Cilt: 26 Sayı: 6, 31.12.2022

Yıl: 2022

Araştırma Makalesi

Sakarya Üniversitesi Bilim Dergisinin kapsamı, fen bilimleri, mühendislik ve mimarlığın tüm yönleriyle ilgili özgün araştırmaları içermektedir. Bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında özgün araştırma sonuçları ve bilimsel incelemeler yayımlanmak üzere değerlendirilmektedir. Derginin yayın dili İngilizce'dir. Derleme makalelerinde, belirli bir konudaki bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve tatmin edici bir değerlendirme yapılması bekler. Daha önce başka bir dergide yayınlanmış makaleler kabul edilmez.


Sakarya Üniversitesi Bilim Dergisi tarafından kapsanan araştırma konuları ve alanları aşağıda listelenmiştir (Konular genellikle şunları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Makine ve Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Sakarya University Journal of Science, SAUJS), fen bilimleri, mühendislik ve mimarlık alanlarında yürütülen bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanları ve kamuoyu ile paylaşmayı amnaçlamaktadır. Dergiye fen ve mühendislik disiplinlerinde özgün araştırma makaleleri ve derleme makaleleri kabul edilir. Orijinal araştırma makalelerinin teorik ve deneysel sonuçlar içermesi beklenir ve başka dergilerde yayınlanmamalıdır. Derleme yazılarında belirli bir konudaki bilimsel, teknolojik ve güncel gelişmelerin kapsamlı bir kaynakça kullanılarak yansıtılması ve bunlar hakkında doyurucu bir değerlendirme yapılması beklenir.


SAUJS’nin kapsadığı araştırma konuları veya alanları aşağıda listelenmektedir (Konular sadece bunlarla sınırlı olmamakla birlikte genel olarak bunlardan ibarettir): Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine ve Enerji Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Mimarlık, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Fizik, Kimya, Matematik, Biyoloji, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Ziraat Mühendisliği ve Gıda Mühendisliği.

Gönderi Kontrol Listesi
Gönderi sürecinin bir parçası olarak, yazar(lar)ın, gönderilerinin aşağıdaki tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmeleri gerekir ve bu yönergelere uymayan gönderiler yazar(lar)a iade edilebilir. Ayrıca, makale gönderen tüm yazar(lar)ın, bağlı oldukları kuruluş hesaplarıyla ilişkili bir Açık Araştırmacı ve Katılımcı Kimliği (ORCID) numarasına sahip olması ve bu numarayı dergi sistemine kayıt etmesi gerekmektedir.

Bu dosya makale başlığı, özet, anahtar kelimeler; ana metin, materyal ve metot, sonuçlar, tartışma; teşekkür; fon/finansman bilgisi, çatışmasızlık beyanı; yazar(lar)ın katkısı, etik kurul onayı bildirimi, araştırma ve yayın etiği bildirimi, referanslar; ekler (varsa) bilgilerini içermelidir. Bu dosyada yazar bilgileri kesinlikle yer almamalıdır. Belge özellikleri anonimleştirilmelidir (Belgeyi yazan kişi belli olmamalıdır. Bunun için word belgenizde Dosya-Sorunları Denetle-Belgeyi İncele diyerek açılan pencereden Tümünü Kaldır seçenekleri seçilmelidir.)

İnceleme için dergiye göndermeden önce gönderinizin son kontrolünü yapmak için aşağıdaki listeyi kullanabilirsiniz. Daha fazla ayrıntı için lütfen bu Yazarlar Kılavuzunun ilgili bölümünü kontrol edin.
1. Makale dosya adı, makale başlığı veya kısaltılmış makale başlığı ile aynı mı?
2. Makale dosyası, dergimizin web sayfasındaki şablona uygun olarak hazırlandı mi? (Örnek Makale Dosyası için tıklayınız)
3. Makalede yer alan yazar bilgileri silindi mi?
4. Makale dosyasının içinde, yazar adını çağrıştırabilecek başka herhangi bir bilgi var ise, bu bilgi silindi mi?
5. Kapak yazısı olarak cover letter yazıldı mı? (Kapak yazısı)
6. Etik kurul onay belgesi yüklendi mi? Onaya ihtiyaç yoksa, buna dair dergi web sayfamızda yer alan "Etik kurul onay belgesine ihtiyaç yoktur" beyan formu imzalanıp yüklendi mi? (Etik Kurul Onay Belgesi, Etik Kurul Onayına İhtiyaç Yoktur Beyan Formu)
7. Araştırma ve yayın etiği beyan formu, imzalanarak, ek dosya olarak yüklendi mi? (Araştırma ve Yayın Etiği Bildirim Formu)
8. Telif hakkı devir formu imzalanıp yüklendi mi? (SAUJS İçin Telif Hakkı Devir Formu)
9. Çıkar çatışması /Ortak Çıkar Beyan formu imzalanıp yüklendi mi? (Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı)
10. Yazar katkı formu imzalanıp yüklendi mi? (Yazar Katkı Formu)
Yazar Katkı Formu ve Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı hariç, yukarıdaki formlar, ya tüm yazar(lar) tarafından ya da sadece sorumlu yazar tarafından imzalanarak yüklenmelidir. Yazar katkı formu ve Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı tüm yazar(lar) tarafından imzalanmalıdır.
Tüm formlar ıslak imzalı olmalı ve taranarak PDF formatında sisteme yüklenmelidir.
Makale dosyası Word formatında yüklenmelidir.

Gönderim Beyanı
Bir makalenin sunulması, yapılan çalışmanın daha önce yayınlanmamış olduğunu, başka bir yerde yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini, yayınlanmasının tüm yazar(lar) tarafından ve çalışmanın yapıldığı yerde sorumlu makamlar tarafından açık bir şekilde onaylandığını ve kabul edildiği takdirde, telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın aynı biçimde, İngilizce veya başka bir dilde elektronik olarak da dahil olmak üzere başka bir yerde yayınlanmayacağını garanti eder. Orijinalliği doğrulamak için makaleniz, özgünlük tespit hizmeti Ithenticate benzerlik kontrolü tarafından kontrol edilebilir.

