Cilt: 13 Sayı: 26, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, Eğitimciler Birliği Sendikası [Eğitim-Bir-Sen] tarafından yılda iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide, eğitim bilimleri ve öğretmenlik mesleği ile ilgili teorik ve uygulamalı çalışmaların yayımlanması amaçlanmaktadır. Özellikle, öğretmen ve yöneticilerin çalışma yaşamları, özlük hakları ve mesleki gelişimlerine yönelik çalışmalara öncelik verilmektedir. İnsani bilimlerin diğer alanları ile ilgili çalışmalar ise ancak eğitim bilimleri ve öğretmenlik mesleği ile ilişkilendirilmek şartı ile değerlendirilmeye alınabilecektir.

EİBD yılda iki kez (Yaz ve Güz) hem basılı hem de online olarak yayınlanır. Ancak, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar ERKEN GÖRÜNÜM başlığı altında web sayfasında yer alırlar. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların zaman kaybetmeden yayınlanması ve akademisyenler tarafından kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Yazarlardan kaynaklanan gecikmeler haricinde, dergiye gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin 3-6 ay içerisinde (revizyon ve yeniden değerlendirme süreçleri dahil) tamamlanması planlanmaktadır.

YAZARLARA BİLGİ

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama’ya gönderilecek makaleler Dergi Yayın Kurallarına uygun olarak düzenlenmeli ve Dergipark sistemi üzerinden sisteme yüklenmelidir. Gönderilen makaleler, önce amaç, konu, içerik, genel yayım ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden Yayın Kurulu’nca incelenir. Uygun bulunmayan makaleler değerlendirilmeden yazarlarına iade edilir. Yayımlanmasının olanaklı olduğuna karar verilen makaleler, bilimsel bakımdan değerlendirilmek üzere, konu alanıyla ilgili en az iki hakemin görüşüne sunulur. Hakemler arasından görüş farklılığı olması durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulabilir. Bir makalenin dergide yer alabilmesi için konu alanı ile ilgili en az iki hakemin olumlu görüş bildirmiş olması gerekmektedir.

Makalelerine ilişkin düzeltme önerisi almış olan yazarlar düzeltme işlemlerini, düzeltme önerisiyle birlikte, ya makale üzerine açıklama kutularına yazarak, değişiklikleri izleme komutunu kullanarak ya da ayrı bir raporla sayfa, paragraf ve satır belirterek göstermelidir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler yazar veya yazarlar tarafından benimsenmezse makale, yazarı/yazarları tarafından geri çekilebilir. Ayrıca böyle bir durumda, Yayın Kurulu yazıyı yazarına geri vermek ya da bir başka hakeme başvurmak konusunda tam yetkilidir. Yazar(lar)la hakemler arasındaki iletişimi yalnızca Editör veya Editör yardımcıları sağlar. Aksi belirtilmedikçe Yayın Kurulu, iletişimini birinci yazarla yürütür.

EİBD yılda iki kez (Yaz ve Güz) hem basılı hem de online olarak yayınlanır. Ancak, hakem değerlendirme süreci tamamlanıp kabul alan çalışmalar ERKEN GÖRÜNÜM başlığı altında web sayfasında yer alırlar. Böylelikle yayına kabul edilen çalışmaların zaman kaybetmeden yayınlanması ve akademisyenler tarafından kullanılabilmesi amaçlanmaktadır. Yazarlardan kaynaklanan gecikmeler haricinde, dergiye gönderilen makalelerin hakem değerlendirme sürecinin 3-6 ay içerisinde (revizyon ve yeniden değerlendirme süreçleri dahil) tamamlanması planlanmaktadır. 

