Cilt: 30 Sayı: 1, 15.03.2022

Yıl: 2022

ARAŞTIRMA MAKALELERİ

Sayı Editör Kurulu

Prof. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0003-0710-3312
Kamu Ekonomisi - Vergilendirme ve Gelir, Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Vergi Hukuku, Vergi Kanunu, Mali Hukuk
Dr. Öğr. Üyesi Tamer BOZKURT ANADOLU UNIVERSITY, FACULTY OF LAW 0000-0003-0486-399X
Ticaret Hukuku
Dr. Öğr. Üyesi Kemal ERDOĞAN SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0001-8648-1623
Madencilik, Enerji ve Doğal Kaynaklar Hukuku, Aile Hukuku, Basın ve Haberleşme Hukuku, Bilişim ve Teknoloji Hukuku, Kişisel Veriler ve Gizlilik, Haksız Muamele Hukuku, Mülkiyet Hukuku (Fikri Mülkiyet Hukuku hariç), Sözleşme Hukuku, Özel Hukuk ve Medeni Yükümlülükler (Diğer)
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin TOKAT SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0001-9814-8633
Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Aile Hukuku, Mülkiyet Hukuku (Fikri Mülkiyet Hukuku hariç), Sözleşme Hukuku
Arş. Gör. Cansu Büşra ÖLMEZ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 0000-0003-3998-3692
Anayasa Hukuku, Yurtiçi İnsan Hakları Hukuku
Arş. Gör. Aydın Furkan KAYNAK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0001-7674-0396
Kamu Hukuku, Kamu Hukuku (Diğer)
Arş. Gör. Ahmet Talha TETİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0003-1894-9065
Hukuk ve Yasal Çalışmalar, Kamu Yönetimi
Arş. Gör. A. Övünç GÜVEL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Hukuk ve Yasal Çalışmalar
Arş. Gör. Rabia MACİT SELCUK UNIVERSITY, FACULTY OF LAW 0000-0003-0190-4100
Devlet Felsefesi, Kamu Hukuku, Siyasal Teori ve Siyaset Felsefesi, Modernleşme Sosyolojisi
Arş. Gör. Abdussamed ATASOY Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hukuk Tarihi, İslam Hukuku
Arş. Gör. Muhammed Furkan SOYLU SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-2601-4748
Dava, Yargılama, Anlaşmazlık Çözümü

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ile hukuk alanında özgün ve bilimsel makalelerin yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Dergimiz 2021 yılından itibaren Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez elektronik ortamda ve basılı olarak yayımlananan hukuk alanında makale kabul eden ve 27.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği bakımından ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan hakemli bir uluslararası dergidir. Kamu hukuku ve özel hukuk alanlardaki araştırma makalelerinin yanı sıra karar incelemeleri, mevzuat değerlendirmesi, kitap incelemesi ve çeviriler de dergide yer almaktadır. Derginin yayın dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, çift-kör hakem sürecini kullanmakta olan bir dergidir. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek makalelerde aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır: 


Yazım kuralları şablonu için buraya TIKLAYINIZ!


1. Yazar adı, ana başlığın altına sağa dayalı olarak akademik unvanla beraber “adı SOYADI” biçiminde yazılmalıdır. Eserlerini yayınlatmak isteyen yazarların, “ORCID” numarası alıp bunu kişisel bilgileri (Ad-Soyad, Akademik veya Mesleki Unvan, E-posta Adresi) ile birlikte * işareti kullanılarak dipnotta yapılmalıdır. “ORCID” numarası, https://orcid.org/ adresinden alınabilir.

2. Gönderilen makalelerin başına, makalenin Türkçe ve yabancı dildeki adı, en az 100, en fazla 150 kelimelik Türkçe ve yabancı dilde özetlerinin ve beş adet anahtar kelimenin (Keywords) eklenmesi gerekmektedir. Çalışmanın sonunda kaynaklara yer almalıdır.

3. Sayfa yapısı: Üstten, alttan ve yanlardan 2’şer cm olmalıdır. Bu şekilde hazırlanan yazılar 12.000 kelimeden fazla olmamalıdır. Kelime sayısına Kaynakça dahil değildir.

4. Metin yazıları: ''Palatino Linotype'' karakteri ile 11 punto tek satır aralığı, ilk satırı özel 1 cm değerinde paragraf, paragraf arası boşluklar öncesi ve sonrası 3 nk olmak üzere iki yandan hizalı yazılmalıdır. Başlık 1 biçimi sadece yazının ana başlığı için kullanılmalıdır.

