Kafkas University Faculty of Divinity Review
Submission Date
Start: April 18, 2021
End: May 31, 2021
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 2148-8177 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Kafkas University |


Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlar.

Kafkas University Faculty of Divinity Review

ISSN 2148-8177 | Period Biannually | Founded: 2014 | Publisher Kafkas University |
Cover Image


Kafkas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaları yayınlar.
Volume 8 - Issue 15 - Jan 15, 2021
 1. Bahâeddinzâde Muhyiddîn Mehmed Efendi’nin Şia’nın İmamet Anlayışına Bakışı
  Pages 1 - 31
  İbrahim BAYRAM
 2. Ta'rîf-Tenkîr Kavramları Bağlamında Lafzî Müteşâbih Âyetler
  Pages 32 - 59
  Yaşar AKBAŞ
 3. Dini Eğilim Ölçeği
  Pages 60 - 74
  Halil İbrahim KAYA, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU, Muhammet COŞKUN
 4. Ünsî Hasan Şa'bânî Divân'ında Peygamberler ve Peygamber Kıssalarına Telmihler
  Pages 75 - 102
  Murat VANLI
 5. السيّد أحمد خان وأثره في إصلاح التفكير الدينيّ في الإسلام المعاصر
  Pages 103 - 128
  Khaled Mohamed ABDOU
 6. Kelam Geleneğinde Kesb Teorisi
  Pages 129 - 148
  Bayram ÇINAR
 7. Lem Yusalli Aleyhim Ehad Romanındaki Karakterler ve İnançları
  Pages 149 - 177
  Şükrü ŞİRİN, Merve AVLAR
 8. Ebu Hanîfe'de İnsan Hürriyeti
  Pages 178 - 197
  Şerife ÖZKETEN
 9. İbnü’l-Cezerî’nin Gâyetü’n-Nihâye Adlı Eserinin Muhteva Analizi
  Pages 198 - 210
  Mustafa TAŞ
 10. “Life of Pi” Filmi Üzerine Din Sosyolojisi Açısından Bir Değerlendirme
  Pages 211 - 229
  Halil UZDU
 11. Yeni Ahit’te ve Kur’an’da İsa’nın Doğumuna Mukayeseli Bir Yaklaşım
  Pages 230 - 254
  Hasan Hüseyin İSLAM
 12. Kur'ân Müfredâtındaki Gariplik Sebepleri
  Pages 255 - 276
  Yakup EROĞLU
 13. Rivayetlere Göre Besmelenin Sure Başlarında Müstakil Bir Ayet Olup Olmadığı Ve Namazda Kıraati Meselesi
  Pages 277 - 303
  Sami BÜYÜKKAYNAK
 14. İmam-ı Şafii'nin Mısır'a Taşındığında Eski Doktrininin Değişmesinin Gerçek Nedenleri
  Pages 304 - 321
  Walid ALZEİR
 15. Şâfiî Mezhebine Göre Nikâh’ta Velâyet Yetkisi
  Pages 322 - 348
  Hasan GÜLER
 16. النصر أسبابه وموانعه في القرآن الكريم
  Pages 349 - 372
  Mahmoud ALGUNIED
 17. Hz. Peygamber (s.a.v.) ve Sahabenin Âyetleri Bağlam Dışı Kullanım Örnekleri
  Pages 373 - 392
  Mehmet KURT
 18. Klasik Arap Şiirinde Mersiye
  Pages 393 - 417
  Mahmut ÜSTÜN
 19. Çağdaş Bir Eğitim Yaklaşımı Olarak Holizm (Bütünsellik): Tarihsel Gelişim Bağlamında Kavramsal, Kuramsal ve Felsefi Bir Temellendirme
  Pages 418 - 441
  Seyfullah ŞAHİNOĞLU
 20. ملامحُ الاغترابِ في شعرِ محمَّد الفُراتِي دِراسةٌ أدبيَّةٌ
  Pages 442 - 464
  Ubeyda ŞİBLİ
 21. Sempozyum Tanıtım: Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu
  Pages 465 - 475
  Hüseyin DOĞAN
Submission Date
Start: April 18, 2021
End: May 31, 2021