Sayı: 17, 26.06.2021

Yıl: 2021

Makaleler

Araştırma Makalesi

2. AVRUPA BİRLİĞİ YOL AYRIMINDA MI?

Araştırma Makalesi

14. CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, 2013 Yılı Mayıs ayında Yayın hayatına başlayan, Türkiye ve Dünya’da Hukuk alanına katkıda bulunmayı amaçlayan özgün araştırma ve makalelerin yayınlandığı bilimsel ve hakemli bir dergidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Makaleler yayınlanmak üzere Türkçe ve diğer yabancı dillerde düzenlenebilir. Dergimiz TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı, ASOS İndex ve Ebscohost tarafından taranmaktadır.

YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları için lütfen tıklayınız.
>Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

>İntihal, verilerde sahtecilik veya yanıltmacılık, bölerek yayınlama, yayın tekrarı ve esere katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır.

>Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi hatalar, etik durumlar veya vazgeçmeler konusunda konuyla ilgili en ileri ilkeleri uygulamaktadır. Dergiye sunulmuş çalışmalarda yer alan içeriğin orijinal (asıl kaynaklar) olduğu beyan edilmiş sayılır.

>Bu ve benzeri hususlara ilişkin herhangi bir etik usulsüzlük durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır. Editör, yazarlar ve hakemler dergi başvuru ve değerlendirme işlemlerine uymakla mükelleftir.

YAYIN İLKESİ

1- Daha önce başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş eserler kabul edilir.

2- Yayımlanan makalelerden kaynaklanan her türlü sorumluluk yazarlarına aittir ve dergide yayımlanan yazılar kaynak gösterilmeden başkan bir yerde kullanılamaz.

3- Makalenin hangi sayıda yayınlanacağı Uyuşmazlık Mahkemesi Yayın Kurulu’nun yetkisindedir.

4- Makale, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi Yayın Kurulu'nun izni olmadan geri çekilemez.

5- Hakemlere ve yazarlara "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde telif ücreti ödenir.

6- Gönderilen eserin yazım açısından son kontrollerinin yapılmış olduğu ve yayıma hazır olduğu kabul edilir. Bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir. Bununla birlikte derginin dizgisinin yapıldığı tarihe kadar editörün/yayın kurulunun görüşü alınmak şartı ile yazılarda yeni bir hakem incelemesi gerektirmeyecek ve mevcut hakem raporlarıyla çelişmeyecek ufak değişiklikler yapılabilir.

7- Yayın Kurulunca ilk incelemesi yapılan yazılar değerlendirilmek üzere hakemlere gönderilir. Yazılar en az iki hakem incelemesine tabi tutulur. Hakemler yazıların yayımlanmasına, yayımlanmasının uygun olmadığına veya düzeltilerek yayımlanması hususunda görüş bildirebilirler. Her iki hakemin de olumsuz görüş bildirmesi halinde yazıların yayım talebi reddedilir. İki hakemden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirmesi halinde ilgili yazı üçüncü bir hakeme gönderilebilir. Yazarlar hakem süreçlerinden en kısa sürede haberdar edilir.

8- Eserde yazım hatalarının olağanın dışında olması, yayın ilkelerine ve kurallarına uyulmaması eserin Yayın Kurulu tarafından geri çevrilmesi için yeterli görülecektir. Yayın Kurulu başka sebeplerle de bir eserin yayımlanması talebini reddedebilir. Hakem incelemesinin olumlu şekilde sonuçlanmış olması yazara makalenin yayımlanma hakkını vermez.ETİK İLKELER
A. BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI GENEL EYLEMLER