Kapsayıcı Dil Kullanımı
Kapsayıcı dil, çeşitliliği kabul eder, tüm insanlara saygı gösterir, farklılıklara duyarlıdır ve eşit fırsatları teşvik eder. İçerik, herhangi bir okuyucunun inançları veya taahhütleri hakkında hiçbir varsayımda bulunmamalıdır; yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, engellilik veya sağlık durumu temelinde bir bireyin diğerinden üstün olduğunu ima edebilecek hiçbir şey içermemelidir ve baştan sona kapsayıcı bir dil kullanılır. Yazarlar, yazının önyargı, klişe, argo, baskın kültüre referans ve/veya kültürel varsayımlardan arınmış olmasını sağlamalıdır. İlgili ve geçerli olmadıkça yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken, kültür, engellilik veya sağlık durumu gibi kişisel özelliklere atıfta bulunan tanımlayıcıların kullanılmasından kaçınmanızı öneririz. Bu yönergeler, uygun dili belirlemeye yardımcı olmak için bir referans noktası olarak verilmiştir, ancak hiçbir şekilde ayrıntılı veya kesin değildir.

Yazarlık Değişiklikleri
Yazarların, makalelerini göndermeden önce yazar(lar)ın listesini ve sırasını dikkatli bir şekilde gözden geçirmeleri ve orijinal gönderim sırasında kesin yazar listesini sağlamaları beklenir. Yazar listesindeki yazar adlarının herhangi bir şekilde eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve yalnızca dergi Editörü tarafından onaylanması halinde yapılmalıdır. Böyle bir değişikliği talep etmek için Editör, sorumlu yazardan aşağıdakileri almalıdır: (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazar(lar)dan eklemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onay (e-posta, mektup), kaldırma veya yeniden düzenleme. Yazar(lar)ın eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu, eklenen veya çıkarılan yazarın onayını gerektirir.
Editör, yalnızca istisnai durumlarda, makale kabul edildikten sonra yazar(lar)ın eklenmesini, silinmesini veya yeniden düzenlenmesini dikkate alacaktır. Editör talebi değerlendirirken, makalenin yayını durdurulacaktır. Makale daha önce çevrimiçi bir sayıda yayınlanmışsa, Editör tarafından onaylanan talepler bir düzeltme ile sonuçlanacaktır.

Dil
Metin, yazım ve dil bilgisi hatalarından arındırılmış ve iyi bir İngilizce ile yazılmış olmalıdır.

Makale Yükleme
Çevrimiçi gönderim sistemimiz, makale ayrıntılarınızı girme ve dosyalarınızı yükleme sürecinde size adım adım rehberlik eder. Makalenizi final yayın için dizmek için düzenlenebilir dosyalar gereklidir. Editör kararının bildirilmesi ve revizyon talepleri de dahil olmak üzere tüm yazışmalar e-posta ile gönderilir.
Makalelerinizi SAUJS’ye göndermek için lütfen Dergipark Web Sitemize gidin:

Hakem Önerme
Gönderilen makaleyi değerlendirmek üzere potansiyel hakem(ler) önerilebilir. Önerilen hakemlerin adları ve kurumsal e-posta bilgileri sağlanmalıdır. Aynı kurumda olan veya son üç yıl içinde ortak yazarlık veya işbirliği yapmış hakemler önerilmemelidir. Ayrıca, çalışmanın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve bilimsel titizliğin sağlanması için farklı ülkelerden/bölgelerden aday hakemler önerilebilir. Önerilen hakemleri davet edip etmemeye editör karar verir. Editörler, yazar(lar)la potansiyel çıkar çatışması/ortak çıkarı olan hakemleri davet etmez.

Biçimlendirme Gereksinimleri
Katı bir biçimlendirme gerekliliği yoktur, ancak tüm makaleler, makalenizi iletmek için gereken temel unsurları içermelidir. Makale, farklı ana başlıklarla bölümlere ayrılmalı ve her bölüm başlığı numaralandırılmalıdır. Bölüm adlandırılmalarında Kalın Yazı Tipi kullanılmalıdır. Numaralandırma işlemleri ana bölümler için 1.'den başlamalı ve tüm ana başlıklar (Özet, Teşekkür ve Kaynaklar hariç) 2., 3., ... olarak devam etmelidir. İkincil başlıklar ana bölüm numaralandırmasına uygun olarak 1.1., 1.2., 1.3., ... şeklinde devam etmelidir. İkinci başlıkların kelimelerinin ilk harfleri büyük harfle başlamalıdır. Üçüncü başlıklar ikinci başlıklara uygun olarak 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., ... şeklinde devam etmelidir. Üçüncü başlıkların sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Ayrıca, ekler (varsa), teşekkür, fon bilgisi, çıkar çatışması/ortak çıkar beyanı, yazar(lar)ın katkısı, etik kurul onayı bildirimi, araştırma ve yayın etiği bildirimi bilgileri eklenmelidir.

Hakem Değerlendirmesi
Tüm çalışmalar öncelikle editör tarafından dergiye uygunluk açısından değerlendirilecektir. Uygun görülen makaleler, makalenin bilimsel kalitesini değerlendirmek için genellikle en az iki bağımsız uzman hakeme gönderilir. Makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan Editör sorumludur. Editörün kararı kesindir. Editörler, kendilerinin veya aile üyeleri veya yakın ilişki içinde oldukları kişiler tarafından yazılmış olan veya editörün ilgilendiği ürün veya hizmetlerle ilgili olan makaleler hakkındaki kararlara dahil olmazlar. Bu tür herhangi bir gönderi, derginin olağan prosedürlerinin tümüne tabidir ve ilgili editörden ve araştırma gruplarından bağımsız olarak hakem değerlendirmesi yapılır.


MAKALE YAPISI

Lütfen önce yazım kurallarını okuyunuz. SAUJS’de yayınlanacak araştırma makaleleri, kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfa, derleme makaleleri ise 30 sayfadan uzun olmamalıdır. Tablolar ve şekiller, kaynak gösterildikleri yere yakın bir yerde doğrudan makaleye eklenmelidir. Hem tablolar hem de şekiller sıralı bir şekilde numaralandırılmalıdır. Tablo ve Şekiller makaledeki her bölüm için numaralandırmaya yeniden başlanmamalıdır. Makale Microsoft Word ile yazılmalıdır. Yazarların talimatları takip etmeleri önemlidir.
Tipik bir makale tarzında sunulan aşağıdaki yazar kılavuzunda daha fazla ayrıntı bulabilir ve bir makalenin nasıl biçimlendirileceğine dair öneriler bulabilirsiniz.
Bu belge, “Sakarya University Journal of Science (SAUJS)” için kullanılan önceki stil kılavuzlarından uyarlanmıştır. Lütfen makalelerinizi bu stil kılavuzunu kullanarak yazınız.

Sayfa Sınırı
SAUJS’de yayınlanacak araştırma makaleleri, kaynaklar, ekler, şekiller ve tablolar dahil olmak üzere 20 sayfa, derleme makaleleri ise 30 sayfadan uzun olmamalıdır. Özet 300 kelimeyi aşmayacak şekilde yazılmalıdır.

