Cilt: 2 Sayı: 74, 15.12.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Çeviri

Kitap Tanıtımı

Felsefe Dünyası, Türkiye’de felsefi düşüncenin gelişmesi ve anlaşılması için yayın yapan akademik bir dergidir. Dergi, felsefi düşüncenin yayılması ve yaygınlaşması için akademik, yarı akademik makaleler yanında önemli makalelerin çevirileri ve felsefi yorumlar içeren yazıları da yayımlar. Ayrıca felsefe eğitiminin gelişmesine yönelik çalışmalara da yer verir. Yayın politikası olarak ulusal ve uluslar arası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır. 

Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir. 

Dergi, TR DİZİN ve Philosopher's Index tarafından taranmaktadır.

1. GENEL ESASLAR

• Felsefe Dünyası Dergisi’nde yayımlanması amaçlanan tüm çalışmalar Dergipark üzerinden iletilmelidir.
• Felsefe Dünyası Dergisi intihal taraması, ön-değerlendirme, kör hakemlik ve editöryal okuma süreçlerinin işletildiği açık erişimli akademik bir dergidir.
• Türkçe VE İngilizce dilinde gönderilen çalışmalar kabul edilir.
• Yazıların felsefe ve alt alanları ile ilgili olması beklenir.
• Çalışmalar araştırma makalesi, araştırma notu, eser değerlendirmesi, çeviri, bilimsel toplantı değerlendirmesi, söyleşi, vefa notu kategorilerinde olmalıdır.
• Yayın periyodu, Aralık ve Temmuz olmak üzere yılda iki kezdir. Çalışmalar derginin yayın periyodundan 2 ay öncesine kadar gönderilebilir. Derginin yayın tarihi geldiğinde, hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.
• Tüm yazılar ön-değerlendirme ve kör hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Ön değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gün sürmektedir. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilir.
• Gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya eş zamanlı olarak birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
• Bir sayıda aynı yazarın birden fazla çalışması yayımlanmamaktadır.
• Makaleler “APA (7th Edition, The American Psychological Association, 2020)” veya “The Chicago Manual of Style (17th Edition, Notes and Bibliography)” atıf ve kaynakça sistemi esas alınarak hazırlanmalıdır. Bu sistemlerin Felsefe Dünyası dergisine uyarlanmış şekli aşağıda gösterilmiştir.

2. SAYFA YAPISI

• Gönderilen çalışmalarda metin iki yana hizalanmalı ve sayfa yapısı üst 2,5 cm, alt 2,5 cm, sağ 2,5 cm, sol 2,5 cm cilt payı sıfır (0) olacak şekilde ayarlanmalıdır.
• Metin Times New York yazı tipinde 1,5 satır aralığı ile ve 11 punto ile yazılmalı, sayfa numaraları eklenmelidir.
• Çalışmanın başlığı büyük harf, 14 punto ve kalın yazı tipi ile yazılmalı, başlık altına yazarın künyesi eklenmelidir. Künyede ORCİD numarası, e-posta adresi ve kurum bilgisi bulundurulmalıdır.
• Metnin alt başlıkları her kelimenin ilk harfi büyük olmak üzere 12 puntoyla ve kalın yazı tipi ile yazılmalıdır.
• Öz ve Abstract bölümleri çalışmanın sonuna, sonuç bölümünden sonra ve kaynakçadan önce ayrı iki sayfa/kısım şeklinde eklenmelidir.
• Öz ve Abstract başlıkları 12 punto ve kalın yazı tipi ile yazılmalı, çalışmanın başlığı Öz’ün altına Türkçe, Abstract’ın altına İngilizce olmak üzere eklenmelidir.
• Anahtar kelimeler ve Keywords öz ve abstract metinlerinin altına sola hizalı, 11 punto ve kalın yazı tipi ile eklenmeli; anahtar kelimelerin sayısı, En az 5; en çok 6 olmalıdır. Kelimeler çalışmanın ana konusunu yansıtacak temel kavramlardan seçilmelidir.
• Makaleler, 9.000 kelimeden (yaklaşık 25 sayfa) fazla olmamalıdır. İstisna durumları yayın kurulu değerlendirebilir.

3. ATIF VE KAYNAKÇA
3.1. METİN İÇİ ALINTI (APA)
• Dergiye gönderilen yazıların atıf sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stili kullanılabilir. Detaylı bilgi için https://apastyle.apa.org/ sayfası incelenmelidir.
• Metin içi alıntı yapılırken APA’nın yazar-tarih alıntılama sistemi kullanılmalı; yazar soy isimleri ve kaynakçada yer alan şekliyle basım yılı yazılmalıdır.

