Volume: 42 Issue: 1, 4/28/22

Year: 2022

Articles

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), eğitim ile ilgili alanlardaki teorik ve uygulamalı özgün araştırma makalelerinin, inceleme ve derlemelerin yayınlandığı hakemli, bilimsel bir dergidir.

Gazi Üniversitesinin yayını olan ve 1985 yılından bu yana kesintisiz bir şekilde yayın hayatına devam eden GEFAD, kuruluş amaçları doğrultusunda ülkemizde ve dünyada yapılan bilimsel gelişmelerin takip edilebileceği bir zemin oluşturarak eğitim alanına bilimsel katkılar yapmayı hedeflemektedir. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi eğitim sisteminin gelişimine ve sorunlarına çözüm bulma potansiyeline sahip, nitelikli bilimsel çalışmaların okuyucularla buluştuğu ücretsiz bir dergidir. GEFAD, 21. yüzyılda her bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazanabileceği bir eğitim sisteminin oluşmasına hizmet etmek; kuramsal ve uygulamalı alanlardaki nitelikli çalışmalara destek olmak amacındadır. Ayrıca okul öncesi eğitiminden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara uygulanabilir ve somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin, eğitimcilerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmalara yer vermektedir. 

GEFAD Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 (üç) kez yayımlanmaktadır. GEFAD Editörler Kurulu gerekli gördüğü takdirde belirlediği başlıklarda özel sayı çıkarma yetkisine sahiptir. Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce yazılabilir. Her iki dilde kısa özet ve makalenin yazılmadığı dilde uzun özet yer alır. GEFAD metin içi ve kaynakçada APA kurallarını kullanır. Dergiye gönderilen makaleler daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.  GEFAD’a gönderilen makaleler intihal tarama programı ile taranır. Editörler Kurulu kararınca benzeme oranı üst sınırı %20 olarak kabul edilmiştir. Bu değerin üzerinde benzeme oranı olan makaleler doğrudan reddedilir. Ayrıca, bir makale Editörler Kurulu veya Alan Editörü kararı ile hakem inceleme süreci başlamadan ya da GEFAD’ ın makale şablonuna uymaması durumunda değerlendirmeye alınmadan reddedilir. Süreç ön kontrol aşamasından sonra hakemlerin değerlendirme aşaması ve olumlu raporlandırılan makalelerin yayımlanması şeklindedir.

Yazarlar makaleleri ile ilgili “Telif Hakkı Devir Formunu” eksiksiz bir şekilde doldurup ıslak imza ile imzalarlar. Bu form ile birlikte GEFAD’a gönderilen makalelerin yayın hakları Gazi Üniversitesine devredilmiş olur.

 

GEFAD kapsamında bir araştırmayı sonuçlarıyla yansıtan Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi alanlarındaki araştırma makaleleri ile derleme yazıları yayınlanır.

Amaçları doğrultusunda, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi’nin odağında;

 • Öğretmenlerin meslek hayatlarındaki sorunlara çözüm önerileri sunan ve gelişimlerini sağlayan,

 • Okul öncesi, temel eğitim, ortaöğretim ile yükseköğretim kademelerindeki eğitim problemlerini inceleyen, çözüm önerileri geliştiren,

 • Ülkemizdeki eğitim politikalarının kuramsal ve uygulama alanlarındaki sorunlarını, gelişimlerini irdeleyen, kuram ile uygulama arasında köprü olan,

 • Eğitimin tüm kademelerindeki paydaşların (öğrenci, öğretmen, veli, yönetici, akademisyen, yayıncı, eğitim planlayıcısı vb.) sorunlarını ve gelişimlerini araştıran,

 • Güncel uluslararası eğitim sistemlerini irdeleyen ve Türkiye’deki eğitim sistemi ile karşılaştıran,

 • Eğitimin tüm kademelerindeki öğrencilerin bireysel, eğitsel, kariyer planlama yoluyla mesleki ve sosyal gelişimlerine etki edebilen,

 • Yeni eğitsel modellerin geliştirildiği ve değerlendirildiği,

 • Eğitimin teknoloji ile entegrasyonunu irdeleyen, inceleyen ve yeni yaklaşımlar geliştiren,

 • Disiplinler arası,

 • Yeni bir ölçek geliştirme, uyarlama ile eğitsel ölçme araçlarının geliştirildiği ve kullanışlılığının sınandığı,

 • Eğitim sorunları üzerine kuramsal ve uygulamaya yönelik model önerilerinde bulunan çalışmalar yer almaktadır.

 • Yaşam boyu öğrenme, hizmet içi eğitim gibi örgün eğitim dışındaki konular hakkında da bilimsel nitelikte çalışmalara da yer verilmektedir.


Anlatım

Makale yazımında, okuyucunun, çalışmanın her aşamasını anlama ve değerlendirmesine imkân tanıyacak bir anlatım ve plâna uyulmalıdır.

