Sayı: 47, 25.09.2022

Yıl: 2022

Editörden

Makaleler

Kitap Değerlendirme

Eskiyeni dergisinin amacı Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış özgün araştırma makalesi ve kitap incelemesi türlerindeki yazıları yayınlayarak ve ulusal ve uluslararası düzeyde alanla ilgili bilginin paylaşımına katkıda bulunmaktır.

Eskiyeni dergisi din, felsefe, tarih ve sosyoloji alanlarına ilişkin konuları kapsar. Yılda iki sayı olarak 20 Mart ve 20 Eylül tarihlerinde online ve matbu olarak yayımlanır. Derginin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, profesyoneller, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar oluşturur.

Konu Kategorisi
Sosyal Bilimler: Sociology
Beşeri Bilimler: Tarih, Felsefe, Din & Teoloji
Kongre Kütüphanesi/LCC Konu Kategorisi: Felsefe. Psikoloji. Din: Felsefe (Genel)

Anahtar Kelimeler

Din, Felsefe, Tarih, Sosyoloji

1) Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.
2) Dergiye yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalar kabul edilir. Sayılar, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır. Mart sayısı için 1 Ekim-1 Ocak; Eylül sayısı için 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında başvurular kabul edilir.
3) Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
4) Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.
5) Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
6) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.
7) Aynı yazarın aynı yayın döneminde sadece bir makalesi işleme alınabilmekte ve hakemlerden geçerse yayımlanabilmektedir.
8) Çalışmalar derginin yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır.
9) Makaleler dergi web sitesine “Makale Gönder” sekemsinden elektronik olarak gönderilmelidir.
10) Makale, Microsoft Word'de Eskiyeni Makale Şablonu kullanılarak Gentium Plus yazı tipinde metin 9,5, dipnotlar 8,5 punto ile yazılmalıdır.
11) İSNAD Atıf Sistemi kullanılmayan makaleler tashih için yazara iade edilir.
12) 8.000 kelime sınırını aşan makaleler kelime sayısının düşürülmesi için yazara iade edilir.
13) Gönderilen makaleler, 250-300 kelimelik Türkçe özet, İngilizce özet ve en az 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime içermelidir.
14) Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
15) Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
16) Eskiyeni dergisi Yayın Kurulu, 46'ıncı sayıdan itibaren yayımlanan tüm makalelerin hakem raporlarını da hakem isimlerinizi kapatarak yayımlama kararı almıştır.

 • ETİK KURUL KARARI
  Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için alınması zorunludur.
  Yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay almış olması gereklidir.
  Kurul onayı makalenin ilk sayfasında kurul adı, tarih ve sayı no ile belirtilmelidir.
  Makalenin yöntem kısmında veri toplama başlangıç ve bitiş tarihleri yazılmalıdır. 
  Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
  TR Dizin'in Etik Kurul onayına dair görüşü için bk. https://trdizin.gov.tr/about#applicationAndCriterias


 • Etik Beyan / Ethical Statement: Makale sonunda, Kaynakçadan önce, araştırmacıların katkı oranı beyanı, varsa destek ve teşekkür beyanı, çatışma beyanına yer verilmelidir. 

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur / It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.
Yazar(lar) / Author(s) Asiye Aykıt - Gülistan Kızıleniş
Finansman / Funding:
Yazarlar, bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadıklarını kabul ederler / The authors acknowledge that they received no external funding in support of this research.
Yazar Katkıları / Author Contributions:

Çalışmanın Tasarlanması / Conceiving the Study: GK (%55), AA (%45)
Veri Toplanması / Data Collection: GK (%70), AA (%30)
Veri Analizi / Data Analysis: GK (%60), AA (%40)
Makalenin Yazımı / Writing up: GK (%80), AA (%20)
Makale Gönderimi ve Revizyonu / Submis-sion and Revision: GK (%90), AA (%10)

Çıkar Çatışması / Competing Interests:

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler / The authors declare that they have no competing interests.

Beyan tablosunu WORD formatında indirebilirsinizhttps://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/23413


Örnek:

Seher Demir
Prof. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam Anabilim Dalı
Professor, Sivas Cumhuriyet University, Faculty of Theology, Department of Kalam
Sivas, Turkey
seherdemir@cumhuriyet.edu.tr
orcid.org/0000-0001-7825-6573


 • Metin: Microsoft Office Word programında yazılmalıdır.
 • Sayfa Boyutu: A4 ebatlarında olmalıdır.
 • Kenar Boşlukları: Her kenardan 2,5 cm bırakılmalıdır.

Örnek:
Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri

Öz:  *Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/4-oz-ve-ozet-yazimi/

Anahtar Kelimeler:  * Bk. https://www.isnadsistemi.org/guide/akademik-yazim/5-anahtar-kelimelerin-secimi/


The Works of Ottoman Scholars on Abū Hanifa's Articles of Faith

Abstract:

Keywords:


Giriş
1. Ebû Hanîfe ve Akāid Risâleleri
2. Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri Üzerine Yapılan Çalışmalar
2.1. Fıkhü’l-ekber’in Tercüme ve Şerhleri
2.1.1. Tercümeleri
2.1.2. Şerhleri
2.2. Fıkhü’l-ebsat’ın Tercüme ve Şerhleri
2.2.1. Tercümeleri
2.2.2. Şerhleri
2.3. Âlim ve’l-müteallim’in Tercüme ve Şerhleri
2.3.1. Tercümeleri
2.3.2. Şerhleri
2.4. Risâle’nin Tercüme ve Şerhleri
2.4.1. Tercümeleri
2.4.2. Şerhleri
2.5. Vasıyye’nin Tercüme ve Şerhleri
2.5.1. Tercümeleri
2.5.2. Şerhleri
Sonuç

Ek
Kaynakça


 • Metin: İSNAD Font (https://www.isnadsistemi.org/indirmeler/) ile 10 punto büyüklüğünde, üstten 0 nk alttan 6 nk olarak düzenlenmeli, 1.25 cm paragraf başı olacak şekilde ayarlanmalı ve her iki yana hizalanmalıdır. 
 • Dipnot: 9 punto büyüklüğünde, üstten 0 nk alttan 0 nk olarak düzenlenmeli, 0.5  asılı olacak şekilde ayarlanmalı ve her iki yana hizalanmalıdır. 
 • Tablo ve Şekiller: İSNAD Atıf Sistemi'ne uygun düzenlenmelidir. Tablo içeriği metinler İSNAD Font yazı tipinde 9 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalıdır.
 • Kaynakça: Sonuç bölümünden sonraki sayfada başlamalı ve İSNAD Atıf Sistemi'ne göre 10 punto büyüklüğünde yazılmalı; her iki yana hizalanmalı; tek satır aralığında olmalıdır. 1,25 Asılı olmalıdır.

