Sayı: 11

Yıl: 2021

Derleme Makale

Araştırma Makaleleri

Söyleşi

Çeviri

Görüş

Book Review

Rapor

Önemli Duyuru: Dergimizin 11. Sayısı (Bahar 2021) Aralık ayı içerisinde yayımlanacaktır. Makale başvuruları açık olup yapacağınız başvurular, değerlendirme süreçleri sonucunda olumlu karara varılması koşuluyla, sonraki sayılarımızda değerlendirilebilecektir.

Yeni Medya iletişim araştırmaları, teknoloji ve dijital kültür alanlarında çalışmaları yılda iki sayı (Güz/Bahar) yayınlayan hakemli, elektronik, uluslararası bir dergidir. Derginin belli sayılarında farklı dosya konuları odağa alınabileceği gibi, tema konusunun dışında makaleler de yayınlanabilmektedir.

Yeni Medya Dergisi dijital medya ekosistemini yeni teknolojiler, dijital medya endüstrisindeki dönüşümler ve regülasyonlar gibi konular etrafında inceleyerek daha geniş sosyo-kültürel, ekonomik ve siyasal sorunları tespit edip, bu sorunlara yanıt arar. Derginin amacı yayınlanan özgün çalışmalar aracılığıyla yeni medyaya ilişkin akademik bilgi birikimine katkıda bulunmak, alandaki güncel yaklaşımları ve araştırma konularını ilgili akademisyenlere ulaştırmaktır. Böylece alana ilişkin teorik ya da uygulamaya dönük araştırma perspektiflerine katkı sunulması hedeflenmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda disiplinlerarası bir perspektife sahip olan dergi; hem sosyal bilimler hem de beşeri bilimler alanından iletişim, medya ve kültürel çalışmalar başta olmak üzere sosyoloji, coğrafya, antropoloji, ekonomi ve siyaset bilimi ile bilgi/belge yönetimi gibi alanlardan özgün çalışmaları yayınlar.

Yeni Medya Dergisi ücretsiz ve açık erişimli olarak, yılda iki kez Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan hakemli, elektronik, uluslararası bir dergidir.

Yeni medyadan kaynaklanan etik ve yasal sorunları, toplumsal dönüşümü, kavramları ve yaklaşımları hem teorik hem de ampirik olarak tartışmaya açan çalışmalar dergide yayınlanmaktadır.

Dergiye gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Yeni medya alanında yapılmış özgün, bilimsel yayın niteliklerine ve yayın ilkelerine uygun araştırma makaleleri, derleme yazılar, söyleşiler, görüşler, çeviriler ve kitap eleştirileri değerlendirmeye alınmaktadır.

Dergi kapsamında yayınlanabilecek ana konular şunlardır:
• Yeni Medya (yeni medyanın bireysel, toplumsal, kültürel, teknolojik, ekonomik ve siyasi boyutları vb.)
• İnternet ve kitle iletişim araçları (video yayıncılığı, internet gazeteciliği, dijital oyunlar, sinema, televizyon ve radyoda dijitalleşme)
• Dijitalleşme ve yakınsama (geleneksel medya ile karşılaştırmalı çalışmalar, dijital medyada etik ve yasal düzenlemeler vb.)
• Sosyal medya ve mobil iletişim (sosyal medya platformları, mobil uygulamalar vb.)
• Dijital kültür ve ağ toplumu (dijital çağda toplumda gözlenen dönüşüm, gözetim toplumu, ağlaşmış kamu, etkileşim vb.)
• Kullanım pratikleri ve dijital eşitsizlikler
• İnsan-makine iletişimi, makineler arası iletişim, nesnelerin interneti

YENİ MEDYA DERGİSİ YAZIM KURALLARI


Yeni Medya dergisine gönderilecek çalışmalar aşağıdaki özelliklere göre hazırlanmalı ve makale oluşturulurken sayfada yer alan şablon kullanılmalıdır. Şablon kullanılmayan çalışmalar, yazara iade edilmektedir. Çalışmalar, Microsoft Word programında hazırlanmalıdır.


