Cilt: 10 Sayı: 2, 31.12.2022

Yıl: 2022

Makaleler

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) temel dil becerilerinin (okuma, yazma, konuşma, dinleme) geliştirilmesi, dil bilgisi öğretimi ile yabancı/ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde dil becerilerinin geliştirilmesi konularında üretilen bilgiyi yaymak, bu alanlarda bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek amacıyla yayımlanan bilimsel bir dergidir. 

Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) okul öncesi dönemden ve yetişkinlik dönemine kadar eğitimin bütün kademelerinde yapılan dil eğitimi ile ilgili çalışmaları kapsamı içine almaktadır. OYEA sadece araştırma makalelerine (alan araştırmaları, deneysel çalışmalar vb.) değil, aynı zamanda güncel literatür taramaları ve teorik makaleler gibi her türlerden bilimsel yazıya yer vermektedir. Dil eğitiminin duyuşsal, bilişsel, pedagojik ve teknolojik boyutları ile ilgili araştırmalar dergide yayınlanmak üzere kabul görmektedir. Bu bağlamda; 

  • Okuma eğitimi
  • Yazma eğitimi
  • Konuşma eğitimi
  • Dinleme eğitimi
  • Dil bilgisi öğretimi
  • Yabancı/ikinci dil olarak Türkçenin öğretiminde dil becerilerinin geliştirilmesi

      konu alanlarında yazılmış makaleler dergimizde yayımlanmak üzere gönderilebilir.

OYEA'da bilimsel gelişmelerin önünü açmak ve yeniliği desteklemek için dil eğitimiyle ilgili özgün ve farklı bakış açılarının sunulduğu çalışmaların, çok disiplinli araştırmaların, yeni araştırma yöntem ve modellerinin kullanıldığı nitelikli çalışmaların yayınlanması özellikle tercih edilmektedir.  

YAZARLARIMIZ İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

•Gönderilen yazılar aynı anda OYEA/RRWI dışında başka bir dergiye daha gönderilmiş veya daha önce herhangi bir yerde yayınlanmış olmamalıdır. 
•Herhangi bir sempozyum ya da kongrede sunulan yazılarda sempozyum ya da kongrenin adı, yeri ve tarihi dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir. 
•Aynı şekilde bir kurum ya da fon tarafından desteklenen çalışmalarda, desteği sağlayan kurumun adı ve proje numarası makale sonunda Kaynaklar'dan hemen önce Destek ve Teşekkür başlığı açılarak verilmelidir.  
•Eğer çalışma bir tezden üretilmiş ise ilgili teze gönderme yapılmalı, göndermeler dipnotta özel imle (*) belirtilmelidir. 
•Yazarlar metinleri, APA tarafından yayınlanan "Publication Manual of the American Psychological Association, (7th Edition)’ adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak düzenlemelidir. 
•Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumunun Sözlük ve Yazım Kılavuzu dikkate alınmalı ve mümkün olabildiğince akıcı bir dil kullanılmalıdır. Alana özgü bir terimin Türkçe karşılığı kullanılırken ilgili terimin ilk geçtiği yerde yabancı dildeki karşılığı ayraç içinde verilebilir. 
•Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Ana metin Türkçe olarak yazılmışsa İngilizce uzun özet (uzun özet hakkında detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz) verilmelidir. Ana metnin Türkçe olduğu makalelerde uzun özet makalenin yayına kabul edilmesinden sonra talep edilecektir.

• OYEA dergisine değerlendirilmek amacıyla gönderilen makalelerin web üzerinden çeşitli intihal programları aracılığıyla (Ithenticate, Turnitin vb.) alınmış intihal raporlarının makale ile birlikte sisteme yüklenmesi zorunludur. Makalelerin benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir. Editör, hakem ve yazarların uluslararası etik kurallara uyma zorunlulukları bulunmaktadır. Makalelerin benzerlik oranları ile ilgili son değerlendirme hakem/hakemler ve editör tarafından yapılacaktır. İntihal raporu olmayan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

