Cilt: 12 Sayı: 1, 1.03.2022

Yıl: 2022

Bahçe Bitkileri / Horticulture

Bilgisayar Mühendisliği / Computer Engineering

Bitki Koruma / Plant Protection

Biyoloji / Biology

Çevre Mühendisliği / Environment Engineering

Elektrik Elektronik Mühendisliği / Electrical Electronic Engineering

Fizik / Physics

Gıda Mühendisliği / Food Engineering

Kimya / Chemistry

Makina Mühendisliği / Mechanical Engineering

Matematik / Mathematics

Moleküler Biyoloji ve Genetik / Moleculer Biology and Genetic

Orman Mühendisliği / Forestry Engineering

Peyzaj Mimarlığı / Landscape Architecture

Tarım Ekonomisi / Agricultural Economy

Tarla Bitkileri / Field Crops

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme / Soil Science and Plant Nutrition

Dergimiz Bahçe bitkileri, Bilgisayar mühendisliği, Bitki koruma, Biyoloji, Biyosistem mühendisliği, Çevre mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Fizik, Gıda mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Kimya, Makina mühendisliği, Matematik, Moleküler biyoloji ve genetik, Orman mühendisliği, Peyzaj mimarlığı, Su ürünleri, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım ekonomisi, Tarla bitkileri, Toprak bilimi ve bitki besleme ve Zootekni alanında hazırlanan çalışmaları yayınlamayı amaç edinmiştir.

Dergiye gönderilebilecek makale konularıBahçe bitkileri, Bilgisayar mühendisliği, Bitki koruma, Biyoloji, Biyosistem mühendisliği, Çevre mühendisliği, Elektrik elektronik mühendisliği, Endüstri mühendisliği, Fizik, Gıda mühendisliği, İnşaat mühendisliği, Kimya, Makina mühendisliği, Matematik, Moleküler biyoloji ve genetik, Orman mühendisliği, Peyzaj mimarlığı, Su ürünleri, Tarımsal Mekanizasyon, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarım ekonomisi, Tarla bitkileri, Toprak bilimi ve bitki besleme ve Zootekni’dir 

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Yazım Kuralları

A-GENEL ESASLAR

1.    Makale sorumlu yazar tarafından Microsoft Word dosyası olarak gönderilmelidir.

2.    Eser bir orijinal araştırma makalesi veya teknik not ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, MATERYAL VE YÖNTEM, BULGULAR VE TARTIŞMA, SONUÇ, TEŞEKKÜR (varsa) ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır. Araştırma makalesi İngilizce yazılmışsa; Title, ABSTRACT, Keywords, Türkçe Başlık (zorunlu değil), Türkçe ÖZET (zorunlu değil), Anahtar Kelimeler (zorunlu değil), INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS AND DISCUSSION, CONCLUSION, ACKNOWLEDGEMENTS (If any), REFERENCES ana bölüm başlıklarından oluşmalıdır.

3.    Eğer makale bir derleme ise; Türkçe Başlık, Türkçe ÖZET, Anahtar kelimeler, İngilizce Başlık, ABSTRACT, Keywords, GİRİŞ, SONUÇ ve KAYNAKLAR bölümlerinden oluşmalıdır. Derleme makale İngilizce yazılmışsa; Title, ABSTRACT, Keywords, Türkçe Başlık (zorunlu değil), Türkçe ÖZET (zorunlu değil), Anahtar Kelimeler (zorunlu değil), INTRODUCTION, CONCLUSION ve REFERENCES başlıklarından oluşmalıdır. INTRODUCTION ve CONCLUSION ana başlıklarında 2. derece ve 3. derece alt başlıklar ilave edilebilir.

4.    Ana bölüm başlıkları bold ve tümü büyük harflerle 2. derece başlıklar bold ve kelimelerin ilk harfleri büyük diğerleri harfleri küçük, 3. derece başlıklar bold ve sadece ilk kelimenin baş harfi büyük harfle diğer tüm kelimeler tamamen küçük harflerle cümle düzeninde yazılmalıdır.

