Issue: 38, 6/30/14

Year: 2014

Research Articles

İletişim alanında akademik/bilimsel bilgi birikimine ve literatüre katkı sunmak

Dergi, sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik akademik çalışmaları yayınlamaktadır. Bu kapsamda;


- makale,
- forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları,
- ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazılarını


kabul etmektedir.

1. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Notlar metin içinde numaralandırılmalı ve “dipnot” şeklinde verilmelidir. Referanslar ise, APA sistemine göre düzenlenmelidir.2. Başlıkların düzenlenmesi:


Ana başlık ilk harfleri büyük, 14 punto ve bold,
Giriş, Öz, Abstract, Sonuç ve Kaynakça baş harfleri büyük, sola yaslı, on iki punto, bold,
Başlıklarbaş harfleri büyük, sola yaslı, 12 punto, bold,
Alt başlıklar, baş harfleri büyük, italik, paragrafa hizalı, 12 punto, bold.3. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

Kağıt Boyutu: A4 Dikey
Üst Kenar Boşluk: 4 cm
Alt Kenar Boşluk: 3 cm
Sol Kenar Boşluk: 3 cm
Sağ Kenar Boşluk: 3 cm
Paragraf Başı: 1 cm
Blok Alıntı: Sol 1 cm
Yazı Tipi: Times New Roman
Yazı Tipi Stili: Normal
Ana Metin Boyutu: 12 punto
Blok Alıntı:10 punto
Dipnot Metin Boyutu: 9 punto
Tablo İçi Bilgiler: 10 punto
Paragraf Aralığı: 6 nk
Satır Aralığı: Tek (1)

KAYNAK GÖSTERME İLKELERİ
Kaynakçada, sadece yazıda gönderme yapılan kaynaklara yer verilmeli ve yazar soyadına göre alfabetik sıralama izlenmelidir.

Metin İçi Kaynak Gösterimi
Yapılan çalışmalarda, başkalarının düşünceleri alıntı ya da gönderme şeklinde verilmelidir.

Kısa alıntılar tırnak işareti içinde gösterilmelidir. 4 satırdan uzun alıntılar ise ayrı bir paragraf olarak 1 cm içeriden blok halinde, 10 punto ile yazılmalıdır. Bu durumda tırnak işareti kullanılmamalıdır.
Göndermelerde yazar soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası bilgileri parantez içinde aktarılmalıdır.
Tek ve iki yazarlı yayınlarda her iki yazarın soyadına da parantez içinde yer verilmelidir.
İkiden fazla yazarı olan yayınlarda gönderme yapılırken sadece birinci yazarın soyadı verilir, diğer yazarlar için “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.
Tüzel kişiler tarafından yazılmış yayınlarda tüzel kişi adı çok uzunsa veya kısaltılmış biçimi çok biliniyorsa ilk göndermeden sonra kısaltma yoluna gidilebilir. Kısaltma kullanılmasına karar verilirse ilk göndermede kurum adının açık hali yazılmalı ve yanında köşeli parantez içinde kısaltması verilmelidir.
Bir yazarın aynı tarihte yayınlanmış birden fazla yayınından yararlanılmışsa, yayınları birbirinden ayırmak için sırasıyla “a,b,c,...” ibareleri kullanılmalı ve bu kullanım gerek metin içinde kaynak gösterme sırasında gerekse kaynakça bölümünde yer almalıdır.
Gönderme Örnekleri

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(McQuail, 1987: 55).

-Aynı yazarın, aynı yıl birden fazla eserine yollama yapılması durumunda:
(McQuail, 1987a: 55; 1987b: 40).

-Alıntı yapılan yazarın başka bir yazardan alıntı yapmış olması durumunda:
(Aktaran: McQuail, 1987a: 55).

Kaynakçada:
McQuail, Denis, (1987). Mass Communication Theory: An Introduction, Beverly Hills, CA: Sage Pulication Inc.

