Güncel Sayı

Sayı: 35, 30.12.2023

Yıl: 2023

Makaleler

Kitap Tanıtımı

Çeviribilim
Dr. Cihan ALAN Hacettepe Üniversitesi 0000-0001-5220-3473
Çeviribilim, Dilbilim, Toplumsal Dilbilim, Dilbilim (Diğer)
Çeviribilim, Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlar. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi bu bağlamda gerek uluslararası çağdaş kuram ve uygulamalar gerekse binlerce yıldır kültür ve uygarlıkların kaynaştığı bir coğrafyanın bilgi birikimini bilimsel çalışmalar kapsamında akademik dünyayla paylaşmayı amaçlar.

Dergide, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, görsel-işitsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve çeviri gibi konulara yer verilmektedir.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi kapsadığı konularla ilgili ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri dikkate almaktadır. Yayın Kurulu Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygunluğunu ve yabancı bir dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğunu şart koşar.

Yazım kurallarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makaleler 5000-8000 kelime arasında olmalıdır.

Ayrıca yazarlar ayrı bir A4 kâğıdında makalenin özgün bir yazı olduğunu ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını imzalı olarak belirtip, bu kağıda ad-soyad, adres, telefon, GSM ve e-posta adreslerini ekleyeceklerdir. Dergiye gönderilen yazılar, yazı yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.

Dergimize makale gönderiminde "Makale Şablonu" kullanılmalıdır (bkz. Yazım Kuralları). Makale APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. (Örnekler için, bkz. Yazım Kuralları).

TÜBİTAK ULAKBİM uygulaması gereği 2017 itibariyle yazarlarımızdan ORCID akademisyen kimlik numarası talep edilmektedir. Bu numaranın nasıl elde edilebileceğiyle ilgili bilgiye "Yazarlar İçin" sekmesinden "ORCID" alt sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. ORCID numarası bulunmayan yazarların makaleleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler, A4 (yazının boyutu: 16,2 x 22,9 mm) boyutunda beyaz kağıda, yazı sayfanın tek yüzünde olacak şekilde basılmalıdır. Makaleler, "Makale Şablonu" word dosyasına kopyalanarak ve üzerinde düzeltmeler yapılarak yazılmalıdır. Makalenin yazı karakteri, şablonda olduğu gibi, "Calibri" olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak düzenlenmelidir. Makale format açısından tümüyle şablonda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık

Makale başlığı, 12 punto büyüklüğünde, koyu, kelime baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, yabancı dilde yazılmış makalelerde ilgili başlığın altına Türkçe başlık yazılmalıdır ve bu ikinci başlık 10 punto büyüklüğünde ve normal olmalıdır. Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.

Yazar adları ilk harfi küçük, soyadı büyük harf olmak üzere, 10 punto olarak başlığın altında verilmelidir.

Örnek:
* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, xyz@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0000-0000-0000

II. Özet ve Anahtar Sözcükler

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz," herhangi bir yabancı dilde ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, en az 200 ve en fazla 300 sözcük olarak hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcükler bulunmalıdır. Öz ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

III. Bölümler ve Alt Bölümler

Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, koyu ve düz olmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, koyu ve italik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve italik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, italik ve bir tab içeriden başlamalıdır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Makalenin alanı ve içeriği bu tür bir bölümlendirmeye ve başlık/alt başlık kullanılmasına uygun değilse, yazar makale şablonunun başlıklarla ilgili kurallarını dikkate almayabilir.

IV. Dipnot ve Kaynakça

Kaynaklar APA 7 (American Psychological Association) kurallarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa altında belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

V. Şekiller

Şekil yazısı şeklin altında, ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şeklin adı belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır.

VI. Tablolar

Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği 9 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır halinde düzenlenmelidir.

VII. Resimler

Makalede resim kullanılacaksa bunların siyah-beyaz basılacağı göz önüne alınmalı ve word dosyası içine yerleştirilen resimler ayrıca en az 300 dpi çözünürlükte her biri ayrı dosya olarak gönderilmelidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 1991 yılından bu yana çevirbilim alanında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve çift kör hakemli bir dergidir ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir.

