, kurum, e-mail adresi, orcid numarası, şehir ve ülke bilgileri ilk sayfanın dipnotunda * sembolü ile yer alacak ve 9 punto italik olacaktır.

*Prof. Dr,. A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü, email@example.com, Orcid: 0000-00000-0000, Ankara Türkiye

4.Makalenin yazımında;

a) Makale başlığı Times New Roman 14 punto koyu, yabancı dildeki karşılığı Times New Roman 13 punto normal olacaktır. Yabancı dildeki başlık Türkçe başlığın hemen altında verilecektir.

b) Makale başlıkları her iki dilde de büyük harflerle yazılacaktır.

c) Yazar adı Times New Roman 12 punto koyu, özet ve yabancı dilde özet 10 punto italik,

d) Metin baştan sona kadar 11 punto normal olacaktır.

ANA METİNDE YAPILMASI GEREKEN TEKNİK UYGULAMALAR:

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Sol:0 Sağ:0

Özel: İlk Satır

Değer: 0,5 cm

Aralık: Önce:0 Sonra:6 nk

Satır Aralığı: Tek

d) Makale içindeki ana başlıklar metnin yazıldığı (Times New Roman 11) puntoda yazılacak, koyu olacak ve küçük harf kullanılacaktır. Ana başlıklar boşluk bırakılmadan yazılacaktır. Alt başlıklar hiyerarşik bir yapı izleyerek oluşturulacak ve tek biçimlilik sağlanacaktır.

Ana metindeki alt başlıklarda:

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Sol:0,5 cm Sağ:0

Özel: Yok

Değer: 0 cm

Aralık: Önce:0 Sonra:6 nk

Satır Aralığı: Tek

e) Dipnotlar Times New Roman 9 punto olacaktır. Metin içindeki atıflar sayfa altı dipnot şeklinde 1’den başlayarak devam eden dipnot olarak numaralanmalıdır. Sayfa altında verilen dipnotlarda kitap, ansiklopedi ve dergi adları italik olarak, makale adı tırnak içinde düz yazı ile gösterilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynakların tam künyesi verilmeli, daha sonra yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların hepsi yazılmalı, daha sonra kısaltarak verilmelidir.

Örnek Dipnot (Kitap):

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003, s. 12.

Örnek Dipnot (Makale, Ansiklopedi Maddesi, Çeviri Makaleler vs.):

Halil İnalcık, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, Sayı 7, Ankara, 1999, s. 16.

Dipnotlar için yapılması gereken teknik uygulamalar:

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Sol:0 Sağ:0

Özel: Yok

Değer: 0

Aralık: Önce:0 Sonra:0

Satır Aralığı: Tek

f) Kaynakça 10 punto olacak.

Kaynakça için yapılması gereken teknik uygulamalar:

Hizalama: İki Yana Yasla

Girinti: Sol:0 Sağ:0

Özel: Asılı

Değer: 0,5 cm

Aralık: Önce:0 Sonra:6 nk

Satır Aralığı: Tek

Örnek Kaynakça (Kitap):

İnalcık, H., Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300–1600), Çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul 2003.

Örnek Kaynakça (Makale, Ansiklopedi maddesi vs.):

İnalcık, H., “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Problemi”, Doğu-Batı, Sayı 7, Ankara 1999, s. 9–22.

g) Tablolar için yapılması gereken teknik uygulamalar: Tablo ve tablo yazılar 9 punto olacaktır.

Girinti: Sol:0 Sağ:0

Özel: Yok

Aralık: Önce:0 Sonra:0

Satır Aralığı: Tek

4. TÜM METNE UYGULANMASI GEREKEN SAYFA YAPISI:

a) Kenar boşlukları: Üst 5,6 cm, alt 5,6 cm, sol 4,5 cm, sağ 4,5 cm

b) Kenardan uzaklık: Üst 4,6 cm, alt 0 cm

c) Düzen: Tek çift sayfalar farklı, ilk sayfalar farklı.

5. Yazılar elektronik ortamda hem WORD hem de PDF formatlarında yollanacaktır.

6. PDF formatındaki belgede yazara ait ad, soyad, kurum ve iletişim bilgilerinin hiçbiri yer almayacaktır.

TARİH ARAŞTIRMALARI DERGİSİ YAYIN ETİĞİ


Tarih Araştırmaları Dergisi'nin yayın süreçleri, bilginin bilimsel yöntemle yansız biçimde üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılmasına dayanır.
Hakemli makaleler, bilimsel yöntemin uygulanmasını, yansızlığı sağlayan çalışmalardır. Bilimsel üretimin gerçekleştirilmesinde yayın sürecinin tüm bileşenlerinin; yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların etik ilkelere uymaları gerekir. Bu kapsamda Tarih Araştırmaları Dergisi’nin yayın etiği ile açık erişim politikası da, Yayın Etiği Komitesi’nin (Committee on Publication Ethics, COPE) açık erişimde yayınladığı kılavuzlar ve politikalar doğrultusunda yayın sürecinin tüm bileşenlerinin etik ilkelere uymasını gerektirmektedir.
Makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, çarpıtılması ve uydurma verilerin kullanılması gibi durumlar tespit edilirse, makale yazarının çalıştığı kuruma bu durum resmî yollardan bildirilecek ve makale reddedilecektir.

Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu’nun Sorumlulukları

• Tarih Araştırmaları Dergisi'ne başvurusu yapılan her makaleden, hatta yayımlanmasından sonraki tüm süreçlerinden Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu sorumludur ve Editörler Kurulu bu sorumluluğunu bilir. Bu sorumluluk, dergiyle ilgili konularda verilen kararlarda yalnızca kamu yararını düşünerek; kişisel kazancı düşünmeden, bağımsız olarak karar vermeyi gerektirir. Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
• Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, Dergiyi sürekli geliştirmeye, yayın niteliğini yükseltmeye çaba gösterir.

• Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, Tarih Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanmış makale yazarlarının telif hakkını korur.
• Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, makale ve dergi yayım sürecinde fikri mülkiyet hakları, bilimsel-etik olmayan davranışlarla, intihalle, yollama (atıf) çeteciliğiyle ilgili önlemleri almada sorumludur.
• Tarih Araştırmaları Dergisi Editörler Kurulu, her makalenin kayıtlarını, dergiyle ilgili yazışmaları elektronik ya da basılı olarak saklar.


Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

• Editörler, hakemlerin, yazar(lar)ın, araştırmacı, uygulayıcı ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya, gerektiğinde dönüt vermeye, yayın sürecinde düzeltme, açıklama gerektiren konularda açıklık ilkelerine göre davranmaya çaba gösterir.
• Editörler, makalelerin yayımlanmasına karar verirken, makalelerin özgün olmasına, bilimsel literatüre, okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılara katkı sağlamasına özen gösterir.
• Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutar.
• Editörler, başvurusu yapılan makalelerin önemli sorunu olmadığı sürece ön değerlendirme aşamasına alır, olumlu hakem önerilerini göz önünde bulundurur, ciddi sorun olmadıkça önceki editör(ler)ce verilen kararları değiştirmez.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular, hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutar, her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlar.
• Editörler, makaleleri alan editörleri ve hakemlerin uzmanlık alanlarını dikkate alarak gönderir, değerlendirmelerin yansız ve bağımsız yapılmasını destekler.
• Editörler, makalenin yansız değerlendirilmesi için editörler, hakemler ve yazar(lar) arasındaki çıkar çatışması-çıkar birliği olup olmadığını göz önüne alır.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olur.
• Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engeller.
• Editörler, dergi yayın süreçlerinin yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar; süreçte görev alanları yayın politikaları konusunda bilgilendirir.
• Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenler.
• Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korur.
• Editörler, makalelerde insan ve hayvan haklarının korunmasına özen gösterirler, makalenin katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemser.
• Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alır. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır.
• Editörler, makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlar.
• Editörler, yayınlanan makalelerin fikrî mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunur. Ayrıca yayımlanan makalelerin içeriğinin başka yayınların fikrî mülkiyet haklarını ihlal etmemesi konusunda gerekli önlemleri alır; özgünlük-benzerlik denetimini yapar.
• Editörler, Dergi’de yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.
• Editörler, Dergi’ye iletilen şikayetleri inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Tarih Araştırmaları Dergisi makale değerlendirme sürecinde, yazar(lar)ın hakemleri, hakemlerin yazarları tanımadıkları iki yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişim kuramaz; makale değerlendirme formları ve metin üzerinde belirtilen notlar ile düzeltme istemleri dergi yönetim sistemi üzerinden editörlerce yazar(lar)a iletilir. Tarih Araştırmaları Dergisi’ne başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumlulukları taşımalıdır:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra imha etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar.
• Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.
• Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
• Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
• Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Tarih Araştırmaları Dergisi'ne makale başvurusu yapan yazar(lar)ın etik sorumlulukları:
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini, aynı anda birden fazla makalesini Tarih Araştırmaları Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yazar(lar), Tarih Araştırmaları Dergisi'ne özgün makale göndermelidir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
• Yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.
• Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda beklenen bilgileri editörlere sunmalıdırlar.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır.

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Tarih Araştırmaları Dergisi'nde editörler, hakemler, yazarlar, değerlendirme süreci ve makale içeriği ile ilgili etik ilkelere uymayan bir davranışa, erken görünümdeki ya da yayımlanmış bir makalede rastlanması halinde, yasemin.z.isik@gmail.com adresine bildirilmesi gerekir.

ÜCRETSİZ