Örnek:
Mantık hem bir düşünme tarzını hem de bir bilim dalını ifade eder. Bu nedenle mantıklı düşünme ile mantık bilimi arasında kuvvetli bir bağ vardır (Öner, 1986).

• Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte yazılmalıdır.

Örnek:
Metafiziğin aksine olaylarla yetinen yani ilk sebepler ve eşyaların yeniden yaradılışı konusunda kendi kendine soru sormaksızın deneyin verileri ile yetinen ilim, pozitif felsefe, pozitif âlim gibi. (Korlaelçi, 2014: 4).

• Birden fazla kaynak, parantez içinde yer alırken alfabetik sıraya göre alıntılanmalı ve noktalı virgülle ayrılmalıdır.

Örnek:
(Arslan, 1995; Russell, 1945; Ural, 2018; Ülken, 1956).

• Metin içinde bir yazarın aynı tarihli birden fazla eseri aşağıdaki gibi belirtilmelidir.
Örnek: (Türer, 2021a) (Türer, 2021b)
• Yazar sayısı iki ise her kullanımda iki isim de yazılmalıdır. İki yazarlı çalışmalarda yazar isimleri arasında “ve” yer alırken İngilizce metinlerde “&” ve “and” kullanılabilir.

Örnek:
(Aslan ve Çelik, 1988: 14)
(Harman & Thomson, 1996: 160)

• Yazar sayısı üç veya daha fazlaysa ilk kullanımda sadece ilk isim ve diğerleri şeklinde kısaltma yapılır. İngilizce metinlerde ise “et al” şeklinde kısaltma yapılmalıdır.)
Örnek; (Jacqueline Russ, vd., 2012: 105).
• Çevirisi yapılmış, kopyalanmış veya yeniden basılmış kaynaklar alıntılanırken orijinal çalışmanın yılı ve çevirinin/yeniden basımın yılı birlikte verilir.
• Yazarı olmayan (dini kaynaklar gibi) veya yazarı bilinmeyen kaynaklar, metin içinde alıntılanırken yazarı olmayan kaynaklar için kaynağın başlığı ve yılı yazılmalıdır.

KAYNAKÇA (APA)

• Metin içinde kullanılan kaynaklar soy isim - isim şeklinde alfabetik olarak sıralanmalıdır.
• Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
• Kaynak olarak gösterilen eserin birden fazla yazarı varsa eserde ismi ilk yer alan yazarın soyadı ilk olarak kullanılmalıdır. Yazar sayısı üçten fazla ise ilk yazarın soy isminin arkasına “vd.” kısaltması eklenebilir.
• Kaynakta eserin yayın tarihi, isimden sonra parantez içerisine eklenmelidir.
Cohen, Martin, (2020). Platon’dan Mao’ya Siyaset Felsefesi, çev. Hamdi Bravo, Ankara: Fol Yayınları.

Tek Yazarlı Kitap

Nozick, R. (2015). Anarşi, Devlet ve Ütopya, çev. Alişan Oktay, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Çok yazarlı kitap

Baggett D., Walls J. (2011). Good God: The Theistic Foundations of Morality, New York: Oxford University Press.

Editörlü Kitap

Türer, C. (ed.) (2019). Felsefe Tarihi, Ankara: Bilay Yayınları.

Editörlü kitapta bölüm

Başdemir, H. Y. (2019). “İlk Çağ Felsefesi: Felsefi Düşünce ve Eski Toplumlar”, Felsefe Tarihi, Türer, C. (ed.), ss. 51-66, Ankara: Bilay Yayınları.

Dergide Yayınlanmış Makale
Çiçek, Hasan (2020). “Çicero: Yaşlılığın Erdemleri”, Felsefe Dünyası Dergisi, 71, ss. 5-19.

• Dergide yayınlanmış ve birden fazla yazarı olan makalelerde alfabetik sıraya göre yazar künyeleri en başa eklenir.

• Makalelerin, varsa DOI numaraları yazılır.

Stirling, J. (2002). "William Morris and Work As It is and As It Might Be", Capital & Class, 76, 127–144. doi: 10.1177/030981680207600105.

Ansiklopediler

• Balkans: History (1987). Encyclopaedia Britannica içinde (15. Baskı. Cilt. 14, ss. 570- 588). Chicago: Encyclopaedia Britannica.

