Makaleler


G. KOTAN, H. YÜKSEK
3-Fenil-5-(4-pridil)-1,2,4-triazol Molekülünün DFT(B3LYP/B3PW91)/HF ile Spektroskopik, Geometrik,Termodinamik ve Elektronik Analizi, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2019)
G. KOTAN, H. YÜKSEK
3-(n-PROPİL)-4-(4-İZOPROPİLBENZİLİDENAMİNO)-4,5-DİHİDRO-1H-1,2,4-TRİAZOL-5-ON MOLEKÜLÜNÜN DENEYSEL (FT-IR, NMR) VE TEORİK (DFT/HF) ÇALIŞMASI, Caucasian Journal of Science, (2019)
G. KOTAN, H. YÜKSEK
EXPERIMENTAL (FT-IR, NMR) AND THEORETICAL (B3PW91, B3LYP, HF) ANALYSES OF 2-(3-ETHYL-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ON-4-YL)-AZOMETHINE)-BENZOIC ACID, Caucasian Journal of Science, (2019)
G. KOTAN, B. SAVAŞ, H. YÜKSEK
Investigation of theoretical properties of 1-acetyl-3-(p-methylbenzyl)-4-(3-methyl-2-thienylmethyleneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one molecule, International Journal of Chemistry and Technology, (2019)
G. KOTAN, H. MEDETALİBETOĞLU, M. BEYTUR, O. AKYILDIRIM, H. YÜKSEK
Yeni 5 Merkapto 2--(5 metil furan 2 il 1,3,4 tiyadiazol Molekülün Sentezi ve Teorik Analizi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2019)
G. KOTAN, Ö. ALBAYRAK, H. YÜKSEK
Investigation of Electronic, Geometric and Spectroscopic Properties of 3-Methyl-4-(3-methyl-2-thienylmethyleneamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Molecule, Karadeniz Chemical Science and Technology, (2018)
H. Yüksek, G. Kotan, H. Medetalibeyoğlu, A. Gürbüz, M. Alkan
B3LYP ve HF Temel Setleri Kullanılarak Bazı 3-Alkil-4-(2-asetoksi-3-metoksibenzilidenamino)-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-5-on Bileşiklerinin Deneysel ve Teorik Özelliklerinin İncelenmesi / The Investigation of Experimental and Theoretical Properties of Some 3-Alkyl-4-(2-acetoxy-3-methoxybenzylidenamino)-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, (2017)
G. KOTAN, H. YÜKSEK
THEORETICAL AND SPECTROSCOPIC STUDIES OF 1-(MORPHOLINE-4-YL-METHYL)-3-BENZYL-4-(4-ISOPROPYL-BENZYLIDENAMINO)-4,5-DIHYDRO-1H-1,2,4-TRIAZOL-5-ONE MOLECULE, Journal of the Turkish Chemical Society Section A: Chemistry, (2017)
G. ÖZDEMİR, G. KEMER, M. ALKAN, H. YÜKSEK
Theoretical Calculations of 3-(p-Methylbenzyl)-4-chloroacetylamino-4,5-dihydro-1H-1,2,4-Triazol-5-one Using B3LYP and HF Basis Sets, Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, (2012)