Cilt: 21 Sayı: 1, 30.03.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

1. Arendtian Beginning Under the Threat of Violence

Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nün ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan “2645-8950” e-ISSN numaralı “Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası “hakemli” bir dergidir. Derginin amacı, felsefe alanındaki tarihî birikimi özümseme, bu özümsemeyle elde edilen kavrayışı alandaki fiilî meseleleri yeniden düşünmek için işleme, böylece de geleceğe doğru akan bir tartışma ortamı ihdâs ederek akademik bir platform oluşturmaktır. 

Kaygı, disiplinlerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal / beşeri bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu düzlemde, farklı felsefî / bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir.

BAŞVURU
Kaygı’ya gönderilecek eserler için DergiPark sistemi üzerinden başvuru yapılmaktadır. Süreç için lütfen tıklayınız.


ESER TÜRLERİ
Kaygı’da yayıma kabul edilebilecek eserler esas olarak “felsefe” ve teorik olmak kaydıyla “sosyal / beşeri bilimler” alanlarına dâir olmak zorunda olup, “Araştırma Makalesi” ve “Kitap Değerlendirme” yazılarından müteşekkildir.


SAYFA DÜZENİ
Sayfa Yapısı
Genel sayfa yapısı “A4” formatında, sağ ve soldan “3 cm”, üst ve alt kenarlardan “4 cm” boşluk bırakılarak hazırlanır.

İlk Sayfa
“Yazar Bilgileri” sağa yaslı şekilde verilmeli ve alt alta gelecek şekilde şu sırayı takip etmelidir: Yazar Unvan, Ad ve Soyadı, Kurum, ORCID numarası, E-Posta.
“Başlık” büyük harflerle ve bold stil, Times New Roman 12 punto olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır.
“Öz” ortalama 150-250 kelimeden oluşmalı ve yazının esasını verecek tarzda hazırlanmalı; biçim, paragraf girintisiz, Times New Roman 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. “Öz” içinde alıntı, kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır.
“Anahtar Kelimeler”, “Öz”ün hemen altında yer almalı ve en az beş (5), en çok yedi (7) adet verilmeli; biçim, paragraf girintisiz, Times New Roman 10 punto, tek satır aralıklı ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.


GENİŞLETİLMİŞ İNGİLİZCE ÖZET
Gönderilen Türkçe eserlerde, İngilizce “Özet / Abstract” yanında, metnin “uluslararası” dolaşımını güçlendirmek için, “Genişletilmiş İngilizce Özet (Summary)” bulunması zorunludur. “Genişletilmiş İngilizce Özet”, Türkçe metnin yaklaşık % 25’i kadar olmalı; bu açıdan tıpkı Türkçe metinde olduğu gibi alt başlıklar ve atıflar içermelidir. Yazar(lar)dan beklenen, Türkçe metindeki argümantasyon yapısını, olabildiğince net bir biçimde, “Genişletilmiş İngilizce Özet”de vermeleridir. Bu kısım, “Kaynakça”dan önce, metnin sonuna eklenmelidir [Not: “Genişletilmiş İngilizce Özet”in, eser “Hakem Süreci” neticesinde “Yayın Kurulu” tarafından kabul edildikten sonra gönderilmesi gerekmektedir. Buradaki dil kontrolü (proofreading) vb. hususlar yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmaz].


KAYNAKÇA HAZIRLAMA VE REFERANS VERME
KİTAP
Tek Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Demir, Ö. (2000). Bilim Felsefesi (2. Basım). Ankara: Vadi Yayınları.
 • West, D. (1998). Kıta Avrupası Felsefesine Giriş (çev. A. Cevizci). İstanbul: Paradigma Yayınları.
 • Carnap, R. (1995). The Unity of Science (trans. by M. Black). Bristol: Thoemmes Press.
Referans Verirken
Demir 2000: 35

İki Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Kabaağaç, S. ve Alova, E. (1999). Latince-Türkçe Sözlük. İstanbul: Sosyal Yayınları.
 • Mallory, J. P. & Adams, D. Q. (2006). The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: Oxford University Press.
Referans Verirken
Kabaağaç ve Alova 1999: 77
Mallory & Adams 2006: 115