5. Dipnotlar: Makale ile aynı yazı karakteri, 9 punto, Tek satır aralığı, 0,7 asılı, paragraf sonrası 3 nk boşluk biçiminde yazılmalıdır. Yazılarda dipnotlar otomatik olarak ve her sayfa altında verilmeli, dipnotların yazımında genel olarak KİTAPLARDA; Yazar SOYADI Adı, Kitap Adı, (varsa) Baskı sayısı, (varsa) Çeviren (veya Editör) SOYADI Adı, Basım yeri, yılı ve sayfa; MAKALELERDE; Yazar SOYADI, Adı, “Makale Adı” (tırnak içerisinde), Yayın Adı, Cilt, Sayı, yılı ve sayfa; aynı esere yapılan ikinci ve müteakip atıflarda Yazar soyadı ve sayfa biçiminde kısa format kullanılabilir.

 

ETİK İLKELER


Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, tüm yayın süreçlerinde en yüksek standartlara bağlıdır ve Committee on Publication Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA) ve World Association of Medical Editors (WAME) tarafından yayınlanan etik yayıncılık ilkelerini benimser. Bu ilkeler dikkate alınarak yayın sürecinin tüm bileşenlerine yönelik olarak hazırlanan etik görev ve sorumluluklar şu şekildedir:


Yazarların Etik Sorumlulukları
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne çalışma gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Dergiye gönderilen makalelerin hukuk alanında özgün çalışmalar olması gerekmektedir.
• Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
• Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediği belirtilmeli ve Telif Hakkı Devir Formu doldurulmalıdır.
• Makaleye fikren katkıda bulunmayan kişiler yazar olarak belirtilmemelidir. Değerlendirme süreci başlamış bir çalışmanın yazar sorumluluklarının değiştirilmesi (yazar ekleme, yazar sırası değiştirme, yazar çıkartma gibi) teklif edilmemelidir.
• Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları veya yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini ya da aynı anda birden fazla makalesini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'ne göndermemelidir.
• Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirilmeli ve nedenini açıklanmalıdır.
• Yazar(lar)dan değerlendirme süreçleri çerçevesinde makalelerine ilişkin bilgi veya ham veri talep edilebilir, böyle bir durumda yazar(lar) beklenen veri ve bilgileri editörler kuruluna, yayın ve bilim kuruluna sunmaya hazır olmalıdır.
• Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
• Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarına, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
• Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren deney, anket, ölçek, görüşme, gözlem, odak grup çalışması gibi nicel ya da nitel yöntemlerle veri toplamayı gerektiren araştırmalar için etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir. Ayrıca olgu sunumlarında aydınlatılmış olur/onam formunun alındığına ilişkin bilgiye makalede yer vermelidir.
• Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerinin kanıtlarını (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.
• Yazar(lar)dan derleme makaleler için etik kurul onayı istenmez. Bununla birlikte etik kurul kararı gerektirmeyen makalelerde de, etik kurul kararının gerekmediği, makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtilmelidir.


Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi editörlerinin ve editör kurulu üyelerinin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:

Genel görev ve sorumluluklar
• Editör Kurulu üyeleri, dergide yayınlanması için gönderilen tüm çalışmaların yayın sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede Editörler Kurulu üyeleri, kamu yararını gözeterek ve bağımsız olarak karar vermelidir.
• Editörler Kurulu üyeleri, dergiyi sürekli geliştirmeye ve yayın kalitesini arttırmaya çaba gösterirler.
• Editörler Kurulu üyeleri, yayın, kör hakemlik, değerlendirme süreci, etik ilkeler gibi dergi politikalarının belirlenmesi ve uygulanmasını sağlar.
• Editörler Kurulu üyeleri, dergi ve yayın süreci hakkında yazarların, hakemlerin ve okuyucuların bilgi gereksinimlerini karşılamaya çaba gösterirler ve bu konuda aydınlatıcı Kılavuzlar hazırlarlar.
• Editörler, dergi yayın süreçlerini yayın politikaları ve kılavuzlara uygun işletilmesini sağlar, süreçte görev alanları yayın politikaları konusundaki gelişmelerden bilgilendirir.
• Editörler, Dergiye iletilen yakınmaları inceler ve gerekli açıklamaları yaparlar.
• Kişisel verilerin korunması: Editörler, değerlendirilen makalelerdeki kişisel verilerin korunmasını sağlarlar; yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerini korurlar.
• İnsan ve hayvan haklarının korunması: Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasını sağlamakla yükümlüdür. Çalışma katılımcılarının açık onayının belgelendirilmesini önemserler, makalenin katılımcılarına ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalarda izinleri olmadığı durumlarda makaleyi reddederler.
• Fikri mülkiyet haklarının korunması: Editörler; yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet hakkını korumakla, olası ihlallerde derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunmakla yükümlüdür. Ayrıca editörler yayınlanan tüm makalelerdeki içeriklerin başka yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi adına gerekli önlemleri almakla ve bu kapsamda özgünlük denetimi yapmakla yükümlüdür.
• Olası suistimal ve görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alma: Editörler; olası suistimal ve görevi kötüye kullanma işlemlerine karşı önlem almakla yükümlüdür. Bu duruma yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşır. Bu bağlamda, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi'nde burada bahsedilen etik sorumluluklar ve dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız lütfen hukukdergi@selcuk.edu.tr adresine e-posta yoluyla bildiriniz.

Yazarlara karşı görev ve sorumluluklar
• Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncellemelidir.
• Dergide yayınlanmış çalışma yazarlarının telif hakkını korunmalıdır.
• Başvurusu yapılan çalışma ciddi sorun olmadıkça, ön değerlendirme aşamasına alınmaldır. Bu süreçte, makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, olumlu hakem önerilerini göz ardı edilmemelidir.
• Çalışma ile ilgili ciddi sorun olmadıkça, önceki editörlerce verilen kararlar değiştirilmemelidir.
• Kör hakemlik bağlamında yazarların kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Eser değerlendirme süreci mutlaka yayınlanmalı ve editörler tanımlanan süreçlerde yaşanabilecek sapmaların önüne geçmelidir.
• Yazarlara açıklayıcı ve bilgilendirici şekilde bildirim ve dönüş sağlanmalıdır.
• Editör Kurulu üyeleri, intihal ve atıf çeteciliği gibi bilimsel ve etik olmayan davranışları engellemek amacıyla önlemler almalıdır.
• Editörler Kurulu üyeleri, makaleler ile ilgili herhangi bir karar verirken (yayınlanma, ret vb.), makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar. Editör veya editörler kurulu, hiçbir gerekçeyle eser sahiplerinin ırkını, etnik kökenini, cinsiyetini, cinsel yönelimlerini, düşünce ve inançlarını dikkate alamaz.
• Editörler, derginin yayın politikaları arasında bulunan kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarını uygular. Her makalenin yansız ve süresi içinde değerlendirilmesini sağlarlar.
• Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.
• Editör ve editör kurulu, dergide yayınlanması için gönderilen eserleri dergi yazım kuralları bakımından değerlendirmelidir.
• Editörler, Dergide yayımlanan makalelere yönelik tutarlı eleştirileri dikkate alırlar, eleştirilen makalelerin yazar(lar)ına yanıt hakkı tanırlar.

Hakemlere karşı olan görev ve sorumluluklar
• Hakemleri çalışmanın konusuna uygun olarak belirlemelidir.
• Hakemlerin değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyacakları bilgi ve rehberleri sağlamalıdır.
• Yazarlar ve hakemler arasında çıkar çatışması veya çıkar birliği olup olmadığını gözetmek durumundadır.
• Kör hakemlik bağlamında hakemlerin kimlik bilgilerini gizli tutmalıdır.
• Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidir.
• Hakemlerin performansını artırıcı uygulama ve politikalar belirlemelidir.
• Editörler, hakem havuzunun geniş bir yelpazeden oluşması ve sürekli güncellenmesi için arayış içinde olurlar.
• Akademik nezaket kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri engellerler.

Yayın Kuruluna karşı olan görev ve sorumluluklar
• Yeni yayın kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
• Yayın kurulu üyelerinin uzmanlık alanına uygun çalışmaları değerlendirme için göndermelidir.
• Yayın kurulu ile düzenli olarak etkileşim içerisinde olmalıdır.
• Yayın kurulu üyelerinin çalışmaları tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmelerini sağlamalıdır.
Yayıncıya karşı olan görev ve sorumluluklar
• Yayıncı ve Editörler Kurulu arasındaki ilişki bağımsızlık ilkesine dayanır, editörlerin alacağı tüm kararlar yayıncıdan ve diğer kişi ve kuruluşlardan bağımsızdır.
Okuyuculara karşı olan görev ve sorumluluklar
• Editör veya editör kurulu üyeleri, dergide yayınlanan makalelerin türünü (araştırma makalesi, karar incelemesi vb.) ve hakemli olup olmadığını açıkça belirtmelidir.
• Editör veya editör kurulu üyeleri, okuyucudan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve açıklayıcı bilgi vermekle yükümlüdürler.
• Akademik yayın bütünlüğünü sağlamalıdır. Makalelerdeki hata, tutarsızlık ya da yanlış yönlendirmelerin düzeltilmesini sağlarlar.


Hakemlerin Etik Sorumlulukları
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere DergiPark sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin hukuk alanına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar için hakemlik yapan kişilerin aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
• Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
• Hakem değerlendirmesi yapmak üzere davet alan bir hakem, ilgili çalışma için hakemlik yapıp yapamayacağını en kısa sürede editöre bildirmelidir.
• Hakemler eserleri tarafsızlık ve gizlilik içerisinde değerlendirmekle yükümlüdürler.
• Hakemler, incelemek üzere görevlendirildikleri bir eserde yer alan bilgileri, eser sahibinin açık izni olmaksızın, yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşamazlar ve kullanamazlar. İnceledikleri çalışmaların sadece nihai versiyonlarını ancak yayınlandıktan sonra kullanabilir.
• Hakemler, herhangi bir çıkar çatışması-çıkar birliği fark ettiklerinde, editörü bilgilendirmeli ve ilgili makalenin hakemliğini yapmayı reddetmelidirler.
• Hakemlerin hazırladıkları “Hakem Değerlendirme Formu”nda kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerekmektedir. Hakemler düşmanlık, iftira ve hakaret içeren aşağılayıcı kişisel yorumlardan kaçınmalıdırlar. Hakemlerin bu tür bilimsel olmayan yorumlarda bulundukları tespit edildiğinde, yorumlarını yeniden gözden geçirmeleri ve düzeltmeleri için editör ya da editörler kurulu tarafından kendileriyle iletişime geçilebilmektedir.
• Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini Hakem Değerlendirme Formunda belirtmeleri gerekmektedir.
• Hakemlerin, değerlendirmelerini kendilerine tanınan süre içinde tamamlamaları gerekmektedir.
• Hakemler, daha önce yayınlanmış herhangi bir çalışma ya da bilgiyle benzerliği olan yayınların farkedilmesi durumunda editörleri bilgilendirmelidirler.


Yayıncının Etik Görev ve Sorumlulukları
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:
• Yayıncı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu kabul eder.
• Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlar.
• Dergi editörler kurulu, yayıncı adına Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanı tarafından atanır.
• Dergide yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korur ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklama yükümlüğünü üstlenir.


