Cilt: 6 Sayı: 2, 25.12.2018

Yıl: 2018

Araştırma Makalesi

KEBD eğitimin tüm alanları ile ilgili farklı yaklaşımları, uygulamaları, nitel ya da nicel metotları içeren betimsel ve deneysel orijinal nitelikteki araştırma makalelerini ve derleme çalışmalarını kapsamaktadır. Bu noktada derginin amacı, okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yüksek öğretim ve yetişkin eğitiminde öğrenme ve öğretmenin kalitesini artırmaya yönelik anlayışın, araştırma sonuçları ile birlikte desteklenip geliştirilmesidir.

Dergi genel anlamda eğitim politikaları, araştırmaları, teknoloji ve uygulamaları ile ilgili eserlere yer vermekte ve bu alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve tüm eğitim uygulayıcılarına hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir yayındır.

Derginin kapsamı oldukça geniş bir alanı içerdiğinden, aşağıda görülen başlıklar ilgili konular hakkında fikir verebilir:

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi; Din, Ahlak ve Değerler Eğitimi; Eğitim Bilimleri; Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Eğitimde Düşünmeyi Öğrenme, Öğretmen Yetiştirme, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ölçme ve Değerlendirme, Araştırma Yöntem ve Desenleri, Geçerlik ve Güvenirlik, Klasik ve Alternatif Değerlendirme, Ölçek Geliştirme, Erken Çocukluk Eğitimi; Fen Bilimleri Eğitimi; Biyoloji Öğretimi, Fen ve Teknoloji Öğretimi, Fennin / Bilimin Doğası ve Felsefesi, Fizik Öğretimi, Kimya Öğretimi, Güzel Sanatlar Eğitimi; Müzik Öğretimi, Resim Öğretimi, Sanat Tarihi Öğretimi, Matematik Öğretimi; Okuma Yazma Öğretimi; Öğretim Teknolojileri; Bilgisayarlı Öğrenme Ortamları, Teknoloji ve Materyal Tasarımı, Uzaktan Eğitim, Web Destekli Eğitim, Özel Eğitim; Görme Engelliler Eğitimi, İşitme Engelliler Eğitimi, Öğrenme Güçlükleri, Zihinsel Engelliler Eğitimi, Sosyal Bilimler Eğitimi; Coğrafya Öğretimi, Felsefe Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Psikoloji Öğretimi, Sosyal Bilgiler Öğretimi, Sosyoloji Öğretimi, Tarih Öğretimi, Türkçe Öğretimi; Yabancı Dil Öğretimi

Yazınızı Makale Şablonu üzerinden hazırlayınız.

Yazılar Word "doc-docx" veya "rtf" formatında, üstten 2.5 cm, alttan 1.5 cm, sol 2 cm, sağ 1.5 cm boşluk bırakarak Cambria fontu ile hazırlanmalıdır

Başlık sayfası: Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını (Türkçe-İngilizce), yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurumları ve e-posta adresini içermelidir. Yazı daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş ise toplantı adı, tarihi ve yeri belirtilerek yazılmalıdır.

Özet ve anahtar sözcükler: Türkçe makaleler İngilizce öz(abstract), İngilizce makaleler de Türkçe öz içermelidir. Öz, 150 - 250 kelime aralığında olmalıdır. Özde kısaltma kullanılmamalıdır. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar sözcük verilmelidir.

Geniş Özet: Makaleler İngilizce geniş özet (extended abstract) içermelidir. Geniş özet, 500-700 kelime içermelidir. Dizinleme için en az üç, en çok beş anahtar sözcük verilmelidir. Geniş özet; Purpose and Significance, Method, Results, Discussion and Conclusion bölümlerini içermelidir.

Metin: Makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır. Makalenin sonunda kaynaklardan önce varsa araştırmaya veya makalenin hazırlanmasına katkıda bulunanlara "Teşekkür" yazılabilir. Bu bölümde kişisel, teknik ve materyal yardımı gibi nedenlerle yapılacak teşekkür ifadeleri yer alır.

Atıflar: Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metinde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır.

Kaynaklar: Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. APA kuralları için aşağıdaki bağlantıları ziyaret edebilirsiniz:
o Basics of APA Style Tutorial; (http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm)
o APA Formatting and Style Guide; (http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/)
o Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting
(http://library.manukau.ac.nz/pdfs/apa6thmini.pdf)

Kaynaklar listesi makalenin sonunda "Kaynaklar" başlığı altında sıralanmalı ve sadece metinde atıf yapılan ve yayımlanmış veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynak listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur

Tablolar: Tablolar ana metin içinde 10 punto “Cambria” fontu kullanılarak sayfa genişliğine sığacak şekilde yazılmalıdır. Makale içindeki geçiş sırasına göre numaralandırılmalı ve kısa-öz bir başlık taşımalıdır. Tablo başlığı tablonun üstünde, tablo açıklamaları ve kısaltmalar altta yer almalıdır. Tablolar metin içindeki bilgileri tekrarlamaktan ziyade kendini açıklayıcı nitelikte olmalıdır.
Resimler, şekiller ve grafikler: Bütün resimler, şekiller ve grafikler metin içinde kullanım sıralarına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içinde gösterilmelidir.Resim, şekil ve grafiklerin başlıkları 10 punto büyüklüğünde “ Cambria “ fontu ile ortalanmış biçimde nesnenin altına eklenmelidir. Görseller, metin içinde uygun yerlere sayfayı sağdan ve soldan ortalayarak yerleştirilmelidir. Metin içinde kullanılan görsellerin, varsa yüksek çözünürlüklü kopyalarının, ebd@beun.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

ETİK KURUL İZNİ

TR Dizin kriterleri kapsamında 2020 yılından itibaren etik güvence oluşturmak amacıyla yazarlardan etik kurul raporu talep edilmektedir.
Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale şablonunda belirtilen kısımda (ilk sayfada) yer verilmelidir. Etik kurulu raporu makale gönderim sürecinin başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Etik kurulu gerektirmeyen çalışmalar için “Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu” yazarlar tarafından doldurulmalı ve süreç başlangıcında makale ile birlikte sisteme yüklenmelidir.
Etik kurul iznine gerek olmadığı düşünülen durumlarda Etik Kurul İznine Gerek Olmadığına Dair Beyan Formu dijital ortamda doldurulmalı, ıslak imza ile imzalanmalı ve elektronik formatta (pdf veya jpeg) sisteme yüklenmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
• İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
• Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
• Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi
gerekmektedir.

Karaelmas Eğitim Bilimleri Derigisi’ne makale gönderilmesi, makalenin daha önce hiçbir dilde (kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar dışında) yayımlanmamış orijinal bir makale olduğu, bir başka ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmadığı ve makalenin yayımlanmasının tüm yazarlarca onaylandığı anlamına gelir. Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrim-içi olarak gönderilmelidir. Sorumlu yazar, yazı ile birlikte "Yayın Hakkı Devir Formu"nu doldurarak sisteme yüklemelidir.

BİLİMSEL SORUMLULUK

Yazıların tüm bilimsel sorumluluğu yazarlara aittir. Gönderilen makalede belirtilen yazarların çalışmaya belirli bir oranda katkısının olması gereklidir. Yazarların isim sıralaması ortak verilen bir karar olmalıdır. Sorumlu yazar, yazar sıralamasını "Telif HakkıFormu"nu doldurarak tüm yazarlar adına kabul etmiş sayılır. Yazarların tümünün ismi yazının başlığının altındaki bölümde yer almalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler Teşekkürler Beyanı kısmında sıralanabilir. Makalenin sonunda araştırmacıların katkı oranları mutlaka bildirilmelidir. Gerekli olması durumunda makalenin sonunda Destek ve Teşekkür Beyanı ve Çatışma Beyanına yer verilmelidir.

İZİNLER

Eğer makalede daha önce yayınlanmış alıntı yazı, tablo, resim vs. var ise yazarlar; yayın hakkı sahiplerinden hem basılı hem de çevrim-içi kullanım için yazılı izin almak, ayrıca bunu makalede belirtmek zorundadır.Karaelmas Eğitim Bilimleri Derigisi’ne makale gönderilmesi, makalenin daha önce hiçbir dilde (kongre, sempozyum veya elektronik ortamda sunulmuş bildiriler veya ön çalışmalar dışında) yayımlanmamış orijinal bir makale olduğu, bir başka ortamda yayımlanmaya yönelik değerlendirme aşamasında bulunmadığı ve makalenin yayımlanmasının tüm yazarlarca onaylandığı anlamına gelir.

Derginin yazım dili Türkçe ve İngilizce'dir. Bütün makaleler web sitesi üzerinden çevrim-içi olarak gönderilmelidir. 


YAYIN POLİTİKASI


Dergimize gönderilen çalışmalar temel yazım ve istatistik kontrolleri yapıldıktan sonra kör hakem sistemiyle bağımsız 2 hakem tarafından incelenmektedir. Yazarlar editör ekibinin ve hakemlerin gerekli gördüğü düzeltmeleri yapmakla yükümlüdür. Hakem incelemesi olumsuz sonuçlanan çalışmalar, yazarlarına iade edilir. Hakemler ve editör tarafından onay verilen makaleler sayfa düzeni ve son okuyucu kontrolü yapıldıktan sonra sıradaki sayıda yayınlanmaktadır. Ön kontroller için öngörülen süre 5 gün, hakem kontrolü için öngörülen süre 15 gündür.
KEBD açık erişim politikasını benimsemektedir ve makale yayınlanması için herhangi bir ücret talep etmemektedir.Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi yazarlardan ücret talep etmemektedir.