Cilt: 9 Sayı: 2, 30.12.2022

Yıl: 2022

Kamu Hukuku

Özel Hukuk

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD), ISSN 2148-6883 ve e-ISSN 2687-6663, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinler arası makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmaları yayımlayarak hukuk literatürüne katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD) TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanları tarafından taranan, senede iki sayı yayımlanan (Aralık, Haziran), çift kör hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Dergiye hukuk ve hukuk ile ilişkili diğer akademik disiplinlerde Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde akademik makaleler, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi kabul edilmektedir.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

A. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (İMÜHFD) hakemli dergi statüsünde yılda iki sayı olarak (Haziran, Aralık) olarak yayımlanmakta ve TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanları tarafından taranmaktadır. Eserlerin değerlendirmesi çift kör hakem sürecine uygun olarak yapılır.
B. Dergiye Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde makale, karar incelemesi ve mevzuat değerlendirmesi şeklindeki akademik çalışmalar kabul edilmektedir.
C. Dergiye gönderilen eserler, başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazar, eser göndererek bu hususu taahhüt etmiş sayılır. Eser, DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/imuhfd) üzerinden veya “hukukfakultesidergisi@medipol.edu.tr” adresine Word formatında (.doc, .docx) gönderilebilir.
D. Dergiye değerlendirilmek üzere gönderilen bütün çalışmalarda eser sahiplerinin ORCID numarası (Bilimsel Araştırmacı Kimlik Numarası) alması ve çalışmalarında ORCID numaralarını belirtmeleri gerekir.
E. Dergide yayımlanan yazıda ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu hususta, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Editör Kurulu herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.


Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek tüm akademik çalışmalar aşağıda verilen şekil şartlarına göre hazırlanmalıdır.