YAYIN POLİTİKALARI

Eser Değerlendirme Sürecine İlişkin Politikalar

Makale Gönderme Aşaması
1. Hazırlanan çalışmalar, “DERGİPARK” üzerinden sisteme yüklenmek suretiyle dergi editörlüğüne iletilmelidir. Hakem incelemesi dahil tüm aşamalar “DERGİPARK” sistemi üzerinden yürütülmektedir.
2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eserin, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir.
3. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eser ile birlikte, telif hakkı devir formu da doldurularak gönderilmelidir. Bu çerçevede, yazarlara telif hakkı ödenmeyecektir. Yazarlar, yayınlanan eserler üzerinde, her türlü format dâhil olmak üzere tüm yayın haklarının ve mali hakların Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ait olduğunu kabul ederler.
Makale Ön İnceleme Aşaması
4. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm eserler, “iThenticate” intihal programında incelenir. Bu incelemenin sonucunda intihal/benzerlik oranı en fazla %20 olabilir. İntihal/benzerlik oranı %20’un üzerinde olan eserler, doğrudan editör kurulu tarafından reddedilir.
5. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen eserler öncelikle yukarıda belirtilen şartlar bakımından editör kurulu tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasında, eser sahiplerinin editör kurulu tarafından talep edilen düzeltmeleri 15 gün içinde tamamlaması gerekir. Aksi takdirde, editör kurulu eser sahibi ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.
Hakem Değerlendirme Aşaması
6. Dergide yayınlanması talebiyle gönderilen eserler, gizli tutulan hakemlerin (iki hakem) olumlu görüşleri alınmaksızın ya da hakemler tarafından önerilen düzeltmeleri içeren yeni metin sağlanmaksızın yayınlanmaz. Hakemlerden biri olumlu diğeri olumsuz görüş bildirdiğinde eser üçüncü bir hakeme gönderilir.
7. Değerlendirme için hakemlere tanınan süre 20 gün olup bu süre zorunluluk halinde 20 gün daha uzatılabilir. Süresi içinde hakem değerlendirme raporunun gönderilmemesi halinde, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü hakem ile iletişime geçmeksizin yeni bir hakem atayacaktır.
8. Her iki hakemin verdiği puanların toplamı 60 veya altında olduğu takdirde, her iki hakem eserin yayınlanabilir olduğu yönünde görüş bildirse dahi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Editörlüğü’nün eseri yayınlamama yetkisi vardır.
Makale Düzeltme Aşaması
9. Hakem tarafından gönderilen değerlendirme raporunda belirtilen düzeltmelerin tamamlanması için eser sahiplerine tanınan süre 1 aydır. Eser sahibinin 1 ay içinde düzeltmeleri tamamlamaması halinde, editör kurulu eser sahibi ile iletişime geçmeksizin eseri reddetme hakkına sahiptir.
Dergi Dizgi Aşaması
10. Her bir sayıda dizgi sırası bakımından makalelerin kabul tarihi esas alınmaktadır.


Telif Hakkı Politikası
• Yayınlanmak üzere Dergimize gönderilen çalışmalar, daha önce herhangi bir şekilde yayınlanmamış veya herhangi bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiş, özgün çalışma niteliği taşımalıdır. Kişiler çalışmalarını gönderirken, çalışmanın kısmen veya tamamen, herhangi başka bir platformda daha önce yayınlanmadığı, yayın için değerlendirmede bulunmadığını beyan etmekle yükümlüdür. Aksi bir durumla karşılaşıldığında ilgili yaptırımlar uyarınca yazar durumdan sorumlu tutulacaktır.
• Makaleyi kaleme alan yazar(lar),
a) sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu,
b) tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
c) tüm yazarların sunulan makalenin son hâlini gördüklerini ve onayladıklarını,
d) makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını,
f) makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,
g) aşağıdaki maddelerde belirtilen hakları saklı kalmak kaydı ile makalenin her türlü, yayım, basım, sunum, dağıtım ve elektronik ortamda sunulmasından doğan telif hakkını Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığının hiçbir kısıtlama olmadan kullanabilmesine izin verdiğini kabul ve garanti eder.
• Yukarıda bahsedilen maddelerin dışında yazar(lar)ın
a) telif hakkı dışında kalan patent hakları,
b) yazar(lar)ın ders, sunum ve kitap gibi çalışmalarında makalenin tümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
c) makaleyi satmamak koşuluyla kendi amaçları için çoğaltma hakkı gibi fikrî mülkiyet hakları saklıdır.
• Bununla beraber yazar(lar), makaleyi çoğaltma, posta ile veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’ne atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.
• Makaleyi kaleme alan yazar(lar), telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda “Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Dergi Editörlerinin” hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve ayrıca makalede hiçbir suç unsuru veya kanuna aykırı ifade bulunmadığı, araştırma yapılırken kanuna aykırı herhangi bir malzeme ve yöntem kullanılmadığı, çalışma ile ilgili tüm yasal izinlerin alındığı ve etik kurallara uygun hareket edildiği taahhüt eder(ler).
• Dergimize çalışma gönderecek yazarlar, "Telif Hakkı Devir Formu" belgesini doldurmalıdır. Yazar(lar) doldurdukları formu ıslak imza ile imzalamalıdır. İmzalanan form Dergiye, taranarak ilk başvuru sırasında gönderilmelidir.