Dergiye gönderilecek araştırma makalelerinin, Kaynakça dahil (Extended Abstract hariç) 10.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir. Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce olmak üzere özet yer almalı ve her bir özet, 250 kelimeyi geçmemelidir (İngilizce ve Türkçe Toplam en fazla 500 kelime). Her çalışma Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract) olmak üzere özetler altında yer alacak şekilde 5 anahtar kelime içermelidir.


Türkçe olarak hazırlanmış çalışmalarda ise 750 - 1.000 kelime arasında Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) yer alması zorunludur. Genişletilmiş Özet bulunmayan çalışmalar, yazara iade edilir. Genişletilmiş Özet; çalışmanın amacını, kapsamını, kuramsal çerçevesini, yöntemini, bulgu ve sonuçlarını içeren ve makalenin bütününü yansıtan içerikte olmalıdır.


Her çalışma sırasıyla Türkçe başlık ve öz, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık ve abstract, İngilizce anahtar kelimeler, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça ve Extended Abstract bölümlerini içermelidir.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey formatında kullanılacak sayfanın kenar boşlukları aşağıdaki gibi ayarlanmalıdır.
Üst Kenar Boşluk: 4 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol ve Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Yazı Tipi ve Ana Metin Punto : Times New Roman – 12 punto
Blok Alıntı ve Blok Alıntı Punto : Sol 1 cm – 10 punto
Dipnot ve Dipnot Metin Boyutu: Times New Roman – 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1)

Kelime Sınırı: Dergiye gönderilecek araştırma makalelerinin, Kaynakça dahil (Extended Abstract hariç) 10.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir. Çalışmalarda Türkçe ve İngilizce olmak üzere özet yer almalıdır. Her bir özet 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe olarak hazırlanmış çalışmalarda ise 750 - 1.000 kelime uzunluğunda Extended Abstract yer alması zorunludur.


Anahtar Kelimeler: Her çalışma Türkçe (Öz) ve İngilizce (Abstract) olmak üzere özetler altında yer alacak şekilde 5 anahtar kelime içermelidir. Anahtar kelimelerin arasında virgül kullanılmalıdır. Anahtar kelimelerin baş harfleri küçük olmalıdır.


Makale Formatı/genel yapısı: Her çalışma sırasıyla Türkçe başlık ve öz, Türkçe anahtar kelimeler, İngilizce başlık ve abstract, İngilizce anahtar kelimeler, Giriş, Ana Metin, Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Tartışma, Kaynakça ve Extended Abstract bölümlerini içermelidir.

Extended Abstract çalışmanın amacını, kapsamını, kuramsal çerçevesini, yöntemini, bulgu ve sonuçlarını içeren ve makalenin bütününü yansıtan bir içerikte olmalıdır.


Kişisel Bilgiler: Dergide kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Bu nedenle sisteme yüklenen makaleler ve çalışmalarda, yazarın/yazarların herhangi bir kişisel bilgisi bulunmamalıdır. Kişisel bilgilerin yer aldığı ayrı bir kapak sayfası makaleden ayrı olarak sisteme yüklenmelidir. Bu sayfada çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlığı, yazarın ismi ve unvanı, bağlı bulunduğu kurum ile iletişim bilgileri (e-mail, cep telefonu, yazışma adresi) ile ORCID numarası yer almalıdır.


Başlıkların Düzenlenmesi: Türkçe ve İngilizce ana başlığın ilk harfleri büyük olmalı ve Times New Roman - 14 punto ve kalın harflerle yazılmalıdır. Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto ve kalın harflerle yazılmalıdır.


Çalışmada ihtiyaç duyulan diğer başlıklar, aynı şekilde baş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto ve kalın harflerle yazılmalıdır. Alt başlıklar ise baş harfleri büyük, italik, 12 punto ve kalın harflerle yazılmalıdır. Tüm başlıklar paragraf başlangıcıyla aynı hizada (1 cm içeriden) başlamalıdır.


Tezden/Bildiriden Üretilmiş Yayınlar: Eğer çalışma, tez, bildiri veya proje çalışmasının bir kısmını içermekte ya da bunlardan üretilmiş ise, bu bilgi mutlaka dipnot olarak belirtilmeli ve gerekli açıklama yapılmalıdır.