• Çevrimiçi ulaşılan bir kaynak kullanıldığında yazarın soyadı, adı, tırnak işareti içerisinde eserin adı ve erişim adresi yazılmalı sonuna erişilen tarih parantez içerisinde eklenmelidir.

Örnek:
Zalta, N. Edward. “Moral Responsibility”, https://plato.stanford.edu/entries/moralresponsibility/ (10.10.2021).


3.2. SAYFA ALTI ATIF (CHICAGO)
• Dergiye gönderilen yazıların atıf sistemi ve kaynakça düzenlenmesinde The Manual of Style 17th Edition, Notes and Bibliography (Chicago) stili de kullanılabilir.
Kitaplar
1. Tek yazarlı kitaplar:
İlk Not:
Celal Türer, Pragmatik Estetik (Ankara: Fol Kitap, 2021), 25.
Mehmet Ata Az, İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği (İstanbul: OTTO, 2017), 65.
Kısa Not:
Türer, Pragmatik Estetik, 25.
Az, İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği, 65.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Az, Mehmet Ata. İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği. İstanbul: OTTO, 2017.
Türer, Celal. Pragmatik Estetik. Ankara: Fol Kitap, 2011.
2. İki yazarlı kitaplar:
İlk Not:
Erden Miray ve Yazgan Yalkın, Çocuklarla Felsefe (İstanbul: Demavend Yayınları, 2021), 10.
Kısa Not:
Miray ve Yalkın, Çocuklarla Felsefe, 34.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Miray, Erden ve Yazgan Yalkın. Çocuklarla Felsefe. İstanbul: Demavend Yayınları, 2021.
3. Üç yazarlı kitaplar:
İlk Not:
İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler: Nail Bayraktara Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005), 55.
Kısa Not:
Dağdelen, Türkmen ve Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdüşümler, 87.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktara Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005.
4. Üçten fazla yazarlı kitaplar:
İlk Not:
Eylem Canaslan vd., Felsefe ve Tarih (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020), 77.
Kısa Not:
Canaslan vd., Felsefe ve Tarih, 18.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Canaslan Eylem, Sadık Türker, Funda Günsoy, M. Ertan Kardeş, E. Burak Şaman ve Gökhan Murteza. Felsefe ve Tarih. İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2020.
5. Yazar veya editör adı bulunmayan kitaplar:
İlk Not:
“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” Bilim ve Teknoloji (İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 1994), 81.
Kısa Not:
“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim,” 81.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
“Türkiye ve Dünyada Yükseköğretim.” Bilim ve Teknoloji. İstanbul: TÜSİAD Yayınları, 1994.
6. Kitap bölümleri:
İlk Not:
Tuba Nur Umut, “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk,” Felsefenin Vefalı Yüzü – Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan içinde, ed. Celal Türer (Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2019), 119.
Kısa Not:
Umut, “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk,” 123.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Umut, Tuba Nur. “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk.” Felsefenin Vefalı Yüzü – Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan içinde, ed. Celal Türer, 119-124. Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2019.
7. Yazarla birlikte editör veya çevirmeni olan eserler:
İlk Not:
Tuba Nur Umut, “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk,” Felsefenin Vefalı Yüzü – Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan içinde, ed. Celal Türer (Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2019), 119.
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş, çev. Zeynep Altok. (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003), 57.
Kısa Not:
Umut, “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk,” 120.
Faroqhi, Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir, 58.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Umut, Tuba Nur. “Murtaza Korlaelçi Düşüncesinde Ahlakın Merkezi Unsuru: Sorumluluk.” Felsefenin Vefalı Yüzü – Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan içinde, ed. Celal Türer, 119-124. Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2019.
Faroqhi, Suraiya. Osmanlı Tarihi Nasıl İncelenir: Kaynaklara Giriş. çev. Zeynep Altok, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2003.
Makaleler
1. Tek yazarlı makaleler
İlk Not:
Song Niu, “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates,” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 132-136.
Kısa Not:
Niu, “The Strategic Partnership,” 132-136.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Niu, Song. “The Strategic Partnership between South Korea and the United Arab Emirates.” Güvenlik Stratejileri Dergisi 17, (Nisan 2013): 122-146.
2. İki yazarlı makaleler
İlk Not:
Tom D. Lewisand ve Gerald Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” British Journal of Social Work 30, (2003): 13-35.
Kısa Not:
Lewisand ve Graham, “Seven Tips for Effective Listening,” 15-23.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Lewisand, Tom D. ve Gerald Graham. “Seven Tips for Effective Listening.” British Journal of Social Work 30, (2003): 1-43.
3. Üç yazarlı makaleler
İlk Not:
Shao-Hsun Keng, Chun-Hung Lin ve Peter F. Orazem, “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality,” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 9–10, https://dx.doi.org/10.1086/690235
Kısa Not:
Keng, Lin ve Orazem, “Expanding College Access,” 23.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Keng, Shao-Hsun, Chun-Hung Lin ve Peter F. Orazem. “Expanding College Access in Taiwan, 1978–2014: Effects on Graduate Quality and Income Inequality.” Journal of Human Capital 11, (Güz 2017): 1–34, https://doi.org/10.1086/690235
4. Üçten fazla yazarlı makaleler
İlk Not:
Rachel A. Bay vd., “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures,” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 465, https://doi.org/10.1086/691233