Çok Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Gökdoğan, M. D., Topdemir, H. G., Unat, Y. ve Demir, R. (2002). Bilim Tarihi Kılavuzu: Buluşlar ve Yapıtlar. Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Kirk, G. S., Raven, J. E. & Schofield, M. (1983). The Presocratic Philosophers. A Critical History with a Selection of Texts. Cambridge: Cambridge University Press.
Referans Verirken
Gökdoğan vd. 2002: 126
Kirk et al. 1983: 235

Tüzelkişi Yazarlı Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Türk Dil Kurumu (2005). Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
Referans Verirken
Türkçe Sözlük 2005: 115

Kitap Bölümü (Derleme ve Çeviri Kitap içindeki bölümler, Ansiklopedi Maddesi, Basılmış Bildiri vb. dahil) – Kaynakça Hazırlarken
 • Kuçuradi, I. (1999). Değer, Değerler ve Yazın. Sanata Felsefeyle Bakmak (ss. 92-113). Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Carnap, R. (2013). Metafiziğin Dilin Mantıksal Analiziyle Aşılması (çev. Z. Özcan). Viyana Çevresi Üzerine: Felsefede Son Büyük Dönemeç (derl. Zeki Özcan, ss. 123-152). Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Carnap, R. (1966). The Old and the New Logic (trans. by I. Levi). Logical Positivism (ed. A. J. Ayer, pp. 113-146). New York: The Free Press.
 • Akkaş, S. Ö. (2004). Francis Bacon. Felsefe Ansiklopedisi – Cilt 2 (ed. Ahmet Cevizci, ss. 8-17). İstanbul: Etik Yayınları.
 • Alkan, N. (2014). Osmanlı'da Modernleşme, Modern Siyasal Düşünceler ve Türk Milliyetçiliği. Uluslararası Katılımlı Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ed. M. F. Gökçek, ss. 712-722). Ankara: Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.
Referans Verirken
Kuçuradi 1999: 34

Editörlü Kitap – Kaynakça Hazırlarken
 • Tatcı, M. (ed.) (2019). Hallâc-ı Mansûr Menâkıbnâmesi (3. Basım). İstanbul: H Yayınları.
 • Laks, A. & Most, G. W. (ed). (2016). Early Greek Philosophy, Vol. V – Western Greek Thinkers, Part 2. USA: Harvard University Press.
Referans Verirken
Tatcı 2019: 34
Laks & Most 2016: 145

MAKALE (Çeviri Makaleler, Derleme Kitap içindeki Makaleler vb. dahil) – Kaynakça Hazırlarken
 • Aygün, Ö. (2021). Yaygın Zenon Okumasının Bir Eleştirisi. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20 (1), 1-24. DOI: 10.20981/kaygi.884375.
 • Friedman, M. (2002). Kant, Kuhn, and the Rationality of Science. Philosophy of Science, 69 (2), 171-190.
 • Carnap, R. (1987). On Protocol Sentences (trans. R. Creath & R. Nollan). Nous, 21 (4), 457-470.
 • Iltar, E ve Akçoru, R. (2021). Dinin Bilimsel Çalışmalara Etkisi: Ortaçağ astronomisi (VI. YY – XIII. YY) Örneği. Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 20 (1), 239-263. DOI: 10.20981/kaygi.889670.
Referans Verirken
Aygün 2021: 17
Iltar ve Akçoru 2021: 245

TEZLER – Kaynakça Hazırlarken
 • Kovanlıkaya, A. (2002). A Critical Approach to Kant’s Conception of Experience in View of Leibniz’s Ontology [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
Referans Verirken
Kovanlıkaya 2002: 78

ON-LINE KAYNAKLAR – Kaynakça Hazırlarken
 • Nisan, F. (2014). Entelektüel Sorumluluğu Vicdanda Taşımak. Erişim Tarihi: 04.02.2014 (http://haber.gumushane.edu.tr/90/yazarlar/entelektuel-sorumlulugu-vicdanda-tasimak-.html).
Referans Verirken
Nisan 2014

