Cilt: 10 - Sayı: 20

Yıl: 2021

Eğitim Bilimleri

Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS) dergisinin amacı, ulusal ve uluslararası boyutta eğitimle ilgili araştırmalara yer vererek, eğitim biliminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca nitelikli ve özgün çalışmalarla tüm eğitim paydaşlarına yarar sağlamayı hedefleyen EJEDUS, ülkemiz özelinde milli eğitim politikamızın gelişmesine ve ülkemiz eğitim sorunlarının çözülmesine yönelik kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. 

Electronic Journal of Education Sciences (EJEDUS)'da eğitimle ilgili alanyazına katkı sağlayan, kuramsal altyapısı ve çerçevesi güçlü, araştırma modelinin ve analizlerinin iyi bir şekilde tasarlandığı ulusal ve uluslararası çalışmalara yer verilmektedir.

Bu kapsamda eğitim bilimlerinin çeşitli alanlarında üretilen bilgilerin yanı sıra alan eğitimi ile ilgili olarak nicel, nitel, karma yöntemle gerçekleştirilmiş araştırma sonuçlarını ve özgün derleme çalışmalarını yayımlanmaktadır.

Bu bağlamda  belirtilen konular derginin kapsamını oluşturan konular; beden ve spor eğitimi, biyoloji eğitimi, coğrafya eğitimi, çevre eğitimi, eğitim ve kültür, demokrasi  ve insan hakları eğitimi, eğitim politikası, eğitim programları, eğitim psikolojisi, eğitim teknolojisi, eğitim yönetimi, felsefe eğitimi, fen eğitimi, fizik eğitimi, kimya eğitimi, matematik eğitimi, mesleki teknik eğitim, müzik eğitimi, okul öncesi eğitimi,  öğretmen eğitimi ve yetiştirme, ölçme ve değerlendirme, özel eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik, sağlık eğitimi, sosyal bilgiler eğitimi, sosyoloji eğitimi, tarih eğitimi, Türkçe eğitimi, uzaktan eğitim, yabancı dil eğitimi, yaşam boyu öğrenme, yetişkin eğitimi gibi konulardır.  

EJEDUS

YAZIM KURALLARI ve DEĞERLENDİRME SÜRECi

1-Dergiye gönderilen yazıların, daha önce yayınlanmamış veya bir başka dergiye yayın için teslim edilmemiş olmalıdır.

2-Yayımlanması için gönderilen çalışmaların, akademik yazım kurallarına uyularak ve Türkçe veya İngilizce dillerinden biri ile hazırlanmış olması gerekir.

3-Yayınlanan her türlü çalışmanın yayın hakkı dergiye aittir.

4-Dergiye gönderilen çalışmaları editörler doğrudan reddedebilir ya da derginin yayın ilkelerine uygun görürse ilgili alan editörüne atar ya da kendisi hakem atayabilir. Editör ve/veya alan editörü tarafından uygun görülürse makalenin konu alanında uzman ve farklı üniversitelerde çalışan en az 2 hakeme gönderilir.  Değerlendirme yapmaları için hakemlere 15 gün süre tanınır ve bu süre editör ve/veya alan editörleri tarafından uzatılabilir. Sürecin uzaması durumunda ve ihtiyaç görülmesi durumunda editör ve/veya alan editörleri yeni hakem atayabilir. Hakemlerden makalenin yayınlanması hakkında düzeltmelerle kabul edilmesine ilişkin olumlu görüş gelmesi halinde, gerekli değişiklik ve düzeltmelerinin yapılması amacıyla yazar(lar)a gönderilmesine ve düzenlemelerin yapılmasından sonra yayınlanmasına karar verilir. Hakemlerden makalenin yayınlanmasına ilişkin bir olumlu bir olumsuz görüş gelmesi durumunda üçüncü bir hakemin belirlenir, üçüncü hakemin vereceği karar doğrultusunda editör ve/veya editörler kurulu tarafından makalenin yayınlanmasına veya reddine karar verilir.

5-Hakem yada editör tarafından düzeltme istenmeyen yazılar kontrol amacıyla da olsa yazara geri gönderilme zorunluluğu yoktur. Ancak yazarın kendisi düzeltme talebinde bulunabilir. 

6-İlgili editör gerekli gördüğü yazım düzeltmelerini kendisi yapabilir.