Cavit, Binbaşıoğlu, (1988a). Genel Öğretim Yöntemleri, Ankara: Binbaşıoğlu Yayınevi.
Cavit, Binbaşıoğlu, (1988b). “Ödevlerin Öğrenmeye Etkisi”, Eğitim, 65, 362-369.

Metin içindeki yollamada (makale):
(Varis,1984: 32).

Kaynakçada:
Varis, Tapio, (1984). “International Flow of TV Programmes”, Journal of Communication, 34(1), s.143-152.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Perelman ve Olbrechts, 1971: 10).

Kaynakçada:
Perelman, C. ve Olbrechts-Tyteca, L., (1971). The New Rhetoric, Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Metin içindeki yollamada (makale):
(Mc Combs ve Shaw, 1998: 108).

Kaynakçada:
McCombs, M. E. ve Shaw D. L., (1972). “The Agenda-Setting Function of Mass Media”, The Public Opinion Quarterly, 36, (2), s.176-187.

İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içindeki yollamada (kitap):
(Lazarsfeld vd., 1996: 45).

Kaynakçada:
Lazarsfeld, P. F., Berolson, B. ve Gaudet, H., (1944). The People Choice, London: Colombia University Press.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içindeki yollamada:
(Schramm, 1994: 53).

Kaynakçada:
Schramm, Wilbur, (1992). “Haberleşme Nasıl İşler”, Ünsal Oskay (der.), Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş, İstanbul: Derya Yayınları, s.95-134.
Kurum yayınları:

Metin içindeki yollamada:
(DPT, 1989: 145).

Kaynakçada:
DPT, (1989). Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1990-1994, Ankara.

Yazarı Olmayan Kitap:
Metin içindeki yollamada:
Kitap Adı Kısaysa:
(Kütüphaneciliğe Giriş, 1987).
Kitap Adı Uzunsa:
(Sanal…, 1995: 70).
Kaynakçada:
Kütüphaneciliğe Giriş, (1987). Ankara: Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları.
Görüşme:
Metin içindeki yollamada:
(O. Koloğlu ile kişisel iletişim, 13 Mart 2007).
Kaynakçada:
Orhan Koloğlu ile 13 Mart 2007 tarihinde gerçekleştirilen kişisel iletişim.
Elektronik Kaynak
Metin içindeki yollamada:
(Çubukçu, 2009).
Kaynakçada:
Çubukçu, Mete, (2009). “Bu Kimin Zaferi?”, http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/473346.asp. Erişim Tarihi:15.06.2010.
Yazarı Olmayan Elektronik Kaynak
Metin içindeki yollamada:
(Dışişleri Bakanlığı, 2010).

Kaynakçada:
Dışişleri Bakanlığı (2010), http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa. Erişim Tarihi:16.06.2010.
Tüm web site
www.hacibayram.edu.tr

Kişisel web sayfaları
Landis, Barbara, (1996). Carlisle Indian Industrial School History, http://home.epix.net/~landis/histry.html, Erişim Tarihi: 20 Ekim 2001.

Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan Yazılar
Metin içindeki yollamada:
(Nadi, 1950).
Kaynakçada:
Nadi, Yunus, (1950). “Kuvvetin Sırrı”, Cumhuriyet, 9 Temmuz.
Gazete ya da Aktüel Dergilerde Yer Alan İsimsiz Yazılar
Metin içindeki yollamada:
(Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924).

Kaynakçada:
Cumhuriyet, 7 Mayıs 1924.
Metin içerisinde aynı gazetelerin farklı kopyalarına atıf yapılmışsa:
Cumhuriyet, 1950-1960, Hürriyet, 1948-1960.
Belgeler
Metin içindeki yollamada:
(Ticaret Bakanlığı, Karar Sayısı, 21/48/26).
Kaynakçada:
Ticaret Bakanlığı, Muamelat Umum Müdürlüğü Kararları, Erişim: T.C. Başbakanlık Arşivi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi yayın organı olan İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1983 yılından beri yayınlanmakta olup; sosyal bilimler ve iletişim disiplinin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların yayınlandığı akademik elektronik bir dergidir.

İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Güz, Kış, Bahar ve Yaz olmak üzere yılda dört kez yayınlanan hakemli ulusal elektronik bir dergidir.

Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere kabul edilmemiş olmalıdır. Özgün makalelerin yanı sıra forum, kitap, film, televizyon programı, sanat sunumu gibi iletişim ürünleriyle ilgili kısa tanıtım ve eleştiri yazıları, ulusal/uluslararası etkinlik değerlendirme yazıları kabul edilmektedir. Ayrıca, gönderilecek yazıların kongre, sempozyum veya bir toplantıda bildiri şeklinde sunulmuş olması, yayınlanması için engel değildir. Bu tür etkinliklerden türetilen makale başvuruları için editöre not olarak çalışmanın hangi etkinlikten türetildiği iletilmelidir.

Yazılar yayımlanmak üzere kabul edildiği takdirde, tüm yayın hakları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi’ne aittir. Yazarlar telif haklarını devretmiş sayılır, ayrıca telif ücreti ödenmez.

Dergiye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce olabilir.

Dergiye verilen yazıların dergi kurallarına göre düzenlenmiş olması gerekir.

Yazılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikad adresindeki Makale Takip Sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilecektir. Dergi editörlüğünce ilk değerlendirmesi yapılan yazılar, kör hakemlik sistemiyle en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin raporlarında düzeltme istemesi durumunda yazar, sadece belirtilen düzeltmeler çerçevesinde değişiklikler yapabilir. Hakem raporlarından birisinin olumsuz olması durumunda, çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Yayımlanmayan yazılar, yazarına geri gönderilmez.

Başvuru sırasında Telif Devir Sözleşmesi ve Ithenticate benzerlik raporu makale dosyasında ek olarak ilgili alanlardan dosya yüklenerek gönderilmelidir.


Hakemlerce istenen düzeltmelerin yapılması için, yazıyla ilgili bütün hakemlerin raporlarının gelmesi beklenmelidir.

Gönderilen yazıların başlıklarının altında yazar adı, unvanı, görev yaptığı kurum ve kendisine ulaşıla­bilecek e-posta adresi gibi bilgilere yer verilmemelidir. Yazıların kim tarafından dergiye gönderildiği, sistem yöneticisi tarafından zaten görüldüğünden, bu bilgiler, yazılar hakem sürecinden geçtikten sonra editör tarafından eklenecektir. Dolayısıyla yazılar sisteme girilirken, gözden geçirilip yazara ait herhangi bir bilginin yazıda yer almadığından emin olunmalıdır. aksi takdirde değerlendirme süreci başlatılamayacaktır.

Dergimize olan başvuruların yoğunluğu nedeniyle, yazar/yazarlardan herhangi birinin Doktor ünvanına sahip olmaması durumunda, çalışma değerlendirmeye alınamamaktadır.  


Makalelerde şu sıranın takip edilmesi uygun olacaktır: Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler, Yabancı Dildeki Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Kaynaklar.

Makalelerin, kaynaklar ile birlikte 4000-7000 sözcük aralığında olması, makale dışındaki çalışmaların ise 2000 kelimeyi geçmemesi tavsiye edilir.

Makalelerin 150-200 kelime civarında İngilizce ve Türkçe özleri yazıyla birlikte gönderilmelidir. Özlere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler eklenmelidir.

Dergide yayınlanan yazıların bilimsel, içeriksel, dilsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yazının yayımlanması konusunda son karar yayın kuruluna aittir.

Makale gönderimi ve değerlendirme süreçleri de dahil olmak üzere yazarlardan herhangi bir ad altında ücret talep edilmemektedir.