Sayı: 21, 10.05.2020

Yıl: 2020

Araştırma Makalesi

Araştırma Makalesi

5. Goya’nın Gözünden Cadı Figürü

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, insan ve toplum bilimlerinin temas edebileceği bütün alanlarda akademik-bilimsel bilgi üretimine aracılık etme, yayma ve yeni araştırmalara zemin oluşturma hedefiyle 2010 yılında yayın hayatına başladı.

2013 yılı bahar sayısına kadar farklı temalarda hazırlanmış makalelerle yayımlanan dergimiz, bu sayıdan itibaren akademik disiplinlerin kesişme alanlarına göre belirlenen bir odak doğrultusunda tematik olarak yayımlanmaktadır. 

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan, ulusal hakemli bir dergidir ve 2018 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBİM TR DİZİN veri tabanında taranmaktadır.

Derginin her sayısında bir tema belirlenmekte ve alanında uzman bir tema editörü atanmaktadır. Yayın Kurulu’nun ortak kararıyla belirlenen tema seçiminde güncel akademik konuların takip edilmesine özen gösterilmekte ve bu sayede yeni tartışmalar için etkili bir zemin sağlanmaya çalışılmaktadır.

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, bilginin açık erişim ve dolaşımını gözeten akademik bir mecra olarak uluslararası açık erişim ilkelerine bağlı kalmayı, benzer biçimde başta hakemlik süreçleri olmak üzere uluslararası yayın etik ilkeleri şemalarını uygulamayı taahhüt eder.   

Yazım Kuralları
1. Yazılar Windows Word programıyla, Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
2. Yazıların uzunluğu on bin kelimeyi geçmemelidir.
3. Metinlerin başlıkları bold ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır.
4.Yazar isimleri bold ve sağa yaslı şekilde başlığın altında bulunmalı, yazar soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın unvan, bölüm, kurum ve e-mail bilgisi yazarın isminin sonuna dipnot eklenerek verilmelidir. 2019 yılı itibariyle tüm yazarların ORCID (Open Researcher and Contributor ID) numarasının olması ve yazar bilgisi dipnotunda verilmesi gerekmektedir.
5. Türkçe özgün makaleler için verilecek özet “Öz” başlığı altında, 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Tüm makalelerin ayrıca İngilizce dilinde de özeti verilmedir. İngilizce dilinde verilecek özet “Abstract” başlığı altında olmalı ve yine 150 kelimeyi geçmemelidir. Önce makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe özü verilmeli ve sonrasında 3 ila 5 anahtar kelime verilmelidir. Bunların altına İngilizce öz ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
6. Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, yalnızca ek bilgi vermek için kullanılır. Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak 10 punto ve 1 satır aralığıyla yazılmalıdır.
7. Metnin içinde yapılan doğrudan alıntı 40 kelimeyi geçiyorsa, yani “blok alıntı” yapılıyorsa ana metinden farklılaştırılmış paragraf olarak gösterilmelidir. Blok alıntı sağ ve soldan 1,25 cm girintili olarak 11 punto ile yazılır ve alıntı sonunda parantez içinde kaynağa atıf yapılır.
8. Metinde şekil, tablo, resim vb. kullanılacaksa ilgili yere, metinle arasında üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış görseller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 600 dpi çözünürlükte “tiff” veya “jpg” şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Resimler birbirini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her resmin altına numarası ile birlikte kısa bir açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır.
9. Metin içerisinde ve kaynaklar bölümünde kaynak gösterimi için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Publication Manual of APA (2020) adlı kitapta belirtilen kurallar esas alınmalıdır (antik kaynakların gösterimi hariç).
10. APA’ya uygun biçimde metin içinde atıf yapma ve bibliyografya oluşturma örnekleri aşağıda verilmiştir. Antik kaynakların gösterilmesiyle ilgili örnekler de aşağıda yer almaktadır.
11. Metnin ekleri, her bir ek ayrı sayfada olacak şekilde, kaynakçadan sonra verilmelidir.