Tablo ve Şekiller:
Tablo ve şekil başlığı numaralandırılarak tablonun/şeklin üzerine kalın bir şekilde yazılmalıdır. Tablo başlığı ilk harfleri büyük ve italik yazılmalıdır. Tabloda sütunlar arasında çizgi kullanılmamalıdır.


Örnek tablo:

YM_table.PNG

Note. N = 150 (n = 50 for each condition). Participants were on average 39.5 years old (SD = 10.1), and participant age did not differ by condition.

Kaynakça ve Atıf Kuralları
Yeni Medya dergisi, kaynakça ve atıf verme kuralları doğrultusunda APA sistemini referans almaktadır. Makaleler sisteme yüklenmeden önce APA 7 kurallarına göre düzenlenmelidir. APA 7 sistemine göre düzenlenmemiş çalışmalar, değerlendirmeye alınmadan önce bu sorunun giderilmesi için yazara geri gönderilmektedir.

APA 7 formatına ilişkin detaylı bilgilere: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples sitesinden erişim sağlanabilir. Metin içi gönderme ve atıflarda ana metnin dili dikkate alınarak Türkçe ile İngilizce atıf verme ve kaynak gösterme farklılıkları gözetilmelidir.

Kaynakçada sadece yazıda gönderme/atıf yapılan kaynaklara yer verilmeli, metin içinde kullanılmayan herhangi bir kaynak, kaynakçada yer almamalı ve kaynaklar, yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Kısa ve aynen alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok hâlinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.

Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a, b, c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında, gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.

Çalışmaların imla ve noktalamasında Türk Dil Kurumu İmla Kılavuzu esas alınmalıdır: https://www.tdk.gov.tr/tdk/kurumsal/yazim-kilavuzu.

Metin iç atıf örnekleri:
Tek yazarlı çalışma: (Creswell, 2014) - (Creswell, 2014: 126)
İki yazarlı çalışma: (Yıldırım & Şimşek, 2013) - (Yıldırım & Şimşek, 2013: 23)
Üç ve daha fazla yazarlı çalışma: (Narin vd., 2019) – (Martin et al., 2020)

Kurum isimleri :
Metin içinde ilk kez atıf: (World Health Organization [WHO], 2020)
Tekrar eden atıflar: (WHO, 2020)

Anlatı alıntılarında kullanım örnekleri:
Creswell (2014), Yıldırım ve Şimşek (2013), Narin ve diğerleri (2019)
İlk atıf: World Health Organization (WHO, 2020)
Tekrar atıfları: WHO (2020)

Bir parantez içinde birden fazla yazara atıf verilmesi durumunda çalışmalar “ ; ” (noktalı virgül) ile ayrılmalıdır: (Creswell, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013; Narin vd. 2019)

Kaynakça örnekleri:

Kitap:
Tek yazarlı kitaplar:
Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4. ed.). Sage Publications.
Narin, B. (2017). Gazetecilik 2.0: İnternet gazeteciliğinde hipermetinsellik. Gece Kitaplığı.

Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış birden fazla çalışması varsa:
Carlson, N. R. (2007a). Foundations of physiology and psychology. (7. Basım). Pearson Allyn & Bacon.
Carlson, N. R. (2007b). Physiology of behaviour. Pearson Allyn & Bacon.

İki yazarlı kitaplar:
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. bs.). Seçkin Yayıncılık.
Çaylı, E. ve Depeli, G. (2012). İfade özgürlüğünün on yılı 2001-2012. IPS İletişim Vakfı Yayınları.

Üç yazardan fazla ise:
Telli Aydemir, A., Doğu B., Özçetin, B., İslamoğlu, G., Bayraktutan, G., Binark, M. ve Çomu, T. (2014). Siyasetin yeni hali: Vaka-i sosyal medya - seçimden seçime, gezi direnişi'nden hükümet cemaat çatışmasına. Kalkedon.

Yazarı yoksa:
Atlas of Anatomy. (2002). Cobham, Taj Books.