Yazarlık: Esere aktif şekilde katkısı olmayan kişileri yazarlar, arasında göstermek veya katkısı olan kişileri göstermemek haksız yazarlık kapsamında ele alınmaktadır. Yazarlar eserin planlanması, verilerin toplanması, değerlendirilmesi gibi tüm aşamalarda yeterli düzeyde katkı sağlamış olmalıdırlar.
Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan, gerçekte var olmayan ya da değişikliğe uğratılmış verileri kullanmak, veride sahtecilik kapsamında değerlendirilmektedir.
İntihal: Başkalarının metotlarını, özgün fikirlerini, verilerini, yazılarını veya şekillerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak intihal olarak değerlendirilmektedir. İntihalden kaçınmak için yazarlar eserlerinde bilimsel kurallara uygun bir biçimde atıf yapmalı ve araştırmaları içerisinde yer alan tüm bilimsel yazılara ait kaynak gösterimine dikkat etmelidirler.
Çarpıtma: Araştırma yapmaksızın toplanan kayıtları veya verileri değiştirmek, araştırmada kullanılmayan cihaz ya da materyalleri kullanılmış gibi göstermek destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek çarpıtma kapsamında ele alınmaktadır.
Bölerek Yayınlama: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğüne zarar verecek şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp, birbirine atıf yapmadan birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları ayrı yayınlar olarak sunmak, bölerek yayınlama kapsamında ele alınmaktadır.
Yayın Tekrarı: Mükerrer yayınları, yapılmış olan önceki yayınlara atıf yapmaksızın ayrı yayınlar olarak sunmak, yayın tekrarı kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirilmek üzere gönderilen eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanması ya da değerlendirme sürecinde olması ile ilişkili sorumluluk tamamen yazarlara aittir. Eser sahibi tekrardan kaçınmalı, özgün ve orijinal araştırmalarını göndermeye özen göstermelidirler.

B. PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI

Editörün Yükümlülükleri
1. Editör, gönderilen makalelerin yayınlanma kararının verilmesinden sorumludur. Editör makale önerilerini, yazarların ırk, etnik köken, cinsiyet, inanç, uyruğunu ve politik görüşlerini dikkate almadan değerlendirir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.
2. Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılamaz.
3. Editör, çalışmalarla ilgili uygun bilgileri sorumlu yazar, hakemler, yayın kurulu üyeleri ve yayıncı kuruluş dışındaki kişi veya kurumlarla paylaşamaz.

Yazarların Yükümlülükleri
1. Yazarlar çalışmalarının orijinalliğini belirtmelidirler. Gönderilen makaleler dergi kurallarına uygun olmalıdır.
2. Yazarlar, dergiye gönderdikleri makaleleri başka bir yerde yayınlamamış ya da yayınlanmak üzere göndermemiş olmalıdır.
3. Yazarlar, çalışmalarında yer alan bilgilerin kaynaklarını belirtmeli ve araştırmada söz konusu çalışmalara atıf yapmalıdır.
4. Yazarlar makaleye bilimsel katkı verdiklerini garanti etmeli ve tüm yazarların makale üzerinde eşit sorumluluğa sahip olduğu bilinmelidir.
5. Herhangi bir zamanda yazarlar önemli bir hata veya belirsizlik fark ettiklerinde, hata veya belirsizliği editöre rapor etmelidir.

Hakemlerin Yükümlülükleri
1. Hakemler, değerlendirilmek üzere gönderilen makalede kendilerini yeterli görmediklerinde veya belirlenen sürede makaleyi değerlendiremeyeceklerini düşündüklerinde, bu durumu editöre bildirmeli ve değerlendirme sürecinden çekilmelidirler.
2. Değerlendirilmek üzere gönderilen makale gizli bir belge olarak kabul edilmelidir.
3. Değerlendirmeler, tarafsız olarak yapılmalıdır. Yazarın bireysel eleştirisi yapılmamalıdır. Hakemler görüşlerini, destekleyici argümanlarla birlikte, açıkça belirtmelidirler.
4. Hakemler, editörü, makalenin farklı eserlerle olan benzerliği konusunda bilgilendirmelidir.
5. Makalenin değerlendirilme sürecinde görülmüş veriler veya düşünceler yarar sağlamak için kullanılmamalıdır. Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir.

Ücretsiz