Yazım ve Dil Bilgisi
Lütfen belgenizi göndermeden önce yazım ve dil bilgisi açısından kontrol ettiğinizden emin olunuz.

Kenar Boşlukları
Başlık ve Özeti içeren ilk sayfada üstten 5 cm, alttan, soldan ve sağdan 2,5 cm olmalıdır. Diğer sayfalar için sol ve sağ kenar boşlukları 1,5 cm ve diğerleri 2,5 cm olmalıdır ve metin tam olarak iki yana yaslanmalıdır. Bu kılavuz, tüm bu gereksinimler için örnek bir dosyadır. Daha eşit sözcük aralığı elde etmek için sözcükleri tirelemeniz önerilir.

Satır Aralıkları
Makalenin ana metni tek satır aralıklı ve 12 punto Times New Roman yazı tipinde tam olarak yaslanmalıdır. Paragraflar arasında tek satırlık boşluk bırakmayınız ve yeni bir paragrafın ilk satırını girintili yapmayınız. Nokta, virgül, noktalı virgül ve iki nokta üst üste gibi noktalama işaretlerinden sonra bir boşluk kullanınız. Kısaltmalardaki noktalardan sonra boşluk kullanmayınız (örneğin, i.e., etc., U.S.).

Başlıklar
Ana başlıklar için 12 punto Times New Roman kalın yazı tipi, tüm harfler büyük ve ortalanmış olarak kullanılmalıdır. Ana başlıklardan önce 12 punto, sonra ise 18 puntoluk satır kullanınız. İkinci başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve ilk kelimenin ilk harfini büyük yazın. Üçüncü başlıklar için, 12 punto Times New Roman yazı tipini kullanın ve sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır.

Üstbilgi/Altbilgi
Lütfen makalenize üstbilgi veya altbilgi koymayınız.

Başlık Sayfası
• Makalenin Başlığı
Ayrı bir başlık sayfası kullanmayın. Makale başlığı için, her kelimenin (bağlaçlar hariç) sadece ilk harfi büyük ve ortalanmış şekilde 14 punto Times New Roman kalın yazı tipi kullanılmalıdır.
• Yazarlar
Bu aşamada yazar(lar) hakkında herhangi bir bilgi yazılmamalıdır. Gönderiniz yayına kabul edildikten sonra yazar bilgileri istenecektir.
• Özet
Özette konunun niteliğini belirtmek ve makalenin bulgularını kısaca açıklamak için 300 kelimeden fazla kullanılmamalıdır. Bir özet genellikle makaleden ayrı olarak sunulur, bu nedenle tek başına anlaşılabilir olmalıdır. Özet içerisinde referans kullanılmamalıdır. Ayrıca, standart olmayan veya yaygın olmayan kısaltmalardan kaçınılmalıdır, eğer gerekliyse, özetin içinde ilk bahsedildikleri yerde tanımlanmalıdırlar.
• Anahtar kelimeler
Özetten hemen sonra, en fazla 5 anahtar kelime yazılmalıdır. Yalnızca alanda kesin olarak belirlenmiş kısaltmalar kullanılabilir. Anahtar kelimeler indeksleme amacıyla kullanılacaktır. Anahtar kelimeler Türkiye Bilim Terimleri (http://www.bilimterimleri.com)’nden seçilmesi önerilir.

Makalenin Gövdesi
Makalenin gövdesi, özetten iki satırlık boşluklarla ayrılmalıdır. Burada kullanılan "gövde metni" stili, yaslanmış 12 punto Times New Roman yazı tipidir. Paragraflar arasında tek satır aralığı (12 punto) bırakılmalıdır. Yeni bir paragrafın ilk kelimesi girintili başlamamalıdır.

Dipnotlar, Şekiller ve Tablolar
• Dipnotlar
Dipnot kullanımı zorunlu olmadıkça tavsiye edilmemektedir, ancak gerektiğinde kullanılabilir. Art arda numaralandırılmalı ve göründükleri sayfanın altına yerleştirilmeli, metnin gövdesinden 25 mm uzunluğunda bir satırla ayrılmış olmalıdır. Aynı sayfadaki iki dipnot bir satır aralığı ile ayrılmalıdır. Sayfanın altındaki kenar boşluğu gereksinimlerine uyduğunuzdan emin olunuz. Denklemlere dipnot eklenmemelidir.
• Şekiller ve Tablolar
Şekil ve tablo başlıkları için 11 punto Times New Roman yazı tipi kullanılmalıdır. Şekiller ve tablolar, metinde ilk alıntılandıktan hemen sonra yer almalı ve metin okunurken kolay referans alınabilecek şekilde yer almalıdır.
Şekil başlıkları şeklin altına yerleştirilmeli, ortalanmalı ve kalın olmamalı, şekil numarasından sonra veya satır sonlarında nokta bırakılmamalıdır.
Tablo başlıkları tablonun üstüne yerleştirilmeli, ortalanmalı ve kalın olmamalı, tablo numarasından sonra veya satır sonlarında nokta bırakılmamalıdır. Tablonun ilk satırında açıklamalar yer almalıdır.
Hem tablo hem de şekil başlıkları için, bir sözcük zorunlu olarak büyük harfle yazılması gerekmediği sürece ilk sözcüğün yalnızca ilk harfi büyük yazılmalıdır. Kalın yazı tipleri kullanılmamalıdır. Tablo ve şekil numaralarından sonra ve satır sonlarında nokta kullanılmamalıdır. Tablolar, mümkünse tüm sayfa boyunca ortalanmalıdır. Tablonun hücrelerindeki girişler sola yaslanmalıdır. Hücre girişleri için kullanılan yazı tipi yazarın takdirine bırakılmıştır. Genel olarak, dikey çizgilerin sayısını en aza indirilmesi ve mümkün olduğunca sadece yatay çizgiler kullanılması önerilir.
Sonraki sayfada devam eden tablolarda tablo başlığının yanına parantez içerisinde (devam) ifadesi eklenmelidir. Devam eden tablolarda ilk satırda açıklamalar yer almalıdır.

Referans Alıntıları
Referanslarınızı biçimlendirmek için IEEE Atıf formatı kullanılmalıdır: https://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf
Referanslar sola dayalı olarak belirtilmeli ve IEEE tarafından tercih edilen girintiler kullanılmamalıdır. Kitaplar, dergiler ve diğer referanslar ana metninde numara sırasına göre belirtilmelidir.