GENEL OLARAK YAYIN İLKELERİ
1. “Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (e-ISSN: 2645-8950), kısa adıyla “Kaygı”; “Mart” ve “Eylül” aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
2. Dergiye gönderilecek eserler esâsen “felsefe” ve teorik olmak kaydıyla “sosyal / beşerî bilimler” alanlarına dâir olmak zorundadır.
3. Dergide akademik / bilimsel nitelikteki “Araştırma Makalesi” ve “Kitap Değerlendirme” çalışmaları yayımlanır.
4. Dergiye Türkçe ve İngilizce (ve “Editör Kurulu”nun kararına bağlı olarak diğer dillerde) yazılmış eserler kabul edilir. Gönderilecek çalışmaların, daha önce başka bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olması zorunludur.
5. Gönderilen Türkçe çalışmalarda “Öz” ve “Anahtar Kelimeler” ile İngilizce “Abstract” ve “Keywords” bulunmalı; çalışmalar dergi “Yazım Kuralları”na göre hazırlanmalıdır. Türkçe eserlerde, İngilizce “Özet / Abstract” yanında, metnin “uluslararası” dolaşımını güçlendirmek için, “Genişletilmiş İngilizce Özet / Summary” bulunması zorunludur. “Genişletilmiş İngilizce Özet,” Türkçe metnin yaklaşık %25’i kadar olmalı; bu açıdan tıpkı Türkçe metinde olduğu gibi alt başlıklar ve atıflar içermelidir. Yazar(lar)dan beklenen, Türkçe metindeki argümantasyon yapısını, olabildiğince net bir biçimde, “Genişletilmiş İngilizce Özet”de vermeleridir. Bu kısım, “Kaynakça”dan önce, metnin sonuna eklenmelidir [Not: “Genişletilmiş İngilizce Özet”in, eser "Hakem Süreci" neticesinde "Yayın Kurulu" tarafından kabul edildikten sonra gönderilmesi gerekmektedir. Buradaki dil kontrolü (proofreading) vb. hususlar yazarın sorumluluğundadır. Dil açısından yetersiz olan makaleler dil geçerliği sağlanana kadar yayımlanmaz].
6. Dergiye gönderilen tüm eserler öncelikle muhtevâ, akademik özgünlük, alana katkı, yazım kuralları ve benzeri yönlerden “Editör Kurulu” tarafından incelenir ve ancak bu incelemeden geçen eserler için “Hakem Süreci” başlatılır. Bu süreçte ise “çift kör hakemlik” sistemi uygulanır. Bir eserin yayıma kabul edilebilmesi için eserin gönderildiği hakemlerden ikisinin de olumlu raporu gereklidir. Raporlardan birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda ilgili eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden gelecek rapor doğrultusunda eserin kabul veya reddine “Editör Kurulu” karar verir.
7. Dergiye gönderilen tüm eserlerin, ilgili süreçler tamamlandıktan sonra, olduğu gibi veya kısmen düzeltilerek yayımlanmasına veya aksine “Editör Kurulu” karar verir ve sonuç, yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen eserler, en geç bir ay içinde dergiye ulaştırılmalıdır.
8. Dergide yayımlanan eserlerin yasal sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir ve eserlerde savunulan fikirler ne “Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü”nün ne de “Yayın Kurulu” üyelerinin görüşünü yansıtmaz.
9. Yayımlanan eserler için yazar(lar)a telif ücreti ödenmez. Bu çerçevede, yayımlanan eserlerin telif hakları, ilgili bir beyân olsun-olmasın, “Kaygı” dergisine devredilmiş kabul edilir (Bu husûs aynı zamanda, eser sahiplerinin “Tübitak DergiPark” tarafınca belirlenen “Açık Dergi Sistemleri” kurallarını kabul ettiğini de gösterir).
10. Metnin editoryal değerlendirme süreci başlatılmadan önce tüm yazarlarla “Telif Sözleşmesi” yapılmaktadır. Bu sözleşmenin yazar tarafından onaylanıp, editörlere iletilmesi sonrasında yazının süreci başlatılır.
11. Dergide yayımlanan eserlerden kaynak gösterilmek şartıyla alıntı yapılabilir.ETİK İLKELER
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak “Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (https://publicationethics.org).