Anlatım olabildiğince sade, anlaşılabilir, öz ve kısa olmalıdır. Gereksiz tekrarlardan, desteklenmemiş ifadelerden ve konu ile doğrudan ilişkisi olmayan açıklamalardan kaçınılmalıdır. Yazımda çok genel ifadeler kullanılmamalıdır.

Yargı veya kesinlik içeren ifadeler mutlaka verilere/ referanslara dayandırılmalıdır. Ele alınan konu veya problemin mevcut literatürdeki yeri, neticede amaçları açıklama ve destekleme bağlamında sunulmalıdır.

Problem ile seçilen araştırma yöntemi arasında bağ kurulmalıdır. Probleme, araştırmacı/araştırmacıların hangi kuramsal/kavramsal açıdan yaklaştıkları gerekçeleri ile birlikte belirtilmelidir.

Kullanılan araştırma yönteminin seçilme gerekçesi açıklanmalıdır. Bütün veri toplama araçlarının geçerliliği ve güvenirliği belirtilmelidir. Bunlar (anket formları, mülâkat protokolleri, testler vb.) gerekli olduğu durumlarda aynen, örneklenmesi durumunda okuyucunun anlamasını kolaylaştırıcı ve değerlendirmesine imkân tanıyıcı biçimde sunulmalıdır.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler bir bütünlük içinde sunulmalıdır. Sadece elde edilen verilere dayanan sonuçlar sunulmalıdır. Sonuçların yorumları, varsa literatürdeki diğer kaynaklarla tartışılmalıdır.

 

Yazım

Aday makalenin ana başlığı hem Türkçe hem de İngilizce olarak ilk sayfada yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce başlıkların bütün harfleri büyük, kalın, 12 punto büyüklüğünde olmalıdır. Çalışmanın amacını, araştırmada yer alan değişkenlerini ve evrenini özetleyen kısa ve anlamlı bir başlık olmalıdır. Başlıklar sayfayı ortalayacak biçimde yerleştirilmelidir. Başlığın 12 sözcükten fazla olmamasına dikkat edilmelidir.  Türkçe başlık içinde yer alan ve, ile gibi kelimeler küçük harfle yazılmalıdır. İngilizce başlık içinde geçen a, an, and, of, for, , with, vb. sözcükler küçük harfle yazılmalıdır. 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe Öz ve İngilizce Abstract yazılmalıdır.

Çalışmanın kolaylıkla sınıflandırılması ve indekslerde daha kolay bulunması için 4-6 adet anahtar kelime tanımlanmalıdır.

 Ayrıca amaç, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerini içeren en az 500, en fazla 750 kelimeden oluşan (yazım kuralları çerçevesinde en fazla 2 sayfa olacak şekilde) geniş özet (summary) hazırlanmalıdır. Türkçe makalelerde geniş özet İngilizce, İngilizce makalelerde ise geniş özet Türkçe olarak hazırlanmalıdır. Geniş özet makalede “Kaynaklar” bölümünden sonra yer almalıdır.

Tabloların ve şekillerin başlıkları altında verilmelidir. Metin içinde tüm tablo ve şekillere atıfta bulunulmalıdır.

Yapılan araştırmanın daha kolay anlaşılmasını sağladığı düşünülen ekler varsa, kaynaklardan sonra konulmalıdır.

 

Kaynaklar

Bir aday makale içerisinde yazara ait olmayan her türlü bilgiyi, veriyi, görüşü aktarırken sahibinin ve kaynağının belirtilmesi zorunludur.

 Metin içinde verilen atıflar ve metin sonunda verilen kaynaklar listesi APA 6.0 stiline göre hazırlanmalıdır. Kaynaklar makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı adı altında alfabetik olarak verilmelidir.

Metin içerisinde verilen her kaynak, kaynakça listesinde de bulunmalıdır.

Detaylı bilgi için Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi makale şablonuna göz atabilirsiniz.

 

Yazarlarımızın Dikkatine:

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi aday makaleleri için yüklenmesi zorunlu dosyalar şunlardır:

1- Makale Dosyası: Word vb. düzenlemeye ve erişime açık programlarda dergi şablon kurallarına göre hazırlanmış olmalıdır.

2-Telif Hakkı Devir Formu: Makalenin bütün yazarları tarafından imzalanarak sisteme yüklenmelidir.

3-İntihal Tarama Dosyası: İntihal tarama programlarının ayrıntılı sonuçları sisteme yüklenmelidir. Dergimiz Editörler Kurulu Kararı gereğince benzerlik oranı %20'nin altında olmalıdır.

4-Etik Kurul Belgesi*: TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. 21.02.2020 tarihinden itibaren yüklenen tüm makalelerin Etik Kurul Onay/İzin Belgesini yüklemesi zorunludur.


*TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri Madde 8: “Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir”
Bununla birlikte Etik Kurul İzini gerekmeyen çalışmalarda Editöre Notlar bölümünde durum ayrıntılı olarak belirtilmelidir.


Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü

Dergimiz yazarlardan ya da yazarların eserlerine ulaşmak isteyen okuyuculardan ücret talep etmemektedir.