Güncel Sayı

Cilt: 22 Sayı: 1, 27.03.2024

Yıl: 2024

Makaleler

Dergi, sosyal bilimlerle (edebiyat, tarih, psikoloji, sosyoloji, felsefe, iktisat, işletme, maliye, eğitim bilimleri, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli çalışmalar yayınlama amacı taşımaktadır.

Beşeri Bilimlerin kapsadığı bütün konular derginin çalışma alanları arasındadır.

 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Makale Yazım ve Yayım İlkeleri Kılavuzu

 

Bu kılavuz üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde örnek yazım kılavuzu şablonunu, ikinci bölümde dergi yayım ilkelerini, üçüncü bölümde ise makale yazım kurallarını bulabilirsiniz.


Bölüm 1. Dergi Örnek Yazım Şablonu

Telif Hakkı Devir Formu

Yazım Kılavuzu Şablonu

Kontrol Listesi

 

Bölüm 2. CBÜ-SBD Yayım İlkeleri


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dergi yayım ilkeleri 6 madden oluşmaktadır. İlkeler şu şekilde sıralanmıştır:

 1. Dergide, sosyal bilimlerle alakalı konularda bilimsel, özgün ve nitelikli makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalar yayımlanabilir.

 2. Dergiye gönderilen çalışmalar derginin yayım ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda hazırlanmalıdır.

 3. Dergi yayım ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olmayan çalışmalar editör kurulunca dikkate alınmaz. Editör Kurulu gönderilen çalışmayı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.

 4. Çalışmalarda yer alan düşüncelerden, açıklamalardan, çalışmanın bilimsel ve yasal sorumluluklarından yazarlar mesuldür.

 5. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayım hakları verilmemiş ve/veya başka bir dergide değerlendirme aşamasına geçmemiş olmalıdır.

 6. Dergiye gönderilen çalışmalar alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz görüş belirttiğinde çalışma üçüncü bir hakeme yönlendirilir.

 

Bölüm 3. CBÜ-SBD Yayım Yazım İlkeleri

 1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yönetim Kurulu tarafından belirlenen dergi yazım ilkeleri ve kuralları aşağıda belirtilmiştir. İlgili kurallara riayet edilmesi önemle rica olunur. Kurallara göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.

 2. Çalışmanın ilk sayfasında sayfa düzeni “Dar” olarak belirlenmelidir. Sayfanın alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 1,27 cm olarak düzenlenmelidir. Sayfa MS Office Word programında yer alan “Düzen” menüsü altındaki kesmeler bölümünden sayfa sonu eklenerek diğer sayfalardan ayrılmalıdır.

 3. Çalışmanın ikinci sayfadan itibaren diğer sayfalarında sayfa düzeni “Normal” olarak belirlenmelidir. Kenar boşlukları alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmelidir.

 4. Çalışmanın yazımı sırasında Palatino Linotype fontu kullanılmalıdır. Font, gövde metinlerinde 11 punto, bölüm başlıklarında 12 punto ve ikinci düzey başlıklarda 11 punto olarak kullanılmalıdır.

 5. Çalışmada tek satır aralığı düzeni kullanılmalıdır. Çalışmada kesinlikle paragraf girintisi yapılmamalıdır. Tüm paragraflar satır başından başlamalıdır.

 6. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları 12 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar kalın, ortalı ve 14 punto büyüklüğünde olmalıdır.

 7. Türkçe ve İngilizce özet bölümü 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet bölümlerinde 10 punto boyutunda font kullanılmalıdır. 4 adet anahtar kelime belirlenmelidir.

 8. Çalışma herhangi bir sempozyumda/konferansta ya da bilimsel bir etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise bu durum dipnot bölümünde belirtilmelidir. Çalışma bir proje ya da kurum tarafından desteklenmiş ise yine dipnot bölümünde belirtilmelidir.

 9. Çalışmada temel olarak “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma, Sonuç ve Öneriler”, “Teşekkür ve Bilgilendirme”, “Kaynakça” ve “Açıklamalar” bölümleri bulunmalıdır. Belirlenen bu bölümler ve bölümlere ait alt başlıklar çalışmanın alanına göre arttırılabilir ya da azaltılabilir.

 10. Çalışmanın metin içi kaynak gösterimi APA 6 formatına uygun olarak yapılmalıdır.