Yazarların Etik Sorumlulukları
Kaygı Dergisi’ne çalışmasını gönderen yazar(lar)ın aşağıdaki etik sorumluluklara uyması beklenmektedir:
1. Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri makale ya da makalelerini Kaygı Dergisi'ne göndermemelidir.
2. Yazar(lar), Kaygı Dergisi'ne derginin içerik bakımından belirttiği alanlar dahilinde özgün makale göndermelidir.
3. Makaleye katkı sağlamayan kişilerin adı, yazar olarak yazılmamalı; yayımlanmak üzere başvurusu yapılan bir makalenin yazar sırasını değiştirme, yazar çıkartma, yazar ekleme önerilmemelidir.
4. Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişiler editörlere bildirmelidir.
5. Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen intihal, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, her türden etiğe aykırılık gibi durumlardan kaçınmak zorundadır.
6. Aday makalenin yazım aşamasında yazar(lar), dergide belirtilen atıf sistemi kurallarına uygun, etik ilkeler doğrultusunda doğru bir biçimde atıf yapmalıdır.
7. Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.
8. Değerlendirme sürecinde yazar(lar)dan makalelerine ilişkin bilgi ya da ham veri istenmesi durumunda istenen bilgiler editörlere sunulmalıdır.
9. Yazar(lar), değerlendirme ve erken görünüm aşamasındaki ya da elektronik ortamda yayımlanmış makalesiyle ilgili hatayı fark ettiklerinde bilgi vermek, düzeltmek ya da geri çekmek için editörle iletişime geçmesi gerekir.
10. Yazar(lar), makalelerinde kullandıkları verilerin kullanım haklarını, araştırma-çözümlemelerle ilgili izinlerin ya da üzerinde araştırma yaptıkları katılımcıların onayının alındığını belgelemelidirler.
11. Yazar(lar), veri toplama sürecinde etik ilkelere özen gösterdiklerine ilişkin kanıtları (başkalarının ölçek, anket, fotoğraf gibi belgelerinin kullanılması için kendilerinden izin alınması gibi) makale içinde sunmalıdır. Makalelerde araştırma ve yayın etiği ile fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğu belirtilmelidir. Araştırma insan ve hayvan denekler üzerinde gerçekleştirilmiş ise araştırmanın uluslararası bildiriler, kılavuzlar vb uygun gerçekleştirildiği bildirilmelidir.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları
1. Hakemler yalnızca uzmanlık alanlarıyla ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidirler.
2. Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra kendisinde bulundurmamalı, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdırlar.
3. Hakemler, çıkar çatışması-çıkar birliği olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidirler.
4. Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel görüşlerden kaçınmalıdırlar.
5. Hakemler değerlendirmek üzere kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.
6. Hakemlerin değerlendirdikleri makalelere ilişkin “Değerlendirme Formu”nu doldurmaları gerekmektedir. Hakemlerin değerlendirdikleri makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ile kararlarına ilişkin gerekçelerini de bu formda belirtmeleri gerekmektedir.
7. Hakemler, Ret cevabı verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidirler.
8. Hakemlerin kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlamaları gerekmekte ve burada belirtilen etik sorumluluklara uymaları beklenmektedir.

Editör ve Editör Yardımcılarının Etik Sorumlulukları
1. Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.
2. Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Çifte Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlarlar.
3. Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludurlar.
4. Editörler dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendirmeli ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı aldıklarında ise yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde iletmelidirler. Bu süreçte, makalenin dil bilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendirilmeli ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanınmalıdır.
5. Editörler, yayınlanan makalelerin fikri mülkiyet hakkını korur, ihlal olması durumunda derginin ve yazar(lar)ın haklarını savunurlar.
6. Editörler; değerlendirilen çalışmalarda insan ve hayvan haklarının korunmasına saygılıdır ve bu konuya azami duyarlılık gösterirler. Çalışmalarda kullanılan deneklere ilişkin etik kurul onayı, deneysel araştırmalara ilişkin izinlerin olmadığı durumlarda çalışmayı reddetmekle sorumludur.
7. Editörler, hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmamak şartıyla ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.
8. Editörler, akademik görgü kurallarına uymayan ve bilimsel olmayan değerlendirmeleri dergi kuralları gereği reddeder.
9. Editörler; görevi kötüye kullanmaya karşı önlem alırlar. Görevi kötüye kullanmaya yönelik yakınmalar olduğunda, nesnel bir soruşturma yaparak, konuyla ilgili bulguları paylaşırlar.
10. Editörler, yayın sürecinde görev alan herkesle etkili bir iletişim içinde olur, belirli aralıklarla toplantılar düzenlerler.
11. Editörler, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidirler.
12. Editörler, bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.

Etik Olmayan Durumlar
Kaygı Dergisi’nde yukarıda bahsedilen etik sorumluluklar kapsamında ve bunların dışında etik olmayan bir davranış veya içerikle karşılaşırsanız, kaygi@uludag.edu.tr adresi üzerinden bildiriniz.YAYIN POLİTİKASI
Bursa Uludağ Üniversitesi’nin desteğiyle, aynı üniversitenin Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkısıyla hazırlanan “2645-8950” e-ISSN numaralı “Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi” (kısa adıyla, “Kaygı”), yılda iki sayı olarak yayınlanan uluslararası çift kör hakem uygulaması yapan bir dergidir.

