Volume: 25 Issue: 3, 12/13/21

Year: 2021

Articles

The Turkish Journal of Social Research is an international peer-reviewed journal which was commenced 22 years ago. The journal is published three times a year, in April, August and December. As a refereed journal, The Turkish Journal of Social Research publishes original research articles and compilations in the fields of social sciences and humanities with a national/international scientific quality. As the Turkish Journal of Social Research is open to access on the DergiPark system, the processes of manuscript submission, evaluation and information of authors are conducted electronically.

As a peer-reviewed journal, The Turkish Journal of Social Research gives coverage to authentic research articles and compilations with an (inter)national level of scientific quality in the fields of social sciences and humanities. Our journal accepts articles from such fields as:

Educational sciences

·     Philology

·     Law

·     Theology

·     Social and administrative sciences and humanities

Prior to peer-review process, the manuscripts submitted to our journal are checked by editors to see if they fit the article template. The authors are given feedback if their articles do not conform to the style guidelines. If the article conforms to the style rules, the peer-review process is initiated. To see the review process, please click.

To download the article template, please click.

Etik Kurul İzin Belgesi
2020 yılından itibaren TR Dizin Dergi Değerlendirme kriterleri güncellenmiş olup özellikle bilimsel araştırmalarda olması gereken etik kurul izni ile ilgili maddeler detaylandırılmıştır.
“Etik kurul izni gerektiren çalışmalar için talep edilen belge ve bilgiler”in, geçmiş yıllarda gönderilmiş, değerlendirme süreci tamamlanmış ama henüz yayınlanmamış, değerlendirme süreci devam etse de 2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış olan çalışmalar için uygulanması beklenmemektedir.
Süreci 2020 yılında başlayıp araştırma verileri 2020 yılına ait makaleler için zorunlu olacaktır. Hangi makaleler için Etik Kurul İzin Belgesi gerektiği aşağıda açıklanmış olup belgesi sisteme yüklenmeyen ve/veya makale içinde Etik Kurul İzni ile ilgili bilgi verilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

TR Dizin Tarafından Yapılan Etik Kurallarla İlgili Açıklama ve Bilgilendirme
Kriterlerde geçmiş yıllarda yer alan Etik Kurallarla ilgili maddeler 2020 yılında açıklamalarla detaylandırılmış, araştırma alanında etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alındığı varsayılarak “izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi” hususu kriterlere eklenmişti.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
4. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
5. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi

Not: Dergilerde yayımlanacak makalelerde etik kurul izini ve / veya yasal / özel izin alınmasının gerekip gerekmediği makalede belirtilmiş olmalıdır. Eğer bu izinlerin alınması gerekli ise, iznin hangi kurumdan, hangi tarihte ve hangi karar veya sayı numarası ile alındığı açıkça sunulmalıdır.
Çalışma insan deneklerinin kullanımını gerektiriyor ise çalışmanın uluslararası deklerasyon, kılavuz vb. uygun gerçekleştirildiği beyan edilmelidir.