Not: APA 7’de kitap künyelerinde “yayın yeri” bilgisi yer almamaktadır. Doi numarası varsa sonuna “http…” olarak eklenmelidir. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.

Çeviri Kitap:
Kaynakça: Castro, F. (2008). My life (A. Hurley, Trans.). Dover. (Original work published 2006).
Fiske, J. (2003). İletişim çalışmalarına giriş (S. İrvan, Çev.). Bilim ve Sanat. (Orijinal basım tarihi 1990).

Editörlü Kitap:
Kaynakça
: Mansell, R., Avgerou, C., Quah, D. ve Silverstone R. (Editörler.). (2007). The handbook of information and communication technologies. Oxford University Press.

Hülür, H., & Yaşın, C. (Editörler.). (2017). Yeni medya geleceğin gazeteciliği. Ütopya.

Not: Tek bir editör bulunan kitaplarda (Editör), birden fazla editörün bulunduğu kitaplarda (Editörler) ifadesi kullanılır. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.

Editörlü Kitapta Bölüm:
Kaynakça
: Kayıhan, B. (2019). Toplumsal hareketlerin Twitter’a yansımaları ve hashtag aktivizm ile ilgili çalışmalar. İçinde H. Hülür & C. Yaşın (Editörler), Bilgi doğruluk ve Twitter. (ss. 140-157). Ütopya Yayınevi.

Greenstein, S., & Prince, J. (2007). Internet diffusion and geography of the digital divide in United States. In E. Mansell, C. Avgerou, D. Quah ve Silverstone R. (Editörler.), The Handbook of Information and Communication Technologies (pp.168-195). Oxford University Press.

Not: Varsa Doi numaraları eklenmelidir. APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir.

Makale:
Kaynakça: Yetkin, B. (2020). Siyasal iletişimde bilişimsel propaganda: Türkiye’de 23 Haziran 2019 İstanbul Yerel Seçimleri ve botlar, cyborglar, troller. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 2020(52), 24-45.

Gallacher, J. D., Heerdink, M. W., & Hewstone, M. (2021). Online engagement between opposing political protest groups via social media is linked to physical violence of offline encounter. Social Media + Society, 7(1), 1-16. https://doi.org/10.1177/2056305120984445

Not: APA 7’de Doi yazımında “Doi: …” şeklindeki yazım kaldırılarak “http” ile başlayan tüm adres yazılması kuralı getirilmiştir. Makalenin Doi numarası varsa eklenmelidir. Makalelerde makale ismi küçük harflerle düz bir font ile dergi ismi ise italik ve büyük harfle başlayacak şekilde yazılmalıdır. Dergi cilt sayısı italik, sayı no. ise parantez içinde ve düz olmalıdır.


Tez:
Kaynakça: : Çiçek, T. (2020). Dijital gazetelerde hayvanların ideolojik temsili [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi.

Bildiri:
Kaynakça: Turancı, E. (2020, 21-23 October). Public Relations and advertising students’ attitude of Moodle: Open-source learning platform. [Conference presentation abstract]. 7th International Communication Days Communications Education In The Digital Age Symposium, Istanbul, Turkey.

Kayıhan, B. (2020, 4-6 Kasım). Fail ile Yapı Arasında İlişkisel Haber Okuma Süreci. [Konferans sunumu özeti]. IV. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye.

İnternet:
Kaynakça: World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death.

Web sitesinden habere atıf:
Toner, K. (2020, September 24). When Covid-19 hit, he turned his newspaper route into a lifeline for senior citizens. CNN. https://www.cnn.com/2020/06/04/us/coronavirus-newspaper-deliveryman-groceries-senior-citizens-cnnheroes-trnd/index.html.

Gazete:
Exploration of the Coast (1987, November 24). The Guardian.

Film:
Ledoux, P. (Producer) ve Besson, L. (Director). (1994). Léon [Movie]. ABD: Columbia Pictures & Gaumont.

Türkçe makalede filme atıf:
Ledoux, P. (Yapımcı) ve Besson, L. (Yönetmen). (1994). Léon [Film]. ABD: Columbia Pictures & Gaumont.


Facebook paylaşımı:
News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status update]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater.

