Son Sayı

Sayı: 27

Yıl: 2021

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinin amacı, Türkiye'de ilahiyat alanında yapılan çalışmalara katkı sunmaktır.  Bu bağlamda dergimiz, dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din Bilimleri) araştırma makalesi, çeviri makale, olgu sunumu gibi çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Söz konusu alanlara ait bilimsel çalışmaların yayımlanması bilimin evrenselliğine katkı sağlayacağı gibi bilginin erişilebilirliğini de kolaylaştıracaktır. Bu nedenle dergimizin en nihai hedefi bilim adına üretilen bilgileri topluma karşılıksız bir şekilde iletmek ve bilimin evrenselliğini pekiştirmektir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dinî Araştırmalar adı altında aşağıda belirtilen alanlarda hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar:

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi.

Dergimize gönderilen tüm yazıların MAKALE ŞABLONUNA göre düzenlenmesi gerekmektedir. (Şablon uygulama videosu için TIKLAYINIZ)


Dergimiz makale yazım kuralı olarak İSNAD-dipnotlu atıf sistemini (kaynak gösterme biçimi, başlıklar, öz, abstract, anahtar kelimeler, keywords vb.) esas almaktadır. Dergimize gönderilecek makalelerde 450-500 kelime arası Türkçe özet ile bu özetin İngilizcesi (Abstract), 5-8 kelime arası Anahtar Kelimeler ve Keywords bulunmalıdır. Makalelerin bu formata uygun biçimde hazırlanarak dergi ana sayfasında yer alan "Makale gönder" linki üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. İSNAD (2. Edisyon) atıf sistemine uygun olmayan makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır. İSNAD atıf sistemi için bk. https://www.isnadsistemi.org/. Yazarların, başvuru aşamasında Telif Hakları Devir Formunu doldurup imzalayarak sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Çeviri makaleler için makaleyi yayımlayan yayıncıdan izin alınması gerekmektedir. 


Buna ek olarak yazı formatında aşağıdaki kurallara uyulması gerekmektedir. 

Makale Metni

Metin yazı karakteri: Palatino Linotype

Yazı puntosu: 11

Satır aralığı: 1,5.

Paragraf ilk satır: 1,25 cm

Kaynakça: Tek satır aralığı (Kaynakça bölümü yeni sayfadan başlamalıdır)

Kaynakça ikinci satır: Asılı 1,25 cm.


Dipnot Metni

Dipnot yazı karakteri: Palatino Linotype

Dipnot puntosu: 9

Dipnot satır aralığı: Tek


Sayfa Yapısı

Sayfa kenar boşlukları: 2,5 cm (Her yönden)


Bu biçimsel özelliklere göre düzenlenen makaleler 8000 kelimeyi aşmamalıdır. (Özet, Abstract, Dipnot ve Kaynakça dahil)


Başlıklandırma

Başlığı oluşturan sözcüklerin sadece ilk harfleri büyük olmalı, başlıkta yer alan edat ve bağlaçlar ise küçük harfle yazılmalıdır. Ayrıca başlıklar kalın yazılmalı ve italik yazılmamalıdır (kitap isimleri ve özel durumlar hariç).


Ondalık sistem esas alınarak yapılmış bir başlıklandırma örneği:


Osmanlı Âlimlerinin Ebû Hanîfe’nin Akāid Risâlelerini Konu Edinen Eserleri


Giriş


1. Ebû Hanîfe ve Akāid Risâleleri

2. Ebû Hanîfe’nin Beş Eseri Üzerine Yapılan Çalışmalar

2.1. Fıkhü’l-ekber’in Tercüme ve Şerhleri

2.1.1. Tercümeleri

2.1.2. Şerhleri

2.2. Fıkhü’l-ebsat’ın Tercüme ve Şerhleri

2.3. Âlim ve’l-müteallim’in Tercüme ve Şerhleri

2.4. Risâle’nin Tercüme ve Şerhleri

2.4.1. Tercümeleri

2.4.2. Şerhleri

Sonuç

Kaynakça


A. ETİK İLKELER


Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde uygulanan yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda uygulanan süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen bilimsel yazılarda COPE (Committee on Publication Ethics)’nin Editör ve Yazarlar için belirlediği uluslararası standartlara riayet edilmiştir.

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.
Yayımlanmak üzere Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerden;

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması durumunda,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için Etik Kurul izni alınmış olması gerekmektedir.

Ayrıca;

· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.

Buna ek olarak;

Çeviri makaleler için makaleyi yayımlayan yayıncıdan ya da yazarından izin alınması gerekmektedir.

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Bu, yazarların ve onları destekleyen enstitülerin çalışmalarının kalitesinin doğrudan yansımasıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar (yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar) için önemlidir:


1. Yazarlık

· Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.

· İntihal ve sahte veriye yer verilmemelidir.

· Aynı araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına teşebbüs edilmemeli, bilim araştırma ve yayın etiğine uymalıdır.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:

a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler ve/veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Tekrar yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8).