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları

• Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi DergiPark sayfasında verilen yazım yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.
• Yazarlar, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne daha önce yayınlanmış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş çalışmalarını gönderemezler.
• Yazarlar, makalelerinde fikren faydalandıkları her türlü kaynağa Amerikan Psikoloji Derneği (APA7) biçiminde alıntı vermek durumundadır.
• Yazarların, kişisel iletişimden elde edilen bilgileri, çalışma içerisinde anmak isterlerse, anılacak kişilerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir.
• Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir.
Etik İzinler
• Çalışma insan denek kullanmayı gerektiriyorsa, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler.
• Yazarlar, insan deneklerden gerekli izinlerin alındığını ve katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır.
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif haklarına uygunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Aşağıdaki durumlar için etik kurul izni gerekmektedir:
o Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel araştırmalar,
o İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
o İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
o Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.

Hakemlik Süreci
• Her yılın Ağustos ve Mart ayı içinde (belirtilen tarihe kadar) yazar(lar) tarafından gönderilen makaleler Yazı İşleri Müdürü tarafından kayıt altına alınır.
• Her yılın Eylül ve Nisan ayı içinde Dergi Yayın Kurulu makaleleri ön değerlendirmeye tabi tutar.
• Çeviribilimle bağlantılı olmayan veya alana katkıda bulunmayacağı düşünülen makaleler Yayın Kurulu üyeleri tarafından elenir.
• Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makaleler birbirlerinden habersiz iki ayrı (çift kör) hakem tarafından değerlendirilir. Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur. Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem ve hakem-yazar süreçlerinde gizlilik esastır. Bir olumlu ve bir olumsuz görüş alan makaleler üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir.
• Hakemler tarafından önerilen/şart koşulan düzletmeler yazar(lara) iletilir ve ilgili düzeltmelerin yazar tarafından yapılıp yapılmadığı hakemler tarafından istekleri doğrultusunda denetlenir.
• Düzeltmeleri yapılan makaleler editör ve editör yardımcıları tarafından redaksiyon ve son okumaya tabi tutulur.
• Makaleleri yayımlanmaya uygun görülen yazarlardan Telif Hakkı Devir Formu talep edilir.

Yayın Etiği

• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, yayın etiğini en yüksek standartlarda uygulamayı ve yayın etiğinin aşağıdaki ilkelerine uymayı taahhüt eder. Bu ilkeler Committee on Publication Ethics (COPE) kuruluşunun dergi editörleri için geliştirdikleri öneri ve kılavuzlar temel alınarak hazırlanmıştır.

• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşıması beklenmektedir. Bu kapsamda Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberi (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için Cope Rehberi’nin (Cope Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.

1. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI GENEL EYLEMLER
a) İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
b) Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
(2) Diğer etik ihlal türleri şunlardır:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
ğ) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
h) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
ı) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
i) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
j) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
k) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak, (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)

Etik kurallar çerçevesinde; dergide değerlendirilmesi için Etik Kurul İzni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar.

Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;
1. Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
2. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
3. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
4. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

2. PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI
Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi,yayımlanan incelemelerde gördükleri bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin durumlarını çeviribilimveuygulamalari@gmail.com email adresine bildirmelerini memnuniyetle karşılar.

a) Editörlerin Sorumlulukları
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, editörü ve editör yardımcıları, Davranış Kuralları ve Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors), Committee on Publication Ethics (COPE) 'nin yayınladığı Dergi Editörleri İçin En İyi Uygulama Kuralları (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors) ve yayın etiğinin kötüye kullanımı ya da ihlali ile ilgili olası durumlarda COPE tarafından geliştirilen Yayın Etiği Akış Şemaları ilkelerine dayanarak aşağıdaki etik görev ve sorumlulukları sağlayacaktır :

• Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların okuyucuya, araştırmacıya, uygulayıcıya ve bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.
• Bağımsızlık: Editörler, (Editör ve Yardımcı Editörler) ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler ve yayıncı arasındaki yazılı anlaşmaya göre, editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve dergi sahibinden bağımsızdır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
• Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
• Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Basım Kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman olan en az iki hakem tarafından hakem değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.
• Etik Kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Nitekim fikri mülkiyet haklarından ve etik standartlardan ödün vermeden iş süreçlerine devam ederler. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts'ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.
• Dergi Kurullarıyla İşbirliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yeni danışma kurulu üyelerine katkıda bulunabilir ve uygun şekilde karar verir. Değerlendirme için danışma kurulu üyelerinin uzmanlığına uygun çalışmaları göndermelidir. Danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşime geçer. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.