ŞEFFAFLIK İLKELERİ
1. Dergi İçerik Kapsamı
A. Dergide akademik / bilimsel nitelikteki “Araştırma Makalesi” ve “Kitap Değerlendirme” çalışmaları yayımlanır.
B. Dergide, Türkçe ve İngilizce (ve “Editör Kurulu”nun kararına bağlı olarak diğer dillerde) eserler yayımlanır. Gönderilen çalışmaların, daha önce başka bir dergide yayımlanmamış, yayımlanmak üzere gönderilmemiş ya da yayım için kabul edilmemiş olması zorunludur.

2. Değerlendirme Süreci
Sisteme yüklenen çalışmalarda yazara ait bilgiler bulunmamalıdır. Yazarlardan iletilen yazılar, ilk olarak Editör incelemesine alınmaktadır. Bu süreçte yazım kuralları ve yazının içerik olarak dergiye uygunluğu editörler tarafından değerlendirilmektedir. “Yazım Kuralları” bölümünde belirtilen esaslara uygun olmayan çalışmalar, editörler tarafından yazarlara iade edilir. Dergi'nin yayın ilkelerine ve yazım kurallarına uygun olduğu tespit edilen çalışmalar için hakem süreci başlatılır. “Araştırma Makalesi” türündeki eserler için “çifte kör hakemlik” sistemi uygulanır. “Yayın İlkeleri”ne uygun olan bu türdeki eserler iki “Hakem” tarafından değerlendirilir. Böyle bir eserin yayıma kabul edilebilmesi için eserin gönderildiği hakemlerden ikisinin de olumlu raporu gereklidir. Raporlardan birinin olumlu, diğerinin olumsuz olması durumunda ilgili eser üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemden gelecek rapor doğrultusunda eserin kabul veya reddine “Yayın Kurulu” karar verir. “Yayın İlkeleri”ne uygun olan “Kitap Değerlendirme” türündeki eserlerin yayımlanıp yayımlanmayacağı hususu “Yayın Kurulu”ndan en az iki üyenin raporuna bağlıdır.
Hakemler ve yazarlar çift kör hakem uygulaması dahilinde birbirlerinin isim-unvan ve kurum gibi bilgilerinden haberdar olmamaktadır. Hakemlerden en fazla 4 (dört) hafta içerisinde yazıyı okumaları talep edilmektedir. Bu süreçte aksaklık yaşanması durumunda yeni hakemler atanmakta ve yazarlar yaşanan aksaklıklarla ilgili bilgilendirilmektedir. Hakemlerin değerlendirme sonuçları isim-unvan ve kurum gibi bilgiler belirtilmeden yazarlara iletilmekte ve yazarlardan gerekli düzeltmeleri yapmaları istenmektedir. Bu düzeltmelerin yapılması durumunda hakemler yazıyı yeninden görmek isterlerse kendilerine iletilmekte, fakat istemezlerse yazı yayına hazır edilmek üzere son kontrole alınmaktadır. Son kontrol sonrasında yazı yayına hazır hale getirilmekte ve mevcut sayıda yayınlanmaktadır. Yazarların göndermiş olduğu yazılar hakkında sürecin en başından son işleme kadar gerçekleşecek tüm işleyişten yazarların açık bir şekilde bilgi alacakları tarafımızdan taahhüt edilmektedir.

3. Telif Hakları
Metnin değerlendirmeye alınmasından önce dergi sahibi tarafından hazırlanan “Telif Sözleşmesi” yazarlara iletilmektedir. Bu sözleşme yazarlarca onaylandığında söz konusu metnin değerlendirme süreci başlatılır.

4. Benzerlik Raporu
Çalışmaların intihal değerlendirilmesi “Turnitin” programı aracılığıyla yapılmaktadır.

5. Sahiplik Hakları
“Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi”nin imtiyaz hakları, dergi sahibi Prof. Dr. Kadir ÇÜÇEN’e aittir.

6. Yayınlanma Sıklığı
Kaygı Dergisi, “Mart” ve “Eylül” aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.

Yayın İlkeleri ve benzeri kısımlara bakınız.

e-ISSN: 2645-8950