1. Gönderilen makaleler Times New Roman karakterinde; ana metin 1,5 satır aralığı, 12 punto ve iki yana yaslı; dipnotlar 10 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Dipnotların sayfa altında gösterilmesi gerekmektedir.
2. Gönderilen makalelerin başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale başka bir dilde yazılmış ise makalenin yazıldığı dildeki başlığı da eklenmelidir. Başlıklar, 12 punto, tek satır aralığı ve iki yana yaslı olarak hazırlanır.
3. Başlık numaralandırmaları I. – A. – 1. – a. sistemini takip etmelidir. Giriş ve Sonuç/Değerlendirme bölümlerinde numaralandırma yapılmamalıdır. Ayrıca, makale içi başlıklandırmalar dahil olmak üzere paragraf başlarında herhangi bir girinti olmamalıdır.
4. Başlık kısmının altında iki yana yaslı olarak yazarın ismi ve büyük harflerle soy ismi yer almalıdır. Soy ismin sonuna “*” koyularak dipnotta yazarın unvanı, görevi, ORCID numarası ve iletişim bilgileri yazılmalıdır.
5. Yazarın bilgilerinin altında “Öz” (Türkçe özet) yazılmalıdır. “Abstract” (İngilizce özet) ise Öz kısmından sonra yer almalıdır. Makalenin dili Fransızca veya Almanca ise Abstract kısmından sonra “Résumé” (Fransızca özet) veya “Zusammenfassung” (Almanca özet) yazılmalıdır. Bu kısımlar, 150-200 kelime arasında ve makaleyi özetler mahiyette olmalıdır. Öz kısmının sonunda “Anahtar kelimeler” kısmı yer almalıdır. “Keywords” ise Abstract kısmının sonuna yazılmalıdır. Fransızca veya Almanca özet yazılması halinde sonuna “Mots-clés” veya “Schlüsselwörter” eklenmelidir. Makalelerde en az 5 farklı anahtar kelimeye yer verilmelidir.
6. Yazı içerisinde kullanılan kısaltmalar, ilk kullanımlarında açık şekilde yazılmalı ve sonunda kısaltma parantez içinde belirtilmelidir. Yazının sonuna ayrıca bir kısaltmalar cetveli eklenmemelidir.
7. Referans ve ek açıklamalar için dipnotlar tek satır aralığı ile 10 punto ile metin içinde ilgili yerde satır üstüne küçük rakamla (1,2,3…) sıra numarası konarak verilir. Dipnotları sayfa altında gösterilir.
8. Makale boyunca soy isimlerin yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır. Yazarın birden fazla soy ismi bulunması halinde soy isimleri arasına “-” koyulmalıdır.
9. Dipnotlarda kitaplara atıf için [yazarın adı soyadı, kitap adı, (varsa) cilt no., eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi, 16. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2019, s. 45.
10. Dipnotlarda kitap bölümlerine atıf için [yazarın adı soyadı, “bölüm adı”, Ed. editör adı, kitap adı, (varsa) cilt no., eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü izlenmelidir.
Ör.: Andrea Atteriano, Maria Beatrice Deli, “An Overview of International Sanctions’ Impact on Treaties and Contracts”, Ed. Natalino Ronzitti, Coercive Diplomacy, Sanctions and International Law, Brill | Nijhoff, Leiden, 2016, s. 210.
11. Dipnotlarda makalelere atıf için [yazarın adı soyadı, “makale adı”, dergi adı, cilt no., sayı no., yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Cevdet Yavuz, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Sorununa Dair Görüşler”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2017, s. 110.
12. Dipnotlarda online kaynaklara atıf için [(varsa) yazarın adı soyadı, (varsa) sayfa başlığı, açık adres parantez içinde erişim tarihi.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Chris McGreal, 70 Years and Half a Trillion Dollars Later: What Has the UN Achieved?, https://www.theguardian.com/world/2015/sep/07/what-has-the-un-achieved-united-nations (01.12.2019).
13. Dipnotlarda ansiklopedi maddelerine atıf için [yazarın adı soyadı, “madde başlığı”, ansiklopedi adı, (varsa) cilt no., (varsa) eserin kaçıncı bası olduğu, yayınevinin adı, (varsa) yayım yeri, yayım yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: F.V. Garcia-Amador, “Organization of American States”, Encyclopedia of Public International Law, Cilt 6, Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1983, s. 277.
14. Dipnotlarda teze atıf için [yazarın adı soyadı, tezin adı, tezin niteliği, üniversite enstitü̈ ve anabilim dalı bilgileri, yılı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Halit Eyüp Özdemir, Kamu İhale Kanununda Düzenlenen İhale İşlemleri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü̈ Kamu Hukuku Anabilim Dalı, 2005, s. 73.
15. Tercüme eserlerde mütercimin adı yazarın adının hemen ardından parantez içinde (Terc. mütercim adı ve soy adı) şeklinde yazılır.
Ör.: Klaus Tiedemann (Terc. Ayşe Nuhoğlu), Ekonomi Ceza Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s. 89.
16. Aynı esere yapılacak atıflarda [yazarın soyadı, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Aydın, s. 95.
17. Aynı yazarın birden fazla eseri kullanılacaksa bu eserlere yapılan ilk atıfların sonunda parantez içinde ilgili eserin kısaltması belirtilmeli ve tekrar eden atıflarda [yazarın soyadı, eserin kısaltması, sayfa numarası.] usulü̈ izlenmelidir.
Ör.: Cevdet Yavuz, “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yasal Önalım Hakkının Kullanılması Sorununa Dair Görüşler”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, 2017, s. 110, (Görüşler).
Ör.-2: Yavuz, Görüşler, s. 110.
18. Eserlerin ilk basılarına atıf yapılması halinde bası bilgisi belirtilmeyecektir.
Ör.: Ergun Özbudun, 1924 Anayasası, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, s. 50.
19. Birden fazla yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında “,” kullanılmalıdır.
20. Bir dipnot içerisinde birden fazla kaynağa atıf yapılması halinde kaynaklar arasında “;” kullanılmalıdır.
21. Kaynakça yazının sonunda yer almalıdır. Bu kısım; Türkçe makalelerde “Kaynaklar”, İngilizce makalelerde “Bibliography”, Fransızca makalelerde “Bibliographie”, Almanca makalelerde “Literatur” başlığını taşımalıdır. Faydalanılan kaynaklar soy isimlerine göre sıralanmalıdır.
22. Kaynakçada yer alan eserlerde önce yazar(lar)ın soy ismi sonrasında ise ismi yazılır. Soy isim ile isim arasına virgül koyulmalıdır. Birden fazla yazarlı eserlerde yazar isimleri arasında “;” kullanılmalıdır. Diğer hususlarda dipnotlar için belirtilen kurallar kaynakça için de geçerlidir.

