Sayı: 33, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Kitap Tanıtımı

Prof. Dr. Mümtaz KAYA Mütercim Tercümanlık
Çeviribilim, Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Karşılaştırmalı ve Ulusötesi Edebiyat
Dr. Cihan ALAN Hacettepe Üniversitesi 0000-0001-5220-3473
Çeviribilim, Dilbilim, Toplumsal Dilbilim, Dilbilim (Diğer)
Çeviribilim, Fransız Dili, Edebiyatı ve Kültürü

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi Hacettepe Üniversitesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü’nün yayın organı olup, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi çeviribilim alanında bilimsel, özgün, ulusal ve uluslararası araştırma makaleleri yayımlar. Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi bu bağlamda gerek uluslararası çağdaş kuram ve uygulamalar gerekse binlerce yıldır kültür ve uygarlıkların kaynaştığı bir coğrafyanın bilgi birikimini bilimsel çalışmalar kapsamında akademik dünyayla paylaşmayı amaçlar.

Dergide, yazın çevirisi, özel alan (hukuk, tıp, ekonomi, vb.) çevirisi, görsel-işitsel çeviri, teknik çeviri, basın çevirisi, sözlü çeviri, çeviri kuramı, çeviri eleştirisi, çeviri eğitimi, çeviri tarihi, çeviri etiği, çeviri teknolojileri, dilbilim ve çeviri, çeviri sosyolojisi, terimbilim ve çeviri gibi konulara yer verilmektedir.

Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi kapsadığı konularla ilgili ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan makaleleri dikkate almaktadır. Yayın Kurulu Türkçe makalelerin Türk Dil Kurumu yazım kurallarına uygunluğunu ve yabancı bir dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) gönderilen makalelerin ilgili dilin yazım kurallarına uygunluğunu şart koşar.

Yazım kurallarına uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen makaleler 5000-8000 kelime arasında olmalıdır.

Ayrıca yazarlar ayrı bir A4 kâğıdında makalenin özgün bir yazı olduğunu ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını imzalı olarak belirtip, bu kağıda ad-soyad, adres, telefon, GSM ve e-posta adreslerini ekleyeceklerdir. Dergiye gönderilen yazılar, yazı yayımlansın veya yayımlanmasın geri gönderilmez.

Dergimize makale gönderiminde "Makale Şablonu" kullanılmalıdır (bkz. Yazım Kuralları). Makale APA 7 (American Psychological Association) standartlarına uygun olarak düzenlenmelidir. (Örnekler için, bkz. Yazım Kuralları).

TÜBİTAK ULAKBİM uygulaması gereği 2017 itibariyle yazarlarımızdan ORCID akademisyen kimlik numarası talep edilmektedir. Bu numaranın nasıl elde edilebileceğiyle ilgili bilgiye "Yazarlar İçin" sekmesinden "ORCID" alt sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz. ORCID numarası bulunmayan yazarların makaleleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır. 

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilen makaleler, A4 (yazının boyutu: 16,2 x 22,9 mm) boyutunda beyaz kağıda, yazı sayfanın tek yüzünde olacak şekilde basılmalıdır. Makaleler, "Makale Şablonu" word dosyasına kopyalanarak ve üzerinde düzeltmeler yapılarak yazılmalıdır. Makalenin yazı karakteri, şablonda olduğu gibi, "Calibri" olmalı ve yazılar 10 punto büyüklüğünde tek satır aralığı kullanılarak düzenlenmelidir. Makale format açısından tümüyle şablonda belirtildiği şekilde düzenlenmelidir.

I. Başlık

Makale başlığı, 12 punto büyüklüğünde, koyu, kelime baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Türkçe yazılmış makalelerde Türkçe başlığın altına İngilizce, yabancı dilde yazılmış makalelerde ilgili başlığın altına Türkçe başlık yazılmalıdır ve bu ikinci başlık 10 punto büyüklüğünde ve normal olmalıdır. Başlık, kısa ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. Başlığın uzunluğu 12 kelimeyi geçmemelidir.

