Cilt: 31 Sayı: 1, 27.06.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Çeviri Makaleler

Kitap ve Bilimsel Toplantı DeğerlendirmeleriUludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal, hakemli, akademik bir dergidir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makale, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmesi, çeviri, vefa ve araştırma notu gibi çalışmaları yayınlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.

Akademik bir dergi olan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirilmektedir. Ayrıca makalelerin özel bir program aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; araştırma notu, deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (UÜİFD) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli akademik bir dergidir.

Dergide başta dini araştırmalar alanı olmak üzere siyaset, tarih, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilimlerin tüm alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri, araştırma notu, vefa notu, kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmelerine yer verilir.

Dergiye gönderilen yazılar daha önce bir başka yerde yayımlanmamış veya yayımlanması için kabul almamış olması gerekir. UÜİF Dergisi’nde lisansüstü tezlerden üretilmiş yazılar ve bilimsel toplantılarda sunulmuş ancak yayımlanmamış tebliğler yayımlanabilir. Bu durumda, yazının ilk teslim aşamasında derginin bilgilendirilmesi, hakem değerlendirmesi tamamlandıktan sonra da ilk dipnotta tezin/tebliğin künye bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

UÜİF Dergisi yayın periyoduna bağlı kalmaya özen gösterir. Araştırma makalesi ve çeviri kategorisindeki yazıların, derginin yayın tarihinin 3 ay öncesinde gönderilmiş olması beklenir. Buna göre Haziran sayısı için son gönderim 15 Mart, Aralık sayısı için son gönderim 15 Eylül'dür. Diğer kategorilerdeki yazıların yayın tarihinden 45 gün öncesine kadar gönderilmesi mümkündür. Bununla birlikte derginin makale kabul tarihlerine dair duyurularının takip edilmesi tavsiye edilir. Derginin yayın tarihi geldiğinde hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.  

Dergiye gönderilen yazılar amaç, kapsam, içerik ve yöntem açısından yayın kurulunca incelenir. Yayın kurulu tarafından değerlendirmeye alınmasına karar verilen yazılar ilk olarak ön kontrol aşamasında intihal testine tabi tutulur ve dergi yazım kurallarına uygun olup olmadığı açısından kontrol edilir (Makale Ön İnceleme Formu)Ön kontrol aşamasından geçen yazılar ilgili alanda tayin edilmiş alan editörleri tarafından ön-değerlendirme sürecine alınır. Alan editörlerinin değerlendirmeye uygun gördükleri yazılar alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarının müspet olması durumunda makale yayımlanır. Yayın Kurulu hakemlerden gelen raporları yeterli ve ikna edici bulmadığı takdirde, yeniden hakem atama yoluna gidebilir. Hakemlerden birisinin olumsuz rapor vermesi durumunda dergi yayın kurulunun uygun görmesi halinde üçüncü bir hakeme daha gönderilir. Üçüncü hakemin raporu doğrultusunda, son karar dergi yayın kurulunda olmak kaydıyla yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilir. Yayımlanma kararı alınan yazı yayın sırasına göre uygun görülen sayıda yayımlanır.

Dergiye gönderilen makalelerin bir program aracılığıyla daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir. %15 ve üzeri benzerlik oranına sahip yazılar değerlendirmeye alınmaz. Bu oranın altında bir benzerliğe sahip olmakla birlikte akademik etik açısından ihlaller bulunduran yazılar hakkında da editör ve dergi yayın kurulu ret kanaatini kullanabilmektedir.

Dergiye gönderilecek yazılar çift taraflı kör hakemlik sistemi kullanılarak değerlendirme sürecine gireceği için, sisteme eklenen yazılara yazarın isim ve kimlik bilgileri veya yazarın isim ve kimliğini deşifre edici bilgiler konulmamalıdır. Hakem sürecinin tamamlanmasının ardından yayına kabul edilen çalışmalara, yazar veya yazarlar ile ilgili bilgiler, daha sonra makale sahiplerinden talep edilecek yazar bilgi formu dikkate alınarak editör tarafından eklenir.

Dergiye gönderilecek yazılara alt-üst bilgi girişi yapılmamalı, sayfa numarası eklenmemelidir.

Derginin yayın dili Türkçe olmakla birlikte Arapça ve İngilizce kaleme alınmış yazılar da yayımlanabilir. Arapça ve İngilizce yazılar dergi yazım kurallarına göre hazırlanmış Türkçe tercümeleri ile gönderilmelidir. Türkçe tercümeleri gönderilmeyen yazılar değerlendirmeye alınmaz.

Tercüme makaleler asıllarıyla, neşirler/tahkikler metinlerle birlikte gönderilmelidir. (Tahkikli Neşir Esasları)

Dergiye gönderilen kitap tanıtım yazıları yeni çıkmış güncel çalışmalara (tercihen son beş yıl içinde neşredilmiş kitaplara) dair olmalıdır. Kitap kritik/değerlendirme yazıları kitabın güçlü ve zayıf yönleri üzerinde duran, alanına yaptığı katkıyı tetkik çabası güden yazılar olmalıdır. Kitabın özeti veya reklamı mahiyetindeki yazılar kitap değerlendirme yazısı olarak kabul edilmemektedir. (bk. Kitap Değerlendirmesi Yazım Kılavuzu. Ayrıca bk. Akademik Kitap Eleştirisi Nedir, Nasıl Yapılır?)

Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla iki yazı yayımlanabilir.

Telif ve tercüme makaleler kaynakça ile birlikte 9.000 kelimeyi (tablo, şekil, ek kısımlar hariç belirtilen ölçülerde en fazla 35 sayfa); kitap ve bilimsel etkinlik değerlendirmesiyle ilgili yazılar da 2.500 kelimeyi geçmemelidir. Kelime sayısının belirlenen limitlerin üstünde olması durumunda yayın kurulunun değerlendirmesi belirleyicidir. Ayrıca telif makaleler için 150-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet yazılmalı ve makalenin sonunda kaynakların listesi verilmelidir. Hakem sürecinin neticesinde yayımlanmasına karar verilen araştırma makaleleri için yazardan 750-1000 kelime arasında genişletilmiş Türkçe ve İngilizce özet/summary talep edilir.

UÜİF Dergisi, İsnad Atıf Sistemini (ikinci edisyon) kullanmaktadır. İsnad Atıf Sistemi ve Akademik Yazım Kılavuzu için https://www.isnadsistemi.org.

Makaleler Microsoft Office Word programında (Word 97 veya daha ileri bir versiyonu), en az 2.5 cm kenar boşlukları bırakılarak, metin kısmının tamamı Gentium Plus veya ISNAD Font yazı tipinde, 12 punto ve tek satır aralıklı, dipnotlar 10 punto ve tek satır aralıklı, iki yana yaslı metin olarak yazılmalıdır (Her iki font İSNAD Atıf Sistemi web sayfasından indirilebilir).

Makale teslim edilmeden önce öz, anahtar kelimeler, asbtract, keywords dipnotlar, bibliyografya, tablolar tamamlanmış olmalıdır.

Anahtar kelimelerin seçimi, sıralaması ve adedi İSNAD Atıf Sistemi’ne uygun olmalıdır.

UÜİF Dergisi’nde, İSNAD Atıf Sistemi’nin tavsiye ettiği transliterasyon yöntemi uygulanmaktadır. Bu nedenle yazıların, İSNAD Atıf Sistemi doğrultusunda transliterasyonunun gerçekleştirilmiş olması beklenir. Bunun tam olarak yerine getirilmediği yazılar da değerlendirmeye alınır ancak eksiklerin yazar tarafından tamamlanması beklenir.

Yazarların derginin yazım kurallarına uymaları gerekmektedir. Yazım kurallarına uygun olmayan yazılar yayın kurulu tarafından ilgili düzeltmelerin yapılması için tekrar yazarına gönderilir.

Başvurular https://dergipark.org.tr/tr/pub/uluifd adresi kullanılarak Dergipark üzerinden gönderilmek suretiyle yapılır.


! Çok yazarlı çalışmalar:

İSNAD Atıf Sistemi (2. Edisyon), çok yazarlı çalışmalar için  "Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra "vd." kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra "vd." kısaltması yazılır." demektedir; bk. https://www.isnadsistemi.org/download/isnad-2-yazim-kilavuzu/ s. 70 (çok yazarlı kitap); s. 107 (çok yazarlı makale). Dergi editör kurulu, bir istisna olarak İsnad Atıf Sistemi'nin bu uygulaması yerine çok yazarlı çalışmalarda (İSNAD'ın iki yazarlı çalışmalarda takip ettiği) aşağıdaki şablonun kullanılmasını kararlaştırmıştır.  

Dipnotta; 

İlk geçtiği yerde: İlk Yazarın Adı Soyadı - 2. Yazarın Adı Soyadı - 3. Yazarın Adı Soyadı, [...]

İkinci geçtiği yerde: İlk Yazarın Soyadı vd., [...]