b) Yazarların Sorumlulukları
1. Raporlaştırma Standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.
2. Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
3. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.
4. Birden çok, yinelenen, yedekli veya eşzamanlı gönderim / yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek için göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
5. Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir; (i) tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır (ii) yazıyı hazırlamış veya önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir veya (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir. Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dâhil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
6. Beyan ve Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek) çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).
7. Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak "gerekli revizyon" kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
8. Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatası (erratum) düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kâğıdın doğruluğuna dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.

c) Hakemlerin Sorumlulukları
1. Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.
2. Sürat: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetini reddeden hakemler için de geçerlidir.
4. Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca, incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi bir önemli benzerliğini editörüne bildirmelidir.
6. Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.


Ayrıca,

• Editörler, derginin bilimsel kalitesini arttırmak ve yazarları bilimsel kalitesi yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanımına izin verilmemektedir.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar bilimsel çalıntı konusunda kontrol edilirler. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötü kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi iade edebilirler.
• Editörler, gerekli durumlarda gönderilen çalışmayı düzeltme, iade etme veya çalışma hakkında özür yayınlamayı kabul ederler.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, açık erişim modelini kullanmaktadır. Dergide yayınlanması kabul edilen çalışmalar, derginin DergiPark sitesinden açık erişim ile erişilebilir kılınmıştır.
• Derginin DergiPark sayfasında çevrimiçi yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmemektedir.

Araştırmanın Suistimal İddialarının Tespiti ve Ele Alınması Süreci
Derginin yayıncısı (Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü) ve Genel Yayın Editörü, intihal, alıntı manipülasyonu, ve veri tahrifatı/uydurma veri gibi araştırma suiistimallerinin meydana geldiği makalelerin tespit edilmesi ve yayınlanmasının engellenmesi için mevcut teknolojik ve kişisel bilgileri de içeren makul adımları atacaktır.
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, araştırma suistimali iddialarıyla ilgilenirken COPE'nin yönergelerini (http://publicationethics.org/resources/guidelines) takip etmektedir.

Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörlerin ve Yayın Kurulu üyelerinin Yayın Kurulu uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi editörünün ve yayın kurulu üyelerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkelere (https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Yayın Kurulu, gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgileri gizli tutmalıdır.
Yayın kurulu, gönderilen yazılar için yayın kararları almaktan sorumludur.
Yayın Kurulu, okuyucuların ve yazarların ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’nin kalitesini yükseltmek için çaba sarf etmelidir.
Yayın Kurulu bilimsel kaliteye ve orijinalliğe en üst düzeyde önem vermelidir.
Yayın Kurulu gerektiğinde düzeltmeler, açıklamalar, geri çekilmeler ve özürler yayınlamaya her zaman hazır olmalıdır.

Hakemler için Uluslararası Standartlar
Hakemlerin hakemlik davetini kabul ettikten sonra Hakemlik uluslararası standartlarına uyması gerekmektedir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi hakemlerinin uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkeler. https://publicationethics.org/) gönüllü olarak uyması beklenir.

Telif Hakkı ve Erişim
• Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne devrettiğini kabul eder ve makale yükleme sırasında “Telif Hakkı Devir Formu”nu imzalı şekilde iletirler.
• Makalede yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.

Yayın takvimi
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Reklam Politikası
Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, yayınlarda reklam olarak gösterilen veya sponsor tarafından tanıtılan hiçbir ürün veya hizmeti desteklemez.
Editoryal içerik, ticari veya mali çıkarlardan veya reklam müşterileri veya sponsorlarıyla yapılan herhangi bir özel düzenlemeden oluşamaz.
Dergi yayın kurulu reklam içerikli makaleleri değerlendirmeye almaz ve yayınlamaz.
Bilimsel makalelerin yazarları anahtar sözcük kullanarak reklamlara bağlantı veremez.

Doğrudan Pazarlama Politikası
Çeviribilim Dergisi'nin doğrudan pazarlama politikası yoktur.

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.