5.    Ana başlıkların öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıklarda ise sadece önceki satırla arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Alt başlıktan sonra boşluk bırakılmamalıdır. 

6.    Ana Başlıklara ve alt başlıklara numara verilmemelidir.

7.  Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı kısa, açıklayıcı, kelimelerin ilk harfleri büyük diğer kelimeler küçük olmalı ve on dört kelimeden (edatlar hariç) fazla olmamalıdır. Matematik formüller makale başlığında olmamalıdır.

B- SAYFA DÜZENİ İLE İLGİLİ KURALLAR

1.    Metin, A4 boyutundaki sayfaya, 12 punto, Times New Roman yazı tipinde, 1.15 cm satır aralığında yazılmalıdır. Makalenin 1. sayfasında yer alan özet ve abstract ikinci sayfaya taşmayacak şekilde yazı puntosu düşürülebilir.

2.    Sayfanın üstünde 2.5 cm, altında 1.5 cm, solunda 1.9 cm ve sağında 1.6 cm boşluk bırakılmalıdır.

3.    Her sayfada birden başlayacak şekilde satır numaraları verilmelidir.

4.    Eserin Türkçe ve İngilizce başlıkları sayfaya ortalanmalı, kalan tüm kısmı iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf başlarında 1 cm girinti bırakılmalıdır.

5.    Orijinal araştırma makalelerinde en fazla 13 sayfayı, derleme makalelerinde en fazla 15 sayfayı ve teknik notlarda ise en fazla 5 sayfayı geçmemelidir. Bu sayfa sınırlarını aşan makaleler dikkate alınmayacaktır.

6.    Dergimizin yazım kurallarına göre yazılmış makale örnekleri aşağıdaki linkler tıklanarak ulaşılabilir.

a)   Araştırma Makalesi (Türkçe)

b)   Derleme Makale (Türkçe)

c)    Research Article (English)

d)   Review Article (English)

 

C- ÖZET, ANAHTAR KELİMELER, ABSTRACT,  KEYWORDS BÖLÜMLERİ

1.    Türkçe “ÖZET” ve İngilizce “ABSTRACT” bölümlerinin her biri 250 kelimeyi geçmemeli,

2.    Anahtar kelimeler ve Keywords özetleri takiben en az 3, en fazla 6 kelimeden ibaret olacak şekilde yazılmalıdır. Anahtar kelimelerde sadece ilk anahtar kelimenin baş harfi büyük diğer anahtar kelimelerin ise tamamı küçük harfle yazılacak. Kelimeler virgül (,) ile ayırt edilip bir karakter boşluk bırakılarak diğer kelimler yazılmalıdır.

D-ŞEKİL VE ÇİZELGELER

1.    Bütün Şekil ve Çizelgeler dikey sayfada verilmelidir. Çizelge dikey sayfaya sığmıyorsa Çizelge 2 parçaya bölünerek Çizelge devamı şeklinde gösterilebilir. Yatay sayfa yapısı kullanılmamalıdır. 

2.    Şekil ve Çizelgeler için Türkçe makalede; “Şekil”, “Çizelge”; İngilizce makalede ise “Figure”, “Table” ifadeleri kullanılmalıdır (Çizelge 1./Table 1., Şekil 1./ Figure 1.). Ayrıca Şekil 1., Çizelge 1. kelimeleri bold yazılmalıdır. Çizelge ve Şekillere ait açıklama ve dipnotlar Çizelge’nin altında verilmeli ve 8 ile 10 arası punto büyüklüğünde yazılmalı ve sonunda nokta (.) bulunmamalıdır.

3.    Şekil/Figure sayfaya ortalı olarak yerleştirilmeli, Çizelge/Table sayfanın sağına yaslı veya iki yana yaslı olarak yerleştirilmelidir. Çizelge/Table’larda dikey çizgiler olmamalıdır.