İSNAD ATIF SİSTEMİ
THE ISNAD CITATION STYLE
 http://www.isnadsistemi.org           

İSNAD Dipnotlu Sistem
1. Genel İlkeler
 İki yazar isminin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
Örnek:
Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015), 55.
 Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.
EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,
Ahmed Cevdet Paşa,
Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin
Ahmed Cevdet Paşa
 Aynı yazarın aynı dipnotta birden fazla çalışması peş peşe kaynak olarak belirtilecekse ikinci ve sonraki eserin “Yazar Adı Soyadı” alanına “a.mlf.” (aynı müellif) kısaltması kullanılır.
Örnek:
Sönmez Kutlu, Türklerin İslâmlaşma Sürecinde Mürcie ve Tesirleri (Ankara: TDV Yay., 2010), 56; a.mlf., “İlk Mürciî Metinler ve Kitâbü’l-İrcâ”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 37 (1997), 317-331.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Kaynakçada künye bilgileri ayrılırken, vd., ts. gibi sonu nokta ile biten kısaltmalardan sonra ikinci bir nokta kullanılmaz.
 Genel kural olarak dipnotlarda eser künye bilgileri virgül (,) ile kaynakçada ise nokta (.) işareti ile ayrılır.
 Birden fazla esere atıf yapılırken iki eserin künye bilgileri noktalı virgülle (;) ayrılır.
Örnek: Yazar soyadı, yayın adı, sayfa; Yazar soyadı, yayın adı, sayfa.
 Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.
 Cilt numarası, “C” kısaltması kullanılmadan yazılır. Cilt ve sayfa numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.
Örnek: Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.
 Cilt numarasının belirtilmesinde Romen rakamı kullanılmaz.
 Hatalı Kullanım: V/11  Doğru Kullanım: 5/11
 İki kısımdan müteşekkil ciltleri olan eserlerin ciltlerinin kısım numaraları, parantez içinde belirtilir.
Örnek: el-Muğnî 6(1)/33-34; el-Muğnî 6(2)/121; MEB İslam Ansiklopedisi 5(1)/13.
 Makale atıflarında dergi cilt ve sayı numarası arasında eğik çizgi (/) kullanılır.
Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.
 Eserin basım sayısı, “bs.” kısaltması kullanılmadan “8. Basım” şeklinde açık olarak yazılır. Bu bilgi kaynakçada basım tarihinden önce belirtilir. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda basım sayısı sadece rakam ile yazılır; Nokta ve basım ifadesi (. Basım) yazılmaz. Baskı bilgisi belirtilmeyen eserler için “Basım Sayısı Yok” bilgisi eklenmez.
Örnek:
Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011.
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
 Eser isimleri (Kitap, Dergi, Ansiklopedi, Sözlük, Yazma Eser, Tez, Rapor, Gazete vb.) eğik yazılır (Italicized Titles). Eser isimleri, “age.” veya “agm.” şeklinde kısaltılmaz. Bunun yerine eser başlığı uygun şekilde kısaltılarak “Kısa Başlık (Short Title)” kullanılır.
İlk kullanıma örnek: Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 2011), 2/143.
İkinci kullanıma örnek: Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/143.
 Kitap Bölümü, Sözlük Maddesi, Ansiklopedi Maddesi, Makale Adı, Bildiri Başlığı, Sosyal Medya İletisi, TV Program Adı ve Müzik eseri çift tırnak içinde yazılır.
 Kitap Bölümü, Basılı Bildiri ve Ansiklopedi Maddesi türündeki çalışmalar kaynakçada yazılırken sayfa aralığı en sonda değil basım bilgilerinden önce belirtilir. Yalnızca makale türü çalışmalarda sayfa aralığı en sonda yazılır.
Örnek: Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193.
 İlk geçtiği yerde atıf yapılan yayının baskı bilgilerini içeren parantez işaretinden önce virgül kullanılmaz.
Örnek:
 Hatalı Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition, (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
 Doğru Kullanım: Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam New Edition (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
 Erişim adresi sadece kaynakçada yazılır. Dipnotta yazılması, çalışmanın dizgisi yapılırken güçlüklere neden olmaktadır. “Erişim” ifadesinden sonra iki nokta (:) kullanılmaz. Erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL (Uniform Resource Loader) bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.
 EndNote’da “Tahkik Eden”, “Neşreden”, “Sadeleştiren” ve “Hazırlayan”, aynı isimde olan veri alanına, Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” veya “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda cilt ve baskı sayısı kaydedilirken “Cilt” ile “x. Basım” sözcükleri yazılmaz. Bunlar şablonda yer almaktadır.
 Makale DOI (Digital Object Identifier) numarası EndNote ve Zotero kütüphanesine https://doi.org/ uzantısı olmadan 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer almaktadır.
 Klasik kaynakların basım tarihi, Hicrî/Milâdî olarak “534/1139” şeklinde yazılır.
Örnek:
Hâfızüddin Muhammed el-Bezzâzî, el-Fetâva’l-Bezzâziyye (Bulak: el-Matbaatü’l-Kübrâ el-Emîriyye, 1310/1892), 243.
 Eser baskı bilgilerinin Hicrî/Milâdî olarak kullanıldığı yayınlarda EndNote programında tarih bilgisi 1422/2001 şeklinde Yıl (Year) alanına yazılır.

2. Kitap
2.1. Kitap-Yazarsız ve Anonim
İlk Geçtiği Yerde Kitap Adı, ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı (Ankara: Adalet Yayınevi, 2014), 12.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā ve ḫullāni’l-vefāʾ, nşr. Butrus el-Bustânî (Beyrut: y.y., 1376-1377/1957), 1/45.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı, 32.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā, 1/45-46.
Kaynakçada Kitap Adı. ed. Editör/Neşreden, çev. Çeviren. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. 2 Cilt. Ankara: Adalet Yayınevi, 2. Basım, 2014.
Resāʾilü İḫvāni’ṣ-Ṣafā ve ḫullāni’l-vefāʾ. nşr. Butrus el-Bustânî. 4 Cilt. Beyrut: y.y., 1376-1377/1957.

2.2. Kitap-Tek Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Afet İnan, Piri Reis'in Hayatı ve Eserleri (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018), 22.
Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden: Brill, 1967-2015), 1/44-45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek İnan, Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri, 34.
Sezgin, GAS, 1/48-56.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2. Basım, 2018.
Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
 Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
Örnek: Soyadı, Adı
Topaloğlu, Bekir
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.


2.3. Kitap-İki Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı - Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Arı İnan - İsmet Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018), 54-58.
Ömer Lütfi Barkan - Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli (İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973), 520.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı - Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek İnan - Parmaksızoğlu, Düşünceleriyle Atatürk, 62.
Barkan - Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, 159.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı - Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Barkan, Ömer Lütfi - Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli. İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 2. Basım, 1973.
İnan, Arı - Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.
 Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.


2.4. Kitap-Çok Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı vd., Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Bekir Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları (İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998), 25.
Mitchell L. Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview (Mahwah, NJ: L. Erlbaum Assoicates, 2002), 65.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı vd., Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Topaloğlu vd., İslam’da İnanç Esasları, 36.
Eisen vd., Memory and Suggestibility in the Forensic Interview, 67.
Kaynakçada İlk Yazar Soyadı, Adı vd. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Eisen, Mitchell L. vd. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.
Topaloğlu, Bekir vd. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.

2.5. Kitap-Editörlü
 Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır.
İlk Geçtiği Yerde Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Mete Kaan Kaynar (ed.), Türkiye’nin 1950’li Yılları (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015), 7.
Suraiya Faroqhi (ed.), Türkiye Tarihi 1603-1839, çev. Fethi Aytuna (İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011), 3/6.
Ahmet Hamdi Furat vd. (ed.), Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018), 5-10.
Sonraki Geçtiği Yerde Editör Soyadı, Kitap Kısa Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Kaynar, Türkiye’nin 1950’li Yılları, 7.
Faroqhi, Türkiye Tarihi 1603-1839, 3/6.
Furat vd., Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası, 5-10.
Kaynakçada Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.
Örnek Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. çev. Fethi Aytuna. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2. Basım, 2011.
Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.
Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.


2.6. Kitap-Elektronik
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı (Yayın Formatı: Yayıncı, Yayın Tarihi), Sayfa Numarası.
Örnek Derya Şahin, Amisos Mozaiği (PDF: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004), 44.
Şule Yüksel Şenler, Huzur Sokağı (Epub: Timaş Yayınları, 2016), 56.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Şahin, Amisos Mozaiği, 98.
Şenler, Huzur Sokağı, 59-60.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayın Formatı: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi. Erişim Adresi
Örnek Şahin, Derya. Amisos Mozaiği. PDF: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2004. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38967,amisos-mozaigi.pdf
Şenler, Şule Yüksel. Huzur Sokağı. Epub: Timaş Yayınları, 2016.

 Microsft Word gibi kelime işlemci yazılımlar kullanılırken erişim adresinden sonra nokta işareti konulmaz. Nokta konulması, URL bağlantısının bozulmasına yol açabilmektedir.