Formüller
Lütfen matematik denklemlerini resim olarak değil, düzenlenebilir metin olarak yazılmalıdır. Tüm formüller ayrı satırlara yerleştirilmeli, hizalanmalı ve ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Tüm semboller yeterince tanımlanmalıdır. Tanımlama numaraları formülün sağ tarafına yazılmalıdır. Basit formüller mümkünse normal metinle aynı hizada sunulmalı ve küçük kesirli terimler için yatay çizgi yerine “/” kullanılmalıdır (örneğin, X/Y).

Ekler
Çalışmada ek verilmesi gerekiyor ise, ekler makalenin ana metnini takip etmeli ve referanslardan önce gelmelidir. Ek olarak sunulan tüm tablo ve şekillere metinde atıfta bulunulmalıdır. Ek olarak sunulan tablo ve şekil numaraları “Tablo S1” ve “Şekil S1” şekinde kullanılmalıdır.
Eklerden sonra aşağıdaki sıraya dikkat edilerek diğer beyanlar yazılmalıdır.

Teşekkür
Çalışmaya katkı sağlayan herhangi bir kişiye teşekkür etmek istenirse, bu teşekkür metni "Acknowledgments" başlığı altında referanslardan önce yazılmalıdır.

Fon Bilgileri
Araştırmanın yürütülmesi ve/veya makalenin hazırlanması için mali destek sağlayan kaynakların belirtilmesi gerekmektedir. Finansman kaynağının/kaynaklarının böyle bir katılımı yoksa, bunun da belirtilmesi önerilir.

Finansman ve bağış sağlayan kaynakların tüm ayrıntıları FUNDING başlığı altında aşağıdaki gibi eklenmelidir:
This study is supported by Sakarya University Scientific Research Projects Coordination Unit. Project Number: 2016-01-02-001.
Eğer destek alınmadı ise, bu başlık altında "Yazar(lar), bu çalışmanın araştırması, yazarlığı veya yayınlanması ile ilgili herhangi bir finansal destek almamıştır." ifadesi yazılmalıdır. (The author has not received financial support for the research, authorship or publication of this study.)

Çıkar Çatışması/Ortak Çıkar Beyanı
Sorumlu yazar(lar), bir makalenin tüm yazar(lar)ı adına, çalışmalarını uygunsuz şekilde etkileyebilecek diğer kişi veya kuruluşlarla olan her türlü mali ve kişisel ilişkiyi açıklamalıdır. Potansiyel çıkar çatışması örnekleri kişisel, ticari, politik, akademik veya finansal olabilir. Bildirecek çıkarları olmayanlar (beyan edecek hiçbir şeyleri olmadığını belirtebilir) da dahil olmak üzere tüm yazar(lar), ilgili bilgileri sorumlu yazara sağlamalıdır. Örneğin;
Çıkar çatışması politikası ve bir araştırmacı olarak etik zorunluluğum uyarınca, ekteki belgede bildirilen araştırmadan ……… [firması, kurumu, kişisinin] etkilenebileceğini bildiriyorum. Bu çıkar çatışması durumunu dergiye tamamen açıkladım ve olası çatışmaları yönetmek için onaylanmış bir planım bulunmaktadır." gibi.
Herhangi bir çıkar çatışması durumu bildirilmez ise, makalenize yayın sürecinde aşağıdaki ifadeyi ekleyeceğiz: "Yazarlar tarafından potansiyel çıkar çatışması bildirilmedi".

Yazarların Katkısı
Şeffaflık için yazar(lar)ı, ilgili yazar(lar)ın makaleye bireysel katkılarını özetleyen bir yazar beyanı dosyası göndermesi beklenmektedir. Bu başlık altında, "Yazarlar çalışmaya eşit oranda katkı sağlamıştır" veya "1. yazar %60 oranında, 2. yazar %40 oranında katkı sağlamıştır." gibi ifadelere yer verilmelidir.

Etik Kurul Onayı Bildirimi
Çalışma, etik kurul izni gerektiriyorsa, bu başlık altında iznin alındığı kurul adı, tarih, ve sayı no belirtilmelidir. Ayrıca izinle ilgili bilgilere YÖNTEM bölümünde de yer verilmelidir. Alınan iznin bir kopyası, makale gönderimi aşamasında ETİK KURUL ONAYI BELGESİ olarak yüklenmelidir.

Çalışma etik kurul izni gerektirmiyorsa, bu başlık altında, "Bu çalışma, etik kurul izni veya herhangi bir özel izin gerektirmemektedir" ifadesi yer almalıdır. Ayrıca, ETİK KURUL İZNİNE İHTİYAÇ YOKTUR BEYAN FORMU, sorumlu yazar tarafından imzalanarak, makale gönderimi aşamasında istenecek olan ETİK KURUL ONAYI BELGESİ yerine yüklenmelidir.

Araştırma ve Yayın Etiği Bildirimi
Yazar(lar), bu başlık altında "Bu çalışmanın yazım sürecinde uluslararası bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş, toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamıştır. Karşılaşılacak tüm etik ihlallerde Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisinin ve editör kurulunun hiçbir sorumluluğu yoktur. Tüm sorumluluk sorumlu yazara aittir ve bu çalışma Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisinden başka hiçbir akademik yayın ortamında değerlendirilmemiştir" ifadesine yer vermelidirler.
Ayrıca bu beyana ilişkin ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ BİLDİRİM FORMU sorumlu yazar tarafından imzalanarak, makale sunarken ek dosya olarak yüklenmelidir.

Telif Hakkı Devri
Yazarlardan, makalelerindeki telif haklarını yayınlanmadan önce SAUJS'ye devretmeleri istenir. Sorumlu yazardan, makale gönderim aşamasında bir ‘Telif Hakkı Devir' formu yüklemesi beklenir. Bu, makalenizi çoğaltma ve okuyucularla sunma hakkına sahip olmamızı sağlar.

Referanslar
Literatür referansları ardışık olarak numaralandırılmalı ve makalenin sonunda “REFERANSLAR” başlığı altında gruplandırılmalıdır. Metinde kaynaklara, referans listesindeki karşılık gelen numaraları köşeli parantez içinde verilerek atıf yapılmalıdır.
Çoğu belge türü için standart referans biçimleri vardır. Aşağıda, başvurmak isteyebileceğiniz en yaygın belge türlerine örnekler verilmiştir. Aşağıdakilerin her biri, referans için önerilen bir standart format ve ardından farklı belge türleri için örnekler verir.