2. Yazarların Sorumlulukları

· Tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır.

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyanı gerekir.

· Tüm yazarlar geri çekmeyi ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.


3. Hakemlerin Sorumlulukları

· Değerlendirmeler tarafsız olmalıdır.

· Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

· Kontrol edilmiş makaleler gizli tutulmalıdır.

4. Editöryal Sorumluluklar

· Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.

· Editörler kabul ettiği ya da reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.

· Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.

· Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veriye engel olmalıdır.


Hakemlik süreci bilimsel yayımlamanın başarısının merkezinde bulunmaktadır. Hakemlik sürecinin korunması ve iyileştirilmesi taahhüdümüzün bir parçasıdır ve Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin bilim camiasına yayıncılık etiği ile ilgili her durumda özellikle şüpheli, yinelenen yayınlar olması durumunda ya da intihal durumlarında yardım etme zorunluluğu vardır.

Okuyucu Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'nde yayımlanan bir makalede önemli bir hata ya da yanlışlık fark ettiğinde ya da editoryal içerik ile ilgili herhangi bir şikâyeti (intihal, yinelenen makaleler vb.) olduğu zaman suifdergi@gmail.com adresine mail atarak şikâyette bulunabilir. Şikâyetler gelişmemiz için fırsat sağlayacağından şikâyetleri memnuniyetle karşılarız, hızlı ve yapıcı bir şekilde geri dönüş yapmayı amaçlarız.


B. YAYIN POLİTİKASI

1. Yayıncı

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (Şırnak/Türkiye) tarafından yayımlanır.

2. Kapsam

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Dinî Araştırmalar adı altında aşağıda belirtilen alanlarda hazırlanan akademik çalışmaları yayımlar:

Temel İslam Bilimleri: Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Edebiyatı.

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Dinler Tarihi, Mantık, Felsefe Tarihi.

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Dini Musiki.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi.

Derginin her bir sayısında, yukarıdaki alanlardan yayıma kabul edilen makale sayılarının dengeli bir dağılım göstermesi ilke olarak benimsenmiştir.


3. Yayın Sıklığı

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda 2 sayı (15 Haziran ve 15 Aralık) olarak yalnızca elektronik ortamda (çevrim içi) yayımlanan çift taraflı kör hakemli bir dergidir.


4. Makale Değerlendirme Süreci

Dergimize gönderilen yazılar, önce Dergi Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından incelenir. Bk. Makale Yazım Kuralları

İSNAD Atıf Sistemi Yazım Kılavuzuna (www.isnadsistemi.org) uygun görülmeyenler düzeltilmesi için yazarına iade edilir.

Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel nitelik (sosyal bilim metodolojisine uygunluk, çalışmaların problematiğe dayalı tartışma-eksenli çalışmalar olması, çalışmanın özgün bir fikir/yorum/analiz içermesi) en önemli ölçütler olarak kabul edilmiştir.

Değerlendirme için uygun bulunan yazılar, ilgili alanda en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur. Hakem raporlarından biri olumlu diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir veya Yayın Kurulu hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı verebilir. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Yayına kabul edilmeyen yazılar, yazarlarına iade edilmez. Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla intihal kontrolünden geçirilir.


5. Yayın Dili

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde İngilizce ve Arapça ile yazılmış yazılara da yer verilebilir. Arapça makalelerin Türkçe ve İngilizce başlık ve özet ile Latin Alfabesi kullanılarak yazılmış kaynakça içermesi de gereklidir.

6. Atıf ve Referans Sistemi

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında İSNAD Atıf Sisteminin (www.isnadsistemi.org) kullanılmasını şart koşmaktadır.


7. İntihal Tespit Politikası

İntihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.


8. Etik Kurul İzni

Yayımlanmak üzere Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerden;

· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması durumunda,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar için Etik Kurul izni alınmış olması gerekmektedir.

Ayrıca;
· Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
· Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
· Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.


9. Açık Erişim Politikası

Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.


10. Yayın ve Değerlendirme Ücreti

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


11. Telif Hakkı

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörlüğüne devredilmiş sayılır.


12. Makale Kabul

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilecek yazıların; ilgili alanda bir boşluğu dolduracak özgün bir makale olması veya daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olması şartı aranır.

Makalelerin Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde yayımlanabilmesi için daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir.

Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek ve tam metinleri yayımlanmamış olmak şartıyla kabul edilebilir. 

Bir sayıda aynı yazara ait en fazla iki çalışma (farklı yayın türlerinden olmak kaydıyla) yayımlanabilmektedir. Derginin ardışık sayılarında aynı yazara ait makalelerin yayımlanmaması esastır.

Yüksek Lisans tezinden üretilen makaleler yayına kabul edilmemektedir. Doktora tezinden üretilen makaleler ise sınırlı sayıda ve öğrencinin ismi ilk yazar olacak şekilde yayına kabul edilebilir.
Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

88x31.png

Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.