Cilt: 8 Sayı: 2, 29.07.2022

Yıl: 2022

Makaleler

  • Türkiye Türkçesi ile yayınlanan Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi (AUAd), hakemli bir sosyal bilimler dergisidir.
  • Derginin temel amacı, dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’ne ilişkin özgün olarak hazırlanmış derleme veya araştırma makaleleri, makale formatındaki kitap tanıtımları ve alana katkısı olduğu düşünülen çeviri metinlerle tam metni basılmamış konferans bildirileri için bilimsel bir ortam oluşturmaktır.

  • Derginin kapsamı dünyadaki ve Türkiye’deki Açıköğretim Sistemleri’nin yönetim, iletişim, öğrenme, teknoloji ve değerlendirme boyutlarını çok kültürlü ve çok disiplini olarak ele almak ve tartışmaktır.

ÖNEMLİ UYARI: MAKALENİZİ GÖNDERİRKEN KİMLİĞİNİZİ BELİRTEN TÜM BİLGİLERİN SİLİNMESİ VE YAZAR ADI SOYADI GİBİ BİLGİLERİN BOŞ BIRAKILMASI GEREKMEKTEDİR.

Dergimize gönderilen makaleler Turnitin veya Ithenticate adlı programlarda taranmalıdır. Benzerlik oranı kaynakça hariç en fazla %30 olabilir. Daha yüksek oranlarda gönderilen makaleler yazara iade edilecektir.


  • Bütün yazılar (Editöre Mektup ve makale formatındaki kitap tanıtımları hariç)en az 3.000 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) olmalıdır. 
  • Editöre Mektup, son bir yıl içinde açık ve uzaktan öğrenme alanında yaşanan gelişmelerle ilgili yazar / yazarların kendilerine ilişkin değişik görüş ve yaşantılarını paylaştıkları en fazla 1000 sözcüklük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) yazılarıdır.
  • Makale formatındaki kitap tanıtımları, 1500-2500 sözcük (özet ve anahtar sözcükler, İngilizce özet ve keywords, Kaynakça, tablo, figür, şekil ve son notlar dahil) arasında olmalıdır. 
  • Bütün yazılar, mutlaka APA 6.0'a (the Publication Manual of the American Psychological Association; bakınız http://www.apastyle.org/ veya https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/) uygun olarak hazırlanmalıdır.
  • Makale yazımına ilişkin genel rehberi görmek için lütfen tıklayınız.

 Şablonu indirmek için tıklayınız.

TELİF HAKKI DEVİR FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Our journal is open access and free.

Article processing charges (APC) is not requested in our journal.
Article submission charges (ASC) is not requested in our journal.
In our journal, "double blind peer review" evaluation is applied.

Our journal allow the author(s) to hold the copyright without restrictions.
Our journal allow the author(s) to retain publishing rights without restrictions.


ETİK İLKELER


Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından geliştirilen Yayın Etiği yönergelerini kabul etmektedir. Gelen makaleler intihal tarama programından geçirildikten sonra değerlendirmeye alınır.
Dergimize gönderilen makaleler Turnitin veya Ithenticate gibi programlarda taranmalıdır. Benzerlik oranı kaynakça hariç en fazla %30 olabilir. Daha yüksek oranlarda gönderilen makaleler yazara iade edilecektir.
AUAd'a yayın gönderen yazarlar aşağıdaki kurallara uymalıdır:
• Gönderilen makaleler, yazar ya da yazarların özgün çalışması olmalıdır.
• Gönderilen makaleler daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.
• Bir makalenin yayınlanmak üzere eşzamanlı olarak birden fazla dergiye gönderilmesi etik değildir.
• Olası herhangi bir çıkar çatışması açıkça belirtilmelidir.
• Makalenin geliştirilmesinde kullanılan veri kaynakları hakkında AUAd bilgilendirilmelidir.
• Makale yayınlanmak üzere yollandıktan sonra gönderen yazar ya da yazarlar tarafından herhangi bir hata bulunursa, gerekli ve yapılan düzeltmeleri derhal Editöre bildirmelidir(ler).
• Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel nicel ve nitel çalışmalarda, insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
AUAd'ın hakemleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
• Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
• Değerlendirmelerini, düşmanca veya kışkırtıcı olmaktan uzak, ürkütücü veya küçümseyici kişisel yorumlar yapmaktan kaçınacak şekilde objektif ve yapıcı yapmalıdırlar.
• Doğru bir değerlendirme yapmak için gereken uzmanlık yeterliliğine sahiptirler ve makaleleri kendilerine verilen süre içinde değerlendirirler.
• Gözden geçirme işlemi sırasında çıkar çatışması gözlemliyorlarsa, durumu Editör'e bildirmelidirler.
• Makaleyle ilgili tüm bilgileri gizli tutmalıdırlar.
• Değerlendirme süreci sırasında elde ettikleri bilgileri, kendi veya başkalarının veya başka kuruluşların avantajına veya başkalarını dezavantajlı duruma düşürmek veya itibarını zayıflatmak için kullanamazlar.
• Makalenin yayınlanmasının reddine neden olabilecek herhangi bir bilgi varsa Editöre bildirmelidirler.
AUAd'ın editörleri aşağıdaki kurallara uymalıdır:
• Bütün makaleleri, makalenin entelektüel içeriğini temel alarak, yazarın cinsiyet, ırk, etnisite, din, vatandaşlık veya siyasi değerlerine bakmaksızın adil şekilde değerlendirmelidirler.
• Makaleler ile ilgili bilgileri gizli tutmalıdırlar.
• Makaleler ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması gözlemledilerse, bunları açıklamalıdırlar.
• Yayın Kurulu, yayınlanmak üzere gönderilen makalenin hakem değerlendirmelerine dayalı olarak yayınlanması kararının verilmesinden, derginin yayın kurulu politikalarından ve intihal, hakaret ve telif hakkı ihlaline karşı yasal tedbirlerin alınmasından sorumludur.