• OYEA Dergisinde yayınlanacak yazılarla ilgili etik kurallar ULAKBİM TR Dizin ilkeleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir. Bu kurallar doğrultusunda aşağıdaki açıklamalar dikkate alınmalıdır:
  -Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
  - Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılan tüm araştırmalar için de etik kurul onayı alınmalıdır. Araştırmacı tarafından geliştirilmemiş ölçek, anket vb. ölçme araçları ile telif hakkı bulunan görsel kaynakların kullanımı için izin alınmış olması gerekmektedir.
  - Etik kurul kararı gerekmeyen makalelerde Etik Beyan için ayrılan alanlarda Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
  - Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, Etik Beyan için ayrılan alanlara izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.         
  -Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
•Yayımlanması için dergiye gönderilen yazıların, kabul edildikten sonraki yayın hakkı, yayınlandıktan sonraki her türlü telif hakkı OYEA'ya aittir. 
•Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazarlara aittir.MAKALE YAZIM KURALLARI

A) Şekil Özellikleri
1. Makale yazımında kâğıt boyutu olarak A4 seçilmeli, bütün kenarlarda 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır. 
2. Özet  ve kırk kelimeyi aşan doğrudan alıntılar dışında makale metninin tamamı Times New Roman fontu kullanılarak, 10 puntoyla, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özette punto 8, doğrudan alıntılarda 9 olmalıdır. Eğer ihtiyaç duyulursa tablolardaki metinlerin yazı büyüklükleri 8 puntoya kadar düşürülebilir. 
3.Makalenin başlığı koyu harflerle ve sayfaya ortalanarak yazılmalı, bölüm başlıkları (Özet, Giriş, Yöntem vb.) kelimelerin ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük olacak şekilde, koyu harflerle ve ortalanarak yazılmalıdır. Makalede kullanılacak diğer bütün alt başlıklar koyu harflerle, kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır.
4.Makalede kullanılacak bütün bölüm başlıkları ve alt başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

B) İçerik Özellikleri

Türkçe Başlık Sayfası

1.Sayfanın en üstünde makalenin Türkçe başlığı Times New Roman 12 punto ile koyu ve ilk harfi büyük harflerle, sayfaya ortalanarak yazılmalıdır. Başlıktan sonra iki satır boşluk bırakılıp yazar bilgileri verilmelidir.
2.Yazar bilgileri, makale yazarının adını ve soyadını, çalıştığı kurumun adını (Ankara Üniversitesi veya Millî Eğitim Bakanlığı gibi ), elektronik posta adresini ve  ORCID numarasını içermelidir. Bu bilgiler yan yana, sola dayalı olarak ve yazar ismi dışındaki bilgiler italik olarak yazılmalıdır. Eğer birden fazla yazar varsa her bir yazara ait bilgiler sırasıyla alt alta verilmelidir.
3.Yazar bilgilerinden sonra iki satır boşluk bırakılarak öz verilmelidir. Öz bölümü  150-250 kelime arasında olmalıdır. Kuramsal makaleler dışındaki diğer araştırmaların özetlerinde araştırmanın problemi ve yöntemi (araştırma modeli, evren örneklem/çalışma grubu, veri toplama araçları ve verilerin analizi) hakkında bilgi verilmeli ve önemli bulgulara kısaca değinilmelidir. Kuramsal çalışmalarda makalenin içeriğini en uygun şekilde yansıtacak biçimde özet düzenlenmelidir. 
4.Özet bölümünden sonra makalenin içeriği ile ilgili en az 3 en fazla 5 anahtar kelime verilmelidir. Anahtar kelimeler sola dayalı olarak yazılmalıdır.
5.İki satır boşluk bırakıldıktan sonra ana metin başlamalıdır.

NOT: Makalenin dili İngilizce ise başlık sayfasında makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words bulunmalı, iki satırlık boşluktan sonra ana metin başlamalıdır.