Metin içinde: (News From Science, 2019)

Instagram paylaşımı:
Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (2019, December 3). “It’s always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s loved, and where people are [Photograph]. Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/

Metin içinde: (Philadelphia Museum of Art, 2019)

Twitter paylaşımı:
APA Databases [@APA_Databases]. (2020, September 2). We have curated a collection of journal articles from APA PsycArticles on #COVID19. View: https://bit.ly/2QrWj76 for recent coverage [Image attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/APA_Databases/status/1301175576703664128.

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

Metin içinde: (APA Databases, 2020; Gates, 2019)


İhtiyaç duyulan diğer atıf örnekleri için : https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/ adresi ziyaret edilmelidir. 

YENİ MEDYA DERGİSİ ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan Yeni Medya Dergisi, 2016 yılından beri yayınlanmaktadır. Sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı kör hakemli, elektronik, uluslararası, akademik bir dergidir. Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Yeni Medya Dergisi’ne başvurular için ücret alınmamakta, makaleler DergiPark sistemi üzerinden açık erişim politikasıyla yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin dili, Türkçe ve İngilizce olabilir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları Yeni Medya Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır. Yazarlara ayrıca telif ücreti ödenmez. Yazarlar dergiye göndermiş oldukları çalışmalarının Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlanmasına izin verirler.

Yeni Medya Dergisi, yayın etiğinde uluslararası standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing başlığı altında ifade edilen ilkeler için adres: https://publicationethics.org/resources/guidelines-new/principles-transparency-and-best-practice-scholarly-publishing

İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi sorunlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Etik ihlaller yayından sonra tespit edilirse makale sistemden kaldırılır.

Dergiye gönderilen makaleler, başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalı; başka bir dergide değerlendirme sürecinde bulunmamalıdır. Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenimedya adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

Başvuru sırasında makalede yazar ve yazarların kimliğini açığa çıkaracak herhangi bir bilginin yer almaması gerekmektedir. Ayrıca çalışma için Telif Hakkı Devir Sözleşmesi, makale başvurusu sırasında DergiPark başvuru sistemi üzerinden yazarlara sunulmakta ve doldurulup imzalandıktan sonra dijital kopyasının başvuru gönderim aşamasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Dergi editörlüğünce ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemiyle en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından birisinin olumsuz olması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Hakemlerce istenen düzeltmelerin yapılması için, yazıyla ilgili bütün hakemlerin raporlarının gelmesi beklenir.

Dergiye özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları ile ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları da kabul edilmektedir.
Gönderilen yazıların tezden üretilmesi, kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulması yayınlanması için engel değildir. Bu tür etkinliklerden ve çalışmalardan türetilen makale başvuruları için editöre not olarak çalışmanın hangi etkinlikten türetildiği iletilmelidir. Dipnot olarak bu durum, makale altında mutlaka belirtilmelidir.

Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir. Yazım kurallarına göre düzenlenmeyen yazılar, editör değerlendirmesi ve hakem sürecine geçmeden reddedilmektedir. Bu durumda gerekli düzeltme sonrası yazarın yeni bir başvuru oluşturması gerekmektedir.

Yeni Medya Dergisi’ne gönderilecek çalışmalar aşağıdaki özelliklere göre hazırlanmalı ve makale oluşturulurken sayfada yer alan “ŞABLON” kullanılmalıdır. Şablon kullanılmayan çalışmalar yazara iade edilmektedir.

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.


Açık Erişim İlkesi
Yeni Medya Dergisi açık erişimlidir ve dergide yer alan yazılar, Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.tr) hükümleri uyarınca lisanslanmıştır.

Yeni Medya Dergisi tüm içeriği okurlarına ücretsiz olarak sunmaktadır. Okurlar, ticari amaçlar haricinde dergide yer alan tüm çalışmaların tam metnine erişim sağlayabilir. Ancak yazılı izin olmaksızın derginin ya da çalışmaların tümünün veya bir kısmının çoğaltımı ile uygun olmayan ölçütlerde ve kaynak göstermeden alıntılanması yapılamaz.