4.    Çizelge/Table başlık yazıları 9 ile 12 punto arasında ve Çizelge/Table’ın üzerinde olmalı, Çizelge’nin içeriği ise en az 8 punto şeklinde verilmeli. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri "Şekil/Figure" başlığıyla Şekillerin altında ve 8 ile 10 punto yazı büyüklüğünde olmalıdır. Şekil/Figure ve Çizelge/Table ana doküman içerisinde ilgili yerlerde verilmeli, ayrı dosya olarak yüklenmemeli veya metnin sonuna eklenmemelidir.

 

E- FORMÜLLER

1.      Formüller numaralandırılmalı ve formül numarası formülün yanına sağa dayalı olarak parantez içinde gösterilmelidir. Formüller 12 punto olacak şekilde ana karakterler ve değişkenler italik, rakamlar ve matematiksel ifadeler düz olarak verilmelidir. Metin içerisinde atıf yapılacaksa “Eşitlik 1.” şeklinde verilmelidir (…ilişkin model, Eşitlik 1. de verilmiştir). Matematik formüllerde Microsoft Word programından yararlanılmalı, diğer ek programlar kullanılmamalıdır.

F- METİN İÇERİSİNDE KAYNAK GÖSTERİMİ

1.      Dergimize Gönderilen Makale Türkçe dilinde yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı ve Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı ve ark., yıl) şeklinde;

2.      Dergimize Gönderilen Makale İngilizce dilinde yazılmış ise; tek yazar için (Soyadı, yıl), iki yazar için (Soyadı and Soyadı, yıl), üç ve daha fazla yazar için (Soyadı et al., yıl) şeklinde yazılmalıdır.

3.      Eğer birden fazla kaynağa atıfta bulunulacak ise atıfların arası (;) ile ayrılmalı ve eskiden yeniye doğru sıralanmalıdır (Soyadı, 1977; Soyadı et al., 2013).

4.      Eğer yazarı belli olmayan bir kaynak ise, Türkçe dilinde yazılmış makalelerde (Anonim, Yıl), şeklinde,  İngilizce dilinde yazılmış makalelerde (Anonymous, Yıl) şeklinde vermelidir.

G- BİRİM VE SAYILAR

1.    Sayıların yazımında ondalık ayıracı olarak sadece nokta (.) kullanılmalı ( 20,23 yerine 20.23),

2.    Birim yazarken “/” işareti kullanılmamalı, yerine boşluk bırakılarak üslü hale getirilmeli (g/L yerine g L-1).

3.    Çok büyük sayıların yazımında sayılar üçerli olacak şekilde boşlukla ayrılmalı (100000.85 yerine 100 000.85 gibi).

 

H- KAYNAKLAR BÖLÜMÜ

1.      Kaynaklar kısmı 10 ile 12 punto arasında yazı boyutunda ve her bir kaynağın ikinci satırda ve sonraki satırlarında bir cm asılı girinti bırakılmalıdır. Tüm kaynaklar alfabetik sıraya göre verilmelidir. 

2.      Kaynağın basıldığı dergi ve kongre isimleri ile tezin yayınladığı birim isimleri açık (kısaltma yapılmadan) yazılmalı ve kaynak yazımları aşağıdaki gibi olmalıdır;

Makale;

Temel S, Keskin B, Şimşek U, Yılmaz İH, 2015. Performance of Some Forage Grass Species in Halomorphic Soil. Turkish Journal of Field Crops, 20 (2): 131-141.

 

Kongre/Sempozyum;

Yılmaz İ, Akdeniz H, 2000. Van Koşullarında Bazı Silaj Sorgum Çeşitlerinde Farklı Ekim Sıklıklarının Verim Üzerine Etkileri. Uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 4–6 Eylül 2000, Isparta.

Keskin B, Akdeniz H, Temel S, Eren B, 2017. The Yield and Yield Components of Some Silage Maize (Zea mays L.) Varieties as the Second Crop. VIII. International Scientific Agriculture Symposium, Jahorina, October 05-08, 2017, pp:1029-1036.