7-Bilimsel çalışmalar ve ekleri (fotoğraf, şekil, tablo vs.), Word 6.0/2003 veya üstü programında Times New Roman 12 punto 1 satır aralığı ile yazılmış olmalı (Öz ve Abstract 10 punto 1 satır aralığı, paragraf ilk satırı 0). Marj ayarları:üst 2.5cm, sol 2.5cm, sağ 2,5cm, alt 2,5 cm, paragraf ilk satırı 1,25 cm içeriden verilmeli, paragraflararası aralık: önce 0 nk, sonra 6 nk. olmalıdır. Başlıklar önce 12nk, sonra 6nk olmalı. Paragraflar arasında boş satır verilmemeli. Tablo isimleri tablonun üstünde ve ortalı, şekil ve grafikler altta ortalı verilmeli. 

8-Çalışmanın başına, yaklaşık 150 sözcükten oluşan Öz ve Anahtar Kelimeler (Türkçe) ile Abstract ve Keywords (İngilizce) konulmalıdır. Ayrıca makale üst verisinde HER BİR YAZAR için ünvan, kurum, eposta adres bilgileri eksiksiz bulunmalıdır. Dergilerde makalelerin tüm yazarlarına ait iletişim bilgileri ile birlikte, uluslararası geçerliliği de bulunan “ORCID” bilgisine de yer verilmelidir. Örnek makale şablonu için BURAYA TIKLAYINIZ.  Orcid kodu için bağlantı: https://orcid.org/

 9-Makalelerdeki dipnotlar, APA 6 (American Psychological Association) veya klasik dipnot verme formatında hazırlanıp metin içerisinde verilecektir. Atıf yapılan tüm referanslar için eksiksiz bibliyografik bilgiler bulunmalıdır. Atıf yapılan tüm referanslar için latin alfabesi kullanılması önerilir(Bu, yapılan atıfın etki katsayısı için önemlidir). 

10- Gönderilen yazıların kaynakçası oluşturulurken alıntı yapılan çalışmanın yayımlandığı derginin ve makalenin linki de mutlaka yazılmalıdır. 

11-  Dergide yayınlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlarını bağlar. Yazıların bütün hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.

12-Dergide yayımlanan yazılar, kaynak gösterilmek şartı ile iktibas edilebilir. Dergiye atfın; yazar, makale adı, Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi (www.ejedus.org), cilt, sayı, yıl biçiminde yapılması önerilir.

13-Yayımlanan yazılara telif ücreti ödenmez.

14-Gönderilecek bilimsel çalışmaların 20 sayfayı aşmaması önerilir.

15-Makalenin ilk sayfasında yazar bilgileri verilmemeli. Bu bilgiler "makale üst verisi" bölümünde eksiksiz verilmeli.

16-Dergiye gönderilecek bilimsel çalışmalarda araştırma ve yayın etiğine uyum konusunda azami dikkat gösterilmelidir.


*BU KURALLARA UYGUN OLMAYAN MAKALELER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

 

ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI
Yazarların Etik Sorumlulukları


EJEDUS’a çalışma gönderen araştırmacıların etik sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar aşağıdadır:


Yazarların alıntı ve referans kurallarına uygun eserler ortaya koymaları beklenmektedir.


Yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editör kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.


Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, gerekli izinlere (araştırma, etik vs.) sahip olmalıdır.


Yazarlar çalışmalarını süreci tamamlanmadan birden fazla dergiye yükleyemez. Başka bir dergide yayınlanmış çalışma dergimize gönderilemez.


Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarında değişiklik (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilemez.


Kişisel Verilerin Korunması


Editörler; değerlendirilen çalışmalarda yer alan katılımcılara veya görsellere ilişkin kişisel verilerin korunmasını sağlamakla sorumludur. Editör kurulu; dergide yer alan yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korumakla sorumludur.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Dergi politikamız gereği tüm çalışmaların "kör hakemlik” ile değerlendirilmesi yayın kalitesini doğrudan etkilediğine inanmaktayız. Bu süreç yayının dergimizin işlem süreçlerindeki güvenirliğini garanti edecektir. Dergimizde değerlendirme süreci çift-kör hakemlik ilkesiyle yürütülmektedir. Hakemler yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve yorumlar dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve tam metinler üzerindeki hakem değerlendirmeleri editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.


Etik Olmayan Bir Durumla Karşılaşırsanız


Yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen oralbehcet@gmail.com adresine e-posta yoluyla bildiriniz.