• Kitap
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, Kitap Adı, basım (ilk değilse). Basım yeri: Yayınevi, Yıl.
[1] I.A. Glover and P.M. Grant, Digital Communications, 3rd ed. Harlow: Prentice Hall, 2009.
• Kitap bölümü
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Kitapta Bölüm Adı” Kitap Başlığında, Baskı (ilk değilse), Editörün baş harfleri. Editörün Soyadı, Ed. Basım yeri: Yayınevi, Yıl, sayfa numaraları.
[2] C. W. Li and G. J. Wang, "MEMS manufacturing techniques for tissue scaffolding devices," in Mems for Biomedical Applications, S. Bhansali and A. Vasudev, Eds. Cambridge: Woodhead, 2012, pp. 192-217.
• Makale
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Makale Başlığı” Derginin adı İtalik olarak kısaltılmıştır, cilt. sayı, sayı, sayfa numaraları, Kısaltılmış Ay Yıl.
[3] F. Yan, Y. Gu, Y. Wang, C. M. Wang, X. Y. Hu, H. X. Peng, et al., "Study on the interaction mechanism between laser and rock during perforation," Optics and Laser Technology, vol. 54, pp. 303-308, 2013.
• Konferans sunumları
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Bildiri Adı”, Konferans Adı, Yer, Yıl, Sayfa numaraları
[4] S. Adachi, T. Horio, T. Suzuki. "Intense vacuum-ultraviolet single-order harmonic pulse by a deep-ultraviolet driving laser," in Conf. Lasers and Electro-Optics, San Jose, CA, 2012, pp.2118-2120.
• Patentler
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Patent Başlığı” Patentin tescil edildiği ülke. Patent numarası, Ayın Kısaltması Gün Yıl.
[5] J. P. Wilkinson, “Nonlinear resonant circuit devices,” U.S. Patent 3 624 125, July 16 1990.
Not: Birden fazla tarih verilmişse “yayınlanma tarihi” kullanın.
• Tezler
Yazarın baş harfleri. Yazarın Soyadı, “Tez Adı”, Adlandırma türü, Kısaltma. Bölümü, Kısalt. Üniv., Üniversite Şehri, Eyalet, Yıl.
[6] J. O. Williams, “Narrow-band analyser,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993.
• Web siteleri
Not: Belirli bir web sitesi için bulabildiğiniz kadar önemli bilgiyi ekleyin. Bir web sayfasının kişisel yazarı yoksa, kurumsal bir yazar kullanabilirsiniz. Bunu başaramazsanız sitenin başlığının kullanılmasına izin verilir.
Yazarın baş harfleri. Yazarlar Soyadı. (Yıl ay gün). Web sayfasının başlığı [Çevrimiçi]. Mevcut: URL
[7] BBC News. (2013, Nov. 11). Microwave signals turned into electrical power [Online]. Available:http://www.bbc.co.uk/news/technology-24897584
[8] M. Holland. (2002). Guide to citing internet sources [Online]. Available:http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (SAUJS)'nde takip edilen yayın süreçleri, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımına temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda izlenen süreçler, yazarların ve yazarları destekleyen kurumların çalışmalarının kalitesine doğrudan yansımaktadır. Hakemli çalışmalar bilimsel yöntemi somutlaştıran ve destekleyen çalışmalardır. Bu noktada sürecin bütün paydaşlarının (yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncı, hakemler, editörler) etik ilkelere yönelik standartlara uyması önem taşımaktadır.

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi yayın etiği kapsamında tüm paydaşlarından aşağıdaki etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir.
Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Hakemli dergide bir makalenin yayımlanması uyumlu ve saygı duyulan bilgi ağının gelişmesinde gerekli bir temel yapı taşıdır. Hakemli makaleler bilimsel metotları destekler ve şekillendirir. Bu yüzden beklenen etik davranışların standartlarında anlaşmaya varmak yayımlama ile ilgili tüm taraflar, yazar, dergi editörü, hakem ve yayımcı kuruluşlar için önemlidir.

1. Etik İlkeler

1.1. Makalenin Yazarlığı:
Yazarlık, rapor edilen çalışmanın tasarımına, yürütülmesine veya yorumlanmasına önemli katkılarda bulunan kişilerle sınırlandırılmalıdır. Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. Araştırma projesinin belirli önemli yönlerine katılmış olan başka kişiler varsa, bunlar kabul edilmeli veya katkıda bulunanlar olarak listelenmelidir. İlgili yazar, makaleye tüm uygun ortak yazarların dahil edildiğinden ve uygun olmayan ortak yazarların bulunmadığından ve tüm ortak yazarların makalenin son halini görüp onayladığından ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiğinden emin olmalıdır.

1.2. Çıkar Çatışmaları:
Yazarlar: Tüm yazarlar, makalelerinin sonuçlarını veya yorumunu etkilemek üzere yorumlanabilecek herhangi bir mali veya diğer önemli çıkar çatışmalarını makalelerinde açıklamalıdır. Proje için tüm finansal destek kaynakları açıklanmalıdır.
Hakemler: Hakemler, değerlendirdikleri makalede herhangi bir çıkar çatışması olduğundan şüphelendiklerinde değerlendirme süreci ile ilgili olarak dergi editörlüğüne bilgi vermeli ve gerekirse makale değerlendirmesini ret etmelidirler. Çıkar çatışmasını engellemek için makale yazarlarının görev yaptığı kurumlardaki kişiler, makale için hakemlik yapamazlar.
Editörler: Editörlerin, makalelerle kişisel veya mali açıdan çıkar çatışması olmamalıdır.

1.3. Veri Erişimi ve Saklama:
Yazarlardan, editoryal inceleme için bir makaleyle bağlantılı olarak ham verileri sağlamaları istenir ve mümkünse, bu tür verilere halkın erişimini sağlamaya hazırlıklı olmalı ve her halükarda bu tür verileri yayınlandıktan sonra makul bir süre boyunca saklamaya hazır olmalıdır.
4. Uydurma Veri Üretimi ve Sahtecilik:
Görüntüler de dahil olmak üzere uydurulmuş ve/veya tahrif edilmiş deneysel sonuçlar.

1.5. Yinelenen / Çoklu Makale Gönderimleri:
Başka bir yere gönderildiği veya başka bir yerde yayınlandığı tespit edilen makaleler. Yazarlar, daha önce gönderilmiş veya yayınlanmış kendi çalışmalarını gönderilen bir makale için temel olarak kullanmışlarsa, önceki çalışmalara atıfta bulunmaları gerekir. Ayrıca, sundukları makalelerde önceki çalışmalara ek olarak yeni katkıların nasıl sunulduğunu da belirtmeleri gerekir.