 

Tezler;

Oktay G, 2014. Iğdır Ekolojik Koşullarında Yetişen Ebu Cehil (Calligonum polygonoides L. ssp. comosum (L’hér.)) Çalısının Yıllık Besin İçeriği Değişiminin ve Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi (Basılmış).

Oktay G, 2014. Determination of the Change of Annual Nutritional Value and Some Properties of Ebu Cehil (Calligonum Polygonoides L. Ssp. Comosum (L’hér.)) Shrub Growing in Igdir Ecological Conditions. Igdir University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Master Thesis (Printed).

 

Kitap;

Tan M, Temel S, 2012. Alternative Feed Crops. Ataturk University Agricultural Faculty Course Publications No: 246, pp. 195-207, Erzurum-Turkey.

Tan M, Temel S, 2012. Alternatif Yem Bitkileri. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No: 246, s.195-207, Erzurum-Türkiye.

 

Web adresinden alıntılarda ve yazarı bilinmeyenlerde;

Anonim, 2015. Iğdırın Coğrafi Özellikleri Iğdır’ın İklimi ve Bitki Örtüsü, http://www.turksitesi.net/cografyasi-bitkiortusu/igdirin-cografi-ozellikleri.html (Erişim Tarihi: 16.03.2016).

Anonymous, 2015. The Statistical Institute of the Republic of Turkey, Vegetal production statistics. http://tuikapp.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul. (Date of access: 16 June 2016).

Anonim, 2000. Van Meteoroloji Bölge Müdürlüğü kayıtları, Van

 

I- MAKALENİN SİSTEME YÜKLENMESİ

1.      Makale gönderirken yazar ad(lar)ı ve adresleri açık olarak yazılmalı, kısaltılmamalıdır.

2.      Eserin sisteme yüklenen ana metninde yazar adları ve adresleri kör hakemlikten dolayı kesinlikle verilmemelidir. Sadece kapak sayfasında yazılmalıdır.

3.      Makale sisteme yüklenirken telif hakkı devir sözleşmesi, gerekliyse etik kurul belgesi sisteme yüklenmeli ve kontrol listesi onaylanmalıdır.

4.      Çizelge/Table ve Şekil/Figure ek dosya olarak yüklenmemeli ana doküman içerisinde verilmeli.

5.      İntihal raporu (iThenticate'ye göre) yüklenmelidir. İntihalin % 20'nin (Kaynaklar hariç) altında olması gerekmektedir.

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
YAZAR, EDİTÖR VE HAKEMLERİN ETİK SORUMLULUKLARI VE GÖREVLERİ

Yayın Etiği
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi kullanıcıları olan (editör, yazar, hakem, bölüm editörü, okuyucu) tüm yapılan işlemlerde dergimizin yayınladığı ve Dergipark sayfamızda yayınladığımız Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından belirtilen etik kurallara ve sorumluluklara uymak zorundadır. Bu etik kurallara ve sorumluluklar aşağıda da özetlenmiştir.

Yazarların Etik Sorumlulukları
• Yazarlar çalışmalarını özgün olarak hazırlar ve gönderir.
• Yazarlar gönderdikleri makalelerde yapmış oldukları atıfların ve alıntıların doğru ve eksiksiz olmasını sağlar.
• Yazarlar gönderdikleri makalelerde çıkar çatışması olabilecek durumları belirtmeleri ve açıklamaları gerekir.
• Editör, hakem ve bölüm editörü tarafından yazardan makalesine ait ham veriler talep edebilir. Bundan dolayı yazar makalesine ait ham verileri sunacak şekilde hazır bulundurmalıdır.
• Etik rapor alınması gereken çalışmalarda yazar tarafından makale ile birlikte Etik raporun da göndermesi zorunludur.
• Yazarlar ön kontrol, değerlendirme, düzenleme ve yayın aşamalarının herhangi birinde makalesi hakkında hatalar ve yanlışlıklar bulunması halinde makaleyi düzeltme veya geri çekme işlemleri için dergi yönetimine bilgi vermek zorundadır.
• Yazarlar aynı anda iki dergide aynı makale için süreç takip edemez. Bir dergide süreç tamamlandığında ve makalesi red edildiğinde diğer dergiye makalesini gönderebilir. Başka bir dergide yayınlanmış makale Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilemez.
• Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde değerlendirme süreci başlamış bir makaleye yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkarma gibi işlemlere ihtiyaç duyulduğu takdirde dergi yönetimine tüm yazarların onayı ile başvuruda yapılabilir. Dergi yönetimi başvuruyu inceleyip kararı sorumlu yazara bildirir.

Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinde editör ve bölüm editörleri, Dergipark sayfamızda bulunan Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan " CODE OF CONDUCT AND BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS " ve "COPE BEST PRACTICE GUIDELINES FOR JOURNAL EDITORS" rehberleri belirtilen etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır. Bu görev ve sorumluluklar aşağıda özetlenmiştir.

Editörlerin Okuyucu ile ilişkiler
Editörler yayınlanan çalışmalar hakkında okuyucu, araştırmacı ve uygulayıcılardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve gereken cevapları ve işlemleri yapmakla yükümlüdür.

Editörlerin Yazarlar ile ilişkiler
• Editörler makalenin özgün değerine, derginin amaçlarına ve etik kurallara dayanılarak makale hakkındaki kararını veriri.
• Makale özgün değeri yüksek, dergi amaçlarına ve etik kurallar dikkate alınarak hazırlanmış makaleyi değerlendirme sürecine almalıdır.
• Editör ve bölüm editörü önemli bir gerekçe olmadığı sürece olumlu yöndeki hakem görüşlerini dikkate alması gerekir.
• Yazarlardan gelen talep ve görüşlere geri bildirimler ile dönüş yapması gerekmektedir.

Editörlerin Hakemler ile ilişkiler
• Atanacak hakemler makale konusuna uygun olarak seçilmelidir.
• Hakem ile yazarlar arasında çıkar çatışması ve çıkar ilişkisi olmamasına özen göstermelidir.
• Makale değerlendirme sürecinde hakemlere rehberlik etmesi ve talep ettiği bilgiyi sağlamakla görevlidir.
• Editör körleme hakemlik sayesinde yazar ve hakemin kimlik bilgilerini gizlemekle yükümlüdür.
• Hakemlerin makaleyi zamanında, tarafsız ve bilimsel olarak değerlendirmesi için gereken uyarıları ve tedbirleri alması gerekmektedir.
• Dergimize hakemlik yapanların sayısını artırması yönünde gayret göstermelidir.

Editörlerin Danışma Kurulu ile ilişkiler
Editörler, makaleler hakkında danışma kurulunun görüş ve önerilerini dikkate alması gerekmektedir.

Editörlerin Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler
Editörler makale hakkında alacağı kararlar dergi sahibi ve yayıncı kuruluştan bağımsız olmalıdır.

Editörlerin makaleyi yayına vermesi
Editörler; dergide yayına verilecek makalelerde dergi yayın ilkelerini, dergi amaçlarını ve uluslararası standartları gözetmekle sorumludur.

Kişisel verilerin muhafazası
Editörler makale yazarlarının rızası haricindeki kişisel bilgilerini üçüncü kişilere aktarmamakla sorumludur.

Etik kurul, insan ve hayvan hakları
Editörler makale içeriklerinde insan ve hayvanlar üzerinde yapılmış çalışmalar olması durumunda insan ve hayvan haklarını korumakla sorumludur. Etik kurul raporu alınması gereken çalışmalarda etik kurul onayı gönderilmemesi durumunda makaleyi reddetmekle sorumludur.

Fikri mülkiyet haklarının korunması
Editörler dergiye gönderilen ve yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumakla sorumludur.