Türkçe Ana Metin

Ana metin organize edilirken çalışmanın türüne göre aşağıdaki başlıklar kullanılmalıdır:

Deneysel çalışmalar, deneysel boyutu olan karma yöntemli çalışmalar ve eylem araştırmalarında:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Toplanması
   ◦ Verilerin Analizi
   ◦ Deneysel İşlem/Uygulama (Eylem araştırmalarında)
   ◦ Etik Beyan

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynaklar

Diğer nicel ve nitel çalışmalarda:
• Giriş
• Yöntem

   ◦ Araştırmanın Modeli
   ◦ Evren ve Örneklem / Çalışma Grubu
   ◦ Veri Toplama Araçları
   ◦ Verilerin Toplanması
   ◦ Verilerin Analizi

   ◦ Etik Beyan   

• Bulgular
• Sonuç ve Tartışma
• Kaynaklar

Kuramsal makalelerde:

Bu tür çalışmalarda yazarlar başlıklandırmada özgürdür. Yazarlar makalelerini anlaşılır bir şekilde organize etmek için gerek gördükleri başlıkları kullanabilirler.


İngilizce Başlık Sayfası

1.Makalenin İngilizce başlık sayfasında Türkçe başlık sayfasının hazırlanması sırasında dikkate alınan kurallara aynen uyularak sırasıyla makalenin İngilizce başlığı, yazar bilgileri, abstract ve key words verilmeli, İngilizce uzun özet bir sonraki sayfada başlamalıdır.

İngilizce Uzun Özet

1.İngilizce uzun özet yayının orijinal dildeki içeriğini yansıtacak nitelikte olmalıdır. İngilizce uzun özetin uzunluğu yayının orijinal dilindeki hacminin %40'ından az olmamalıdır.
2.Uzun özette makale içinde bulunan bütün başlıklar ana metindeki şekil özelliklerine uygun olarak aynen yer almalı, ana metinde yer alan alıntılara mümkün olduğunca uzun özette de yer verilmelidir. 
3.İngilizce uzun özette tablo ve şekillere yer verilmemelidir.


C) Tablo ve Şekiller

1.Tablo ve şekillerin sayfadaki gösterimi yazı alanının dışına taşmamalıdır. Gerekli görüldüğünde büyük tablolar sayfaya yatay olarak yerleştirilbilir.
2.Tablo ve şekiller ile ilgili notlar tablonun hemen altına italik harflerle ve sola dayalı olarak verilmelidir. 
3.Metin içinde kullanılacak bütün şekil (şekiller eğer resim formatında verilecekse) ve fotoğraflar .JPEG formatında olmalıdır.
4.Tablo ve şekillerin başlıkları sola dayalı olarak ve italik harflerle yazılmalıdır. Tablo ve şekil isimleri yazılırken tablonun veya şeklin makale içindeki sırasına göre numaralandırma yapılmalıdır. "Tablo" veya "Şekil" ifadesi ile numarası kalın harflerle yazılmalı, numaradan sonra nokta konmalı, tablo ya da şeklin ismindeki kelimelerin ilk harfleri (edat ve bağlaçlar hariç) büyük yazılmalıdır. Ayrıca tablo veya şeklin ismi kalın harflerle değil normal yazımla verilmelidir.

5. Hem tablolarda hem de metin içinde istatistiksel bilgiler sunulurken ondalıklı ifadelerde virgül değil nokta kullanılmalı (5.35 gibi), ondalık kısmında sadece iki basamak olmalı (3.478 değil 3.47 gibi) ve noktadan önceki tam sayı kısmında sıfır var ise yazılmamalıdır (0.05 değil .05 gibi)


D) Kaynak Gösterimi ve Kaynakça

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunmada ve kaynakçanın düzenlenmesinde Publication Manual of the American Psychological Association, (7th Edition) esas alınacaktır. Makale Şablonu'nda yaygın kullanılan yayın türleri için APA 7'ye uygun gösterim örnekleri verilmiştir. Bu örneklerin hem metin içi gösterimleri hem de 'kaynaklar'da nasıl yer alacakları ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

ETİK İLKELER
Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları dergisinin bütün yayın süreçlerinde yayıncı, editör/editörler, yazar ve hakemler tarafından etik kurallara uyulması zorunludur. Bilimsel bilginin orijinal niteliği kadar etik süreçler doğrultusunda üretilmiş ve yayınlanmış olması da aynı derecede öneme sahiptir. Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmalarına yayınlanmak üzere makale taslaklarını gönderen bütün yazarların, hakemlik sürecine katkıda bulunan hakemlerin ve editör grubunun belirlenen etik ilkelere uygun davranmayı taahhüt etmeleri beklenmektedir.
Dergi yayın politikasının belirlenmesine ilişkin ilan edilen etik kurallar COPE (Committee on Publication Ethics) ve APA Yayım İlkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Aşağıda editörler, yazarlar ve hakemler için belirlenen sorumluluklara uyulması beklenmektedir.

