Volume: 5 Issue: 8, 3/7/22

Year: 2022

Research Articles

Çeviri makaleler

Derginin amacı; insan haklarının akademi boyutuna katkı sunmak ve insan hakları alanında bilim insanlarına görüş ve düşüncelerini ifade edebilecekleri bir zemin oluşturmaktır. İnsan hakları konusunda konuşulamayan, ifade edilemeyen, görmezden gelinen yahut ihmal edilen konuları ele almaya çalışan TİHEK Akademik Dergisi, gerek uluslararası insan hakları düşüncesi ve pratiklerine yaptığı katkıyla gerekse de Türkiye’de yürütülen insan hakları konusundaki temel faaliyet ve uygulamalara kılavuz niteliği taşıma iddiasında bulunmaktadır. 

TİHEK Akademik Dergi, teorik olarak insan hakları felsefesi ve uygulamalarının alanına giren çok çeşitli meseleleri konu edinen bilimsel muhtevaya sahip bir dergidir. Hak, adalet, özgürlük, insan hakları ihlalleri, aile ve çocuk hakları gibi çok sayıda konu Akademik Dergi’nin kapsamı altında değerlendirilmektedir. Ulusal ve aynı zamanda uluslararası bir konu/sorun durumunda olan insan hakları sorunları ve mevcut ya da olası çözüm önerileri Dergi’nin temel çalışma kapsamında yer almaktadır. İnsan haklarına ilişkin söylen/e/meyen ya da görmezden gelinen tüm hususlara eğilmek maksadı taşıyan Akademik Dergi, Türkiye’de bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU AKADEMİK DERGİSİ YAZIM KURALLARI

Sayfa Yapısı    : Kâğıt boyutu olarak A4 ebadı kullanılmalı, kâğıdın her kenarından 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır. Paragraf başlangıcı 1.25 cm içerden başlamalı ve paragraf ölçüleri önden ve sonran 6nk olmalıdır. 

Makale Başlığı     : Çalışmanın başlığı, içeriği kısa ve net bir şekilde yansıtmalıdır. Başlığın tamamı büyük harfle yazılmalı, Times New Roman yazı tipinde 12 punto, koyu (Bold) ve satır ortasında olmalıdır. Başlıktan sonra 6nk boşluk bırakılmalıdır. Başlığın İngilizcesi italik yazı tipinde, kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

Yazar Bilgisi     Hakemlik aşamasında yazar isimlerinin belli olmaması için, yazar bilgisi makale içerisinde yer almamalıdır. Hakemlik süreci sonunda yayımlanması uygun görülen makaleler için yazar bilgisi ilk harfleri büyük olacak şekilde Times New Roman 12 punto ve İtalik olarak yazılacaktır. Yazar adı yanına * işaretiyle dipnot eklenerek çalıştığı kurum, orcid no ve e-posta bilgisine yer verilebilecektir. Birden fazla yazarı bulunan makaleler iletişimi sağlamak için dipnot kısmına [Sorumlu Yazar] şeklinde açıklama eklenecektir. 

Öz / Abstract / Anahtar Kelimeler     : Yazıların ilk sayfasında çalışmanın adı, 150 ilâ 300 kelimeden oluşan özeti ve 5 anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak yer alır.

Ana Metin    : 5. Yazılar, akıcı, anlaşılır, dil, yazım ve bilimsel atıf kurallarına uygun olmalıdır. Yazı içerisindeki başlıklar aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir.

Başlıklar/Alt başlıklar    :Başlıklar, numaralandırılmalı ve aşağıdaki numaralandırma düzeninde olmalıdır.
    I. KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF
        A. KALIN ve TÜMÜ BÜYÜK HARF
            1. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
                a. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük
                    i. Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük


Kaynak Gösterme    : Makale içinde atıflar metin içi atıf (APA) yöntemine göre yapılmalıdır. Metin içindeki alıntıların kaynağı parantez içinde aşağıdaki şekillerde yazılmalıdır. Sayfa altı dipnotları sadece ek açıklamalar için kullanılmalıdır. Metin içinde yapılan alıntıların kaynağını göstermek için cümle ya da paragraf bitiminden sonra yazarın soyadı, birden fazla yazar varsa soyadları, yayın tarihi, alıntı yapılan sayfanın numarası parantez içinde belirtilir. 

Yayın İlkeleri

  • Dergide insan haklarıyla ilgili bilimsel nitelikli makale, derleme, çeviri ve inceleme gibi çalışmalara yer verilir. Yazılar, özgün ve insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açısı oluşturacak nitelikte olmalıdır. Yazılarda araştırmaya dayalı olma, alana katkı sağlama, yeni ve farklı gelişmeleri irdeleme ölçütleri dikkate alınır. 
  • Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır.
  • Çalışmalar, Dergi’ye Dergipark sistemi üzerinden gönderilir. Dergiye gönderilecek yazılar, başka bir yerde yayımlanmamış olmalı veya yayımlanmak üzere değerlendirilme aşamasında bulunmamalıdır. Yazarlar kaynakların orijinalliğinden ve teyidinden sorumludurlar.
  • Yazarların; güncel unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve e-posta adreslerini yayınlanmasını istedikleri yazıyla birlikte makale@tihek.gov.tr e-posta adresine göndermeleri zorunludur.
  • Yazılar, “kör hakemlik” sistemi uyarınca, yazarların adı yazı metninden çıkarılarak hakeme gönderilir. Yazının hangi hakeme gönderildiği konusunda yazarlara bilgi verilmez. Hakem tarafından yazının yayımlanması uygun bulunmadığı takdirde bu durum yazara bildirilir. Hakem raporu düzeltme içeriyorsa; rapor, hakem adı belirtilmeksizin yazara gönderilir ve yazının hakem raporuna göre düzeltildikten sonra yayımlanabileceği bildirilir. Bu süreç hakemin yazının yayımlanmasını uygun bulmasına kadar devam eder. Hakem raporlarının biri olumlu diğeri olumsuz ise üçüncü bir hakem değerlendirmesine başvurulur.
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu yayımlanması kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkına sahip olur. Yazarlar telif devri ve yasal sorumluluğu içeren “Eser Beyan Formu”nu imzalayarak kuruma ulaştırmak zorundadır (Taranmış hali e-posta ile gönderilebilir). Dergide yayımlanan eserlerdeki görüşler ve bu görüşlere ilişkin sorumluluk yazara aittir.
  • Yazıları yayınlanan yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde telif ücreti ödenir.
  • Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir. 

TİHEK Akademik Dergi makalelerin gönderim, değerlendirme ve yayınlanma olmak üzere hiç bir aşamasında ücret talep etmez. Yazarlar TİHEK Akademik Dergiye herhangi bir aşamada hiçbir ödeme yapmazlar. Bir adet dergi yazara ücretsiz olarak gönderilir.