1.6. Fikri Mülkiyet Hakkı
• Yazarlar, gönderdikleri makalenin (ve herhangi bir destekleyici öğenin) kendi fikri mülkiyetleri olduğunu ve telif hakkının başkalarına devredilmediğini onaylar.
• Yazarlar, makalenin intihal, uydurma, tahrifat, manipüle edilmiş alıntılar içermediğini ve makalenin JSS yazarlık politikalarına uygun olduğunu onaylar.
• Tüm el yazmaları, revizyonlar, taslaklar ve dizgiler yazar(lar)ın fikri mülkiyetinde kalır. Kararlaştırılan lisansta belirtilenin dışında, yazar(lar) eserlerinin telif hakkını elinde tutar.
• Tüm inceleme yorumları ve raporları, inceleyenin veya editörün fikri mülkiyetinde kalır. Kararlaştırılan lisansta belirtilenin dışında, yazar(lar) eserlerinin telif hakkını elinde tutar.
• Yazarlar, hakemler ve editörler, hakemlerden veya editörlerden gelen tüm iletişimleri, yorumları veya raporları gizli tutmayı kabul eder.
• Hakemler ve editörler, yayınlanan nihai dizgi(ler) dışında tüm el yazmalarını, düzeltmeleri ve taslakları gizli tutmayı kabul ederler.

1.7. Düzeltme, Geri Çekme, Endişe İfadesi
• Editörler, yayınlanan makalede, bulguları, yorumları ve sonuçları etkilemeyen küçük hatalar tespit ederse düzeltme yapabilirler.
• Editörler, bulguları ve sonuçları geçersiz kılan büyük hatalar/ihlaller söz konusu olduğunda, makaleyi geri çekebilirler.
• Yazarlar tarafından araştırma veya yayını kötüye kullanmaya yönelik olasılık söz konusu ise; bulguların güvenilir olmadığına ve yazarların kurumlarının olayı soruşturmadığına dair kanıtlar var veya olası soruşturma haksız veya sonuçsuz görünüyor ise, editörler endişe ifadesi yayımlayabilirler. Düzeltme, geri çekme veya endişe ifadesi ile ilgili olarak COPE ve ICJME yönergeleri dikkate alınır.

1.8. Anket ve Mülakata Dayanan Çalışmaların Yayını
SAUJS dergisi bilimsel süreli yayıncılıkta etik güvence oluşturmak amacıyla, Yayın Etiği Komitesi’nin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda dergiye gönderilen çalışmalarda aşağıdaki hususlara uyulmalıdır:
• Etik kurul izni gerektiren, tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
• Etik kurul izni gerektiren araştırmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı numarası) yöntem bölümünde yer verilebilir. Fakat Makale sonunda makale bilgi formunda olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmelidir.

Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir:

• Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
• İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
•İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
•Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
•Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
• Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
• Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
• Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

1.9. Ek veya Özel Sayı Yayımlama Politikası
Dergimizde Editör Kurulu'nun talebi üzerine yılda bir kez özel sayı yayımlanabilir. Özel sayıda yer alması için gönderilen makalelerin tüm süreçleri standart makale süreciyle aynıdır.
• Ek veya Özel sayı: Bir derginin normal aralıklarla çıkarılan düzenli sayılarına ek olarak yayınlanan sayılardır. Kongre/sempozyum vb etkinlik bildirilerinden veya belli bir konudaki makalelerden oluşur.
• Ek veya Özel sayıdaki sayfa numaraları, yıl içindeki düzenli sayılardan farklı şekilde numaralandırılır.
• Ek veya Özel sayı adedi; normal periyodun 1/3’ünden fazla olamaz. Kongre bildiri özetlerini içeren özel sayılar bu kapsama dâhil edilmezler.
• Ek veya Özel sayıda yayınlanan olgu sunumları, derleme ve araştırma makalesi oranları (kongre özetleri hariç), diğer sayılarda yayınlanan makale oranlarına dâhil edilecektir.
• Armağan sayıları, özel veya ek sayı statüsünde kabul edilmez. Normal sayı olarak numaralandırılır ve yüklenir.

1.10. İntihal Eylem Planı ve Derginin Önlemleri
Dergi fikri mülkiyete saygı duyar ve yazarlarının özgün çalışmalarını korumayı ve teşvik etmeyi amaçlar. İntihal içerikli yazılar kalite, araştırma ve yenilik standartlarına aykırıdır. Bu nedenle, dergiye makale gönderen tüm yazarların etik standartlara uyması ve her türlü intihalden kaçınması beklenir. Gönderilen veya yayınlanan bir yazının intihal içermesinden şüphelenilmesi durumunda, öncelikle çalışmayı derginin Yayın Kurulu inceler. Sonrasında bu çalışma Editörler Kurulu'nda incelenir. Daha sonra Dergi 15 gün içinde açıklamalarını göndermek için yazar(lar)la iletişime geçer. Dergi, belirtilen süre içinde yazardan herhangi bir yanıt almazsa, yazarın bağlı olduğu üniversite ile iletişime geçerek iddianın araştırılmasını talep eder.
Dergi, intihal içerdiği tespit edilen yayınlanmış yazılara karşı aşağıda belirtilen ciddi önlemleri alacaktır:
• Dergi, ilgili yazar hakkında kesin işlem yapılması için yazar(lar)ın bağlı olduğu üniversite ile derhal iletişime geçecektir.
• Dergi, yayınlanan makalenin PDF kopyasını web sitesinden kaldıracak, sayı tam dosyasından çıkarılacak ve yayımlanan makalenin tüm bağlantılarını devre dışı bırakacaktır. İntihal Yapılmış Makale ibaresi yayınlanan makalenin başlığına eklenecektir.
• Dergi, yazar hesabını devre dışı bırakacak ve yazarın gelecekteki tüm gönderilerini 2 yıl süreyle reddedecektir.
Not: Okuyucular basılan bir makalede tespit ettiği hatayı veya yanlışlığı fark ettiğinde saujs@sakarya.edu.tr iletişim adresine e-mail atarak şikayette bulunabilir.

Dergiye gönderilen yeni çalışmalarda benzerlik raporunu yazar sunmalıdır. Ön kontrolden geçirilen makaleler, herhangi bir yazılımı kullanılarak tekrar intihal taramasına tabi tutulabilir.
İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Yüksek benzerlik oranları (en fazla %30) bulunan veya tek bir kaynaktan %3 'ten fazla benzerlik oranı bulunnan makale tespit edilirse reddedilebilir veya benzerlik oranının düşürülmesi için tekrar yazara gönderilebilir.