İntihal Politikası
• İntihal (aşırma) kasti olup olmaması önemsenmeksizin, bir etik ihlalidir. Çalışmaların başka kaynaklarla, referans gösterilmeden benzeşmesi ve bu haliyle yayına alınması etik olmamasının yanında suçtur ve kabul edilemez.
• Yayın Kurulu, dergiye gönderilen çalışmalarla ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir.
• Dergide yayınlanmak üzere gönderilen tüm eserler, “iThenticate” intihal programında incelenir. Bu incelemenin sonucunda intihal/benzerlik oranı en fazla %20 olabilir. İntihal/benzerlik oranı %20’un üzerinde olan eserler, doğrudan editör kurulu tarafından reddedilir ve yayın sürecinden çıkarılır.


Kör Hakemlik Politikası
• Kör hakemlik süreçleri akademik yayınların kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, değerlendirme süreci çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür.
• Makaleler, hakemlere isimsiz olarak gönderilir ve yazarların kimliğine ilişkin hakemlere bilgi verilmez.
• Değerlendirmeyi yapan hakemlerin isimleri de çifte körleme yöntemi gereği raporlarda ve dergide belirtilmemektedir.
• Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları DergiPark sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir.


Açık Erişim Politikası
• Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, bilimsel çalışmaların ilerletilebilmesi için bilgiye kolay ulaşılabilir olması gerektiğinin bilincinde bir dergi olarak, Budapeşte Açık Erişim Bildirgesinde (buradan erişilebilir: https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation) yer alan, hakemli dergi literatürünün açık erişimli olması girişimini destekler ve yayınlanan tüm yazıları herkesin okuyabileceği ve indirebileceği bir ortamda ücretsiz olarak sunar.
• Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nin (SÜHFD) tüm içeriği, okurlara ücretsiz olarak sunulur.
• Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve link sağlayabilir. Derginin yayıncısı olan Selçuk Üniversitesi, ticarî amaç haricinde elektronik kaynaklara erişim için herhangi bir abonelik bedeli, yayın ücreti ya da benzeri bir ödeme talep etmemektedir.
• Bu dergide yer alan makaleler, yazarına ve orijinal kaynağa atıfta bulunulduğu sürece, kullanılabilir. Yazarlardan veya yayıncılardan izin alınması gerekmez.


Creative Commons
• Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansıdır. Bir yazar oluşturduğu eserin kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde CC lisansını kullanır.
• DERGİmiz, yayınlanan tüm yazılar için "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY-NC-ND)" lisansını uygun bulmaktadır.
• Bu lisans, diğer yazarların, ticari olmayan amaçla ve eserinize atıfta bulunmak şartıyla, eserinizi kendi eserlerinde kullanmasına izin verir.
• Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle DERGİ, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.


Ücret Politikası
• Derginin tüm giderleri, Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.
• Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez.
• Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem yapma ücreti ya da yayınlama ücreti alınmaz.


Reklam Politikası
• Reklamların kabulüne editör ve derginin sahibi karar verir.
• Bilimsel içerik ve editör kurulu tarafından verilen kararlar reklamlardan etkilenmez.
• Reklam içeriğinin editör kurulu ile ilgisi olmamakla birlikte reklamlar dergi bilimsel içeriğinden ayrıdır.
• Dergiye kabul edilen reklamlar dahilinde yer alan ürünlerin satışı ve pazarlaması yapılmaz.
• Dergi yönetimi reklamlar ile ilgili sorumluluk sahibi değildir. Bu sorumluluk tamamen reklam sahibine aittir.
• Dergiye kabul edilen reklamlar dergi yönetimi tarafından uygun görülen herhangi bir sayfaya konulabilir.
• Dergi yönetimi ve reklam sahibi firma arasında yapılan sözleşmeye göre reklam yayımı yapılır.
• Reklamlarda yer alan içeriklerde herhangi bir dil, din, ırk, cinsiyet, yaş, özürlülük vs. ayrımı yapılamaz.
• Toplum ve yayın etiği kurallarına aykırı içeriğe sahip olan reklamlar yayımlanamaz.
• Ulusal kurallara uygun olarak üretilen ve ruhsat vs. gibi yükümlülüklerini yerine getiren ürünlerin reklamı kabul edilir.
• Reklamların rekabet yasalarına ve diğer ilgili kurallara göre hazırlanmış olması gerekmektedir.
• Dergi yönetimi reklam içeriğinde yer alan hatalardan dolayı oluşabilecek maddi zararlardan sorumlu tutulamaz.

• Derginin tüm giderleri, Selçuk Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.
• Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi için ücret talep edilmez.
• Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlem yapma ücreti ya da yayınlama ücreti alınmaz.