Kaynakçada: İlk Yazarın Soyadı, Adı - 2. Yazarın Soyadı, Adı - 3. Yazarın Soyadı, Adı. [...]

Bu nedenle dergiye gönderilecek yazıların yukarıdaki kural haricinde İSNAD Atıf Sistemi'ne (2. Edisyon) göre hazırlanmaları gerekmektedir. Üçten fazla yazarlı çalışmalarda da bu aynı şablon kullanılmaya devam edilmelidir.


Çeviri Makale Şablonu:

Çevirinin değerlendirmeye alınabilmesi için makalenin, orijinal dilinde belli sayıda (en az 5) atıf almış olması gerekmektedir.

Çevirmen makalenin yazar veya yazarlarından ve yayıncıdan izin yazısı almalıdır (İlk dipnotta bu husus belirtilmelidir). Çeviri yazılarda her türlü telif maliyeti çevirene aittir.

Öz, anahtar kelimeler, asbtract ve keywords varsa asıl metinde yer aldığı gibi verilmelidir. Asıl metinde yoksa öz ve abstract (150-250 kelime) ile anahtar kelimeler ve keywords (5-8 adet)  çevirmen tarafından ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre hazırlanıp eklenmelidir. Bu husus metnin başında dipnotta belirtilmelidir.

Asıl metinde kullanılan atıf sistemi ne olursa olsun dipnotlar ve kaynakça ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre olmalıdır. Kaynakça asıl metinde verilmemiş olsa da ISNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) göre hazırlanıp çeviri sonuna köşeli parantez içinde yerleştirilmelidir. Bu husus metnin başında dipnotta belirtilmelidir.

Başlığın sonuna yıldız (*) eklenerek çevrilen metnin İSNAD Atıf Sistemine göre künyesi verilmelidir.

Örnek: [Bu çalışma xxx xxx tarafından kaleme alınan "xxx xxx" başlıklı makalenin (Dergi adı cilt/sayı (yıl), sayfa aralığı) yazarının ve yayıncısının (xxx Yayınevi) izniyle tercüme edilmiş halidir. Öz, anahtar kelimeler, köşeli parantez içindeki ifadeler ve yıldız işaretli dipnotlar tarafımızca eklenmiş olup dipnotlar ve kaynakça İSNAD Atıf Sistemine (2. Edisyon) uyarlanmıştır.]

Ayrıca çevirisi yapılan makale sahibinin adının sonuna yıldız (*) eklenerek varsa unvan, kurum/üniversite, şehir, ülke, bölüm/anabilim dalı bilgilerine, vefat ettiyse vefat tarihine/yılına yer verilmelidir. Yazar hakkında bu ve benzeri bilgiler yine dipnotta paragraf şeklinde de sunulabilir.

Dergi yayın kurulunca bir sayıda en fazla iki çeviriye yer verilmesi uygun görülmüştür. Buna göre belirtilen sayı fazlası çeviriler bir sonraki sayıya bırakılır.

Çeviri yazıların -araştırma makalelerinin geçtiği süreçlere tabi tutulmaları sebebiyle- yayın ayından üç ay öncesinde gönderilmesi gerekmektedir.ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ MAKALE YAZIM ŞABLONU

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar aşağıdaki formata uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

Dergide yayımlanması için hazırlanan yazılar Microsoft Office Word programında sayfa ebadı: 19x25 olacak şekilde ve ISNAD Font veya Gentium Plus yazı stilinde, “12 punto” ve “Tek” satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Metnin kenar boşlukları, üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, soldan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve cilt payı 0 cm; paragraf aralıkları önce-sonra 6 nk olarak ayarlanmalıdır. Dipnotlar ise aynı formatta, “10 punto”; “tek” satır aralıklı ve ilk satır “asılı-0.5 cm.” olarak ayarlanmalıdır.

Arapça ibarelerde Traditional Arabic yazı stili kullanılmalıdır. (Detaylı şablon için bk. Makale Yazım Şablonu)


Sayfa ebadı

Punto

Satır aralığı

Metnin kenar boşlukları

Cilt payı

Paragraf aralıkları

Dipnot

Paragraf girintisi

Yazı sitili


19x25


12


Tek


Üst 2,5 cm,

Alt 2,5 cm,

Sol 2,5 cm,

Sağ 2,5 cm0


Önce 6nk


Sonra 6nk


10 punto

 

Tek satır aralıklı

 

İlk satır asılı-0.5 cm


0,5 cm


ISNAD Font veya Gentium Plus

 

Arapça’da Traditional Arabic

 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

25955

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.