Bilim araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemler şunlardır:
(YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)
https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx
İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

Diğer etik ihlal türleri:
a) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
b) Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
c) İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
ç) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak,
d) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
f) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
g) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
h) Araştırma ve deneylerde, hayvan sağlığına ve ekolojik dengeye zarar vermek,
ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.
i) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.
j) Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
k) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
l) Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

1.11. Yazarların Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler
• Çalışmaların özgün olması ve araştırmaya dayalı olması gerekmektedir.
• Makalede ismi yazılacak olan diğer yazarların araştırmaya katkı sağladığından emin olunmalıdır. Akademik katkısı olmayan kişilerin ilave yazar olarak gösterilmesi veya katkı sırası gözetilmeksizin, unvan, yaş ve cinsiyet gibi bilim dışı ölçütlerle yazar sıralaması yapılması bilim etiğine aykırıdır.
• Çok yazarlı makalelerde yazarların makalenin hangi aşamasına hangi oranda katkı sağladıkları net bir şekilde belirtilmelidir.
• Makale aynı anda farklı dergilere gönderilmemelidir ve daha önce başka bir dergiye gönderilmiş olmamalıdır. Gönderilmesi halinde yayın süreci iptal edilecektir.
• Dergiye makale gönderen yazarların derginin yayım ve yazım ilkelerini okuduğu ve kabul ettiği varsayılır ve yazarlar bu ilkelerde kendinden beklenenleri taahhüt etmiş sayılmaktadır.
• Atıf gösterimi ve Kaynakça listesi eksiksiz olmalıdır.
• İntihal yapılmamalı ve sahte veriye yer verilmemelidir.
• Benzerlik taraması sonucunda makalenin hakem sürecinin başlatılabilmesi için benzerlik oranı %20’u geçmemelidir.
• Bir makale en fazla 2 ÖN KONTROL sürecine dâhil edilir, bu süreçte yazara iletilen hususlar düzeltilmezse makale reddedilir.
• Sorumlu yazar herhangi bir çıkar çatışması durumunda dergi editörünü bilgilendirmelidir.
Bu hususta
https://www.wame.org/conflict-of-interest-in-peer-reviewed-medical-journals
WAME’ye atıf yapılabilir.

1.12. Hakemliklerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler
• Hakemler dergide yayımlanacak makalenin akademik kalitesinin en temel tespit edicisi olduklarının bilinciyle davranmalı ve akademik kaliteyi arttırma sorumluluğuyla değerlendirme yapmalıdır.
• Hakemler, yalnızca uygun bir değerlendirmeyi yapmak için gereken uzmanlığa sahip oldukları, kör hakemlik gizliliğine riayet edebilecekleri ve makaleye dair detayları her şekilde gizli tutabilecekleri makalelerin hakemliğini kabul etmelidirler.
• Makale inceleme süreci sonrasında da incelenen makaleye dair herhangi bir bilgi hiçbir şekilde başkalarıyla paylaşılmamalıdır.
• Hakemler, yalnızca makalelerin içeriğinin doğruluğunu ve akademik ölçütlere uygunluğunu değerlendirmelidir. Makalede ortaya konan düşüncelerin hakemin düşüncelerinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememelidir.
• Hakem raporları objektif ve ölçülü olmalıdır. Hakaret içeren, küçümseyici ve itham edici ifadelerden kesinlikle kaçınılmalıdır.
• Hakemler, değerlendirme raporlarında yüzeysel ve muğlak ifadelerden kaçınmalıdır. Sonucu olumsuz olan değerlendirmelerde sonucun dayandığı eksik ve kusurlu hususlar somut bir şekilde gösterilmelidir.
• Hakemler, kendilerine tanınan süre içerisinde makaleleri değerlendirmelidir. Şayet değerlendirme yapmayacaklarsa, makul bir süre içerisinde dergiye bildirmelidirler.

1.13. Editörlerin Sorumlulukları ve Uyması Gereken Etik İlkeler
• Editörler, dergi politikasında belirtilen ilgili alanlara katkı sağlayacak makaleleri değerlendirme sürecine kabul etmelidir.
• Editörler, kabul veya ret edilen makaleler ile herhangi bir çıkar çatışması/ilişkisi içinde olmamalıdır.
• Editörler bir makaleyi kabul etmek ya da reddetmek için tüm sorumluluğa ve yetkiye sahiptir.
• Hakemlerin ve yazarların isimlerinin karşılıklı olarak gizli tutulması editörlerin sorumluluğudur.
• Sadece alana katkı sağlayacak makaleler kabul edilmelidir.
• Hatalar bulunduğu zaman düzeltmenin yayımlanmasını ya da geri çekilmesini desteklemelidir.
• Dergiye gönderilen makalelerin ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama süreçlerinin vaktinde ve sağlıklı bir şekilde tamamlanması editörlerin görevidir.
• Editörler dergiye katkısı olmayan kişileri yayın kurulu üyesi veya yardımcı editör olarak göstermemelidir.

2. Yayın Politikası

SAUJS'de yayınlanmak üzere düşünülen herhangi bir yazı, aşağıdaki ölçütleri yerine getirmelidir:
• Özgünlük
• Etik ihlal içermemek
• Bilim çevrelerine iletilecek açık mesajlar içermek
• Alandaki araştırmacılara ne düzeyde bir katkı sağlayacağı ve bunun sosyal bilimleri açısından önemi
• Sosyal bilimleri alanındaki araştırmacıların ilgi duydukları güncel alan ve konular
• Yapısal ve mantıksal bütünlük taşıması
• Araştırma sonuçlarının bilimsel kanıtlara dayanması
• Bilimsel yöntemin uygunluğu

Yazıların Değerlendirilmesi
SAUJS'de makale başvurusu https://dergipark.org.tr/tr/pub/SAUJS web adresinden "Makale Yönetim Sistemi"ne kaydolarak yapılır. E-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmaz.

Ön İnceleme ve İntihal Taraması
Derginin yazım kurallarına uygunluk açısından incelenir ve intihali önlemek için benzerlik taraması yapılır. Benzerlik programı kullanılarak benzerlik taramasından geçirilir. Benzerlik oranının % 20’dan az olması ve tek bir kaynaktan en fazla %3 olması şartı aranır. Benzerlik oranı fazla %20 dan fazla ise çalışma ya reddedilir ya da benzerlik oranının düşürülmesi için tekrar yazara yollanır. Ön inceleme en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Editör / Alan Editörü İncelemesi
Ön inceleme ve benzerlik taraması aşamasından geçen çalışma, ilgili editör / alan editörü tarafından konu, kapsam, dil ve akademik yeterlilik açısından incelenir. Bu inceleme, en fazla 30 gün içinde tamamlanır.

