Volume: 15 Issue: 28, 6/28/23

Year: 2023

Research Article

The Black Sea Journal of Social Sciences is a peer-reviewed social science journal published twice a year (June - December). The intent of the magazine is to host scientific articles that include research, discussion and analysis centered on social sciences.

The Journal of Social Sciences of the Black Sea publishes theoretical and empirical articles which are unique contributions to the field of social sciences.

Through the preliminary evaluation process, each article considered to be in conformity with the editorial rules of the magazine passes through the double-blinded arbitration process before publication.

(Dergimizin yazım kuralları 25.01.2021 tarihinde güncellenmiştir. Aşağıda yer verilen güncel yazım kuralları bu tarihten sonra gönderilecek makaleler için uygulanacaktır).

Yazılar, PC uyumlu Microsoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler ile yazılmış olmalı, Word biçimiyle dergi sistemine yüklenmelidir. Aksi durumlarda makaleler kabul edilmeyecektir. Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumunun en son çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. Diğer kurallar şu şekildedir:

1. Başlık: Makale ana başlığı,14 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış biçimde yazılmalı ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır.

2. Yazar(lar)ın Adı, Adres(ler)i ve Orcid Bilgileri: Dergide yazar ad(lar)ı yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. Sırasıyla yazar(lar)ın akademik unvanı, çalıştığı kurum, e-posta adresi ve Orcid bilgileri dipnot biçiminde sayfanın altına, Times New Roman 9 Punto büyüklüğünde yazılır.

3. Özet, Abstract ve Anahtar Kelimeler: Özet İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde “Öz” ve “Abstract” başlığı altında yazılmalıdır. Çalışmanın ilk kısmında Türkçe başlık ve öze, İngilizce başlık ve öze (Abstract) yer verilmelidir. Her iki dilde hazırlanan özler, öncesinde belirtilen kurallara göre başlıklara sahip olmalı. Öz metinleri ise 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her iki yana yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce hazırlanan özlerin altına çalışmanın alanını belirtecek en az üç, en fazla beş “Anahtar Kelime” ve “Keywords” yer almalıdır.

4. Bölüm Başlıkları ve Numaralandırma: Makale başlıklarında herhangi bir numaralandırmaya yer verilmemeli, sadece ilk harfi büyük ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Ana başlıklar Time News Roman 12 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve ortalanmış şekilde yazılmalıdır. Alt başlıklar 11 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk harfi büyük, koyu ve sola yaslı biçimde olmalıdır.

5. Ana Metin: Hazırlanan ana metin 6000 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Sayfa yapısı A4 kağıt boyutunda, kenar boşlukları sağdan ve soldan, üstten ve alttan 3 cm, 1,5 satır aralıklı, 6 nk paragraf aralığı,11 yazı büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ve iki yana yaslı olacak şekilde düzenlenmelidir. Metni oluşturan kelimeler arasından birden fazla boşluk bırakılmamalı, noktalama işaretleri bir önceki sözcüğe bitişik olarak uygulanmalı, sonrasında bir harflik boşluk bırakılmalıdır. Paragrafların giriş cümleleri, 1,25 cm girintiyle yer verilmeli, paragraf geçişlerinde satır boşluğu bırakılmamalıdır. Çalışma, genel kabul edilmiş bilimsel ilke ve kurallara uygun şekilde; konusu, amacı, kapsamı, yöntemi, gibi içeriğe sahip olmalıdır.

6. Tablo, Şekil, Grafik ve Fotoğrafların Kullanımı: Metin içinde kullanılan tablo, şekil, grafik ve fotoğraf gibi kullanımlar, metin ve sayfa bütünlüğünü bozmayacak şekilde yer verilmelidir. Şekil yazısı, şeklin altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şeklin adı belirtildikten sonra, şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır. Şekil içi yazı büyüklüğü 10 punto değerinde olmalıdır. Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı ve içeriği de 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır. Fotoğraflar, şekil kullanımında belirtildiği gibi kullanılmalıdır.

7. Metinde Kaynak Gösterme: Dergide, atıf sistemi olarak APA 6 yöntemi tercih edilmektedir. Dolayısıyla yararlanılan kaynakların metin içinde soyad, yıl ve sayfa numarasına göre gösterilmesi (Örn.: Güneş, 2006: 2) istenmektedir.

Aynı yerde birden fazla kaynak gösterilmesine ihtiyaç duyulduğunda kaynaklar arasında alfabetik dizilime dikkat ederek noktalı virgül uygulanmalıdır. Örn.: (Akçay, 2002: 26Güneş, 2006: 2).