APA Stiline Göre Kaynak Gösterme

Atıflar

Metin içinde ilk atıf Metin içinde ilk atıftan sonraki atıflar Parantez içinde ilk atıf Parantez içinde ilk atıftan sonraki atıflar
Tek yazarlı Işık (1998) Işık (1998) (Işık, 1998, s. 36) (Işık, 1998, s. 36)
İki yazarlı Grazer ve Fishman (2015) Grazer ve Fishman (2015) (Grazer ve Fishman, 2015, s. 107) (Grazer ve Fishman, 2015, s. 107)
Üç-beş yazarlı Keng, Lin ve Orazem (2017) Keng ve arkadaşları (2017) (Keng, Lin ve Orazem, 2017, s. 72) (Keng ve diğer., 2017, s. 72)
Altı ve daha fazla yazarlı Bay ve diğerleri (2017) Bay ve diğerleri (2017) (Bay ve diğer, 2017, s. 61) (Bay ve diğer., 2017, s. 61)
Kurumlar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2002) MEB (2002) (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2002) (MEB, 2002)


Kaynaklar Bölümü
Türkçe Eser
Emre, I. (1998). Beden ve toplum kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.
Türkçeye Çevrilmiş Eser

Kitap Ariès, P. (2015). Batıda ölümün tarihi (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.
Editöryal Eser
Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
İngilizce Eser
Smith, Z. (2016). Swing time. New York: Penguin Press.
İngilizce Eser İçerisinde Bölüm
Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Kitap içinde Türkçe Eser İçerisinde Bölüm
bölüm
Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de Sosyal Araştırmaların Gelişimi içinde (ss. 139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
Türkçe Makale
Ünal, N. (2001). Hastane infeksiyonları ve hastane tasarımı: yoğun bakımların tasarımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 1 (5), ss. 183-194.

İngilizce Makale
Makale LaSalle, P. (2017). Conundrum: a story about reading. New England Review, . 1 (38), pp. 95–109.
Online Makale
Çevikalp, M. (2012). Kars’ın saklı yüzü: Malakanlar. Aksiyon. 10.06.2015 tarihinde http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=32989 adresinden edinilmiştir.
Türkçe Tez
Cihan, M. (2001). Spinoza felsefesinde varlık ve bilgi problemi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Tez İngilizce Tez
Rutz, C.L. (2013). King Lear and its folktale analogues (Unpublished Doctoral dissertation). University of Chicago, Chicago.

Antik Kaynaklar
Diod. (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)
Kullanılan Metin ve Çeviri: Diodorus of Si¬cily. With an English translation by R. M. Geer. London, New York 1947 (The Loeb Classical Library).
Hdt. (Herodotos, Historiai)
Kullanılan Metin ve Çeviri: Herodot Tarihi. Çev. M. Ökmen. İstanbul 1973 (Remzi Kitabevi).


Guide for Authors
1. Articles submitted should be sent in Microsoft Word (.doc or .docx) format. Body text should be written in Times New Roman 12 pt. and 1.5 line spacing.
2. The articles should not exceed ten thousand words.
3. Headings should be written in bold and left aligned. First character of the heading should always be written with a capital letter.
4. Name of the author should be written in bold and right aligned whereas surname should be written with capital letters. Title, faculty, department and email address of the author should be added under the footnotes section; and be given following the name of the author. Starting from 2019, all authors should have an ORCID (Open Researcher and Contributor ID) number which is to be included in author’s information footnote.
5. Abstracts of articles written in English should be given under the heading of “Abstract” and should not exceed 150 words. It is also a requirement for abstracts to be given in Turkish language, again without exceeding 150 words limit. After the title of the article, Turkish heading, abstract and keywords (of 3 to 5) are given; Turkish abstract and keywords should follow. Abstract and keywords should comply with international standards.
6. Footnotes must only be used to address additional information, not for referencing; They must be given under the page, numbered correspondingly, and their typing style must be set to 10 pt and 1 line spacing.
7. Quotations exceeding 40 words, i.e. block quations should be separated from main paragraph and written as a separate one. Block quotations should be indented by 1,25 cm of both sides and should be written in 11 pt.
8. Images, shapes or tables should only be used with a space left perpendicularly. Shapes used should be prepared digitally where possible. Scanned documents should have 600 dpi and sent as “tiff” or “jpg” format. Shapes must be numbered consecutively. A short explanation should be centered under the image containing its number.
9. In-text citation and bibliography must comply with the rules found in Publication Manual of American Psychological Association (APA) (2020) published by American Psychological Association (except for the ancient sources).
10. APA referencing examples, and referencing examples of ancient sources given below.
11. Each appendix should be given in separate pages. Appendices should be given after the refe-rences section.