Editör Sorumlulukları
Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları dergisinde görev alan editörlerin genel anlamda yayın süreci, yazar ve hakemlerle ilişkiler, okuyucu talepleri, yayın kurulu ve yayıncı ile ilişkileri kapsayan sorumlulukları bulunmaktadır. Editörlerin etik anlamda yükümlülükleri aşağıdaki şekildedir:
• Editörler öncelikle dergiye yayınlanması için sunulan bilimsel çalışmaların yayın kararının verilmesinden sorumludurlar.
• Derginin bilimsel gelişime katkı sağlayan bir içerikte yayınlanması, yazar ve okuyucuların dergi yayın politikasına ilişkin sorularının cevaplanması ve akademik bakış açısının korunmasından editörler sorumludur.
• Editörler fikri mülkiyet hakkı gerektiren içerik konusunda hassas davranmalıdır.
• Editörler çalışmalarda denekler/katılımcılar için gerekli etik kurul ve kurum izinlerinin alınmış olmasını kontrol etmekle yükümlüdürler. Bu izinlerin alınmaması durumunda çalışmayı reddetmekle sorumludurlar.
• Makalelerin intihal denetimi titizlikle yürütülmelidir.
• Makale başvuruları yazarların cinsiyet, etnik köken, politik görüş, uyruk vb. ögeler dikkate alınmadan değerlendirmeye alınır.
• Makale başvurularına ilişkin ön inceleme sürecinde bilimsel içerik, anlatım ve üslubun anlaşılırlığı, derginin yayın politikasına ve yazım ilkelerine uygunluk gibi ölçütlere dikkat edilerek karar verilir.
• Ön inceleme sonrasında hakemlere yönlendirilen makalelerin değerlendirilmesinde “kör hakemlik” sürecine titizlikle uyulmalı, hakemlerin kimlik bilgileri gizli tutulmalıdır. Hakem sürecinde tarafsız bir değerlendirme sürecinin izlenmesini sağlamalıdır.
• Makale değerlendirme süreci için seçilen hakemlerin uzmanlık ve çalışma alanlarına dikkat edilmelidir. Süreç boyunca hakemlerin ihtiyaç duydukları bilgi ve açıklamaları sağlama konusunda editör yükümlülükleri yerine getirilmelidir.
• Hakem değerlendirme sürecinde yayın içeriği ile ilgili çok ciddi bir problem olmadığı sürece hakem görüşlerine müdahale edilmemelidir.
• Yazar/yazarlar ile hakemler arasında çıkar çatışması olup olmadığına dikkat edilmelidir.
• Bilimsel olmayan ve etik dışı hakem değerlendirmeleri dikkate alınmamalıdır.
• Makalelerin yayın sürecinin tamamında (başvuru, hakem değerlendirmesi, düzeltme, kabul/ret kararı) verilen karar ve değerlendirmeler yalnızca ilgili kişilerle paylaşılır. Kişisel bilgi niteliğindeki unsurlar başka kişi ve kurumlarla paylaşılmaz.
• Hakem değerlendirme sürecine ilişkin yazarlara bilgi verilmesi editörlerin sorumluluğundadır.
• Editörler okuyucu, yazar ve hakemlere karşı olan sorumluluklarının yanında diğer editörler ve yayın kurulu üyelerini de dergi yayın politikası ve işleyiş hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür.
• Editörler yayıncıya karşı akademik ve bilimsel bağımsızlığı sağlamakla yükümlüdürler.


Hakem Sorumlulukları
• Hakemler değerlendirme sürecinin tamamında tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine dikkat etmelidirler.
• Hakemler yazar ile doğrudan iletişime geçemezler. Değerlendirme formları ve metin üzerinde gösterilen hakem eleştirileri editörler tarafından yazara iletilir. Bütün değerlendirme süreci kör hakemlik ilkeleri doğrultusunda dergi sistemi üzerinden yürütülür.
• Hakemler makale içeriği ile uzmanlık alanlarının uyuşmadığını düşündüklerinde; çıkar çatışması ihtimalinde; belirlenen süre içinde değerlendirme yapamayacakları durumlarda editörle iletişime geçerek hakemlik görevinden çekilmelidirler.
• Makaleler dergi yazım kurallarına uygunluk, etik ihlal, intihal şüphesi açısından incelenmeli; değerlendirmeler yazar odaklı değil metin odaklı yapılmalıdır. Makale ile ilgili eleştiriler gerekçeleriyle belirtilmeli, literatür eksikliğine ilişkin tespit ve eleştiriler ilgili kaynak önerileriyle desteklenmelidir.
• Hakem değerlendirme ve eleştirilerinde nezaket dışı bir üslup kullanılmamalı, yapıcı eleştirilerle metnin olgunlaşması için çaba gösterilmelidir.
• Değerlendirilen makalelerin içeriklerine ait veriler ancak makale yayınlandıktan sonra hakemler tarafından kullanılabilir. Yayın kararı verilmeyen ya da reddedilen bir yazının içeriğine ait veri, bilgi ya da değerlendirmeleri kullanamazlar.


Yazar Sorumlulukları
• Yazarlar Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları dergisinde yayınlanmak üzere hazırladıkları ve başvuruda bulundukları metinlerinin özgün olduğunu beyan etmiş kabul edilirler.
• Yazarlardan dergi sistemine yükledikleri makalelerini dergi yazım kuralları doğrultusunda düzenlemeleri, kaynak gösterimi, alıntı ve intihal konularında hassasiyet göstermeleri beklenmektedir.
• Her türden intihal etik dışıdır ve kabul edilemez.
• Yayınlanması için gönderilen makalelerde çıkar çatışması oluşturabilecek durumlar önceden editörlere bildirilmelidir.
• Çalışmalarda denekler/katılımcılar için gerekli etik kurul ve kurum izinlerinin alınmış olması ve yazar tarafından ilgili belgelerin sunulması gerekmektedir.
• Birden çok yazarlı makalelerde yazar isim sırası ve katkı oranı gibi bildirimler sorumlu yazar tarafından düzenlenmeli ve gerektiğinde açıkça belirtilmelidir. Çalışmanın hazırlanmasında katkısı olmayan isimler yazar olarak belirtilmemeli, hakem sürecinde ve sonrasında yeni yazar ismi eklemesinde bulunulmamalıdır.
• Hakem değerlendirme sürecinde hakemlerin çalışma verilerini talep etme ve inceleme hakları bulunduğundan bu veriler gönderilmeye hazır şekilde bekletilmeli ve muhafaza edilmelidir.
• Değerlendirme süreci devam eden, yayına hazırlanan makalelerin yazar tarafından geri çekilmesi süreci zamanlamaya dikkat edilerek ve editörler bilgilendirilerek yapılmalıdır.
• Yazarlar hakemlerle doğrudan iletişime geçmemeli, bütün süreç dergi yönetim sisteminde editör üzerinden yürütülmelidir.
• Araştırma sürecinde maddi destek alınan kişi ve kurumlar makalede açıkça belirtilmelidir. Bu konuda yükümlülük yazar/yazarlara aittir.
• Kullanılan veri ve malzemeye ilişkin telif hakkı doğurabilecek konularda gerekli izinlerin alınmış ve belgelenmiş olması gerekir.
• Okuma ve Yazma Eğitimi Araştırmaları dergisinde yayınlanan makaleler izin alınmış örnekler dışında başka bir dergide yazar tarafından yayınlanamaz. Ayrıca başka bir dergide yayınlanmış makalelerin Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları dergisine gönderilmemesi gerekir. Bu konuda sorumluluk yazara aittir.
• Yayınlanan bir yazıdaki belirgin hatalar fark edildiği anda editöre bildirilmelidir. Gerekli rapor ve açıklamaların dergi yönetimine iletilmesi gerekmektedir.