İki ve üç yazarlı kaynaklar “ve” bağlacı ile yer verilmeli, üçten fazla yazarı olan kaynaklara gönderme yaparken ilk kullanımda tüm soyisimlere yer verilmeli, sonraki kullanımda ilk soyadın yanına “ve diğerleri” ifadesi kullanılmalıdır.

Metinde yararlanılan kaynakların yazı veya yazarlarına doğrudan yer verildiğinde, cümle sonunda kaynağın yıl ve sayfa bilgilerine yer vermek yeterli olacaktır Örn.: Özçağlara’a göre ………. (2008: 45).

Yararlanılan bir yazarın veya yazarların aynı yıl birden fazla kaynağı bulunuyorsa eserleri ayıracak şekilde yıl bilgisinin yanına, alfabetik dizilimi dikkate alarak harf kullanımı tercih edilmelidir. Örn.: (Dağlar, 2018a: 23; Dağlar, 2018b: 564).
Dolaylı olarak bir kaynaktan yararlanıldığında şu şekilde kullanım tercih edilmelidir: (Seyidoğlu, 1987: 26’dan aktaran Usta, 2019: 56).

Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir,
Örnek 1. “.......................” (Güneş, 2006: 2).
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmeyi “...................” (46) olarak tanımlamaktadır.

Alıntı 40 ya da daha fazla kelimeyi içeriyor ise tırnak içinde değil normal makaledeki yazıdan ayırmak için, blockformatında, her satır soldan itibaren beş boşluk olacak şekilde yazılmalıdır.

Metin içinde online kaynak kullanımında web uzantısına doğrudan yer verilmemelidir. Aşağıda örneklerine yer verildiği biçimde kullanılmalıdır.

Örnek 1: Metin içi kullanımda: (“Hacettepe Üniversitesi”, t.y.)
Kaynakçada ise: Hacettepe Üniversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve değerler. Erişim adresi: http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler

Örnek 2:Metin içi kullanımda: (“İnternette 1 saniyede”, 2017)
Kaynakçada ise: İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neleroluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg

Arşiv belgelerine atıf yapılırken, belgenin bulunduğu arşiv, dosya, defter isimleri kısaltma olarak yazılır. Ancak kaynakça kısmında kısaltmalar açıklanmalıdır.

Örnek: Metin içinde: (BOA. DH. MKT. 1655/79)
Kaynakçada: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dahiliye Nezareti Mektubî Kalemi, Dosya No: 1655, Gömlek No:79.

8. Dipnotlar

Metin içinde yer verilen açıklamalara fazladan detay verilme ihtiyacı duyulduğunda (zorunlu olmadıkça kullanılmaması beklenmekte) Times New Roman 9 Punto büyüklüğünde dipnot yazılabilir.