Yazar adları ilk harfi küçük, soyadı büyük harf olmak üzere, 10 punto olarak başlığın altında verilmelidir.

Örnek:
* Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Mütercim ve Tercümanlık Bölümü, xyz@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: orcid.org/0000-0000-0000-0000

II. Özet ve Anahtar Sözcükler

Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce öz bulunmalıdır. Makalenin dili Türkçe ise "Öz," herhangi bir yabancı dilde ise "Abstract" başa gelmelidir. Makalenin "öz"ü araştırmanın amacını, yöntemini ve elde edilen bulguları yansıtacak şekilde, en az 200 ve en fazla 300 sözcük olarak hazırlanmalıdır. Her makalede en az üç ve en fazla beş tane, Türkçe ve İngilizce, anahtar sözcükler bulunmalıdır. Öz ve anahtar sözcükler 9 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

III. Bölümler ve Alt Bölümler

Birinci düzey ana başlıklar 11 punto, koyu ve düz olmalıdır. Makalelerde problem/çalışmanın konusu, giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, yorum/tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. İkinci düzey alt başlıklar 10 punto, koyu ve italik; üçüncü düzey alt başlıklar 10 punto ve italik; dördüncü düzey alt başlıklar 10 punto, italik ve bir tab içeriden başlamalıdır. Her düzey başlıkta kelimelerin ilk harfi büyük harfle yazılmalıdır. Makalenin alanı ve içeriği bu tür bir bölümlendirmeye ve başlık/alt başlık kullanılmasına uygun değilse, yazar makale şablonunun başlıklarla ilgili kurallarını dikkate almayabilir.

IV. Dipnot ve Kaynakça

Kaynaklar APA 7 (American Psychological Association) kurallarına uygun olarak verilmelidir. Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara verilerek sayfa altında belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır.

V. Şekiller

Şekil yazısı şeklin altında, ve eğer metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. Şeklin adı belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı yapılan kaynağa gönderme yapılır.

VI. Tablolar

Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo başlıklarının sadece ilk harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablolar sadece Word programındaki Tablo menüsünden faydalanılarak yapılmalıdır. Tablo başlığı ve içeriği 9 punto büyüklüğünde olmalı ve tek satır halinde düzenlenmelidir.

VII. Resimler

Makalede resim kullanılacaksa bunların siyah-beyaz basılacağı göz önüne alınmalı ve word dosyası içine yerleştirilen resimler ayrıca en az 300 dpi çözünürlükte her biri ayrı dosya olarak gönderilmelidir.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası
Hacettepe Üniversitesi Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, 1991 yılından bu yana çevirbilim alanında ulusal ve uluslararası özgün bilimsel araştırma yazılarına yer veren akademik ve çift kör hakemli bir dergidir ve aşağıdaki ilkeler doğrultusunda yayın hayatını sürdürmektedir.

Yazarlar ve Yazarların Sorumlulukları

• Yazarlar, özgün (daha önce yayımlanmamış) çalışmalarını dergiye göndermek ve dergi DergiPark sayfasında verilen yazım yönergelerini takip etmekle yükümlüdür.
• Yazarlar, Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne daha önce yayınlanmış veya yayınlanmak üzere başka bir dergiye gönderilmemiş çalışmalarını gönderemezler.
• Yazarlar, makalelerinde fikren faydalandıkları her türlü kaynağa Amerikan Psikoloji Derneği biçiminde alıntı vermek durumundadır.
• Yazarların, kişisel iletişimden elde edilen bilgileri, çalışma içerisinde anmak isterlerse, anılacak kişilerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir.
• Çalışma bir kurum ya da kuruluş tarafından bir proje kapsamında destekleniyorsa, tüm mali destekler destek numaralarıyla birlikte makalenin ilk sayfasında dipnot olarak belirtilmelidir.
Etik İzinler
• Çalışma insan denek kullanmayı gerektiriyorsa, yazarlar kurumsal etik kurul onayı almakla yükümlüdürler.
• Yazarlar, insan deneklerden gerekli izinlerin alındığını ve katılımcıların haklarının gözetildiğini açıklayan açık bir bildirim sunmalıdır.
• Başkalarına ait ölçek, anket ve fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınmalıdır.
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif haklarına uygunluğunun belirtilmesi gerekmektedir.
• Aşağıdaki durumlar için etik kurul izni gerekmektedir:
o Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel araştırmalar,
o İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
o İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
o Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar.