 

Tek Yazarlı Çalışmalar
Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990)

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990, s.67)

Bir gelişim çalışmasında (Smith, 1990), çocukların ilkokulda öğrendiklerine dair…

Smith tarafından yürütülen çalışmada (1990), ilkokula giden çocukların...

1990 yılında, Smith’in ilkokul çocukları üzerine yapmış olduğu çalışmada…


Çok Yazarlı Çalışmalar

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Masserton, Slonowski ve Slowinski, 1989).

Kaynağın ilk kez gösteriminde: Masserton, Slonowski ve Slowinski’nin (1989) tartıştığı haliyle…

Kaynağın daha sonraki gösterimlerinde: Masserton ve diğerlerinin (1989) iddia ettiği üzere…


Aynı Parantez İçerisinde Birdan Fazla Kaynak

Birçok çalışmanın (Jones ve / & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) da belirttiği üzere…


     11. Çalışmada metin içinde maddeler halinde verilecek bilgilerin işaretlendirilmesinde harf sistemi (a, b, c) kullanılacaktır. İşaretlendirme 0,5 cm girintili olmalıdır. 

     12.Tablo adı 11 punto boyutunda yazılır ve ortalanır. Tablo adının ilk harfleri (ve, de, mi, ile mi gibi bağlaç ve edatlar hariç) büyük yazılır. Tabloda ara çizgiler gösterilmez. Tablo pencereye otomatik sığdır özelliği ile iki yana yaslanır. Tablo içeriğindeki yazılar 10 punto ile yazılmalıdır.  Tablo numarası, tablo adı, tablo ve tablonun satırları arasındaki boşluk 1,5 nk olarak ayarlanır. Tablonun son satırı ile tablodan sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır.

 

Tablo 1. Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Fakültelere Göre T-testi Sonuçları

Fakülteler

N

SS

Eğitim Fakültesi

182

65.02

9.20

Fen Edebiyat Fakültesi

121

66.88

8.84

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

143

67.17

10.46

 


    13. Şekiller sayfaya ortalı olarak eklenmelidir. Şekil sayfaya büyük geliyor ise tablolarda olduğu gibi pencereye otomatik olarak sığdırılmalıdır. Şekil numaraları ve başlıklar, şeklin altında ortalanmış olarak, 11 punto büyüklüğünde verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) Kalın yazılır. Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır.

 

15399

Şekil 1. Üniversite logosu


   14. Kaynakça, APA 6 kaynak gösterme kurallarına göre hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır. Yazı tipi Palatino Linotype, 11 punto ve satır aralığı önce ve sonra 6nk (tek satır aralığı) olacak şekilde verilmelidir. Girinti soldan asılı 0,5 cm şekilde verilmelidir.  Yazım örnekleri aşağıda verilmiştir;


Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/

Bulut, O. (2013). Between-person and within-person subscore reliability: Comparison of unidimensional and multidimensional IRT models (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses database (UMI No. 3589000).

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2005). Research methods in education. London: Routledge.

Göçer Şahin, S., Çakıcı Eser, D., & Gelbal, S. (2018). The interaction effect of the correlation between dimensions and item discrimination on parameter estimation. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology, 9(3), 239-257. DOI: 10.21031/epod.402992

 


   15. Gönderilecek çalışmalarda dipnot sistemi kullanılmayacaktır. Gerekli olan açıklamalar bu bölüme eklenecek olup toplam açıklamalar bölümü 1 sayfadan fazla olamayacaktır. Metin alanı, Palatino Linotype yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Maddelendirme kullanılmak istenirse bu bölümde tercihe göre numaralandırma sistemi ya da harf sistemi kullanılmalıdır. Şekil işaretlendirmesi kullanılmayacaktır.

 

Önemli Hususlar

 1. Çalışmanızda mutlaka dergi yazım ilkelerine ve aşağıda verilen şablona bağlı kalınız. Şablonun ilgili bölümlerine kendi içeriğinizi yerleştirebilirsiniz.
 2. Çalışma sisteme yüklenmeden önce akış şeması kontrol edilmeli ve eksik adım bırakılmamalıdır.
 3. Çalışmanızda yer alan toplam kelime sayısı 8000’i geçmemelidir.
 4. Şablondaki sayfa numaralarını değiştirmeyiniz. Sayfa alt ve üst bilgileri  makalenin kabulünden sonra yapılacak olan son düzeltmeler aşamasında düzenlenecektir.
 5. Tablolar ve şekiller mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalı ve bölünmemelidir. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.
 6. Burada açıklanan yazım kurallarına uymayan çalışmalar editörler tarafından değerlendirme sürecine alınmadan yazara geri gönderilir ve düzeltme istenir, gerekli düzeltmeler yapılmadan incelenmek üzere hakemlere çalışma gönderilmez.