Kısa Not:
Bay vd., “Predicting Responses,” 465.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Bay, Rachael A., Noah Rose, Rowan Barrett, Louis Bernatchez, Cameron K. Ghalambor, Jesse R. Lasky, Rachel B. Brem, Stephen R. Palumbi ve Peter Ralph. “Predicting Responses to Contemporary Environmental Change Using Evolutionary Response Architectures.” American Naturalist 189, sayı: 5 (Mayıs 2017): 463–73, https://doi.org/10.1086/691233
5. Yazarı belli olmayan makaleler
İlk Not:
“Balkanlarda Türk Varlığı,” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 8.
Kısa Not:
“Balkanlarda Türk Varlığı,” 8.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
“Balkanlarda Türk Varlığı.” Toplumsal Tarih 7 (Mayıs 1990): 1-17.
6. Online dergide makale:
İlk Not:
Mehtap Doğan, “Biyolojik Doğalcılık Ekseninde John Searle ve Zihin-Beden Problemi,” MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 1/2, (2018): 227, erişim 5 Ocak 2019, https://dergipark.org.tr/tr/pub/metazihin/issue/41232/491868
Kısa Not:
Doğan, “Biyolojik Doğalcılık Ekseninde John Searle ve Zihin-Beden Problemi,” MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi, 230.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Doğan, Mehtap. “Biyolojik Doğalcılık Ekseninde John Searle ve Zihin-Beden Problemi.” MetaZihin: Yapay Zeka ve Zihin Felsefesi Dergisi 1/2, (2018): 227-240, Erişim 5 Ocak 2019, https://dergipark.org.tr/tr/pub/metazihin/issue/41232/491868
7. Günlük gazetelerden ve dergilerden alınmış makaleler:
İlk Not:
Tarık Karahan, “Sosyal Bilim Ödülleri,” Milliyet, 27 Temmuz 2018.
Sheryl Gay Stolberg ve Robert Pear, “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote,” New York Times, 27 Şubat 2010, erişim 28 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html
Daniel Mendelsohn, “But Enough about Me,” New Yorker, 25 January 2010, 68.
Kısa Not:
Karahan, “Sosyal Bilim Ödülleri.”
Stolberg ve Pear, “Wary Centrists.”
Mendelsohn, “But Enough about Me,” 68.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Karahan, Tarık. “Sosyal Bilim Ödülleri.” Milliyet, 27 Temmuz 2018.
Stolberg, Sheryl Gay ve Robert Pear. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, 27 Şubat 2010. erişim 28 Şubat 2010, http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html
Mendelsohn, Daniel. “But Enough about Me.” New Yorker, 25 January 2010.
Doktora ve Yüksek lisans tezleri
İlk Not:
Avni Erdemir, “Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni,” (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999), 6-10.
Azize Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler,” (Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, 2018), 8.
Kısa Not:
Erdemir, “Muslihu'd-din Mustafa,” 6-10.
Şahin, “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık,” 8.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Erdemir, Avni. “Muslihu'd-din Mustafa İbn Vefâ Hayatı Eserleri Tesirleri ve Manzum Eserlerinin Tenkidli Metni.” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, 1999.
Şahin, Azize. “Üniversite Öğrencilerinde Bilinçli Farkındalık ile Yaşam Doyumu ve İyi Oluş Arasındaki İlişkiler.” Yüksek Lisans Tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 2018.
Arşiv belgeleri
İlk Not:
BOA, İ. Mes. Müh., 2079.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh). 2079.
Raporlar
1. Yazarı belli olan rapor
İlk Not:
Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları 1999), 6-25.
Kısa Not:
Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, 6-25
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Gök, Fatma. Öğretmen Profili Araştırma Raporu. (Ankara: Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, 1999).
2. Yazarı belli olmayan rapor
İlk Not:
Arnavutluk Ülke Raporu, (Ankara: TİKA Yayını 1995), 7.
Kısa Not:
Arnavutluk Ülke Raporu, 7.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Arnavutluk Ülke Raporu. Ankara: TİKA Yayını 1995.
3. Bir kurum, firma ya da enstitünün yazarı olduğu rapor
İlk Not:
Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, (Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990), 33.
Kısa Not:
Dış Politika Enstitüsü, Anayasaya Konabilecek Hükümler, 33.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Dış Politika Enstitüsü. Uluslararası İlişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler. Ankara: Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1990.
Ansiklopedi
İlk Not:
Celal Türer, “Bilinç Akışı,” Felsefe Ansiklopedisi 2 içinde, ed. Ahmet Cevizci (İstanbul: Etik Yayınları, 2004), 586.
Kısa Not:
Türer, “Bilinç Akışı,” 590.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Türer, Celal. “Bilinç Akışı.” Felsefe Ansiklopedisi 2 içinde, ed. Ahmet Cevizci, 585-592. İstanbul: Etik Yayınları, 2004.
Mülakat veya Röportaj
İlk Not:
Edward Snowden, ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, erişim 1 Ocak 2017,
https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.
Kısa Not:
Snowden, röportaj.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Snowden, Edward. ‘‘Edward Snowden Explains How to Reclaim Your Privacy.’’ Röportajı yapan Micah Lee. The Intercept, 12 Kasım 2015, Erişim 1 Ocak 2017, https://theintercept.com/2015/11/12/edward-snowden-explains-how-to-reclaim-your-privacy/.
E-Kitap
İlk Not:
Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment, çev. Constance Garnett, ed. William Allan Nelson. (New York: P. F. Collier & Son, 1917), 413, http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.
Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), 6. bölüm, Kindle.
Kısa Not:
Dostoevsky, Crime and Punishment, 413.
Austen, Pride and Prejudice, 6. bölüm.
Kaynakça (Alfabetik sıraya göre):
Dostoevsky, Fyodor. Crime and Punishment. çev. Constance Garnett. ed. William Allan Nelson. New York: P. F. Collier & Son, 1917. http://archive.org/details/crimepunishmentoodostuoft.
Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007, Kindle.