YAYIN İLKELERİ


• Yayın için teslim edilen makaleler, daha önce yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
• Küfür, iftira, hakaret, taciz, vb.sözleri içeren ya da çalıntı ya da yasalara uygun olmayan makaleler yayın için kabul edilmez.
• Dergide dünyadaki ve Türkiye'deki Açıköğretim Sistemleri ile ilgili bilimsel yazılar yayımlanmakla birlikte; Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme, Fen Bilimleri ve Matematik, Filoloji, Güzel Sanatlar, Hukuk, İlahiyat, Mimarlık, Planlama, Tasarım, Mühendislik, Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri, Sağlık Bilimleri ve Spor Bilimleri alanlarından açık ve uzaktan öğrenmeye ilişkin yönetsel, iletişimsel, eğitsel, kültürel, toplumsal, ekonomik, psikolojik vb. sorunları konu edinen çalışmalara da yer verilir.
• Dergiye gönderilecek yazılarda ya alana katkı sağlayacak özgün nitelikte bir araştırma makalesi, ya bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir derleme makalesi ya da makale formatındaki kitap tanıtımları olma koşulu aranır.
• Bilimsel bir toplantıda sunulmuş; ancak tam metni basılmamış bildirilerden üretilmiş makaleler de bu durum açıkça belirtilmek koşuluyla kabul edilir.
• Yayın Kurulu'nun kararı ile alanında katkısı olduğu düşünülen yabancı dilden özgün makalelerin Türkçe çevirilerine de derginin üçte birini geçmemek kaydı ile yer verilir. Çeviri makalelerin yayımlanabilmesi için çeviri metin ile birlikte özgün makalenin yazarından ya da hak sahibinden alınacak izin yazısının da Editöre gönderilmesi zorunludur.
• Yazardan/Yazarlardan makalelerinin yayını için herhangi bir ücret talep edilmez.
• Dergi yurtiçi ve dışındaki kütüphanelerle uluslararası indeks kurumlarına yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.
• AUAd elektronik dergisi elektronik sistemine sahip olup basılı olarark yayınlanmamaktadır. Bu nedenle, derginin yayınlanan makaleleri yazarlara elektronik ortamın dışında basılı olarak gönderilmez.Yazıların Değerlendirilmesi

1. Yazıların değerlendirmesi dergipark sistemine makalenin yüklenmesiyle başlar.
2. Çalışmanın başka bir yerde yayımlanmadığı veya yayımlanmak üzere bir dergiye gönderilmediğini belirten elektronik belge onaylandıktan sonra, makale değerlendirilmek üzere sisteme yüklenir.
3. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde özgünlük, akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite ölçütleri benimsenir.
4. Dergiye gönderilen yazılar, önce Editör tarafından iki gün içerisinde, dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir.
5. Uygun görülen çalışmalar Yardımcı Editörlere iletilir ve dergi amaç ve kapsamına uygunluk açısından değerlendirilmeleri için üç gün süre verilir. Uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına tekrar iade edilir.
6. Uygun bulunan makaleler yirmi beş gün içinde, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki Yayın Kurulu Üyesi'ne gönderilir.
7. Değerlendirmeyi yapan Yayın Kurulu Üyelerinin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır.
8. Yayın Kurulu Üyelerinin raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı, üçüncü bir üyeye gönderilir ve Editör ve Editör Yardımcıları, hakem raporlarını inceleyerek son kararı verir.
9. Yazar/Yazarlar, yazılarını değerlendirme sürecinden çektiklerini editöre bildirmek zorundadırlar.
10. Yazar/Yazarlar, Editör, Yardımcı Editör ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar.
11. Yazarın/Yazarların eleştiri ve önerilere katılmadıkları varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler.
12. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarına/yazarlarına iade edilir.
13. Çalışma yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra, yazar isimleri silinemez, yeni isim eklenemez ve yazar sıralaması değiştirilemez.
14. Yayın süreci tamamlanan yazılar geliş tarihi temel alınarak yayınlanır. Ancak güncelliğini kaybetmemesi açısından bu sıra bazı öncelikli çalışmalar için uygulanmayabilir. Buna karar verme yetkisi editöre aittir.
15. Yayın için kabul edilen çalışma yayınlandığında AUAd'ne ait kabul edilir ve telif hakkı Anadolu Üniversitesi üzerine geçer.
16. Dergide yayınlanan tüm çalışmaların sorumlulukları yazar / yazalara aittir.
17. AUAd'nin herhangi bir sayısı auad.anadolu.edu.tr web sayfasına ilk kez yüklendikten sonra, yayınlanan çalışmalardan biri dergiden herhangi bir gerekçe ile silinmez ve aynı sayıysa yeni bir yazı eklenmez.
18. Dergiye yüklenen tüm makaleler, yazar/yazarlar son düzeltmelerini gerçekleştirdikten sonra yayın için hazırlanması amacıyla iki defa intihal taramasından geçirilir.
19. Yayınlanan makaleler düzenli olarak arşivlenip, depolanacağı için her zaman ulaşılabilir ve atıf yapılabilir.

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir.