Journal of Turkology
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2651-3188 | Period Biannually | Founded: 1925 | Publisher Istanbul University | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iuturkiyat/home


Journal of Turkology - TürkiyatMecmuası is the publication of Istanbul University Research Institute of Turkology. It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in June and December. The journal was founded in 1925. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish or English.

Journal of Turkology - Türkiyat Mecmuası aims to contribute to the dissemination of scientific knowledge through publication of high quality articles in accordance with the international publishing standards and contribute to the scientific community in the field of turkology.

The journal publishes studies in the fields of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general.

Journal of Turkology

e-ISSN 2651-3188 | Period Biannually | Founded: 1925 | Publisher Istanbul University | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iuturkiyat/home
Cover Image


Journal of Turkology - TürkiyatMecmuası is the publication of Istanbul University Research Institute of Turkology. It is an open access, scholarly, peer-reviewed journal published biannually in June and December. The journal was founded in 1925. Manuscripts submitted for publication should be in Turkish or English.

Journal of Turkology - Türkiyat Mecmuası aims to contribute to the dissemination of scientific knowledge through publication of high quality articles in accordance with the international publishing standards and contribute to the scientific community in the field of turkology.

The journal publishes studies in the fields of Turkish Language, Turkish Literature, Turkish History, Turkish Art and Turkish Culture in general.

Volume 30 - Issue 2 - Dec 27, 2020
 1. Divân-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasında Tasvirî Fiillerin Kullanılışı
  Pages 327 - 354
  Senbek UTEBEKOV, Ali AKAR
 2. Kırgız Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Deyimler (At ve İt Örneğinde)
  Pages 355 - 374
  Erdal AYDOĞMUŞ
 3. İsmet Özel Şiirinde Servet-i Fünûn İzleri
  Pages 375 - 393
  Mustafa BALCI
 4. Kırım Tatar Türkçesinde Eski Türkçe ile Ortaklaşan Hayvan Adları Üzerine
  Pages 395 - 409
  Selin BAYRAK
 5. Ayvalık Akademisi ya da Batı Anadolu’da Yunan Ulusçuluğunun Kökenleri Üzerine
  Pages 411 - 440
  Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR
 6. Araba Sevdası’nda Metinlerarası İlişkilerin İşlevi
  Pages 441 - 454
  Hasan CUŞA
 7. Ömer Fuad’ın Anadolu Mektupları’na Göre İktisadi Milliyetçilik
  Pages 455 - 475
  Meral DEMİRYÜREK
 8. Kaht u Galâda Kaht-ı Rical: Merkezî Yönetim ve Musul Vilayet İdaresinin 1879-1880 Kıtlığıyla İmtihanı
  Pages 477 - 503
  Fasih DİNÇ
 9. Recaizade Mahmut Ekrem’in Sadullah Paşa’ya Yazdığı Mektuplar ve Edebiyat Tarihi Açısından Bir Değerlendirme
  Pages 505 - 530
  Şerif ESKİN
 10. Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - II
  Pages 531 - 562
  Mehmet Akif GÖZİTOK
 11. Fuzûlî’nin Türkçesinde Ezgili Soru Cümlesi Yapıları
  Pages 563 - 606
  Mustafa KARATAŞ
 12. Kurgusal Fizyonominin Şarkî Aynaları: Batı-dışı Modernite ve Modern Türk Romanı Üzerinde Bilişsel Bir Kültür Çözümlemesi
  Pages 607 - 633
  Murat LÜLECİ
 13. Yabancılaşma Kavramı Ekseninde Vüs’at O. Bener ve Dost Hikâyesi
  Pages 635 - 655
  Cemile ODUNKIRAN
 14. TBMM’nin Açılışının Trabzon’da Çıkan İstikbal Gazetesine Yansımaları
  Pages 657 - 670
  Engin Çağdaş BULUT, Hikmet ÖKSÜZ
 15. IV. Murat Dönemi Osmanlı Seferlerinde Konar- Göçerlerin Et Temini ve Taşımacılık Hususundaki Rolleri
  Pages 671 - 698
  Süleyman POLAT
 16. Osmanlı Devleti’nin Seylan Adası ile İlişkilerine Methal
  Pages 699 - 733
  Ekrem SALTIK
 17. Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine
  Pages 735 - 755
  Fikret TURAN
 18. Sahhâf Ahmed Rüşdî'nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî-i Şîrâzî Adlı Eseri
  Pages 757 - 790
  Seyit YAVUZ
 19. Mîrzâde Mustafa Fahreddin Akabâlî’nin Ahmet Caferoğlu'na Gönderdiği Bir Mektup Üzerine
  Pages 791 - 810
  Müslüm YILMAZ
 20. Kadı Burhaneddin Divanının İki Yeni Tıpkıbasımı Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım. Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, 2019; Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2020.
  Pages 811 - 816
  Ertuğrul ALEMDAR
Indexes and Platforms