Yayın Etiği

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sosyal Bilimler alanlarındaki nitelikli bilimsel makaleleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayınlanan hakemli bir dergidir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmektedir. Değerlendirme sonunda kabul edilen makaleler ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin parçalarından olan yayıncı, editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların ‘Yayın Etiği Komitesi (Committe on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org/) tarafından belirtilen etik ilkelere ve yönergelere uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin bileşenlerine ait sorumluluklara ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir.

Yayıncının Etik Sorumlukları

1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin yayıncısı olan Manisa Celal Bayar Üniversitesi, kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editör Kurulu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından oluşturulur. Derginin Baş Editörü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürüdür. Editör Kurulu üyeleri, sosyal bilimler alanından seçilir ve her üye üç yıl için görevlendirilir. Kuruldan bir üyenin ayrılması durumunda yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir. Editör, editör kurulu üyelerinden alan editörlerini belirler. Bunun yanı sıra makalenin konusuna göre, gerekli olduğunda Editör Kurulu üyesi olmayan öğretim üyeleri de alan editörü olarak görevlendirilebilir.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinin Editör Kurulu Sorumlulukları

1. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine başvurusu yapılan her makaleden, Editör Kurulu sorumludur ve üyeler bu sorumluluğu bilir. Kişisel kazançların düşünülmemesi ve bağımsız karar verme bu sorumluluğun temelidir. Yayıncı ve Editör Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.

2. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editör Kurulunun temel amacı dergiyi sürekli geliştirmek ve yayın niteliklerini arttırmaya yardımcı olmaktır.

3. Editör Kurulu, kör hakemlik değerlendirme süreci, etik ilkelerin belirlenmesi ve çalışmaların yayımlanması gibi dergi politikalarını belirlemekle ve bu politikaları uygulamakla yükümlüdür.

4. Editör Kurulu, Dergide yayımlanmış makale yazarlarının telif hakkını korumakla yükümlüdür.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları

1. Editörler, hakemlerin, yazarların, araştırmacıların ve okuyucuların istekleri noktasında gerektiğinde çalışmalar ile ilgili dönüt vermeye özen gösterirler.

2. Editörler, bir çalışmanın yayın sürecinde düzeltmeler yapmaya ve açıklama gerektiren konularda objektif yorumlarda bulunmaya özen gösterirler.

3. Editörler, özgün makalelerin ve bilimsel alanyazına katkı sağlayacak çalışmaların yayımlanmasına özen gösterirler.

4. Editörler, dergiye gönderilen çalışmaların önemli bir problemi olmadığı sürece makaleleri değerlendirme sürecine kabul eder.

5. Editörler, bilimsel alanyazına katkı sağlayamayacak, özgün olmayan ya da derginin yayım alanına girmeyen çalışmaları Editör Kurulu adına ön değerlendirme aşamasında ret etme hakkınsa sahiptir.

6. Editörler, değerlendirme sürecine alınan çalışmalar ile ilgili hakem görüşlerini temel alır ve çalışmada çok ciddi problemler olmadığı sürece hakem ve alan editörleri tarafından verilen kararları değiştirmezler.

7. Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci ile ilgili politikalara dikkat ederek hakem bilgilerini hiçbir şekilde açıklamaz ve çalışmaların yansız bir şekilde değerlendirmesi için özen gösterirler.

8. Editörler, derginin hakem havuzunu sürekli genişletme çabasında bulunarak hakemlik sürecinin geniş bir yelpazede yürütülmesini sağlar.

9. Editörler, bilimsel olmayan dayanaklara göre yazılmış değerlendirmeleri ve akademik görgü kurallarına uyulmayan hakem değerlendirmeleri dikkate almazlar.

10. Editörler, derginin yayın süreci içerisinde yer alan herkesle etkili bir iletişim kurar ve düzenli toplantılar düzenlerler.