9. Kaynakça
Kaynakça başlığı, ilk harfi büyük, ortalanmış, koyu, Time New Roman, 12 yazı büyüklüğünde olmalıdır. Kaynaklar arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılmalıdır. Kaynakça kısmında metin içinde yararlanılan tüm kaynaklara yer verilmeli, metin içinde yararlanılmayan kaynaklara yer verilmemelidir. Kaynaklar alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynaklara, ikinci satırdan itibaren 1,5 cm girinti uygulanmalıdır. Kaynak türleri aşağıda yer verildiği biçimleriyle kullanılmalıdır.
Kitaplar
a. Kitap
Eryılmaz, B. (2019). Kamu yönetimi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
Agranoff, R. (2007). Managing within networks: Adding value to public organizations. Washington, DC.: Georgetown University Press.
Agranoff, R. ve Mcguire, M. (2003). Collaborative public management: New strategies for local governments, Washington, DC.: Goorgetown University Press.
b. Editörlü Kitap
Alver, K. (Ed.). (2017). Taşra halleri. Konya: Çizgi Kitabevi.
c. Kitap İçerisinde Bölüm
Acar, M. (2003). Sektörlerarası işbirliği, ittifak ve ortaklıklar. M. Acar ve H. Özgür (Ed.), Çağdaş kamu yönetimi –I kitabı içinde (s. ). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
Agranoff, R. (2014). Bridging the theoretical gap and uncovering the missing holes. R. Keast, M. Mandell ve R. Agranoff (Ed.), Network theory in the public sector building new theoretical frameworks kitabı içinde (s. ). New York ve London: Routledge.
d. Çeviri Kitap
Comte-Sponville, A. (2015). Büyük erdemler risalesi (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
e. Doğrudan Yazarı Belli Olmayan Kitap
TUİK (2019). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçları. Ankara.
f. Makale (varsa doi numaraları makalelere eklenmeli)
Bat, M. (2015). Plastik kapak toplamaya yönelik kurumsal sosyal sorumluluk kampanyalarının karşılaştırmalı analizi. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 8 (15), 1-17.
Uzun, A. ve Ersavaş Kavanoz, S. (2018). Katılım ve etkinlik boyutları açısından kent konseylerinin değerlendirilmesi: Trabzon büyükşehir kent konseyi örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 9 (23), 251-271.
Bevir, M. ve Richards, D. (2009). Decentring policy networks: A theoretical agenda.Public Administration, 87 (1), 3-14. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2008.01736.x
g. Tez, Rapor ve Proje
Eken, M. (1993). Kamu yönetiminde açıklık ve bilgi edinme hakkı (Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
WWF (2012). Türkiye’nin ekolojik ayak izi raporu. İstanbul: Ofset Yapımevi.
Eraydın, A., Türel, A., Uzun, N., Köroglu, B. A., Ataöv, A. ve Erkus Öztürk, H. (2008).Kentsel bölgeler için yeni örgütlenme modelleri ve gelişme stratejileri: Türkiye’de yeni dönemde ortaya çıkan kentsel bölgelerde rekabetle sosyal bütünleşmeyi uzlaştıran çok katmanlı yönetişim modellerinin geliştirilmesi. Ankara: TUBİTAK (Proje No: SOBAG-COST 105K001).
ğ. Bildiri
Memiş, L. ve Küçük, H. (2018). Akıllı kentler ve yaşam laboratuvarları (living labs): Başakşehir yaşam laboratuvarı örneğinde bir inceleme. III: KENTFOR’da sunulan bildiri, Karaman: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi.
Köseoğlu, Ö. (2011). Kent konseyleri müzakereci demokrasi için bir fırsat mı?. E. B. Keskin (Yay. haz.). Kent Konseyleri Sempozyumu, 6-7 Mayıs 2011, Bursa, Bildiriler kitabı içinde (s. 323-335). Bursa: Burfaş.
h. Online Kaynak
Price-Robertson, R., Bromfield, L. ve Lamont, A. (2019, Ağustos). International Approaches To Child Protection. Erişim adresi: https://aifs.gov.au/cfca/sites/default/files/publication-documents/cfca-paper23.pdf.
TUİK (2018, Aralık). İstatistiklerle Çocuk.Erişim adresi: https://biruni.tuik.gov.tr/yayin/views/visitorPages/index.zul.

Not: APA 6 ile ilgili diğer detaylar için bkz. Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları, http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf
APA’nın genel özellikleri bölümünde örnek olması amacıyla verilmiş olan referanslardan bir kısmının gerçek referanslarla ilgisi yoktur. Bu referanslardan bir kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değildir.

Ayrıca makaleyle ilgili aşağıda yer verilen başlıklar altında bilgiler talep edilmektedir.
Etik Beyanı: TR Dizin kriterleri gereği aşağıda yer verilen içeriği kapsayan makalelerden Etik Kurul İzni talep edilmektedir. Etik Kurul İzni gerektiren çalışmalar:
* Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
* İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
* İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
* Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
Yukarıda belirtilen içeriği sahip çalışmalardan, makale yayınının başvurusunda ilgili etik kurulundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.
2020 yılı öncesi gerçekleştirilen araştırmalarda etik kurul izni istenmemektedir. Fakat bu durum makale içerisinde belirtilmelidir.

Yazar Katkıları: Gerçekleştirilen araştırmada yer alan araştırmacıların katkı durumları ayrı ayrı belirtilmelidir. Örneğin bu çalışmanın ilk iki bölümünde birinci yazar ……., alan araştırmasının gerçekleştirilmesinde üçüncü yazar …………………. Ve elde edilen verilerin analizinde ise ikinci yazar ……………………… katkı sağlamıştır.

Çıkar Beyanı: Yazarlar arasında çıkar çatışması olmadığı belirtilmelidir. Ayrıca destek alınan kurum belirtilmelidir.

Teşekkür: Gerçekleştirilen araştırma sürecinde katkısı olanlara teşekkür ifadeleri burada belirtilebilir.