YAYIN VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisinin bir Editörler Kurulu vardır. Yayımlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak editörler tarafından incelenir. Bu aşamada yazılar üç açıdan ele alınır;
a. Başvuru şartlarına uygunluk: 6. Maddede belirtilen bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak yüklenip yüklenmediği.
b. Derginin yazım kurallarına uygunluk: Dilin doğru kullanımı ve akıcılık, imlâ kuralları, makale kelime sayısı, öz kelime sayısı, anahtar kelime sayısı, yabancı dildeki karşılıklarının uyumu, kaynakça kuralları vb.
c. Derginin kapsamına ve bilimsel gerekliliklere uygunluk : Yukarıdaki şartların herhangi birini taşımadığı tespit edilen veya başvuru belgeleri eksik olan yazılar editör kararıyla doğrudan reddedilir. Ayrıca alan dışı olan yazılar yani derginin adına, alanına, belleğine ve okur kitlesine uygun olmadığı düşünülen yazılar eksiksiz ve çok başarılı olsalar dahi iade edilir. Sayıca çok olan bu tür yazılar için tek tek uzun açıklamalarla ret gerekçeleri oluşturulmaz. Hiçbir uluslararası bilimsel derginin böyle bir geri bildirim yükümlülüğü yoktur.
Bazı yazılarda iadeyi gerektirmeyecek ölçüde çok küçük eksikler tespit edilebilir. Bu durumda eksik bilgi ya da belge Dergipark sistemi üzerinden yazara mesaj gönderilerek istenir. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi yazarlarla ve hakemlerle yazışmalarda Dergipark sistemini esas almakta, mevcut iş yoğunluğu içerisinde her yazarla farklı kanallardan iletişim kurma gibi bir imkân ve yükümlülük bulunmamaktadır.
Yayın ilkeleri bakımından uygun bulunan makaleler intihal denetiminden geçirilir. Bu amaçla makale sahipleri, uluslararası kabul gören benzerlik tarama programlarından birini (örneğin iThenticate) kullanarak oluşturulan benzerlik sonuç raporunu makale ekinde göndermek zorundadırlar. Bu oran ULAKBİM ve ilgili otoriteler tarafından önerilen oranın Editörler Kurulu tarafından değerlendirilip teyit edilmesiyle belirlenmiştir. Benzerlik oranıyla ilgili karar verme yetkisi Editörler Kuruluna ait olup kurul, doğrudan ret veya düzetme isteğinde bulunabilir.
Ön İncelemede uygun bulunan makaleler, alanında ortaya koyduğu eser ve çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Yazı hakkında iki olumlu ya da iki olumsuz rapor alıncaya kadar hakemlik süreci yürütülür. Hakem raporları gizlidir ve beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarını isimsiz olarak makale sahipleri sistem üzerinden görebilir. Hakem süreci ortalama üç ayda tamamlanır. Bazı durumlarda bu süre uzayabilmektedir. Hakemlik süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi Dergipark Sayfasındaki "Kör Hakemlik Sistemi" bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır.
Yazarlar; hakemlerin ve Editörler Kurulunun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadır. Katılmadıkları hususlar olduğunda bunları gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak açıklama hakkına sahiptirler. Yayımlanacak yazılarda Yayın Kurulu veya editörlük birimi tarafından esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapılabilir. Yayımlanan yazılardaki bulgu ve görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir.
Basılan sayılar, https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi web sayfasında, ULAKBİM ODİS ve Dergipark’ta yayımlanır.
Yazı ve fotoğraflar, kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi her şeyden önce bilime ve bilimsel yayın etiğine uygun şekilde, sosyal bilimlere ve eğitim sistemimize katkıda bulunabilecek nitelikli çalışmaları, alanında uzman hakemlerin denetimleriyle yayınlama hedefindedir. Objektif ve kör hakemlik sistemine uygun bir değerlendirme ve yayın süreci önemsenmektedir. Bu sebeple yazarların bütün süreci Dergipark sistemi üzerinden yürütmesi ve takip etmesi gerekmektedir. Dergi ile ilgili görevlilerin kişisel e-postalarına veya derginin e-postalarına gönderilen yazılar kör hakemlik sistemine uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmaz. Makale göndermek için aşağıdaki dosya ve belgeler eksiksiz olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi web adresinden sisteme yüklenmelidir.
İstenen Belgeler
1. Makale adı, makale türü, yazar adları, yazarların iletişim bilgileri (E-posta, telefon, görev yeri) ve ORCID bilgilerinin yer aldığı başvuru dilekçesi
2. Makalenin yazar isimli tam metni (Word dosyası formatında)
3. Makalenin yazar isimsiz tam metni (Word dosyası formatında)
4. Telif Hakkı Devir Formu 
5. Etik Kurul İzin Belgesi