Araştırma Etiği
Araştırma etiğinde uluslararası standartların gözetildiği Yeni Medya Dergisi’nde etik kurallara uygunluk, yazarın sorumluluğunda olup uluslararası araştırma etiği benimsenmiş ve gözetilmiş olmalıdır.

• İnsan araştırmalarında (anket, görüşme, deney vb.) kurumlardan Etik Kurul Onayı alınmalıdır. Etik Kurul Onayı olmayan çalışmalar dergiye kabul edilmemektedir. Bu çalışmalarda Etik Kurul Belgesi, çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

• İnsan araştırmalarında katılımcılardan da “bilgilendirilmiş onam” alındığının yöntem bölümünde belirtilmesi gerekmektedir.

• İnsan araştırmalarında katılımcılar araştırmanın amacı, yöntemi ve varsa riskler konusunda bilgilendirilmelidir. Çalışmalarda katılım zorunlu olmamalı, gönüllülük esası benimsenmelidir.

• Çalışmalar herhangi bir kurum ya da kuruluşta gerçekleştirilecekse, bu kurumdan gerekli izinlerin alınmış olduğu, gerektiği durumda belgelenmelidir.

• Araştırmada çıkar çatışması varsa belirtilmelidir.

• Araştırmada çocukların, vesayet altındakilerin veya tasdiklenmiş hastalığı bulunanların yasal vasisinin onayı alınmalıdır ve bu onaylar gerektiği durumda belgelenmelidir.

Yazarların Sorumluluğu
• Bilimsel ve etik kurallara uygunluk, yazarın ya da yazarların sorumluluğundadır. Dergiye gönderilen çalışmalarda yazar çalışmanın başka yerde ya da dilde yayınlanmamış olduğunu ve başka bir yerde ya da dilde değerlendirmede olmadığını garanti etmek zorundadır. Yazarlar, çalışmanın orijinalliğini sağlamakla yükümlüdür.

• Çalışmada atıf ve kaynak gösterme kurallarına dikkat edilmeli ve yazar bu konuda doğabilecek yasal yükümlülüklerden sorumlu olduğunu bilmelidir. Çalışmada kullanılacak tablo, şekil, görsel gibi telife bağlı materyaller için gerekli izinler alınmalı ve referanslar metin içinde verilmelidir.

• Yazarların isim sıralaması, çalışmanın yazarlarının kararı olup bu sıralama Telif Hakkı Anlaşması Formu’nda da belirtilmeli ve form, tüm yazarlar tarafından imzalanmalıdır. Bu konuda çıkan anlaşmazlıklar, yazarların kendi sorumluluğundadır.

• Çalışmada, araştırmayı etkileyebilecek finansal destek ve/veya çıkar çatışması varsa bunlar belirtilmelidir.

• Yazarın kendi çalışmasında hata ya da yanlışlık tespit etmesi durumunda yazısını çekme hakkı saklıdır. Bu durumda geri çekme talebi için yazarın, yazılı bir dilekçe ile dergiye başvurması gerekmektedir.

Editörlerin Sorumluluğu
• Dergiye gönderilen tüm çalışmalar, nesnel olarak değerlendirilir.

• Değerlendirme amacıyla gönderilen çalışmalar, çift kör hakem değerlendirilmesinden geçirilir. Bu süreçte yazar ya da yazarların kimliklerini açığa çıkaracak herhangi bir bilginin, hakemlik sürecinde yer almaması dergi ekibi tarafından sağlanır.

• Editörler ve editör yardımcıları değerlendirme süreçlerinin devamlılığı konusunda sorumludur. Bir yazının başvurusundan itibaren tüm süreci titizlikle yönetmekle yükümlüdürler.

• Editörler, yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermeden hakem atama süreçlerinde tam yetkilidir. Öte yandan dergide yayınlanacak çalışmalarla ilgili nihai karar, editör kuruluna aittir.

Hakemlerin Sorumluluğu
• Hakemler, değerlendirmeleri için gönderilen çalışmaları nesnel olarak incelemelidir.

• Hakemler; değerlendirme için kendilerine gönderilen çalışmaları, araştırma alanlarına uygun olarak kabul etmeli ya da reddetmeli, derginin işleyişinin devamı için bu kararlarını en kısa sürede editörlere bildirmelidir.