Etik İlkeler
    
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi - İMÜHFD, hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası nitelikli bilimsel eserleri yayımlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. İMÜHFD yayım süreçlerinde en yüksek standartlara bağlıdır ve TÜBİTAK TR Dizin (ULAKBİM), SOBİAD ve Index Copernicus International dizinleri ile HeinOnline, ICI World of Journals ve EBSCO veri tabanlarında taranmaktadır.

Gönderilen tüm eserler, orijinal, yayımlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmamalıdır. Her bir eser editörlerden biri ve en az iki hakem tarafından çift kör değerlendirmeden geçirilir. İntihal, duplikasyon, sahte yazarlık/inkar edilen yazarlık, araştırma/veri fabrikasyonu, makale dilimleme, dilimleyerek yayım, telif hakları ihlali ve çıkar çatışmasının gizlenmesi gibi durumlar etik dışı davranışlar olarak kabul edilir.


İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine eser gönderen yazarların belirtilen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir;
 • Dergiye gönderilen makalelerin hukuk ve hukukla bağlantılı disiplinlerarası özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Yazar, başka yerde yayımladığı veya yayımlanmak üzere gönderdiği eser ya da eserlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
 • Eserlerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır. Yazar, eserini dergiye göndererek; eserin orijinal olduğunu, daha önce başka bir yerde yayımlanmadığını ve başka bir yerde, başka bir dilde yayımlanmak üzere değerlendirmede olmadığını taahhüt etmiş sayılır.
 • Eserlere katkıda bulunan başka yazarların, katkıda bulunanların çalışmaları ya da yararlanılan kaynaklar uygun biçimde kullanılmalı ve referanslarda belirtilmelidir. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanmalıdır. Bunlara örnek olarak ise sadece teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler verilebilir.
 • Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.
 • Gönderilen eserlerde tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır.
 • Yazar, eser yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde atıf yapmalıdır.
 • İMÜHFD tarafından yazarlardan değerlendirme süreçleri çerçevesinde eserlerine ilişkin bilgi veya ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar, kendisinden istenen veri ve bilgileri sunmaya hazır olmalıdır.
 • Yazar, değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış eseriyle ilgili hatayı fark ettiğinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editör kurulu ile iletişime geçmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editör Kurulu aşağıda belirtilen etik değerlere uymayı taahhüt eder;