2.7. Kitap-Çeviri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, çev. Mehmet Aydın (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990), 11.
Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, çev. M. Beşir Eryarsoy (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 33.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı çeviriler kullanılmışsa) çev. Çeviren Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.
Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.
Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. çev. M. Beşir Eryarsoy. İstanbul: İnsan Yayınları, 2005.
 Bir eserin farklı çevirilerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda çevirmen ismi belirtilir.
Örnek:
Dvornik, Konsiller Tarihi, çev. Mehmet Aydın, 23.
 Türkçeye çevrilerek yayımlanan kitapların kapaklarında yer alan isimler aynen korunur.
Örnek:
İbn Acîbe, Bahrü’l-Medîd fî Tefsiri’l-Kur’âni’l-Mecîd


2.8. Kitap-Neşir
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm, nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî (Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 1968), 2/142.
Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā (Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988), 43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı neşirler kullanılmışsa) nşr. Neşredenin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi, Miftâḥu’s-saʿâde, 2/162.
Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, 73.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Taşköprizâde Ahmed Efendi. Miftâḥu’s-saʿâde ve miṣbâḥu’s-siyâde fî mevżûʿâti’l-ʿulûm. nşr. Abdülvehhâb Ebü’n-Nûr - Kâmil Kâmil Bekrî. 3 Cilt. Kahire: Dâru’l-Kütübi’l-Hadîse, 3. Basım, 1968.
Teftâzânî, Sa‘deddîn. Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’n-Nesefiyye. nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā. Kahire: Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye, 1408/1988.
 Bir eserin farklı neşirlerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda neşredenin ismi belirtilir.
Örnek:
Teftâzânî, Şerḥu’l-ʿAḳāʾid, nşr. Ahmed Hicâzî es-Sekkā, 73.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
 EndNote programında “Neşreden”, “Neşreden” olarak girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.

2.9. Kitap-Tahkik/Edisyon Kritik
Yazma bir metnin, farklı nüshalarına dayanılarak müellifin kaleminden çıkmış hâline ulaşmaya çalışmaya “Tahkik”, “Tenkitli Metin Neşri” veya “Edisyon Kritik” denir. Sosyal bilimler alanında yapılan araştırmalarda tahkik çalışmalarına atıf yapılırken tahkik eden kişinin (muhakkik) isminden önce “thk.” kısaltması kullanılır (Örnek: Ebû İshâk es-Saffar, Telḫîṣü’l-edille, thk. Angelika Brodersen). APA, MLA ve Chicago gibi akademik yazım sistemlerinde ise “tahkik” yerine “Edited by” ifadesi veya “ed.” kısaltması tercih edilir (Örnek: Ebû İshâk es-Saffar, Telḫîṣü’l-edille, ed. Angelika Brodersen). Oysa tahkik çalışması, editöryal yayından farklıdır ve bu farkı belirtmek için “thk.” kısaltmasının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde tahkik çalışmalarına atıf yapılırken Türkçe metinlerde “thk.” ve İngilizce metinlerde ise “Critical ed.” kısaltmasının kullanılması gerekli görülmektedir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, thk. Muhakkikin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Angelika Brodersen (Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011), 2/34.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı tahkikler kullanılmışsa) thk. Muhakkikin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, 2/52.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. thk. Muhakkikin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Saffâr, Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. thk. Angelika Brodersen. 2 Cilt. Beyrut: el-Ma‘hedü’l-Almânî li’l-Ebhâsi’l-Şarkiyye, 1432/2011.
 Bir eserin farklı tahkiklerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda muhakkik ismi belirtilir.
Örnek:
Saffâr, Telḫîṣü’l-edille, thk. Angelika Brodersen, 2/52.
 Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero yazılımları kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinir.
 EndNote programında “Tahkik Eden”, “Muhakkik” olarak girilir. Zotero’da ise “Dizi Editörü/Series Editor” olarak kaydedilir.


2.10. Kitap-Sadeleştirilen
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, sad. İbrahim Ural - Salih Özcan (İstanbul: Fey Vakfı, 1995), 420.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Kısa Adı, (Farklı sadeleştirmeler kullanılmışsa) sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, 234-235.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. sad. Sadeleştirenin Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı Hicrî/Milâdî.
Örnek Ahmed Cevdet Paşa. Sadeleştirilmiş Mecelle. sad. İbrahim Ural - Salih Özcan. İstanbul: Fey Vakfı, 1995.
 Bir eserin farklı sadeleştirmelerinin birlikte kullanılması durumunda, esere yapılan ikinci ve sonraki atıflarda sadeleştiren ismi belirtilir.
Örnek:
Ahmed Cevdet Paşa, Sadeleştirilmiş Mecelle, sad. İbrahim Ural - Salih Özcan, 234-235.
 EndNote programında “Sadeleştiren”, “Sadeleştiren” alanına girilir. Zotero’da ise “İlave/Ekstra” alanına girilir.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.
 Ömer Seyfettin, Ahmed Cevdet Paşa vb. ad-soyad ayrımı yapılamayan yazar adları EndNote’a isimden sonra virgül (,) eklenerek kaydedilir. Zotero’da ise ad alanına olduğu gibi yazılır.
EndNote Ad Alanı : Ömer Seyfettin,
Ahmed Cevdet Paşa,
Zotero Ad Soyad Alanı : Ömer Seyfettin
Ahmed Cevdet Paşa


3. Kitap Bölümü
3.1. Kitap Bölümü-Editörlü Eserde
İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, çev. Çeviren, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, çev. Ali Dere, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.
John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly vd. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bölüm Kısa Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.
Kelly, “Seeing Red”, 81-82.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. ed. John D. Kelly vd. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.
 Editöryal bir kitapta yer alan ön söz, takdim, sunuş ve ekler gibi kısımlar da bu şekilde kaynak gösterilir.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.


3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde
İlk Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, mlf. Yazar Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 14.
Sonraki Geçtiği Yerde Bölüm Yazarının Soyadı, “Bölüm Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Mahmud, “Mukaddime”, 34.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı. “Bölüm Adı”. Kitap Adı. mlf. Müellifin Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.
 Tahkik edilen veya neşredilen bir kitapta yer alan mukaddime, takdim ve ekler gibi kısımlar da kitap bölümü olarak kaynak gösterilir.

4. Kur’ân-ı Kerîm
4.1. Meâl-Basılı
Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğik olarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir meâlden alınmış ise istifade edilen meâlin mütercimi, yayıncısı ve basım bilgisi ilk dipnotta belirtilir.
Örnek:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.”1
________________________________________________
1 Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.
2 el-Enfâl 8/6.
el-Ahzâb 33/1 | İngilizce metinde: al-Aḥzāb 33/1.
el-Cuma 62/1 | İngilizce metinde: al-Jumuʿa 62/1.
İlk Geçtiği Yerde Meâl Adı, çev. Çeviren Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli, çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2009), el-Enfâl 8/2.
Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir, çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk (Ankara: İşaret Yayınları, 2002), el-Bakara 2/4.
Sonraki Geçtiği Yerde Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek el-Enfâl 8/2.
el-Bakara 2/14.
Kaynakçada Meâl Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kur’ân-ı Kerîm Meâli. çev. Halil Altuntaş - Muzaffer Şahin. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 3. Basım, 2009.
Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir. çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak - Ahmet Ertürk. Ankara: İşaret Yayınları, 2002.
 Kur’an-ı Kerîm | al-Qurʾān al-Karīm
 Kur’ân | The Qurʾān


4.2. Meâl-Web
Âyet atıflarında âyet metni verilecek ise tırnak içine alınmadan yazılır. Meâl, çift tırnak içinde eğik olarak verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta belirtilir. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Âyetin çevirisi bir web sayfasında alınmış ise meâlin yer aldığı web sitesine erişim tarihi parantez içinde, ilk dipnotta belirtilir.
Örnek:
اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ا۪يمَاناً وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَۚ
“Müminler o kimselerdir ki, Allah’ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah’ın âyetleri okunduğunda bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca rablerine güvenirler.”1
_________________________
1 Kur’an Yolu (Erişim 16 Nisan 2019), el-Enfâl 8/2.
2 el-Enfâl 8/6.
el-Ahzâb 33/1 | İngilizce metinde: al-Aḥzāb 33/1.
el-Cuma 62/1 | İngilizce metinde: al-Jumuʿa 62/1.
İlk Geçtiği Yerde Meâl Adı (Erişim Gün Ay Yıl), Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek Kur’ân Yolu (Erişim 16 Nisan 2019), el-Bakara 2/12.
Sonraki Geçtiği Yerde Sûre Adı Sûre Numarası/Âyet Numarası.
Örnek el-Bakara 2/12.
el-Enfâl 8/6.
Kaynakçada Kur’ân Yolu. Erişim Gün Ay Yıl. Web Sitesi Ana Sayfa Adresi
Örnek Kur’ân Yolu. Erişim 16 Nisan 2018. https://kuran.diyanet.gov.tr
 Kişi veya kurumlarca yayımlanan meâller, kurumsal web sayfaları ile ilmi hata veya telif hakkı ihlali içermediğine güvenilen web sitelerinden kaynak gösterilebilir. Bununla birlikte akademik çalışmalarda basılı meâllerin kullanılması öncelikli tercih olmalıdır.
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
 Kur’an-ı Kerîm | al-Qurʾān al-Karīm
 Kur’ân | The Qurʾān

5. Kitâb-ı Mukaddes
5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı
Kitâb-ı Mukaddes (Kutsal Kitap, The Bible) bir araya getirilmiş bağımsız kitaplardan oluşmaktadır. Bu kitaplar; Yaratılış, Matta İncili, Elçilerin İşleri gibi isimler almışlardır. Kitâb-ı Mukaddes, Eski Antlaşma (Ahd-i Atik, Old Testament) 39 kitap ve Yeni Antlaşma (Ahd-i Cedid, New Testament) 27 kitap olmak üzere 66 kitaptan müteşekkildir. Yayımlandığı bütün dillerde, Kitab-ı Mukaddes isimli yayının baş tarafında bu kitapların kısaltmalarına yer verilmektedir. Uluslararası kullanımda kaynak gösteriminde kısaltmalar esas alınmaktadır. İSNAD Atıf Sistemi’nde uluslararası yaygın kullanıma uyulması tercih edilmiştir.
İlk Geçtiği Yerde Kaynak Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Kitabı Mukaddes (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2003), Yar.1:12.
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil (İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2009), Elç.12:10-12.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Yar.1:12.
Elç.12:10-12.
Kaynakçada Kaynak Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kitabı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003.
Kutsal Kitap: Tevrat, Zebur İncil. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi - Yeni Yaşam Yayınları, 2009.

5.2. Kitâb-ı Mukaddes-Web
Kitâb-ı Mukaddes pasajlarına atıf yapıldığında, web sitesine erişim tarihi parantez içinde belirtilir.
İlk Geçtiği Yerde Kaynak Adı (Erişim Gün Ay Yıl) Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Kitab-ı Mukaddes (Erişim 12 Temmuz 2019), Yar.1:12.
The Holy Bible (Erişim 10 Nisan 2020), Gen.1:12.
Sonraki Geçtiği Yerde Kitap Adı Kısaltması. Bab Numarası: Cümle Numarası.
Örnek Yar.1:12.
Gen.1:12.
Kaynakçada Kaynak Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Web Sitesi Ana Sayfa Adresi
Örnek Kitab-ı Mukaddes. Erişim 12 Temmuz 2019. https://www.kitabimukaddes.com
The Holy Bible. Erişim 10 Nisan 2020. https://www.biblegateway.com
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.


6. Hadis Kaynakları
6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)
Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis kitaplarından biri kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi ve sonrasında “Kitap Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. İstenmesi hâlinde parantez içinde hadis numarası da yazılabilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Hadis Kitabının Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr (b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 1422/2001), “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası (No. Hadis Numarası).
Örnek Buhârî, “Menâḳıb”, 24 (No. 3437).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Soyad, Ad
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında program dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Bâb Numarası “Menâḳıb”, 24 şeklinde sayfa numarası yazılıyormuş gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Buhârî, “Menâḳıb”, 24 olarak yazılmış olur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.

6.2. Hadis (“Kitâb Adı”, Hadis No. Sistemi)
Müslim ve İmam Mâlik’in hadis kitapları kaynak gösterilirken ilk geçtiği yerde baskı bilgisi sonra ise “Kitap Adı” ve sonrasında hadis numarası belirtilir. Hadis numarasından sonra parantez içinde cilt ve sayfa numarası da yazılabilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Hadis Kitabının Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), “Kitâb Adı”, Hadis Numarası.
Örnek Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc Müslim, el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ, nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī (Kahire: y.y., 1374-75/1955-56), “Ticârât”, 45.
Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî İmam Mâlik, el-Muvaṭṭaʾ, nşr. Abdüvehhâb Abdüllatîf (Kahire: y.y., 1382/1962), “Sadaka”, 12.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Hadis Numarası.
Örnek Müslim, “Ticârât”, 45.
İmam Mâlik, “Sadaka”, 12.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Müslim, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Fuâd Abdülbâkī. Kahire: y.y., 1374-75/1955-56.
İmam Mâlik, Ebû Abdillâh Mâlik b. Enes el-Asbahî. el-Muvaṭṭaʾ. nşr. Abdüvehhâb Abdüllatîf. Kahire: y.y., 1382/1962.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî
 EndNote’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına, Zotero’da ise “Kitap (book)” alanına“Kitâb Adı” ve Hadis Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında programlar dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Hadis Numarası “Ticârât”, 45 şeklinde sayfa numarası yazılıyormuş gibi elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Müslim, “Ticârât”, 45 olarak yazılmış olur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.


6.3. Hadis (Cilt/Sayfa No. Sistemi)
Ahmed b. Hanbel’in el-Müsned adlı eseri ile Kütüb-i Sitte dışındaki diğer hadis kitaplarına cilt ve sayfa numarası belirtilerek atıf yapılır. Cilt numarası, Romen rakamı kullanılmadan yazılmalı ve cilt ile sayfa numarası arasında eğik çizgi (5/13) kullanılmalıdır. İstenilmesi hâlinde sayfa numarasından sonra parantez içinde hadis numarası da belirtilebilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî (Beyrut: y.y., 1405/1985.), 4/289 (No. 8716).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 4/289 (No. 8716).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillâh Ahmed b. Muhammed b. Hanbel eş-Şeybânî. el-Müsned. nşr. Ebû Hâcir Muhammed Saîd Besyûnî. Beyrut: y.y., 1405/1985.
 Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.
Örnek: Soyad, Ad
Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-
Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-
 EndNote ve Zotero’da atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası (Pages)” alanına“Kitâb Adı” ve Bâb Numarası sayfa numarası yazılıyormuş gibi yazılır. Kitâb adlarını ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır.

7. Yazma Eser
7.1. Yazma Eser-Müellifi Bilinmeyen
İlk Geçtiği Yerde Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Tefsîru suveri'l-Ḳur’ân (Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2), 51a.
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ mine’l-fıkh (Bursa: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii, 473), 17a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Tefsîru suveri'l-Kur’ân (Yazmalar, 363/2), 51a.
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ (Orhan Camii, 473), 17a.
Kaynakçada Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Tefsîru suveri'l-Kur’ân. Ankara: Milli Kütüphane, Yazmalar, 363/2, 48a-72b. http://yazmalar.gov.tr /eser/tefs%C3%AEru-suveril-kuran/4084
Kitâbu’z-zekât ve’l-buyûʿ mine’l-fıkh. Bursa: Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi, Orhan Camii, 473, 1a-272a.
 Bir yazma eserin farklı kütüphanelerde nüshalarının bulunabilmesi ve yapılan çalışmada eserin birden fazla nüshasının kullanılabilmesi nedeniyle, esere ikinci ve sonraki atıflarda koleksiyon ve kayıt numarası belirtilir.
 Varak numarasından önce “vr.” kısaltması kullanılmaz.
 Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.

7.2. Yazma Eser-Müellifi Bilinen
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Yazma Eser Adı (Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî el-Keşşî, et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali es-Siğnâkī, et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893), 1a.
Meḥmed ibn Pīr ʿAlī Birgiwī, Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Yazma Eser Kısa Adı (Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası), Varak Numarası.
Örnek Keşşî, et-Temhîd (Şehit Ali Paşa, 1153), 77b.
Siğnâkī, et-Tesdîd (Esad Efendi, 3893), 1a.
Birgiwī, al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah (Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5), 2a.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 1a-227b.
Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.
Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.
 Bir yazma eserin farklı kütüphanelerde nüshalarının bulunabilmesi ve yapılan çalışmada eserin birden fazla nüshasının kullanılabilmesi nedeniyle, esere ikinci ve sonraki atıflarda koleksiyon ve kayıt numarası belirtilir.
 Varak numarasından önce “vr.” kısaltması kullanılmaz.
 Zotero’ya bu türde bir yayın kaydedilirken “Kütüphane Adı” Arşiv, “Koleksiyon Adı”, Arşivdeki Yeri, “Kayıt No” Yer Numarası ve “Varak No” Sayfa Sayısı alanına girilir.

8. Yunan ve Roma Klasikleri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, ed. Editör, çev. Çeviren (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası [Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, çev. Richard Hope (USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960), 139 (1031a 15-20).
Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, çev. John P. Roman (Chicago: Henry Regnery Company, 1961), 784 (XI.2. 2188).
Aristoteles, Metafizik, çev. Ahmet Arslan (İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996), 171 (III.4 999b 5-7).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Adı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası (Bölüm Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası)
Örnek Aristoteles, Metaphysics, 139 (1031a 15-20).
Thomas Aquinas, Commentary on the Metaphysics of Aristotle, 784 (XI.2. 2188).
Aristoteles, Metafizik, 171 (III.4. 999b 5-7).
Kaynakçada Yazar Adı. Kitap Adı. ed. Editör, çev. Çeviren. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Sayısı, Basım Yılı.
Örnek Aristoteles. Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996.
Aristoteles. Metaphysics. çev. Richard Hope. USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960.
Thomas Aquinas. Commentary on the Metaphysics of Aristotle. çev. John P. Roman. 2 Cilt. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.
 Klasik eserlere referansta bulunurken uluslararası standart atıf usulü parantez içerisinde yazılır.
Örnek: (XI. 2. 2188).
 Klasikler EndNote gibi programlara “Kitap” veri türünde kaydedilir.
 Klasik eserlere referansta bulunurken EndNote ve Zotero gibi programlarda sayfa numarası alanına uluslararası standart atıf usulü yazılır.


9. Arşiv Belgesi
Osmanlı Arşivi’nde (BOA) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde ise Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler yer alır. Defter adlarının kısaltmaları, Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlemiş olduğu kodlara uygun olarak yazılmalıdır. Kodlara Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nden ulaşılabilmektedir.
Defter Adı Defter Kodu/Fonun Kodu
Mühimme-i Asâkir Defterleri A.DVNS.ASK.MHM.d
İlk Geçtiği Yerde
Arşiv Adı (Arşiv Adı Kısaltması), Defter Adı [Defter Kodu], No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek Osmanlı Arşivi (BOA), Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d], No. 989, Gömlek No. 7, 440.
Osmanlı Arşivi (BOA), Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE], No. 976, 61.
Osmanlı Arşivi (BOA), Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)], No. 16, Gömlek No. 72, 1a.
Sonraki Geçtiği Yerde Arşiv Adı Kısaltması, Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek BOA, A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7, 440a.
BOA, A.DVN.DVE, No. 976, 61b.
BOA, A.(AMD), No. 16, Gömlek No. 72, 1a.
Kaynakçada Arşiv Adı Kısaltması, Arşiv Adı. Defter Adı [Defter Kodu]. No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası. (varsa) Erişim Adresi
Örnek BOA, Osmanlı Arşivi. Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d]. No. 989, Gömlek No. 7. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
BOA, Osmanlı Arşivi. Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)]. No. 16, Gömlek No. 72. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr
BOA, Osmanlı Arşivi. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE]. No. 976. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

10. Kadı Sicilleri
10.1. Kadı Sicili-Matbu
İlk Geçtiği Yerde
Sicil Adı (Yılı), haz. Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663), haz. Fuat Recep - Salih Kahriman (İstanbul: İSAM Yayınları, 2012), 51.
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644), haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel - Zeynep Trabzonlu (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 37.
Sonraki Geçtiği Yerde Sicil Adı, Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil, 51.
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil, 38.
Kaynakçada Sicil Adı (Yılı). haz. Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663). haz. Fuat Recep - Salih Kahriman. İstanbul: İSAM Yayınları, 2012. http://www.kadisicilleri.org/index.php
İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644). haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel - Zeynep Trabzonlu. İstanbul: İSAM Yayınları, 2011. http://www.kadisicilleri.org/index.php

10.2. Kadı Sicili-Arşivde
İlk Geçtiği Yerde
Sicil Adı (Yılı), Kütüphane/Arşiv Adı, Koleksiyon Adı, No. Numarası, Varak Numarası.
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336), Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz C 39/3, 68-90.
Sonraki Geçtiği Yerde Sicil Adı (Yılı), Varak Numarası
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336), 61a-61b.
Kaynakçada Sicil Adı (Yılı). Kütüphane/Arşiv Adı, Koleksiyon Adı, No. Numarası. Erişim Adresi
Örnek Kayseri Sancağı Şer'îye Sicil Defteri (1334-1336). Milli Kütüphane, No. 06 Mil Yz C 39/3, 68-90. https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=857602

11. Ansiklopedi
11.1. Ansiklopedi-Matbu
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2/416.
Halil İnalcık, “Selīm I”, The Encyclopaedia of Islam, ed. C. E. Bosworth vd. (Leiden: Brill, 1997), 9/127-131.
Yusuf Şevki Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 23/325-328.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2/416.
İnalcık, “Selīm I”, 9/127.
Yavuz, “İstidlâl (Kelâm)”, 23/325-328.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2/416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.
İnalcık, Halil. “Selīm I”. The Encyclopaedia of Islam (New Edition). ed. C. E. Bosworth vd. 9/127-131. Leiden: Brill, 1997.
Yavuz, Yusuf Şevki. “İstidlâl (Kelâm)”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 23/325-328. İstanbul: TDV Yayınları, 2001.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

11.2. Ansiklopedi-Yazarsız
İlk Geçtiği Yerde “Madde Adı (Alt Başlık)”, Ansiklopedi Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek “Felsefe”, Temel İslam Ansiklopedisi, ed. Tuncay Başoğlu (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 2019), 3/33.
Sonraki Geçtiği Yerde “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek “Felsefe”, 3/34.
Kaynakçada “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Yıl.
Örnek “Felsefe”. Temel İslam Ansiklopedisi. ed. Tuncay Başoğlu. 3/31-36. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları - İSAM Yayınları, 2019.
 Editör sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.


11.3. Ansiklopedi-Web
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Mustafa Çağrıcı, “İhsan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Temmuz 2019).
Shari L. Lowin, “Isrāʾīliyyāt”, Encyclopaedia of Islam (Erişim 13 Temmuz 2019).
Raşit Küçük, “İsnad”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 16 Nisan 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”.
Örnek Çağrıcı, “İhsan”.
Lowin, “Isrāʾīliyyāt”.
Küçük, “İsnad”.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı (Edisyon). Ed. Editör Adı Soyadı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Çağrıcı, Mustafa. “İhsan”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 12 Temmuz 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/ihsan--iyilik
Küçük, Raşit. “İsnad”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. Erişim 16 Nisan 2019. https://islamansiklopedisi.org.tr/isnad--hadis
Lowin, Shari L. “Isrāʾīliyyāt”. Encyclopaedia of Islam (3. Edisyon). ed. Kate Fleet vd. Erişim 13 Temmuz 2019. http://ekaynaklar.mkutup.gov.tr:2097/10.1163/1573-3912_ei3_COM_32621
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.

12. Sözlük
12.1. Sözlük-Arap Harfli
 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
 Biyografik eserler de sözlük türü kapsamında atıf ve kaynakçada belirtilir.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Sözlük Adı, nşr. Neşredenin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Muhammed Fuâd Abdülbâkī, “ecl”, el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm (Kahire-Beyrut: y.y., 1364/1945), 332.
Muhammed Aʿlâ b. Ali et-Tehânevî, “delîl”, Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm, nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996), 1/793-799.
Hayreddin ez-Ziriklî, “Ahmed Emîn”, el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim, nşr. Züheyr Fethullah (Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002), 1/101.
Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, “ʿabd”, Lisânü’l-ʿArab, nşr. Abdullah Ali el-Kebîr (Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.), 4/2776.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdülbâkī, “ecl”, 337.
Tehânevî, “delîl”, 1/797.
Ziriklî, “Ahmed Emîn”, 1/101.
İbn Manzûr, “ʿabd”, 4/2776-2782.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Abdülbâkī, Muhammed Fuâd. el-Muʿcemü’l-müfehres li-elfâẓi’l-Ḳurʾâni’l-Kerîm. Kahire - Beyrut: y.y., 1364/1945.
İbn Manzûr, Muhammed b. Mükerrem. Lisânü’l-ʿArab. nşr. Abdullah Ali el-Kebîr. 6 Cilt. Kahire: Dârü’l-Maârif, ts.
Tehânevî, Muhammed Ali b. Ali. Keşşâfü ıṣṭılâḥâti’l-fünûn ve’l-‘ulûm. nşr. Ali Dahrûc - Abdullah Hâlidî. 2 Cilt. Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1996.
Ziriklî, Hayreddin. el-Aʿlâm: Ḳāmûsü terâcim. nşr. Züheyr Fethullah. 8 Cilt. Beyrut: Dârü’l-İlm li’l-Melâyin, 2002.

12.2. Sözlük-Latin Harfli
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Sözlük Adı, ed. Editörün Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Bekir Topaloğlu - İlyas Çelebi, “Kader”, Kelâm Terimleri Sözlüğü (İstanbul: İSAM Yayınları, 2015), 174-175.
Edward William Lane, “nece’e”, An Arabic-English Lexicon (Beirut: Librairie du Liban, 1968), 8/2764.
Ferit Devellioğlu, “isnâd”, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Ankara: Aydın Kitabevi, 2017), 520.
Ahmet Cevizci, “Ahlâk Yasası”, Felsefe Sözlüğü (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), 27.
Şükrü Halûk Akalın vd., “isnat”, Türkçe Sözlük (Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011), 1029.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Topaloğlu - Çelebi, “Kader”, 174-175.
Lane, “nece’e”, 8/2764.
Devellioğlu, “isnâd”, 520.
Cevizci, “Ahlâk Yasası”, 27.
Akalın vd., “isnat”, 1029.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Sözlük Adı. ed. Editörün Adı Soyadı. X Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Akalın, Şükrü Halûk vd. Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu, 11. Basım, 2011.
Cevizci, Ahmet. Felsefe Sözlüğü. İstanbul: Paradigma Yayınları, 3. Basım, 1999.
Devellioğlu, Ferit. Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat. Ankara: Aydın Kitabevi, 33. Basım, 2017.
Lane, Edward William. An Arabic-English Lexicon. 8 Cilt. Beirut: Librairie du Liban, 1968.
Topaloğlu, Bekir - Çelebi, İlyas. Kelâm Terimleri Sözlüğü. İstanbul: İSAM Yayınları, 4. Basım, 2015.
 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.
 EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.


12.3. Sözlük-Web
İlk Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit (Erişim 8 Temmuz 2019).
Arabic Ontology, “آمن” (Erişim 31 Ağustos 2019).
Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad” (Erişim 11 Temmuz 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı”.
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit”.
Arabic Ontology, “آمن”.
Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad”.
Kaynakçada Sözlük Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Arabic Ontology. Erişim 31 Ağustos 2019. https://ontology.birzeit.edu
Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 8 Temmuz 2019. http://sozluk.gov.tr
Kubbealtı Lugati. Erişim 11 Temmuz 2019. http://lugatim.com
 Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
 Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.


13. Tez
13.1. Tez-Lisans
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Lisans Tezi” ifadesi yerine “Lisans Tezi/Undergraduate Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler ve Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin İtikâdî Görüşleri (Bursa: Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002), 54.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Demir, Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler, 56-57.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Nesefîler ve Ebû Hafs Ömer en-Nesefî’nin İtikâdî Görüşleri. Bursa: Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Lisans Tezi, 2002. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359800
 EndNote ve Zotero gibi programlarda tezin türü; Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi vb. şeklinde elle kaydedilir.


13.2. Tez-Yüksek Lisans
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi” ifadesi yerine “Yüksek Lisans Tezi/Master’s Thesis” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017), 45.
Stephen Edward Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism (Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989), 45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı, 145-147.
Eskildsen, The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism, 67-69.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Yüksek Lisans Tezi, Yıl. Varsa Erişim Adresi
Örnek Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2017.
Eskildsen, Stephen Edward. The Beliefs and Practices of Early Ch‘üan-Chen Taoism. Canada: The University of British Columbia, The Faculty of Graduate Studies, Yüksek Lisans Tezi, 1989. https://open.library.ubc.ca/ cIRcle/collections/ubctheses/831/items/1.0097774


13.3. Tez-Doktora
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doktora Tezi” ifadesi yerine “Doktora Tezi/Ph.D. Dissertation” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014), 122.
Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987), 45.
Philip Christopher Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology (Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013), 45.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.
Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.
Dorroll, Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī, 56.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Doktora Tezi, Yıl. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Chicago: The University of Chicago, Near Eastern Languages and Civilizations, Doktora Tezi, 1987.
Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2014. https://doi.org/10.5281/zenodo.3359806
Dorroll, Philip Christopher. Modern by Tradition: Abū Mansūr al-Māturīdī and the New Turkish Theology. Georgia: Emory University, Doktora Tezi, 2013.

13.4. Tez-Tıpta Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Uzmanlık Tezi/Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakültei Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Enes Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017), 34.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi, 45.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Uyar, Enes. Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017.


13.5. Tez-Sanatta Yeterlik
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Sanatta Yeterlik Tezi” ifadesi yerine “Sanatta Yeterlik Tezi/Proficiency in Art” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Sanatta Yeterlik Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Esen Baydemir, Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları (İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018), 55.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Baydemir, Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları, 70-71.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Enstitü Adı, Sanatta Yeterlik Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Baydemir, Esen. Berlin İslam Sanatları Müzesi'nde Bulunan Türk Halıları. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanatta Yeterlik Tezi, 2018. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi/Specilization in Dentistry” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Elif Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi (Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019), 43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Tekin, Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental, 76-77.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Tekin, Elif. Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi

13.7. Tez-Tıpta Yan Dal Uzmanlık
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi/Minor Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Ayşe Zeynep Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler (Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014), 56.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon, 65.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Bal, Ayşe Zeynep. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler. Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014.


13.8. Tez-Doçentlik
İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Doçentlik Atama Tezi” ifadesi yerine “Doçentlik Tezi” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Doçentlik Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Özer Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği (Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973), 33.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Soysal, Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği, 11.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Lisans Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Soysal, Özer. Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk Kütüphaneciliği. Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Doçentlik Tezi, 1973.

14. Makale
14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.
Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.
Mehmet Kalaycı - Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.
Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.
Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.
Kalaycı - Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.
Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi”, 55.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242
Kalaycı, Mehmet - Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182
Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671
 Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Makale sayfa aralığı belirtilirken öncesi ve sonrasında boşluk verilmeksizin “tire/kısa çizgi işareti (-)” kullanılır.
Örnek: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.
 Cilt ve sayı numarasından önce “c.” ve “S” kısaltması kullanılmaz.
 Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Ay Yıl), sayfa numarası” şeklinde gösterilir.
Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016), 44.
 Dergi sadece sayı numarası kullanıyorsa “Dergi Adı Sayı no (Ay Yıl), sayfa” şeklinde gösterilir.
Örnek: ULUM 3 (Temmuz 2018), 120-123.
 Makale DOI numarası dipnotta belirtilmez. Sadece kaynakçada yazılması yeterlidir.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda makale DOI numarası 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.
 Değerlendirme süreçleri tamamlanmış, yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış, erken görünüm vb. şeklinde ulaşılabilen makalelerin kaynak gösterimi, mevcut bilgiler (cilt ve sayı numarası, sayfa numarası, DOI numarası vb.) yazılarak yapılır. Ancak dergi isminden sonra (Yayın Aşamasında) bilgisi eklenir.
Örnek: Asutay, Muhammet Mücahit. “İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış”. Mütefekkir (Yayın Aşamasında) 6/12 (2019).


14.2. Makale-Çeviri
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, çev. Çevirenin Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Josef van Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, çev. Veysel Kasar, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/20 (2008), 296.
Jon Hoover, “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”, çev. Zeynep Yücedoğru, Oksident 1/1 (2019), 117-143.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Ess, “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”, 296.
Hoover, “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”, 121-122.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. çev. Çevirenin Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ess, Josef van. “Mu‘tezile: İslâm’ın Akılcı Yorumu-1”. çev. Veysel Kasar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/20 (2008), 291-299.
Hoover, Jon. “İslâmî Monoteizm ve Teslîs”. çev. Zeynep Yücedoğru. Oksident 1/1 (2019), 117-143. https://doi.org/10.5281/zenodo.3360748
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 Çevrimen sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk çevirmenin adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk çevirmenin soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 EndNote ve Zotero gibi programlarda makale DOI numarası 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.


14.3. Makale-Tahkik/Neşir
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Neşredilen Eser Adı, “Makale Adı”, nşr./thk. Makale Yazarı Adı Soyadı, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”, nşr. Kadir Gömbeyaz, Bilimname 38 (2019), 76.
Bedreddin eş- Şuhâvî. et-Tırâzu’l-müzheb, “Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”, thk. Osman Bayder, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 229
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Neşredilen Eser Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, 76.
Şuhâvî, et-Tırâzu’l-müzheb, 229.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Neşredilen Eser Adı. “Makale Adı”. nşr./thk. Makale Yazarı Adı Soyadı. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Halebî, İbrahim. Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl. nşr. Kadir Gömbeyaz. “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”. Bilimname 38 (2019), 57-81. https://doi.org/10.28949/bilimname.592278
Şuhâvî, Bedreddin. et-Tırâzu’l-müzheb. “Bedreddin eş-Şuhâvî’nin et-Tırâzu’l-müzheb Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”. thk. Osman Bayder. Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir Dergisi 2/1 (Haziran 2019), 211-257. https://doi.org/10.5281/zenodo.3475103
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.


14.4. Makale-Popüler
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Süreli Yayın Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Mustafa Arslan, “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”, Diyanet Aylık Dergi 315 (Mart 2017), 12-14.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Başlık”, Sayfa Numarası.
Örnek Arslan, “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”, 14.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Süreli Yayın Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Arslan, Mustafa. “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”. Diyanet Aylık Dergi 315 (Mart 2017), 12-30. http://www.diyanetdergi.com/gundem/item/674-sanal-dunya-ve-degisen-toplumsal-bireysel-iliskiler


14.5. Makale-İnternette
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Site Adı (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Sebastian Karcher - Philipp Zumstein, “Citation Styles: History, Practice, and Future”, Authorea (Erişim 18 Eylül 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı”.
Örnek Sebastian Karcher - Philipp Zumstein, “Citation Styles: History, Practice, and Future”.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Site Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Karcher, Sebastian - Zumstein, Philipp. “Citation Styles: History, Practice, and Future”. Authorea. Erişim 18 Eylül 2019. https://www.authorea.com/users/102264/ articles/124920-citation-styles-history-practice-and-future

15. Bildiri/Tebliğ
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Abdullah Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu, ed. Cengiz Çuhadar vd. (Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017), 1/650.
Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri, ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bildiri Başlığı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Demir, “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”, 1/653.
Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Bildiri Başlığı”. Kitap Adı. ed. Editör Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”. IV. Uluslararası Şeyh Şa'ban-ı Velî Sempozyumu. ed. Cengiz Çuhadar vd. 1/643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.
Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri. ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.
 Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.


16. Gazete
16.1. Gazete-Köşe Yazısı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Köşe Yazısı Başlığı”, Gazete Adı (Yayın Günü Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Murat Bardakçı, “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”, Habertürk (20 Ağustos 2019).
M. Şükrü Hanioğlu, “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”, Sabah (15 Temmuz 2018), 8.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Köşe Yazısı Başlığı”, Sayfa Numarası.
Örnek Bardakçı, “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”.
Hanioğlu, “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”, 8.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Köşe Yazısı Başlığı”. Gazete Adı (Yayın Günü Ayı Yılı), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Bardakçı, Murat. “Restorasyon Faaliyetleri ve Şeyh Galib’in Sandukası”. Habertürk (20 Ağustos 2019). https://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/2514553-restorasyon-faaliyetleri-ve-seyh-galibin-sandukasi
Hanioğlu, M. Şükrü. “15 Temmuz’u Farklı Kılan Nedir?”. Sabah (15 Temmuz 2018), 8. https://www.sabah.com.tr/yazarlar/hanioglu/ 2018/07/15/15-temmuzu-farkli-kilan-nedir

16.2. Gazete Haberi-Yazarlı
İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Haber Başlığı”, Gazete Adı (Gün Ay Yıl), Sayfa Aralığı.
Örnek Alaattin Aktaş, “Faizin düşmesi kimlere yarar?”, Dünya (10 Temmuz 2019), 6.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Haber Başlığı”, Sayfa Numarası.
Örnek Aktaş, “Faizin düşmesi kimlere yarar?”, 6.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Haber Başlığı”. Gazete Adı (Gün Ay Yıl), Sayfa Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Aktaş, Alaattin. “Faizin düşmesi kimlere yarar?”. Dünya (10 Temmuz 2019), 6. https://www.dunya.com

   

Yayın İlkeleri
1) Eskiyeni; Din, Felsefe, Tarih ve Sosyoloji öncelikli olmak üzere Sosyal ve Beşeri Bilimler alanlarında gerçekleştirilen akademik çalışmaları yayımlar.
2) Dergiye yalnızca Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanmış çalışmalar kabul edilir. Sayılar, Mart ve Eylül aylarında yayımlanır. Mart sayısı için 1 Ekim-1 Ocak; Eylül sayısı için 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında başvurular kabul edilir.
3) Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır.
4) Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.
5) Yazar(lar)ın telif hakları ve yayın hakları saklıdır.
6) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte (ilk yazar öğrenci - ikinci yazar danışman öğretim üyesi) kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler. Kitap değerlendirmesi türünde, yalnızca doktora derecesine sahip uzmanlarca kaleme alınan çalışmalar incelemeye alınır.
7) Aynı yazarın aynı yayın döneminde sadece bir makalesi işleme alınabilmekte ve hakemlerden geçerse yayımlanabilmektedir.
8) Çalışmalar derginin yazım kurallarına uyularak hazırlanmalıdır.
9) Makaleler dergi web sitesine “Makale Gönder” sekemsinden elektronik olarak gönderilmelidir.
10) Makale, Microsoft Word'de Eskiyeni Makale Şablonu kullanılarak Gentium Plus yazı tipinde metin 9,5, dipnotlar 8,5 punto ile yazılmalıdır.
11) İSNAD Atıf Sistemi kullanılmayan makaleler tashih için yazara iade edilir.
12) 8.000 kelime sınırını aşan makaleler kelime sayısının düşürülmesi için yazara iade edilir.
13) Gönderilen makaleler, 250-300 kelimelik Türkçe özet, İngilizce özet ve en az 5 Türkçe ve İngilizce anahtar kelime içermelidir.
14) Derginin tüm giderleri Yayıncı tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.
15) Makale yayınlanmak üzere Dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbirinin ismi, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez ve yeni bir isim yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez.
16) Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştrma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayın, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi, etik dışı davranışlar olarak kabul edilir. Kabul edilen etik standartlara uygun olmayan tüm makaleler yayından çıkarılır. Buna yayından sonra tespit edilen olası kuraldışı, uygunsuzluklar içeren makaleler de dahildir.
16) Çift Kör Hakemlik: İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör, makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakemlikten geçmesini sağlar ve makale biçimsel esaslara uygun ise gelen yazıyı yurtiçinden ve /veya yurtdışından en az iki hakemin değerlendirmesine sunar.
17) Yayın Kararı: Hakemler gerekli görürse yazar tarafından değişiklik yapılır. Yayın Kurulu, yazar tarafından düzeltilen metnin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir.
18) Ön inceleme ve hakem süreci ortalama 16 hafta sürmektedir.
19) Eskiyeni dergisi Yayın Kurulu, 46'ıncı sayıdan itibaren yayımlanan tüm makalelerin hakem raporlarını da hakem isimlerinizi kapatarak yayımlama kararı almıştır.
20) Kalıcı Makale Tanımlayıcısı: Yayınlanan tüm makalelere, kalıcı makale tanımlayıcısı olarak DOI atanır.
21) Bu dergide yayınlanan makaleler LOCKSS'de dijital olarak arşivlenir. LOCKSS sistemi, bu erişim Arşiv Birimi'ni toplama, koruma ve sunma iznine sahiptir.