Dergiye gönderilen tüm makaleler aşağıda belirtilen yazım esaslarına uygunlukları açısından Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye tabii tutulurlar. Ön incelemede; makalelerin (1) derginin amaç ve kapsamına uygunluğu, (2) dergi yayın ilkelerine uygunluğu, (3) dergi yazım kurallarına uygunluğu ve (4) yazıların bilimsel açıdan özgünlüğü ve güncelliği hususları göz önünde bulundurulur. Dergimizin intihal politikası gereği; gelen makaleler çalışmanın orjinalliği ile ilgili Turnitin ya da iThenticate gibi programlarda taratılmaktadır ve intihal raporundaki oranın %20'yi geçmemesi halinde hakem değerlendirmesine alınmaktadır. Bu nedenle Dergipark sistemine alınan tüm çalışmalar için benzerlik raporu alınmalı ve çalışma ile birlikte sisteme yüklenmelidir. Uygun bulunan makaleler için çift kör (double-blind) hakem değerlendirme (eş değerlendirme – peer review) süreci başlatılır, uygun bulunmayan makaleler ise yazarlarına iade edilir.

Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutunda Word Dosyasında üst, alt, sağ ve sol boşluk 2.5 cm boşluk olacak şekilde ve satır sonu tirelemesiz olmalıdır. Çalışmalar, APA 6 Yayın Kılavuzu esas alınarak hazırlanmalı ve aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır:

Dergiye gönderilecek olan çalışöalar dergi MAKALE ŞABLONU kullanılarak hazırlanmalıdır.

Başlık sayfası, yazar/lar/ın tam adları, çalıştıkları kurumları ve makale üst başlığını içermelidir. Makale başlığı 14 punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

Makale Dosyası şu bölümlerden oluşmalıdır:

Başlık, 14 Punto ve iki yana yaslı olmalıdır.

Özet, 150-200 kelime arasında olmalıdır.
Özetten sonra 3-5 arası anahtar kelime olmalıdır.
Özette araştırmanın amacı, yöntem ve önemli bulgular mutlaka ifade edilmelidir. 

Ana Metin, Ampirik çalışmalar giriş, yöntem [evren-örneklem, veri toplama araç/ları, verilerin çözümlenmesi], bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Derleme türü çalışmalar ise problemi ortaya koymalı, ilgili alan yazınını yetkin bir biçimde analiz etmeli, literatürdeki eksiklikler, boşluklar ve çelişkilerin üzerinde durmalı ve çözüm için atılması gereken adımlardan bahsetmelidir. Diğer çalışmalarda ise konunun türüne göre değişiklik yapılabilir; fakat bunun okuyucuyu sıkacak ya da metinden faydalanmasını güçleştirecek detayda alt bölümler şeklinde olmamasına özen gösterilmelidir.
• Makalede;
Birinci Düzey Başlıklar (Times New Roman 12 Punto-Tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olmalıdır).
Ana metin Times New Roman 12 punto iki yana yaslı olmalı, paragraf girintisi verilmemelidir. Makalenin tamamı 8000 sözcükten daha uzun olmamalıdır.

İkinci düzey başlıklar (Times New Roman 12 Punto- Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır).

Üçüncü düzey başlıklar (Times New Roman 12 Punto italik- Sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır)

Tablo, şekil, resim, grafik ve benzerlerinin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve daha kolay kullanılmaları amacıyla tablo, şekil, resim, grafik ve benzeri unsurlarda daha küçük punto ve tek aralık kullanılabilir. Metinde ve Tablolarda ondalıklı kısımlar nokta ile ayrılmalı ve ondalık kısım iki haneli olmalıdır.

Metin içi göndermeler aşağıda gösterildiği şekilde olmalı bunların dışında bir durum ile karşılaşılması halinde APA 6 kuralları esas alınmalıdır.

Tek yazar:
Demirtaş’a (2005) göre …
Dergi yazım kuralları açık bir şekilde belirlenmiştir (Demirtaş, 2005).

İki yazarlı:
Demirtaş ve Alanoğlu’na (2020) göre …
Metin içi göndermelerde APA 6 kuralları esas alınmalıdır (Demirtaş & Alanoğlu, 2021).