APA Referencing Examples
Basic Citation FormatsIn-text citation Subsequent in-text citations First citation in parantheses Subsequent citations in parantheses
One author Işık (1998) Işık (1998) (Işık, 1998, p. 36) (Işık, 1998, p. 36)
Two authors Grazer and Fishman (2015) Grazer and Fishman (2015) (Grazer & Fishman, 2015, p. 107) (Grazer & Fishman, 2015, p. 107)
Three-five authors Keng, Lin and Orazem (2017) Keng et al. (2017) (Keng, Lin & Orazem, 2017, p. 72) (Keng et al., 2017, p. 72)
Six and more authors Bay et al. (2017) Bay et al. (2017) (Bay et al., 2017, p. 61) (Bay et al., 2017, p. 61)
Abbreviation for institutions Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2002) MEB (2002) (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2002) (MEB, 2002)


Book in Turkish
Emre, I. (1998). Beden ve toplum kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.
Book Translated into Turkish

Books Ariès, P. (2015). Batıda ölümün tarihi (I. Gürbüz, Çev.). İstanbul: Everest Yayınları.
Edited Book
Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
Book in English
Smith, Z. (2016). Swing time. New York: Penguin Press.
Chapter in a book written in English
Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Chapters Chapter in a book written in Turkish
Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (ss. 139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Turkish Article
Ünal, N. (2001). Hastane infeksiyonları ve hastane tasarımı: yoğun bakımların tasarımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 1 (5), ss. 183-194.

English Article
Articles LaSalle, P. (2017). Conundrum: a story about reading. New England Review, no. 1 (38), pp. 95–109.
Online Article
Çevikalp, M. (2012). Kars’ın saklı yüzü: Malakanlar. Aksiyon. 10.06.2015 tarihinde http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=32989 adresinden edinilmiştir.
Thesis & Dissertation Thesis written in Turkish language
Cihan, M. (2001). Spinoza felsefesinde varlık ve bilgi problemi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Thesis written in English language
Rutz, C.L. (2013). King Lear and its folktale analogues (Unpublished Doctoral dissertation). University of Chicago, Chicago.Ancient Sources
Diod. (= Diodorus Siculus, Bibliotheke Historike)
Translation: Diodorus of Sicily. With an English translation by R. M. Geer. London, New York 1947 (The Loeb Classical Library).

Hdt. (Herodotos, Historiai)
Translation: Herodot Tarihi. Çev. M. Ökmen. İstanbul 1973 (Remzi Kitabevi).

YAYIN ETİĞİ

MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir.
MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, TR Dizin kriterleri gereği, uluslararası standartlara uyar. Derginin tüm editörleri, her bir araştırmanın ilgili kurul ve komisyonlar tarafından araştırma öncesinde onaylandığından emin olur ve sayı editörü gerekli görülen belgeleri yazardan talep eder.

Hakemlere Notlar
1. Hakem, makaleleri değerlendirme sürecinde TR Dizin’in yönlendirmesi doğrultusunda Yayın Etiği Komitesi’nin “Uluslararası Etik Standartları”nı dikkate almalıdır.
2. Hakem, etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için yazardan etik kurul onayı talep etme, bu onayın makalenin ilgili bölümlerinde belirtilmesini ve ilgili belgelenin dergiye ulaştırılmasını isteme hakkına sahiptir. Bu talepleriyle ilgili sürecin editör tarafından yürütüldüğünden emin olmalıdır.
3. Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmelidir. Hakem, bu haklarla ilgili metin içindeki taleplerini yazardan istemekle yükümlüdür.
4. Hakem, Yayın Etiği Komitesi’nin kriterlerinin yazarlar tarafından yerine getirilmemesi hâlinde metnin (daha önce onaylanmış olsa dahi) yayımdan çekilmesini editörden talep etme hakkına sahiptir.
5. Hakem, araştırmada kullanılan ve makaleye aktarılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine mutlaka riayet edilmiş olunduğundan emin olmalıdır. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yazarlardan her türlü talepte bulunma hakkına sahiptir.
6. Hakem, makale değerlendirme ve yayım sürecinde veya sonrasında yazar ve editörle arasındaki gizliliği korumakla yükümlüdür. Yazar ve editörlerden kaynaklanmayan gizlilik ihlâlinden hakem sorumludur. Bu gibi durumlarda editörün hakemi görevinden alma yetkisi saklıdır.