Hakemlik Süreci (Çift-Kör Hakemlik)
Ön inceleme ve Editör incelemesinden geçen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması çerçevesinde gizlilik içinde yürütülür. Çift körleme stratejisine göre dergiye yayın gönderen yazarlar makalelerinin hangi hakemler tarafından değerlendirileceği bilgisine erişemezler. Aynı şekilde, bir makaleyi değerlendiren hakemler de hangi yazar(lar)a ait çalışmayı değerlendirdiklerini bilemezler. Diğer bir deyişle, değerlendirme sürecindeki bir makalenin yazar ve hakem kimlikleri gizli tutularak değerlendirme süreci tamamlanmaktadır. Ayrıca raporlar Makale Yönetim Sisteminde saklanır. Detaylı bilgi için Hakem Rehberi sayfasını ziyaret ediniz. (Hakem Rehberi sayfasına yönlendirme yapınız)

Yazar Düzenlemesi

Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Raporlar kapsamında makaleyi düzenleyip makalenin son halini sisteme yüklerler.

Alan Editörü Kontrolü
Alan editörü, yazarın metinde kendisinden talep edilen düzeltmeleri yapıp yapmadığını kontrol eder. Eğer hakem raporları içerisinde “Major Revizyon” var ise ilgili hakeme makaleyi yollar. Eğer “Kabul” veya “Minör Revizyon” var ise düzenlemeler yapılmış ise makaleyi dil kontrolü aşamasına yönlendirebilir (Kontrol işlemi, en fazla 7 gün içinde tamamlanır.). Düzeltmelerin yapılmadığını tespit etmesi halinde yazara makaleyi tekrar yollar. Yazar tekrar düzeltmeleri yapmazsa makaleyi reddedebilir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, sistemden silinmez. Süreç aşaması ve tüm dosyaları sistemde kayıt altındadır.

İngilizce Dil Kontrolü
Makaleler İngilizce Dil Editörü tarafından incelenir ve gerekli ise yazardan düzeltme istenir. Kontrol işlemi, en fazla 15 gün içinde tamamlanır.

Yayın Kurulu İncelemesi
Teknik, akademik ve dilsel incelemelerden geçen makaleler, Yayın Kurulu’nda incelenerek nihai yayın durumu karara bağlanır. Üyelerden itiraz gelmesi hâlinde Kurul, oy çokluğu ile karar verir.

Dizgi ve Mizanpaj Aşaması

Yayın Kurulu tarafından yayımlanması kararlaştırılan çalışmaların dizgi ve mizanpajı yapılarak yayına hazır hale getirilir.

Yazım Dili
SAUJS'de İngilizce makaleler yayımlanır. 

Yazar Değişikliği
SAUJS Dergisi, makale yazarlarını yazının Başlık Sayfasındaki beyana göre kabul etmektedir. Bu nedenle, tam yazar sıralamasının son halini göndermek yazarların sorumluluğundadır. Makale gönderiminden sonra yazarlık değişikliğine ilişkin talepler (ör. yazarların çıkarılması/eklenmesi, sıranın değiştirilmesi vb.) editör onayına tabidir. Yayın Kurulu bu tür vakaları araştıracak ve COPE akış şemalarına göre hareket edecektir.

Yazarlık değişikliği talepleri, değişikliğin nedenlerini belirten resmi bir yazı ile Editöre iletilmelidir. Mektup tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve yazarlık değişikliğine ilişkin onaylarını içermelidir. Talep Yayın Kurulu tarafından onaylanırsa, yazarların nihai sıra listesine göre yeni bir Telif Hakkı Sözleşmesi Formu göndermeleri gerekmektedir.

İtiraz ve Şikâyet
Derginin Yayın Kurulu, itiraz ve şikâyet vakalarını, COPE rehberleri kapsamında işleme almaktadır. Yazarlar, itiraz ve şikâyetleri için doğrudan Editöryel Ofis ile temasa geçebilirler. İhtiyaç duyulduğunda Yayın Kurulu’nun kendi içinde çözemediği konular için tarafsız bir temsilci atanmaktadır. İtiraz ve şikâyetler için karar verme süreçlerinde nihai kararı Baş Editör verecektir.

Sorumluluk Reddi
Dergide yayınlanan makalelerde ifade edilen görüşler ve fikirler SAUJS Dergisi, Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı’nın değil, yazar(lar)ın bakış açılarını yansıtır. Baş Editör, Editörler, Yayın Kurulu ve Yayıncı bu gibi durumlar için hiçbir sorumluluk ya da yükümlülük kabul etmemektedir. Yayınlanan içerik ile ilgili tüm sorumluluk yazarlara aittir.

Ücret Politikası
• SAUJS dergisi makale gönderimi, hakemlik ve editörlük süreçleri, mizanpaj ve yayın basımı (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
• SAUJS dergisi yazarlara, hakemlere, editörlere ve yayın kuruluna herhangi bir ücret ödememektedir.
• SAUJS dergisindeki makalelerin okunması ve indirilmesi ücretsizdir.
• SAUJS dergisi Araştırma literatürüne ücretsiz erişimi teşvik eden Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI: Budapest Open Access Initiative) imzalamış ve bu girişimde açıklanmış olan Açık Erişim İlkeleri’ni kabul etmiştir.
• SAUJS dergisindeki tüm eserler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark aracılığıyla LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenmektedir.
• SAUJS dergisi yayın politikası gereği ilan, reklam, sponsorluk vb. faaliyetleri kabul etmemektedir.

Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 3
Makalelerin gözden geçirildiği ortalama süre: 60
Makalenin ortalama yayınlanma süresi: 90

SAUJS dergisi makale gönderimi, hakemlik ve editörlük süreçleri, mizanpaj ve yayın basımı (sayfa veya renk ücretleri) için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
SAUJS dergisi yazarlara, hakemlere, editörlere ve yayın kuruluna herhangi bir ücret ödememektedir.
SAUJS dergisindeki makalelerin okunması ve indirilmesi ücretsizdir.
SAUJS dergisi Araştırma literatürüne ücretsiz erişimi teşvik eden Budapeşte Açık Erişim Girişimini (BOAI: Budapest Open Access Initiative) imzalamış ve bu girişimde açıklanmış olan Açık Erişim İlkeleri’ni kabul etmiştir.
SAUJS dergisindeki tüm eserler TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark aracılığıyla LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe) sistemi ile arşivlenmektedir.
SAUJS dergisi yayın politikası gereği ilan, reklam, sponsorluk vb. faaliyetleri kabul etmemektedir.