Üç ile beş yazar arası:
İlk sefer atıf yaparken tüm yazarların adı listelenir; (Demirtaş, Alanoğlu & Karabatak, 2021)
Sonraki atıflarda ise sadece ilk yazarın adı belirtilip “vd.” ifadesi kullanılır (Demirtaş vd., 2021).

Altı ve daha fazla yazarlı:
Sadece ilk yazarın adı kullanılıp sonrasında “vd.” ifadesi kullanılır:
Demirtaş vd. (2001) ifade ettiği üzere (...) Demirtaş vd. (2001)’ne göre (…) (Demirtaş vd., 2001).

Yazar bir organizasyon veya hükümet kurumu ise:
Kısaltma kullanılmadığı durumlarda; Amerikan Psikoloji Derneği’ne (2018) göre.
Birden fazla kullanımı var ve Kurumun kısaltması kullanılmışsa;
İlk atıf: (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 1973)
İkinci atıf: (MEB, 1973)

Aynı parantez içerisinde birden fazla esere atıfta bulunulmuşsa;
Eserler alfabetik sıraya göre dizilmeli ve eserler noktalı virgül ile ayrılmalıdır: (Çalışkan, 2008; Demirtaş, 2010; Podgorica, 2020)

Aynı yazarın aynı yıl yayınlanmış eserlerine atıf yapılırken;
Metin içindeki ilk kullanımına göre yılın önüne a, b, c… harfleri getirilir. İlk eser (Demirtaş, 2021a) ikinci eser Demirtaş, 2021b) bu eserler aynı parantez içerisinde verilecekse (Demirtaş, 2021a; 2021b) şeklinde olmalıdır.

Aynı soy isme sahip farklı yazarlarda, karışıklığı önlemek için ismin ilk harfi de kullanılır: (H. Demirtaş, 2020; Z. Demirtaş, 2019)

Doğrudan alıntılarda; “alıntı tırnak içerisinde verilmeli ve sayfa numarası verilmelidir” (Demirtaş, 2019, s.12).

İkincil kaynaktan aktarım; ……… (Demirtaş, 1995; akt. Alanoğlu, 2014).

Kaynakçada sadece aktaran gösterilir. İkincil kaynak gösterilmez (Alanoğlu, 2014 kaynakçada verilmelidir).

TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri’nde 2020 yılı için yapmış olduğu değişiklik üzerine Sosyal bilimler dâhil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan makaleler için “Etik Kurul Onayı” talep edilmektedir. Dolayısıyla dergimize gönderilen tüm çalışmalardan "Etik Kurul Onayı" mutlaka alınmış olmalıdır. Etik kurul onayı olmayan çalışmalar değerlendirme sürecine dahil edilmeyecektir.

Etik kurul onay belgesi makale sisteme yüklenirken Dergipark üzerinden sisteme yüklenmeli ayrıca;

‘Bu araştırma için ............... Üniversitesi ..................... Etik Kurulundan .................... tarih ....................... nolu karar ile etik onay alınmıştır.’ Şeklinde bir ifade hem Yöntem bölümünün sonunda hem de Kaynakçadan hemen önce yer almalıdır.

Kaynakça
Tek yazar:
Demirtaş, Z. (2007). Osmanlı’da sıbyan mektepleri ve ilköğretimin örgütlenmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 173-183.

İki yazar:
Alanoğlu, M., & Demirtaş, Z. (2020). Bürokratik okul yapısı ile müdür yönetim tarzları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48, 199-213. doi: 10.9779/pauefd.560610

Altı yazara kadar olan çalışmalar:
Tüm yazar isimleri verilmelidir.

Altıdan fazla yazarlı çalışmalarda:
İlk altı yazarın adı listelendikten sonra üç nokta koyup son yazarın adı eklenir. Yedi isimden fazlası yer almamalıdır

Aynı yazarın iki ve daha fazla çalışması kullanılmışsa; kaynaklar tarih sırasına göre dizilmelidir.
Demirtaş, Z. (2015).
Demirtaş, Z. (2020).