 • Editör Kurulu derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
 • Editör Kurulunun, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
 • Editör Kurulu, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.
 • Editör Kurulu, dergiye gönderilen bir akademik çalışmanın yayımlanması hususunda nihai söz hakkı sahibidir. Yayımlanacak çalışmaların tespitinde çalışmanın niteliği, güncelliği, özgünlüğü ve alana sağlayacağı katkı göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Editör Kurulu, dergide yayımlanması için gönderilen tüm eserlerin yayım sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Editör Kurulu, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.
 • Editör Kurulu, gönderilen eserlere ilişkin tüm bilginin, eser yayımlanana kadar gizli kalacağını garanti eder.
 • Editör Kurulu, yayımlanan tüm eserlerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazarların haklarını savunmakla yükümlüdür. Editör Kurulu yayımlanan tüm eserlerin, başka yayımların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla ve bu kapsamda özgünlük denetimi yapmakla yükümlüdür.
 • Editör Kurulu, eserler ile ilgili herhangi bir karar verirken, eserlerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerliliği ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutmalıdır. Editör Kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.
 • Editör Kurulu, dergide yayımlanması için gönderilen eserleri dergi yazım kuralları bakımından değerlendirmelidir.
 • Editör Kurulu, yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlamalıdır.
 • Editör Kurulu, yayım, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
 • Editör Kurulu, hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olmalı ve yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmemelidir.
 • Editör Kurulu, hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına uygun eserleri değerlendirmelerini istemelidir. Böylece makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte hakemlerin kimliğinin gizli kalmasına özen gösterilmelidir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi hakemleri aşağıda belirtilen etik değerlere uymayı taahhüt eder;

 • Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili eserleri değerlendirmeyi kabul etmelidir. Hakem, eser konusu hakkında kendini vasıflı hissetmiyor ya da zamanında geri dönüş sağlaması mümkün görünmüyorsa, Editör Kuruluna bu durumu en kısa sürede bildirmelidir.
 • Hakemler, değerlendirmelerine sunulan akademik çalışmalara ilişkin olarak sundukları kanaatleri ile Kurul tarafından verilecek kararları destekler ve gerekli görülmesi halinde çalışmanın geliştirilmesi için yazarla Kurul aracılığıyla iletişime geçer. Bu süreçte hakemin kimliğinin gizli tutulması esastır.
 • Hakemler, eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdürler. Bu çerçevede eserde yer alan bilgileri yazarın açık izni olmaksızın, yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar.
 • Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilmiş esere ilişkin herhangi bir telif hakkı ihlali ve intihal fark ederse ya da daha önce yayımlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği fark ederse en kısa sürede Editör Kurulunu bilgilendirmelidir.
 • Değerlendirme süreci sonunda hakemler, “Hakem Değerlendirme Formu” aracılığı ile görüşlerini bilimsel kriterlere uygun şekilde iletmelidir. Bu koşullara uygun olmayan “Hakem Değerlendirme Formu” tespit edildiğinde, yeniden gözden geçirme ve düzeltme için Editör Kurulu tarafından hakemlerle iletişime geçilebilir.
 • Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.

  Yayım Politikası

  İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından yayımlanır. Yayımcı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar. Bununla beraber, dergide yayımlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayımlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.
  İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin tüm içeriği açık erişim politikasına uygun şekilde, herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunulur.
  İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm çalışmalar çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Bu çerçevede hakemler ve değerlendirmeler yazarın kimliği, uyruğu, cinsiyeti, dini inanışı ve siyasi görüşü gibi şahsi özelliklerinden bağımsız olarak, yalnızca eser üzerinden yapılır.
  Derginin tüm giderleri İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. İMÜHFD; eser gönderim, işleme, yayımlama yahut herhangi bir süreç için ücret almaz.
  Dergide yayımlanan eserlerde ileri sürülen görüşler yazara aittir. Bu hususta, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İMÜHFD herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
  Eser Değerlendirme Sürecine İlişkin;
  Eserlerin dergiye gönderilmesinden sonra eser değerlendirme süreci, ön inceleme aşaması, hakem değerlendirme aşaması ve gerekli olduğu takdirde düzeltme aşaması şeklinde gerçekleşir.
  Yazarların, dergiye gönderilen ve hakem incelemesinden geçmiş bir eserin yayımından vazgeçmeleri eser yayımlanmadan önce söz konusu olabilir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin tüm giderleri, İstanbul Medipol Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayımı ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez. Dergiye gönderilen bir eserin değerlendirilmesi ve yayımlanabilmesi için herhangi bir ücret ödenmez.