Editörlere gelen Şikayetler
Editörler hakem, yazar ve okuyuculardan gelen şikayetlere açık ve aydınlatıcı cevap vermekle sorumludur.

Çıkar çatışmaları ve ilişkileri
Editörler makalelerin tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirme süreçlerinin tamamlanması için yazarlar, hakemler ve üçüncü kişiler arasında oluşabilecek çıkar ilişkisi ve çatışmalarına karşı önlem almakla sorumludur.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
• Hakemler makaleyi çıkar çatışması ve ilişkisi olması durumunda makaleyi değerlendirmemekle sorumudur.
• Hakemler makaleyi gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.
• Hakemler kendilerine gönderilen çalışmayı değerlendirme süreci tamamlanıncaya ve yayına verilinceye kadar herhangi bir amaç için kullanamaz.
• Hakemler makaleyi değerlendirirken yazarların cinsiyeti, milliyeti, dini inançları, siyasi görüşlerinin değerlendirmeye etki etmesine izin vermemekle sorumludur.
• Hakemler makaleyi değerlendirirken nazik ve yapıcı bir dil kullanmalıdır. Hakaret içeren, iftira ve düşmanlık belirten yorum ve ifadelerden kaçınmalıdır.
• Hakemler makaleyi zamanında ve etik kurallara dikkat ederek değerlendirmekle sorumludur.IĞDIR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAYIN POLİTİKASI

Amaç ve Kapsam
Dergimiz bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel ve hayvansal üretim, biyoloji, biyosistem mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, fizik, gıda mühendisliği, inşaat mühendisliği, kimya, makina mühendisliği, matematik, moleküler biyoloji ve genetik, orman mühendisliği, peyzaj mimarlığı, su ürünleri, tarım ekonomisi, tarımsal mekanizasyon, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme ve zootekni alanında hazırlanan çalışmaları yayınlamayı amaç edinmiştir. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Mühendislik ve Fen bilimleri alanıyla ilgili orijinal araştırma ve derleme niteliğindeki çalışmalar kabul edilir ve yılda 4 (dört) kez yayınlanır.

Açık Erişim Politikası
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makaleler tam metin olarak açık erişim olarak dergi sayfamızda yer almaktadır. Bu durum bilime daha fazla katkı yapacağı düşüncesindeyiz.

Gizlilik Beyanı
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nin web sayfasında yayında olan makaleler ve değerlendirme aşamasında olan makalelere ait gizli bilgiler sadece derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.

Yayın Ücreti
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti talep etmemektedir.

Arşivleme
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayınlamış olduğu tüm makaleleri tam metin olarak, derginin içindekiler, kapak sayfası ve sayı tam dosyaları olarak DERGİPARK sistemi üzerinde arşivlenmekte ve tüm kullanıcıların erişimine sunulmaktadır.

Reklam ve Sponsorluk
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi herhangi bir reklam ve sponsorluk kabul etmemekte ve yayın sayfasında bunlara yer vermemektedir.

İntihal politikası
Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler yazarlar tarafından kişisel kullanımına açık olan “iThenticate Plagiarism Detection” yazılımı ile kaynaklar hariç olmak üzere intihale karşı kontrol edilmektedir. Yapılan kontrollerde benzerlik oranının %20' nin altında olması zorunludur.

Telif Hakkı Devir Sözleşmesi
1. Her türlü yayın haklarının Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu,
2. Derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun olduğunu,
3. Makalenin orijinal ve daha önce yurtiçinde veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını,
4. Bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer yazarlara ulaşılamaması halinde; tüm yazarların çalışmadan haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen tüm makalelerde yer alan yazarlar yukarıda içeriği belirtilen “Telif Hakkı Devir Sözleşmesi’ni imzalamaları gerekmektedir. Bu sözleşme metni makale gönderme sayfasında indirilerek tüm yazarlar tarafından imzalandıktan sonra PDF formatında taranmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’ne gönderilen makaleler için herhangi bir işlem ve yayın ücreti talep etmemektedir.