• Hakemler, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmalara ait bilgilerin gizliliğini sağlamalı ve çalışmada herhangi bir telif hakkı ihlali ya da intihal tespit ederlerse, bunu gerekçeleri ile editör kuruluna bildirmeli ve bu durum hakkında rapor tutmalıdır.

• Hakemler bir çalışmayı değerlendirmeyi kabul ettiklerinde, kendilerine tanımlanan süre zarfında çalışmayı değerlendireceklerini beyan ederler. Aksi bir durumda editörlere bilgi vermeleri beklenmektedir.

• Hakemlerin kararlarını gerekçelendirerek bildirmeleri beklenmektedir. Bu durum hem akademik çalışmaların gelişimi hem de yazarın çalışması ile nihai kararın gerekçelerini bilmeleri açısından önem taşımaktadır.

• Hakemler; değerlendirme formunda bulunan ‘yazara not’ başlıklı alana çalışmaya ilişkin kararlarını ayrıntılı biçimde yazmalıdır. 

YAZARLARA BİLGİ

• Dergiye gönderilen çalışmalar, dergi kapsamı ile uyumlu olmalıdır. Dergi yayın politikası ve amaçları ile uygun olmayan çalışmaların değerlendirmeye alınmadan iade edilmesi editör kurulunun kararına bağlıdır.

• Her yazarın bir sayıda, sadece bir çalışması yayınlanabilir.

• Yazının orijinalliğinden yazarın kendisi sorumludur. İntihal ya da benzeri bir sorunla karşılaşılan çalışmalarda çalışmaya ilişkin nihai karar, editör kuruluna aittir.

• Bilimsel toplantılarda sunulan özet bildiriler ya da tezden üretilmiş makaleler belirtilmek koşulu ile değerlendirme sürecine kabul edilir. Yüksek lisans ya da doktoradan üretilen çalışmalar kabul edilmiş olsa dahi normal hakemlik süreci bu çalışmalarda da işletilmektedir.

• Makale değerlendirilmek üzere gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan silinemez, yeni bir yazar eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.

• Yayına kabul edilmeyen çalışmalar, geri gönderilmez.


Hakem Süreci
Gönderilen çalışmalar öncelikle intihal taraması ile kontrol edilir. %20 ve üzeri benzerlik olan çalışmalarda benzerliğin içeriğine göre düzeltme ya da reddetme hakkı editör kuruluna aittir. Makale benzerlik oranı %20’yi aşmamalıdır. İntihal tespit edilen çalışmalar iade edilir. Bu konudaki sorumluluk, yazara aittir.

İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler editörler tarafından içerik, yöntem, konu gibi kriterler açısından değerlendirilir. Bu süreçte gerekli görülürse düzeltme ya da reddetme hakkı editöründür. Değerlendirmeye alınması uygun görülen çalışmaların kör hakem değerlendirme süreci başlatılır.

Değerlendirmeye alınması uygun görülen çalışmalar iki ulusal/uluslararası hakeme değerlendirmeye gönderilir.

Hakemlerin birbirinden farklı karar verdikleri durumlarda yazılar üçüncü bir hakeme gönderilir ve gelen karar bu doğrultuda değerlendirilir. Hakem değerlendirmeleri sonucunda bir çalışmanın doğrudan kabul edilmesi, reddedilmesi ya da düzeltme talep edilmesi ihtimali bulunmaktadır.

Düzeltme talep edilen çalışmalar, hakemlerin talepleri doğrultusunda yeniden hakem değerlendirmesine alınabileceği gibi, hakemin yeniden görmeyi talep etmediği durumlarda editör tarafından kontrol edilir. Düzeltmelerin uygun bulunması ile yazının yayımlanmasına ilişkin nihai karar verilir

İşlemleme Ücreti
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi herhangi bir ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayınlanması için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti, gönderim ücreti ya da telif ücreti adları altında herhangi bir ücret alınmaz ve ödenmez.

Makale gönderimi ve değerlendirme süreçleri de dahil olmak üzere yazarlardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmemektedir.