Etik İlkeler ve Yayın Politikası

HUMANISTIC PERSPECTIVE ETİK GÖREV VE SORUMLULUKLAR


Yazarların Etik Sorumlulukları


Humanistic Perspective dergisine makale göndermek isteyen yazarların aşağıda yer alan etik sorumlulukları yerine getirmeleri beklenmektedir.

 1. Humanistic Perspective dergisine gönderilen çalışmalar özgün olmalıdırlar. Yazarlar düşüncelerini ya da bulgularını desteklemek için kaynak göstermek suretiyle başka kaynaklardan yararlanabilirler. Ancak yararlanılan her kaynak, metin içinde dergimiz kurallarına göre (APA 7) alıntılanmalı ve kaynakça bölümünde yer almalıdır. Yazarlar, makalelerini dergimizin Yazım Kuralları göre ve Makale Şablonumuz'u kullanarak göndermelidirler.
 2. Yazarlar Humanistic Perspective dergisine gönderdikleri makalelerde çalışmada katkısı bulunmayan kişileri yazar olarak göstermekten kaçınmalıdırlar.
 3. Yazarlar diğer yazarlarla çıkar çatışması ve yazarlık ilişkisini açıklamalıdırlar.
 4. Hakemlerimiz ya da editörlerimiz gerektiğinde yazarların araştırmalarında kullandıkları ham verileri talep edebilir. Böyle bir durumda sorumlu yazar, ham verileri paylaşmaya açık olmalıdır.
 5. Yazarlar, çalışmalarında analizlerini yaptıkları verileri kullanmaya yetkili olmak durumundadırlar. Araştırma verilerinin başka bir gerçek ya da tüzel kişilikten alınması durumunda veriyi kullanma hakkına sahip olduğunu belgelemek zorundadırlar.
 6. Yazarlar, araştırmaya katılan katılımcıların çalışmaya istekleri doğrultusunda katıldıklarını, çalışmanın amacı ve kapsamı hakkında katılımcıları bilgilendirdiklerine dair belgeye sahip olmalıdırlar.
 7. Yazarlar, dergimize gönderdikleri yayımlanmış, erken görünüm ya da değerlendirme aşamasındaki makalelerindeki hata, eksiklik gibi durumlarda editör ile iletişime geçerek işbirliği yapmak durumundadır.
 8. Yazarlar, dergimize gönderdikleri yayımlanmış, erken görünüm ya da değerlendirme aşamasındaki makalelerindeki görüşlerin, bu görüşlerden doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukların varsa yazım eksikliklerinin ve hataların kendilerine ait olduğunu kabul eder ve aksi durumlardan doğacak olumsuzlukların Humanistic Perspective dergisini bağlamadığını bilirler.
 9. Yazarlar, dergimize göndermiş oldukları makalelerinin başka bir dergide yayımlanmadığını ya da yayımlanmak üzere gönderilmediğini kabul ve taahhüt eder.
 10. Yazarlar, değerlendirmek üzere gönderdikleri makalelerdeki yazar sorumluluklarının değiştirilmesini (Yeni yazar ekleme, yazarların sıralarını değiştirme, bazı yazarları çıkarma) teklif edemezler.
 11. Yazar, makalelerini oluştururken herhangi bir yerden destek almışlar ise ilgili desteğe ilişkin teşekkürlerini makaleye ekleyebilirler.
 12. Yazarlar, makalelerinin özel durumlarını (daha önce özetinin kongre bildirisi olarak sunulması, tez makalesinden çıkarılan yayın) editöre bildirmelidirler. Makale gönderim esnasında “Editöre Notlar” kısmında herhangi bir sebeple iletilemeyen bu özel durum bilgileri dergimizin panelinden mesaj ya da dergimizin ana sayfasında bulunan editör mailine iletilmelidir.
 13. Yazarlar makale gönderim esnasında “Aday Makale Taahütnamesi”, “Tevir Hakkı Devir Formu” ve makalede yayımlanmadan önce “Mizanpaj Taahütnamesi”ni doldurarak imzalamalıdırlar.
 14. Yazarlar, sadece ön kontrol aşamasındaki makalelerini geri çekebileceklerini bilirler. Ancak herhangi bir nedenle geri çekilmesi gerekli bir makalede tüm yazarların ıslak imzalı olarak “Makale Geri Çekme Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Geri çekmek üzere imzalanan formda makalenin neden geri çekilmek istendiği açık bir ifade ile belirtilmelidir.
 15. Yazarlar, dergimize göndermiş oldukları makalelerin özgün olduğunu ve çalışmalarının benzerlik oranını intihal tespit programları ile belgelemek zorundadırlar. Bu yüzden makale gönderim esnasında yazarlardan benzerlik raporu istenir. Benzerlik raporu almaya yetkin olmayan yazarlar bu durumu editörle iletişime geçerek çözebilirler.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları


Humanistic Perspective editör ve alan editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors ve COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors kapsamında aşağıda yer alan etik görev ve sorumlulukları yerine getirmelidirler.

 1. Editör ve Alan Editörleri, okuyucuların ve yazarların dergiyle ilgili bilgi ihtiyaçlarını giderirler.
 2. Editör ve Alan Editörleri, derginin bilimsel anlayış ve titizlikle geliştirilmesini sağlarlar.
 3. Editör ve Alan Editörleri, yayımlanmak üzere gönderilen makaleleri titizlikle inceler ve hakem görüşlerini yazarlara ileterek kaliteli yayınların çıkarılmasına katkı sağlarlar.
 4. Editör ve Alan Editörleri, dergi kapsamına giren makalelerin değerlendirme sürecini başlatırlar veya dergi kapsamına girmeyen makaleleri reddederler.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları


Humanistic Perspective dergisine yayımlanmak üzere gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sistemi ile değerlendirilir.

 1. Hakemler, değerlendirme sürecinin gizli yürütüldüğünü bilir ve değerlendirmek üzere kabul ettikleri makaleleri titizlikle incelerler.
 2. Hakemler uzmanlık alanları ile ilgili olmayan makaleleri değerlendiremezler. Bu yüzden sadece uzmanlık alanlarına girdiğini düşündükleri makaleleri değerlendirmek üzere kabul etmelidirler.
 3. Hakemler, kendilerine verilen süre içerisinde makale ile ilgili objektif, tarafsız, bilimsel, anlaşılır ve yapıcı bir değerlendirme raporu sunmalıdır.
 4. Hakemler kendilerine verilen sürenin çalışmayı değerlendirmek için yeterli olmadığı görüşünde olurlarsa editörden ek süre talep edebilirler.
 5. Hakem raporları, değerlendirme formunun yanı sıra metin içinde düzeltme önerileri ile yazara ulaştırılmak üzere sisteme yüklenmelidir.
  Hakemler, değerlendirmek üzere kabul ettikleri makaleyi değerlendirirken eğer makalenin özgün olmadığı ya da başka çalışmalardan kopya olduğunu düşünürlerse bunu derhal editöre bildirmelidirler.
 6. Hakemler, değerlendirmek üzere kabul ettikleri makalede çıkar çatışmalarının olduğunu düşünürlerse bunu editöre bildirebilir ve makaleyi değerlendirmekten vazgeçebilirler.
 7. Hakemler, değerlendirmek üzere kabul ettikleri makalenin değerlendirmesini tamamladıklarında makalenin yayımlanan sürümü dışında kendisine iletilen sürümlerini imha etmek zorundadırlar.
 8. Hakemler, değerlendirmelerini sadece makalenin içeriğini temel alarak yapmalıdırlar. Herhangi bir şekilde dini inanış, siyasi görüş veya cinsiyetçi bakış açısı ile değerlendirme yapmaktan uzak durmalıdırlar.
 9. Hakemler, makalenin kalitesinin artması ve bilimsel olarak güçlenmesi konusunda etkilidirler. Bu yüzden makale için düşünülen önerilerde yapıcı bir dil kullanılmalıdır. Düşmanca, küçümseyici, hakaret içeren bir dil kullanılmamalıdır.

Etik Dışı Bir Durumla Karşılaşırsanız


Okuyucularımız, yazarlarımız, hakemlerimiz ve alan editörlerimiz, yukarıda bahsedilen etik görev ve sorumluluklar kapsamında etik dışı bir durumla karşılaştıklarında bu durumu derhal info@humanisticperspective.com mail adresine iletebilirler.


Humanistic Perspective - 2019


DergiPark Webhttps://dergipark.org.tr/tr/pub/hp | E-posta: hpeditorluk@gmail.com