Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr


     

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

e-ISSN 2149-0767 | Period Tri-annual | Founded: 2014 | Publisher Ahi Evran University | http://sbed.ahievran.edu.tr
Cover Image


     

Volume 7 - Issue 1 - Mar 31, 2021
 1. Collaborative Community Problem Solving: A Model and Recommendations to Support Community Practice
  Pages 1 - 14
  Sabri DOĞAN, David JULİAN
 2. İlkokul Yöneticilerinin Kültürel Liderlik Davranışları İle Öğretmenlerin Örgütsel İmajı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 15 - 31
  Mevlüt UYGUR
 3. İşbirlikli Hikaye ve Çizgi Roman Yazma Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Akademik Başarılarına Etkisi
  Pages 32 - 49
  Emre YILDIZ
 4. Türk Toplumunun Boş Zaman Aktivitelerine Katılım Durumu: Motivasyon ve Engeller
  Pages 50 - 64
  Güliz COŞKUN
 5. Öğretim Elemanlarının İhtiyaç Belirleme Eğilimleri ile Eğitim Felsefesi İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 65 - 84
  Enver YARGI, Sadık Yüksel SIVACI
 6. CHP Yardım Sandığının Kurulması ve Lağvedilmesi
  Pages 85 - 98
  Ahmet İLYAS
 7. Osmanlı Mizah Basınının Bir Temsilcisi: Latife Gazetesi (1874-1875)
  Pages 99 - 117
  Ersin Gözde ACER
 8. 5. Sınıf Öğrencilerinin Matematik, Fen Bilimleri ve Türkçe Dersleri Kazanımlarına Ulaşma Düzeylerinin İncelenmesi: Veri Madenciliği Çalışması
  Pages 118 - 137
  Soner KARATAŞ, Gürbüz OCAK
 9. Obezitenin Belirlenmesinde Kullanılan Beden Kitle İndeksi, Bel Çevresi, Bel-Kalça Oranı Metotlarının Karşılaştırılması
  Pages 138 - 150
  Hülya TAŞLI, Seçil SAĞIR
 10. Hemşirelerin Yönetimsel Sorunları: Çalışan Hemşireler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 151 - 162
  İzzet ERDEM
 11. Yeniden İşlevlendirme Kapsamında Tarihi Yapı Örneği; Kırşehir Cacabey Cami Analizi
  Pages 163 - 182
  Merve BAŞGÜL, Zeynep Yeşim İLERİSOY
 12. Suriyeli Öğrencilerin Eğitiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
  Pages 183 - 200
  Mehmet Akif SÖZER, Yakub IŞIKER
 13. Otel Çalışanlarının Zorunlu Vatandaşlık Davranışlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi: Antalya İli Örneği
  Pages 201 - 211
  Mesut KASAP
 14. Öğretmen Adaylarının Bilişsel Esneklik Düzeyleri ile Kültürel Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 212 - 231
  Akan Deniz YAZGAN
 15. Yükseköğretimde Uzaktan Ölçme ve Değerlendirme Deneyimleri: Üç Devlet Üniversitesinden Bir Örnek
  Pages 232 - 244
  Beyza AKSU DÜNYA, Eren Can AYBEK, Murat Doğan ŞAHİN
 16. İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerinin Yazma Eğilimlerinin İncelenmesi
  Pages 245 - 257
  Hümeyra UYSAL, Sabri SİDEKLİ, Kevser TOLUN
 17. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Afet Bilinci Algısı ve Deprem Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 258 - 271
  Özgür TEKİN, Yurdal DİKMENLİ
 18. Gayrimüslimlere Uygulanan Ağır Ceza Türleri: 37 Numaralı Kalebent Defteri Örneği
  Pages 272 - 286
  Özlem POYRAZ, Merve ÖNER, Seyfettin ÖVÜNÇ
 19. TÜRKİYE’DE İKTİDAR VE ANA MUHALEFET PARTİSİNİN SEÇİM BEYANNAMELERİNİN CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 287 - 306
  Süleyman EKİCİ, Alpcan ACAR
 20. An Alternative Mini-project Design Proposal for the English Textbook Mastermind
  Pages 307 - 320
  Ahmet ACAR
 21. KOBİ 'lerin Teknoloji Kullanımı Hususunda Yaşadığı İktisadi ve Yönetsel Sorunlar
  Pages 321 - 340
  Fatih Ferhat ÇETİNKAYA
 22. Türkiye’de Öğrenim Gören Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Hukuk Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 341 - 359
  Hatice KARA, Zafer TANGÜLÜ
 23. Yumuşak Gücün Yönetim Ve Sağlık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi
  Pages 360 - 374
  Zekai ÖZTÜRK, Figen ÖZŞAHİN, Nazmiye EKİNCİ
 24. Marka Mağaza Zincirlerindeki Pazarlama ve Satış Görevli Cinsiyetlerinin Müşterilerin Satın Alma Algılamalarındaki Önemi ve İncelenmesi: Forum Mersin Örneği
  Pages 375 - 388
  Ruhan İRİ
Indexes and Platforms