The Black Sea Journal of Social Sciences is committed to maintain the highest academic and ethical standards in line with the principles of the Committee of Publication Ethics (COPE).
The Journal ensures an unbiased consideration for each work submitted. This means each manuscript is judged on its merits without regard race, religion, nationality, sex, political view, seniority, or institutional affiliation of the author(s).
The Editorial Board and the editors of the Journal are obliged to ensure the confidentiality of the submitted works until they are published, except in the case of suspicion of double submission or plagiarism. In cases where the Editorial Board decide not to publish a material, it is the responsibility of the editors and the Editorial Board that no information will be disseminated to any person other than the author(s) and the manuscript will not be used by the Journal for other purposes.
Studies that violate the academic and legal criteria such as double submission, plagiarism and/or violation of copyright laws are not evaluated. If and when such violations are determined during the evaluation period, the review process is immediately stopped and the study is returned to the author(s).
The Journal adheres to double blind review process. In cases where the referee evaluations are contradictory or inadequate, the editors and/or the Editorial Board may ask for additional review(s).
The main task of the reviewers is to contribute to the editors’ decision on publishing a submitted manuscript. The reviewers are obliged to ensure the confidentiality of the submitted works during the evaluation, and they must not use the information obtained through peer review process for personal interest. The reviewers should not consider a manuscript in which they have conflict of interest with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers. The reviewers should objectively and critically evaluate the work, and must avoid personal comments on the author(s).
The publication decision on submitted works are collectively taken by the Editorial Board, the Managing and Associate Editors, and the Editor-in-Chief based on the reviewer’s reports. The final decision for publishing the manuscripts that have succeeded in all evaluation processes rests with the Editorial Board of the Journal. The Journal does not have to provide a reason to the authors whose manuscripts are not published.
The authors should ensure that they have submitted entirely original works to the Journal. The authors should appropriately cite all the materials used in the work. All attempts of plagiarism are resulted in rejection of the submitted manuscript. Authors should not submit the same work or essentially the same research in more than one journal at the same time. Submitting the same manuscript to more than one journal concurrently constitutes unethical publishing behaviour and would result immediate rejection.
All kinds of research carried out with qualitative or quantitative approaches that require data collection from participants using survey, interview, focus group work, observation, experiment, interview techniques, etc., and retrospective studies in accordance with the Law on the Protection of Personal Data, require permission from the ethics committee.
It is also necessary to state in the research paper that “Informed Consent Form” has been obtained in case reports, to take and state permissions from the copyright owners of formulations, surveys, photographs, etc., and to indicate that copyright regulations for the thought pieces and works of art have been complied with.
Authors are allowed to re-submit their rejected manuscripts after revising them in accordance with reviewers’ reports. The manuscripts that are judged by the Editorial Board to be not adjusted enough to address the concerns raised by the reviewer(s) are rejected. Others are accepted for the evaluation process as a new submission.
The Black Sea Journal of Social Sciences is an open access journal, which means it is free to access all manuscripts online as soon as they are published. There are no article publishing charges for the submitted works.

IMPORTANT MATTERS
1. Articles submitted to The Black Sea Journal of Social Sciences should be original contributions that would bring about a new perspective to the studied topic, and should not be published previously or under consideration for any other publication at the same time.
2. If a submitted article is selected for publication, it’s copyright will be transferred to Giresun University. Published papers can be cited by providing appropriate bibliographical information. Permissions for re-publishing any article in full-text must be sought from the Journal.
3. The submitted manuscripts can be published only after at least two positive reports by the reviewers and decisions taken by the responsible Associate Editor as well as the Editorial Board. The legal and academic responsibilities for published material belong to the author(s) for their publications. Statements of opinion appearing in the articles are solely those of the authors and do not imply endorsement by the Journal.
4. Submissions whether published or not are not returned.
5. Only the articles and book reviews submitted via filling the form on the web page of Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/journal/776/submission/step/manuscript/new) are taken into consideration. The manuscripts that are directly sent to the Editors and/or to the Editorial Board members are not taken into consideration.
6. Authors are requested to fill and approve the copyright contract before submitting their manuscripts.
7. Articles should be maximum 6.000 words including the footnotes. Turkish and English abstracts and keywords, as well as the bibliography are not included in the word limit. The manuscripts that are above of the word limit are returned to the author(s) without any evaluation.
8. All the articles published in the Journal should indicate whether the approval of an ethics committee and/or legal/special permission is needed. If it is necessary to obtain such permits, the institution, date, and decision or serial number of the permission should be clearly stated.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi'nin bütün giderleri Giresun Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Bu nedenle makalelerin yayınlanma sürecinde hiçbir ücret talep edilmemektedir. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi ücretsiz olarak yayın yapan bir dergidir.