Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi
Cover Image
ISSN 1307-1076 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir fakülte yayınıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi)  ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.  

Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir.

Dergimiz sadece özgün araştırma makalelerini kabul edecektir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmeyecektir. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 


Duyuru: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı dergimizin 2019 sayıları için makale kabulu yapılamamaktadır.

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

ISSN 1307-1076 | Period Biannually | Founded: 2006 | Publisher Bayburt University |
Cover Image

64.882

290.279

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayımlanan bilimsel ve hakemli bir fakülte yayınıdır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak amacıyla gönderilmemiş olmalıdır. Türkçe makalelerde İngilizce öz ve genişletilmiş İngilizce özet, İngilizce makalelerde ise Türkçe öz ve genişletilmiş Türkçe özet yer almalıdır. Dergiye gönderilen çalışmalar öncelikle editör tarafından ön incelemeye alınır sonrasında editörler grubunun (yöntem editörü, alan editörü ve biçimsel açıdan inceleyen ön kontrol ekibi)  ve yayın kurulunun görüşleri alınarak çalışma uygun bulunursa alan editörü tarafından ilgili yayının konusunda uzman iki hakeme gönderilir. İki hakemin de olumlu görüş vermesi ve yayın kurulunun olumlu görüş belirtmesi durumunda makale, editör ve yayın kurulunun belirlediği sayıda yayımlanır. Bir hakemin olumsuz görüş belirtmesi durumunda çalışma, konu alanında uzman üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakem görüşü olumlu ise hakem görüşleri dikkate alınarak çalışmanın yayınlanması konusunda bir karara varılır. Üçüncü hakem görüşü olumsuz ise çalışma red edilir. İki hakemin de olumsuz görüş belirttiği çalışmalar üçüncü bir hakeme gönderilmeden red edilir.  

Dergimize gönderilen çalışmalardan kabul edilen makaleler kabul sırasına ve her bir alana eşit sayıda yayın dağılacak şekilde ilgili sayılarda yayınlanır. Yayımlanan makalelerinin bütün yayın hakları Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi (BAYEF)’ne aittir. Burada belirtilmeyen hususlarda karar verme yetkisi Editör ve Yayın Kurulu’na aittir. Yayın ve yazım ilkelerine uymayan yazılar değerlendirmeye alınmadan red edilir.

Dergimiz sadece özgün araştırma makalelerini kabul edecektir. Kitap inceleme ve literatür derleme (meta analiz, meta sentez ve içerik analizi hariç) türünden çalışmalar kabul edilmeyecektir. 

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur. 


Duyuru: Dergimizde yaşanan yoğunluktan dolayı dergimizin 2019 sayıları için makale kabulu yapılamamaktadır.

Volume 13 - Issue 26 - Dec 2019
 1. Yatılı Bölge Ortaokullarında Okuyan Öğrencilerde Kaygı, Yalnızlık, Öz-Yeterlik ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler
  Pages 327 - 348
  Burak Aydın, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun
 2. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yakın Çevreleri Üzerine Tasarladıkları Biyoloji Deneyleri Hakkındaki Görüşleri
  Pages 349 - 364
  Esra Geçikli, Güldem Dönel Akgül
 3. Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı ve Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 365 - 384
  Rengin Zembat, Hilal İlknur Tunçeli, Ezgi Akşin Yavuz, Zeynep Kılıç
 4. Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
  Pages 385 - 404
  Hüseyin Gülen, Adem Peker
 5. Okul Yöneticilerinin Lise Matematik Öğretim Programına Yönelik Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
  Pages 405 - 432
  Cihat Abdioğlu, Mustafa Çevik
 6. Ortaokul Öğrencilerinin Çizgisel Gelişimleri Ve Yaratıcı Yazma Becerileri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Pages 433 - 446
  Selma Taşkesen, Serap Uzuner Yurt
 7. Çevrimiçi Eşzamanlı ve Yüz-yüze Grupla Problem Çözme Süreçlerindeki Söylem Örüntülerinin Karşılaştırılması
  Pages 447 - 476
  Salih Birişçi, Hasan Karal
 8. 1. ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz- Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması
  Pages 477 - 498
  Muhammet Hanifi Ercoşkun, Nesibe Ağırman
 9. 15-18 Yaş Voleybolcuların Rol Karmaşası Algıları
  Pages 499 - 512
  Güleda Burmaoğlu, Ümit Aydın
 10. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Etkinlik Hazırlama Süreçlerinin İncelenmesi
  Pages 513 - 545
  Ferhat Öztürk, Ahmet Işık