Yayın Etiği Beyanı
Dergi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu (a), Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (b) ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne (c) uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni (d) benimsemiştir.
a) Basın Kanunu
b) Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
c) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
d) Akademik Yayıncılıkta Şeffaflık ve En İyi Uygulama İlkeleri

Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit edilirse düzeltme yayınlamayı düşünebilirler. Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar / ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekmeyi düşünmelidir. Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayınlamayı düşünmelidir. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

İntihal Eylem Planı ve Derginin Önlemleri
Dergi fikri mülkiyete saygı duyar ve yazarlarının özgün çalışmalarını korumayı ve teşvik etmeyi amaçlar. İntihal içerikli yazılar kalite, araştırma ve yenilik standartlarına aykırıdır. Bu nedenle, dergiye makale gönderen tüm yazarların etik standartlara uyması ve herhangi bir biçimde intihalden kaçınması beklenir. Gönderilen veya yayınlanan bir yazıda bir yazarın intihalden şüphelenilmesi durumunda, öncelikle çalışmayı derginin Etik Editörü inceler. Sonrasında bu çalışma Editörler Kurulu'nda incelenir. Daha sonra Dergi iki hafta içinde açıklamalarını göndermek için yazar(lar)la iletişime geçer. Dergi, belirtilen süre içinde yazardan herhangi bir yanıt almazsa, yazarın bağlı olduğu üniversite ile iletişime geçerek iddianın araştırılmasını talep eder.

Dergi, intihal içerdiği tespit edilen yayınlanmış yazılara karşı aşağıda belirtilen ciddi önlemleri alacaktır:
1. Dergi, ilgili yazar hakkında kesin işlem yapılması için yazar(lar)ın bağlı olduğu üniversite ile derhal iletişime geçecektir.
2. Dergi, yayınlanan makalenin PDF kopyasını web sitesinden kaldıracak ve tam metin makaleye tüm bağlantıları devre dışı bırakacaktır. İntihal Edilmiş Makale ibaresi yayınlanan makalenin başlığına eklenecektir.
3. Dergi, yazar hesabını devre dışı bırakacak ve yazarın gelecekteki tüm gönderilerini 3 yıl süreyle reddedecektir.

Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder: Ön kontrolden geçirilen makaleler, TURNITIN yazılımı kullanılarak intihal için taranır. İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Editörler, gerekli olması halinde makaleyi değerlendirme ya da üretim sürecinin çeşitli aşamalarında intihal kontrolüne tabi tutabilirler. Yüksek benzerlik oranları, bir makalenin kabul edilmeden önce ve hatta kabul edildikten sonra reddedilmesine neden olabilir. Bu oranın %15’ten az olması beklenir.

Yayın Etiği Politikası
Bu dergi, incelenmeye sunulan çalışmalarda intihal olup olmadığını kontrol eder. Dergi, araştırma ve yayın etiği konusunda ulusal ve uluslararası standartlara bağlıdır. Basın Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi'ne uymaktadır. Ayrıca Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan Uluslararası Etik Yayıncılık İlkeleri’ni benimsemiştir.

1. Yazarlık
Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır
İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir
Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır. Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,
b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,
c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,
e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarın Sorumlulukları
 Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.
 Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.
 Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.

3. Hakemliklerin Sorumlulukları
 Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.
 Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
 Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar
 Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
 Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
 Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
 Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
 Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır. Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Eskiyeni'nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır. Okuyucu Eskiyeni'de yayınlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman eskiyenidergi@gmail.com adresine mail atarak şikayette bulunabilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.

İntihali Ortaya Çıkarma
Eskiyeni'de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan TURNITIN aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması:
Çalışma; dergi yayın ilkelerine, akademik yazım kurallarına ve İSNAD Atıf Sistemi’ne uygunluk açısından editör tarafından incelenir ve TURNITIN programı kullanılarak intihal taramasından geçirilir. İntihal benzerlik oranının % 15’ten az olması şartı aranır. Ön inceleme en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Alan Editörü İncelemesi:
Ön İnceleme ve İntihal Taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili alan editörü tarafından problematik ve akademik dil-üslup açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Hakem Süreci (Akademik Değerlendirme):
Alan editörünün incelemesinden geçen çalışma, konu ile ilgili doktora tezi, kitap veya makalesi bulunan en az iki hakemin değerlendirmesine sunulur. Hakem süreci, çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Hakemin incelediği çalışma hakkındaki görüş ve kanaatini ya metin üzerinde belirtmesi ya da online hakem formu üzerinde en az 150 kelimelik bir açıklama ile gerekçelendirmesi talep edilir. Yazara, hakem görüşlerine katılmaması halinde itiraz ve görüşlerini savunma hakkı verilir. Alan editörü, yazar ve hakem arasında, gizliliği koruyarak karşılıklı iletişimi sağlar. Hakem raporlarının ikisi de olumlu ise çalışma, yayımlanmasının değerlendirilmesi teklifi ile Yayın Kurulu’na sunulur. İki hakemden birinin olumsuz kanaat belirmesi halinde çalışma, üçüncü bir hakeme gönderilir. Çalışmalar, en az iki hakemin olumlu kararı ile yayımlanabilir. Çeviri makaleler; orijinaline uygunluk, alan kavramlarının yerinde kullanımı ve dil açısından değerlendirilmek üzere dil ve ilgili alan uzmanlarına gönderilir. Uzmanların olumsuz kanaat belirttikleri çeviriler, yayımlanmaz. Kitap ve sempozyum değerlendirmeleri ile doktora tez özetlerinin yayımına, ilgili alan editörlerinin değerlendirmesi sonucunda karar verilir. Tashih Aşaması: Hakemlerin inceledikleri metinde tashih yapılmasını istemeleri halinde, ilgili raporlar yazara gönderilir ve çalışmasını tashih etmesi istenir. Tashihin en fazla 10 gün içinde tamamlanması talep edilir. Yazar, yaptığı tashihleri kırmızı renk ile belirterek alan editörüne sunar.

Alan Editörü Kontrolü:
Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 5 gün içinde tamamlanır.

Hakem Kontrolü:
Tashih isteyen hakem, yazarın metinde kendisinden talep edilmiş düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır. Ayrıntılı Özet ve Summary Hazırlanması: Hakkında iki hakem tarafından da “yayımlanabilir” kararı verilen çalışmaların yazarlarından makalelerin öz/abstract kısmını 500-600 kelime olacak şekilde genişletilmesi istenir.

Türkçe Dil Kontrolü:
Hakem sürecinden geçen çalışmalar Türkçe Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

İngilizce Dil Kontrolü:
Türkçe dil kontrolünden geçen çalışmalar, İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan tashih istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Yayın Kurulu İncelemesi:
Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

Dizgi ve Mizanpaj Aşaması:
Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir. Ulusal ve Uluslararası İndekslere Veri Gönderimi: Yayımlanan sayıya ait matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine en geç 60 gün içinde; makale üst verisi ise ilgili indekslere 15 gün içinde iletilir.

* Eskiyeni dergisi Yayın Kurulu, 46'ıncı sayıdan itibaren yayımlanan tüm makalelerin hakem raporlarını da hakem isimlerinizi kapatarak yayımlama kararı almıştır.

Bu dergide makale yayımı için hiçbir ad altında YAYIN ÜCRETİ (makale işlem ücretleri, editoryal işlem ücretleri, dil düzenleme ücretleri, renk ücretleri, gönderim ücreti, sayfa ücreti, üyelik ücreti, basılı abonelik maliyeti, diğer ek ücretler, diğer ücretler) istenmez. Derginin tüm masrafları Yayınevi tarafından karşılanır.

Eskiyeni  Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır. | Sherpa Romeo