Eğer bir yazarın farklı yazarla yayımladığı eserler varsa, sıralama alfabetik olarak ikinci veya sonraki isme bağlı olarak yapılır.

Dergi ve süreli yayınlar:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (Yıl). Makale adı. Dergi adı, cilt No(sayı no), sayfalar. doi:http://dx.doi.org/xx.xxx/yyyyy

Kitap:
Yazar, A. A. (Yayın yılı). Çalışma adı. Yer: Yayıncı.

Kitap Bölümü:
Yazar, A. A., & Yazar, B. B. (Yayın yılı). Bölüm adı. A. Editör & B. Editör (Ed.), Kitap adı içinde (ss. 1-10). Yer: Yayıncı.

Yayımlanmamış tez;
Soyisim, F. N. (Year). Doktora tezinin başlığı. (Yayımlanmamış doktora tezi). Kurum adı, Yer.

Alanoğlu, M. (2019). Algılanan okul müdürü yönetim tarzları ile öğretmenlerin karara katılma, örgütsel adalet, iş doyumu ve tükenmişlik algıları arasındaki ilişkinin analizi. (Yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Konferans bildirisi:
Yazar, A. A., Yazar, B. B., & Yazar, C. C. (2019, Temmuz). Bildiri adı. Konferans Adı içinde (ss. 20-25), Fırat Üniversitesi, Elazığ.

Geniş Özet; makalenin en sonunda Türkçe makaleler için 500-750 kelime arası yapılandırılmış ingilizce özet; İngilizce makaleler ise 1500-2000 kelime arası yapılandırılmış Türkçe özet eklenmelidir. Yapılandırılmış özet, makalenin içeriğine bağlı olarak, Giriş, Literatür taraması/kavramsal çerçeve, Yöntem, Bulgular ve Sonuç/tartışma başlıklarından en az üçünü içermelidir. Türkçe bir makale için İngilizce geniş özet şu şekilde olmalıdır;

Manuscript Title

Extended Abstract

Introduction

Method

Results

Conclusion

Yazarlar; (1) makalelere yapılan tüm mali katkıları, sponsorlukları ya da proje desteklerini ve (2) eğer çalışmaları daha önce kongre, konferans ya da sempozyum gibi akademik alanda ulusal veya uluslararası nitelikli bilimsel toplantılarda sunulmuş ise bu durumu makale içeriğinde açıklıkla bildirmek zorundadır. Bu tür çalışmalar başka bir yerde kısa özet haricinde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması koşulu ile kabul edilebilir ve hakem sürecine alınır.

25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren çalışmalar için ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Bu sebeple 2020 yılı yılında süreci başlayan veya bundan sonraki yıllarda süreci yeni başlatılacak olan çalışmalarını dergimize gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, makale yükleme esnasında ETİK KURUL ONAYI'nı ek dosya olarak yüklemeleri gerekmektedir. Ayrıca yazarların yöntem bölümünde ve makale son sayfasında etik kurulu onayı ile ilgili bilgileri (kurul adı, tarih ve sayı numarası) belirtmeleri gerekmektedir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

1-Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
2-İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3-İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
4-Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
5-Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,

Ayrıca;

1-Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
2-Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
3-Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi


Etik kurul onayı olmayan (2019 yılı ve önceki yıllarda süreci tamamlanan veya süreci başlatılan makaleler için) sorumlu yazar tarafından, son sayfaya

" ....... başlıklı çalışmanın yazım sürecinde bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış, karşılaşılacak tüm etik ihlallerde “Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi ve Editörünün” hiçbir sorumluluğunun olmadığı, tüm sorumluluğun Sorumlu Yazara ait olduğunu taahhüt ederim."

şeklinde bir ibare eklenerek, imzalanacaktır. Bu dosyanın da imzalı şekilde makale yükleme esnasında ek dosya olarak yüklenmesi gerekmektedir. 

Dergimizden yayınlanan makaleler için ücret talep edilmemektedir.