Felsefe Dünyası yılda iki defa (Temmuz ve Aralık) yayımlanan akademik, hakemli bir dergidir.
Felsefe Dünyası ontoloji, epistemoloji, aksiyoloji ve estetik başta olmak üzere felsefenin tüm disiplinlerini kapsayan özgün makale, araştırma, yorum, kitap tanıtımı, kritiği ve çevirilere yer verir.
Felsefe Dünyası yazım ve intihal kontrolü, ön-değerlendirme, kör hakemlik değerlendirmesi, redaksiyon ve düzenleme süreçlerinin işletildiği akademik bir dergidir.
Felsefe Dünyası’nda yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.
Dergi yayın politikası olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ortak kabul görmüş akademik standartları esas alır.
Dergiye araştırma makalesi göndermek için Dr. ünvanına sahip olma şartı aranmaktadır. Doktora öğrencileri danışmanları ile birlikte kaleme aldıkları çalışmaları dergiye gönderebilirler (Bu kural, Temmuz 2022’de çıkacak olan 75. sayıdan itibaren uygulanacaktır).

Çalışmalar derginin yayın periyodundan 2 ay öncesine kadar gönderilebilir. Derginin yayın tarihi geldiğinde hakemleme veya editöryal inceleme süreçleri tamamlanmamış olan makaleler bir sonraki sayıya tehir edilir.
Tüm yazılar ön-değerlendirme ve kör hakemleme süreçlerine tabi tutulur. Ön değerlendirme süreci yaklaşık 15 gün, hakemleme süreci ise yaklaşık 30 gün sürmektedir. Belirtilen süreler, hakemlerden kaynaklanan gecikmeler nedeniyle zaman zaman uzayabilir.
Gönderilen çalışmalar daha önce yayınlanmamış veya eş zamanlı olarak birden fazla dergiye gönderilmemiş olmalıdır.
Bir sayıda aynı yazarın birden fazla çalışması yayımlanmamaktadır.
Yazıların TR Dizin’in zorunlu tuttuğu etik kurul kararlarına uygunluğu kontrol edilecektir. Bu çerçevede:
Bireylerden ölçek, anket, mülakat ve diğer veri toplama araçları kullanılarak veri toplanması gereken çalışmalar/makaleler için yazarın bağlı olduğu üniversitenin Etik Kurul'undan onay alınması zorunludur. Onay belgesi DergiPark'a ek dosya olarak eklenmelidir.
Birden çok yazarlı yazılarda yazarların katkı oranlarının bildirilmesi gereklidir.
Felsefe Dünyası yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Derginin yayın sürecinde yer alan tüm paydaşların (yazarlar, hakemler ve editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır. Açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar (Bk. COPE Yönerge Türkçe) dikkate alınmalıdır.
Felsefe Dünyası yayın etiği kapsamında tüm paydaşların aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklenmektedir.