11. Editörler, dergide yer alan makalelerdeki kişisel verilerin korunmasına noktasına özen gösterirler.

12. Editörler, dergiye gönderilen makalelerde mutlaka insan ve hayvan haklarının korunmasına dikkat ederler.

13. Editörler, makalenin etik kurul onayı ya da deneysel araştırma izni gerektirdiği ancak dergiye bu belgelerin gönderilmediği noktalarda ilgili çalışmayı reddederler.

14. Editörler, makalelerde yer alan hataların ya da tutarsızlıkların düzeltilmesi noktasına dikkat ederler.

15. Editörler, yayımlanan bir makaleye yönelik olarak gelen eleştirileri dikkate alırlar ve eleştirilen makalenin yazar/yazarlarına cevap hakkı tanırlar.

16. Editörler, dergiye yöneltilen şikâyet ve talepleri inceler, gerekli açıklamaları yaparlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makalelerin değerlendirilmesi sürecinde yazarların hakemleri, hakemlerin de yazarları tanımadıkları çift yönlü kör hakemlik ilkesi uygulanır. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleleri değerlendirecek hakemler şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Hakemlerin, yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin çalışmaları değerlendirmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.

2. Hakemlerin, makale değerlendirmesini yansızlık ve gizlilik içinde yapmaları gerekmektedir.

3. Hakemlerin, değerlendirmede bulundukları çalışmaları değerlendirme sürecinin tamamlanmasından sonra yok etmeleri gerekmektedir.

4. Hakemlerin, değerlendirmeye aldıkları makale ile ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anlamaları durumunda, makaleyi değerlendirmeyi reddetmeleri ve editörlere bilgi vermeleri gerekmektedir.

5. Hakemlerin, makaleleri değerlendirmeleri sırasında akademik görgü kurallarına uymaları, yapıcı bir dil kullanmaları ve kişisel yorumlarda bulunmamaları gerekmektedir.

6. Hakemlerin, değerlendirmeyi kabul ettikleri çalışmaları değerlendirme süresi içinde incelemeleri gerekmektedir.

7. Hakemlerin, makale değerlendirme talebini 7 gün içinde cevaplamaları, kabul ettikleri değerlendirmeleri 15 gün içinde tamamlamaları gerekmektedir.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine makale başvurusu yapan yazarlar şu etik sorumluluklara dikkat etmelidir:

1. Yazarlar, başka bir dergide yayımladıkları ya da yayımlanması için gönderdikleri bir çalışmayı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine göndermemelidir.

2. Yazarlar, yalnızca özgün makalelerini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine göndermelidir.

3. Yazarlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Telif Hakkı Formunu eksiksiz doldurmak ve sisteme yüklemekle yükümlüdürler.

4. Yazarlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderdikleri makalelerin yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara doğru şekilde atıf yapmalıdır.

5. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen çalışmalarda makaleye katkısı bulunmayan kişiler yazar olarak yazılmamalıdır.

6. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen bir makalede çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmelidir.

7. Makalenin değerlendirilmesi sürecinde yazarlardan çalışmaya dair bilgi ya da ham veriler Editör Kurulu adına Alan Editörleri tarafından talep edilebilir. Talep edilen bilgilerin olması durumunda yazarlar ilgili talebi yerine getirmekle yükümlüdür.

8. Yazarlar, çalışmalarında yer alan verilerin kullanım haklarına ve çalışma için gerekli izinlerin alındığına dair durumları belgelendirmelidir.

9. Yazarlar, hangi süreçte olursa olsun çalışmalarıyla ilgili bir hata fark ettiklerinde editörlere bilgi vermek, hatayı düzeltmek ya da makaleyi geri çekmekle yükümlüdür.

10. Yazarlar, etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.

11. Yazarlar, veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb. uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir. 

Etik İlkelere Uymayan Durumun Editöre Bildirilmesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde editörler, hakemler ya da yazarlar ile ilgili etik ilkelere uygun olmayan bir davranış ya da dergide yer alan bir makale ilgili etik olmayan durumlarla karşılaşılması durumunda cbusbe.dergi@gmail.com adresine bildirimde bulunulmalıdır.


https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/writing-rules

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi açık erişimli olup; makale değerlendirme süreci, makalelere erişim ya da yayım süreçleri için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.