Hakemlik Süreci
• Her yılın Ağustos ve Mart ayı içinde (belirtilen tarihe kadar) yazar(lar) tarafından gönderilen makaleler Yazı İşleri Müdürü tarafından kayıt altına alınır.
• Her yılın Eylül ve Nisan ayı içinde Dergi Yayın Kurulu makaleleri ön değerlendirmeye tabi tutar.
• Çeviribilimle bağlantılı olmayan veya alana katkıda bulunmayacağı düşünülen makaleler Yayın Kurulu üyeleri tarafından elenir.
• Yayın Kurulu tarafından değerlendirilmeye uygun görülen makaleler birbirlerinden habersiz iki ayrı (çift kör) hakem tarafından değerlendirilir. Editörler, yazarlar ile çıkar çatışması olmayan hakemleri, çalışmayı değerlendirmek üzere atamakla sorumludur. Dergiye gönderilen çalışmaların yazar-hakem ve hakem-yazar süreçlerinde gizlilik esastır. Bir olumlu ve bir olumsuz görüş alan makaleler üçüncü bir hakem tarafından değerlendirilir.
• Hakemler tarafından önerilen/şart koşulan düzletmeler yazar(lara) iletilir ve ilgili düzeltmelerin yazar tarafından yapılıp yapılmadığı hakemler tarafından istekleri doğrultusunda denetlenir.
• Düzeltmeleri yapılan makaleler editör ve editör yardımcıları tarafından redaksiyon ve son okumaya tabi tutulur.
• Makaleleri yayımlanmaya uygun görülen yazarlardan Telif Hakkı Devir Formu talep edilir.

Yayın Etiği
• Editörler, derginin bilimsel kalitesini arttırmak ve yazarları bilimsel kalitesi yüksek araştırma üretmek için desteklemekle sorumludur. Hiçbir koşulda, intihal ya da bilimsel kötüye kullanımına izin verilmemektedir.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne gönderilen çalışmalar bilimsel çalıntı konusunda kontrol edilirler. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar ön inceleme aşamasında intihal programları (iThenticate & Turnitin) aracılığıyla intihal ve benzerlik taramasına tabi tutulmaktadır. Editörler iddia edilen veya kanıtlanmış bilimsel kötü kullanımdan haberdar olurlarsa makaleyi iade edebilirler.
• Editörler, gerekli durumlarda gönderilen çalışmayı düzeltme, iade etme veya çalışma hakkında özür yayınlamayı kabul ederler.
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, açık erişim modelini kullanmaktadır. Dergide yayınlanması kabul edilen çalışmalar, derginin DergiPark sitesinden açık erişim ile erişilebilir kılınmıştır.
• Derginin DergiPark sayfasında çevrimiçi yayınlanacak çalışmalar için herhangi bir ücret veya masraf talep edilmemektedir.
Telif Hakkı ve Erişim
• Yazarlar, yayınlanmış makalelerin telif haklarını Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi’ne devrettiğini kabul eder ve makale yükleme sırasında “Telif Hakkı Devir Formu”nu imzalı şekilde iletirler.
• Makalede yer alması gereken resim, şekil vb. anlatımı destekleyici materyal için gerekli kişi ya da kurumlardan izin alınması yazarın sorumluluğundadır.
Yayın planı
• Çeviribilim ve Uygulamaları Dergisi, Temmuz ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanmaktadır.

Makale gönderim/süreç işletimi herhangi bir ücrete tabi değildir.