1. Yazarların Sorumlulukları
• Adı beyan edilen tüm yazarlar önemli oranda araştırmaya katkıda bulunmalıdır. Haksız yazarlık söz konusu olmamalıdır.
• İntihal ve sahtecilik, çarpıtma, dilimleme gibi bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerden uzak durulmalıdır.
• Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olması gerekir.
• Tüm yazarlar geri çekme ve hataların düzeltilmesini sağlamak zorundadır.
• Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
• Aynı araştırmayı birden fazla yerde yayımlamamalıdır. Aynı makaleyi yayın talebiyle birden fazla dergiye eşzamanlı olarak teslim etmek yayın etiğine uygun olmayan bir davranıştır.
• Destek alınarak yürütülen araştırmalar için destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkıları belirtilmelidir.
• Yazarlar, hakem raporlarını kişisel eleştiri olarak değerlendirmemeli; akademik sınırlar içinde düzeltmeli, gerekirse eleştirilere akademik ölçütlere göre cevap vermelidir.
• Yazarlar, makalelerini derginin yazım kurallarına uygun şekilde sunmalıdır.


2. Hakemlerin Sorumlulukları
• Değerlendirme sürecinde tarafsız ve önyargısız olmalıdır.
• Eserin konusu çalışma alanları dışında ise inceleme teklifini kabul etmemelidir.
• Makale değerlendirmede hakemlere 14 gün süre verilir. Ek süre isteyen hakemlere, derginin yayın süreci uygunsa ek süre verilebilir.
• Kontrol edilen makaleler, hakemler tarafından makale başkalarıyla paylaşılmaz, eser yayımlanmadan önce eserdeki bilgi ve verileri hakem, kendi çalışmalarında kullanamaz.
• Hakemler araştırmayla, yazarlarla ve/veya araştırma fon sağlayıcılar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Hakem değerlendirmelerinin objektif olması gerekir. Yazının akademik yeterliliği esas alınmalı ve yazarların şahsiyetlerine yönelik eleştiriler söz konusu edilmemelidir.
• Hakemlerin yaptıkları değerlendirmeleri destekleyecek açıklamalar sunması beklenir.
• Yazarın fikirleri hakemin fikirlerine ters düşerse de yazarın fikirlerinin literatürde yer edinmesine saygı göstermelidir.
• Hakemler ilgili yayımlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidir.
• Hakemler, makaleleri değerlendirirken kişisel yaklaşımlarını ve değer yargılarını akademik üslup ve bilimsel tarafsızlığın önüne koymamalıdır, eleştirilerinde yapıcı olmalıdır.


3. Editörlerin Sorumlulukları
• Yayın için gönderilen makaleler, tamamen akademik kıstaslara göre değerlendirilir. Makalelerin değerlendirilmesinde yazarların aidiyet, cinsiyet, din, ırk, etnik köken, kurumsal ilişkileri vs. hiçbir şekilde kıstas olarak kullanılmaz.
• Editörler bir makaleyi kabul etmek veya reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Editörler kabul ettiği veya reddettiği makaleler ile ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler ve çeviriler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını veya geri çekilmesini desteklemelidir.
• Hakemlerin ismini saklı tutmalıdır ve intihal/sahte veri başta olmak üzere yayın etiğine aykırı çalışmalara engel olmalıdır.
• Felsefe Dünyası’na teslim edilen fakat yayımlanmayan makalelerin içerikleri, editör ve Yayın Kurulu tarafından kullanılamaz.

Felsefe Dünyası dergisi yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Yazarlara da herhangi bir ücret ödenmemektedir.


Felsefe Dünyası Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.