Yazarlara Notlar
1. Yazar, Yayın Etiği Komisyonu’nun yazarlar için belirlediği uluslararası standartları dikkate almakla yükümlüdür.
2. Yazar, etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı almış olmalı, bu onayı makalede belirtmeli ve belgelendirerek dergi editörüne iletmelidir. Yazar, editör ve hakemlerin bu izinlerle ilgili taleplerini yerine getirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde editörün makaleyi yayımdan çekme hakkı saklıdır.
3. Araştırmada kullanılan ve makaleye aktarılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine mutlaka riayet edilmesi gerekmektedir.
4. Yazar, makale değerlendirme ve yayım sürecinde veya sonrasında yazar ve hakem arasındaki gizliliği korumakla yükümlüdür. Editör ve hakemlerden kaynaklanmayan gizlilik ihlâlinden yazar sorumludur.

Editörlere Notlar
1. Editör, Yayın Etiği Komisyonu’nun belirlediği “Editörler için Uluslararası Standartları” dikkate almakla yükümlüdür.
2. Editör, etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için yazardan etik kurul onayı talep etmeli, bu onayın makalenin ilgili bölümlerinde belirtildiğinden ve ilgili belgelenin dergiye ulaştırıldığından emin olmalıdır.
3. Editör, Yayın Etiği Komitesi’nin kriterlerinin yazarlar tarafından yerine getirilmemesi hâlinde metni (hakemlerin onayından geçse dahi) yayımdan çekme hakkına sahiptir.
4. Editör, araştırmada kullanılan ve makaleye aktarılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine mutlaka riayet edilmiş olunduğundan emin olmalıdır. Bu gerekliliğin yerine getirilmesi için yazarlardan her türlü talepte bulunma hakkına sahiptir.
5. Editör, makale değerlendirme ve yayım sürecinde veya sonrasında yazar ve hakem arasındaki gizliliği korumakla yükümlüdür. Yazar ve hakemlerden kaynaklanmayan gizlilik ihlâlinden editör sorumludur.

YAYIN POLİTİKASI

1. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kere yayımlanan, ulusal hakemli bir dergidir.
2. Dergide yayınlanmak üzere gönderilen yazılar daha önce yayınlanmamış, bilimsel nitelikte özgün makale, araştırma, inceleme, saha derleme yazıları, çeviri, kitap tanıtımı/eleştirisi ve alana katkı sağlayacak nitelikteki söyleşiler olmalıdır.
3. Dergiye gönderilen yazılar Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
4. Yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra hakemlere gönderilir. Yazıların değerlendirilme sürecinde “kör hakemlik” süreci uygulanır.
5. Hakem süreci başlatılmadan önce dergiye gönderilen yazıların “orijinallik raporu” Turnitin üzerinden alınır. “Benzerlik oranı”nın %20 ve üzerinde çıktığı durumda yazılar doğrudan reddedilir, hakemlik süreci başlatılmaz. “Orijinallik raporu”nun sağlanmasının ardından yazılar hakemlere yollanır.
6. Yazıların değerlendirme sürecinde, suistimal, çıkar çatışması, telif hakkı ihlalleri, metin geri dönüşümü gibi bilimsel yayın etiğinin ihlal edildiği durumlarda Yayın Etiği Komisyonu’nun belirlediği uluslararası etik ilkeler esas alınır.
7. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, akademik bilginin toplumsal fayda sağlayabilmesi amacıyla yaygınlaşması için uluslararası açık erişim ilkelerine bağlı kalır. Hakemlik sürecinden geçerek dergide yayımlanan yazıların uluslararası açık erişim tanımları çerçevesinde kullanılabilmesi kabul edilir.
8. Yazı ve makaleleri dergide yer alan tüm yazarlar, açık kaynak erişimini kabul ederler.
9. Her sayı için alanında uzman bir tema editörü belirlenir. Tema editörleri, makale çağrısı yapılan aşamadan sayının yayına girdiği sürece kadar, dergi editörleri için tanımlanan yayın etiği sorumluluklarını üstlenirler.
10. Dergiye gönderilecek yazılarda APA referans sistemi kullanılmalıdır.
11. Dergide yayımlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.

Dergimiz açık erişim ilkelerini benimser ve ücretsizdir.