YAYIN POLİTİKASI

Yayın Sıklığı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları (OYEA) birincisi haziran ayında, ikincisi aralık ayında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır. Bu iki sayı bir cilt olarak arşivlenir.

Makale Değerlendirme Süresi ve Süreci
Yayımlanmak üzere OYEA'ya gönderilen yazılar ortalama 7 gün içinde ön incelemeye alınır. Ön incelemeden geçen yazılar için 7 gün içinde yazıyı değerlendirebilecek hakemler belirlenir. Hakemlere, hakemlik davetini kabul etmek için 15, daveti kabul ettikten sonra yayını değerlendirmek için 15 gün olmak için ortalama 30 gün süre verilir. Değerlendirmede gecikme olması hâlinde hakemlere 7 günlük ek süre verilir. Davet gönderilen hakemlerin daveti kabul etmemesi hâlinde yeni hakemlere davet gönderilir ve aynı süreler yeni hakemler için de geçerli olur. Hakemlerden değerlendirme sonuçları geldikten sonra yayın kurulu tarafından yazarlardan dergi yayın tarihi de dikkate alınarak belirlenen süre içinde düzeltilmiş metinlerini yüklemeleri istenir.

Dergiye gönderilen makaleler için süreç aşağıdaki gibi işler:

1. Makalenin içerik olarak derginin kapsamına girip girmediği, derginin yazım ilkelerine uygunluğu ve benzerlik oranı itibari ile belirlenen sınırın altında olma durumu incelenir. Yapılan incelemede uygun olduğu düşünülen çalışmalar değerlendirmeye alınır.

2. Değerlendirmeye alınan bütün çalışmalar alanında uzman en az iki hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanması veya yayımlanmaması konusunda hakemler aynı doğrultuda görüş bildirirse hakem görüşleri esas alınarak karar verilir.

3. Hakemlerin farklı görüş bildirmesi durumunda ise çalışma üçüncü bir hakeme gönderilir. Son değerlendirmede üç hakemin görüşleri bir arada değerlendirilerek çoğunluğa göre çalışma hakkında karar verilir.

4. Makaleyi değerlendiren hakemler düzeltme isterse yazarlar metni düzeltirken hakemlerin görüş ve eleştirilerini dikkate alırlar. Ancak eleştiri ve önerilerde katılmadığı noktalar var ise bunları ayrı bir belgeye yazarak editörlere iletir. Bu gibi hallerde düzeltme durumuna ilişkin nihai karar yayın kurulu tarafında verilir.

5. Düzeltilmiş metin, talep edilmesi durumunda hakemlerce yeniden incelenebilir.

6. Makalenin yayımlanması kararı çıktıktan sonra yazarlardan İngilizce Uzun Özeti yüklemeleri talep edilir.

7. Makalenin dizgisi sırasında gerek duyulması durumunda editörler yazarlara bilgi vermeden makalenin içeriğini etkilemeyen küçük değişikilikler yapabilir.

Çift Taraflı Kör Hakemlik
OYEA'da kör hakemlik uygulanır; yazarlar hakemlerin, hakemler yazarların kimliği hakkında bilgi sahibi olmaz.

Açık Erişim
OYEA, kapsamına giren alanlarda bilimsel birikime en yüksek düzeyde katkı sağlayabilmek ve bilgi paylaşımını kolaylaştırmak için Açık Erişim anlayışının benimsendiği bir dergidir. Bu doğrultuda hakem ve editörler tarafından yayımlanması uygun görülen makaleler kabul tarihini takip eden sayılarda Açık Erişimle yayımlanır.

Yayın Ücreti
OYEA kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir ve yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

OYEA kâr amacı gütmeyen bilimsel bir dergidir ve yazarlarından herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Hakem ve editörlerce yayımlanması uygun görülen makaleler kabul tarihini takip eden sayılarda açık erişimle yayımlanmaktadır.


Creative Commons Lisansı
Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları / Research in Reading & Writing Instruction Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.