Cilt: 8 - Sayı: 3

Yıl: 2021

Araştırma

Olgu Sunumu

Derleme

Selcuk Dental Journal, Dişhekimliği Bilimleri ile ilgili araştırmalar, olgu sunumları ve diş Hekimliğini ilgilendiren diğer bilim dallarına ait bilimsel çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. 

Selcuk Dental Journal,  temel ve klinik bilim alanlarını kapsamak üzere diş hekimliği ile ilgili özgün araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve editöre mektupları yayımlamaktadır. Gönderilen makale, telif hakkı içeren kısımlar barındırıyorsa hak sahibinden izin almak yazarın sorumluluğundadır ve bu durum makale içerisinde belirtilmelidir. Yayınlanmak için gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış olması, başka bir yerde yayına kabul edilmiş veya değerlendirme altında olmaması gerekir. Dergiye gönderilen makale nitelik ve biçimsel olarak uygun ise hakem incelemesine gönderilir. Makale yayınlanmak üzere dergiye gönderildikten sonra yazarlardan hiçbiri, tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar listesinden silinemez, ayrıca hiçbir isim, yazar olarak eklenemez ve yazar sırası değiştirilemez. Araştırmalar için uygun olan etik kuruldan alınmış onay belgesi alınması gerekmektedir. 


BİLİMSEL SORUMLULUK

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim yada isimler aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

- Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,

- Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,

- Son halini kabul etmelidir.

- Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

ETİK SORUMLULUK

Dergi, “İnsan” öğesinin içinde bulunduğu tüm çalışmalarda Helsinki Deklarasyonu Prensipleri’ne uygunluk ilkesini kabul eder. Bu tip çalışmaların varlığında yazarlar, makalenin gereç ve yöntem bölümünde bu prensiplere uygun olarak çalışmayı yaptıklarını, kurumlarının etik kurullarından onay ve çalışmaya katılmış insanlardan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı” aldıklarını belirtmek zorundadır.

Olgu sunumlarında hastanın kimliğinin ortaya çıkmasına bakılmaksızın hastalardan “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onamı” alınmalıdır.

Eğer makalede direkt-indirekt ticari bağlantı veya çalışma için maddi destek veren kurum mevcut ise yazarlar; kullanılan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ve varsa nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında bildirmek zorundadır.

Makalelerin etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

DİL

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu’nun Türkçe sözlüğü veya www.tdk.org.tr internet adresi ayrıca Türk Tıbbi Derneklerinin kendi branşlarına ait terimler sözlüğü esas alınmalıdır. Ayrıca gönderilmiş olan makalelerdeki yazım ve dilbilgisi hataları, makalenin içeriğine dokunmadan, redaksiyon komitemiz tarafından düzeltilebilir.

TELİF HAKKI 

Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayınlayan kuruma aittir. Yazarlar “Yayın Hakları Devir Formu” nu doldurup editöre iletmeleri gerekmektedir. Yazılardaki görüş ve öneriler tümüyle yazarların sorumluluğundadır.

YAZI ÇEŞİTLERİ:

1) ARAŞTIRMA MAKALESİ: Klinik ve deneysel araştırmalar yayımlanabilmektedir.

Yapısı: Makale, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerini içermelidir. Türkçe özet, 'Öz' olarak yazılmalı, İngilizce özet için 'Abstract' kullanılmalıdır. Özet, 200-250 kelime arasında olmalıdır. Özet 'Amaç, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Sonuç ve Anahtar Kelimeler' bölümlerini içerecek şekilde yapılandırılmalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. TBT, MeSH terimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunduğu bir anahtar kelimeler dizinidir. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

İngilizce abstract için 'Background, Methods, Results, Conclusion, Keywords' başlıkları kullanılmalıdır.

-Türkçe yazılan araştırma makalesi, 'Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür (varsa), Kaynaklar' ana başlıklarından oluşmalıdır. 

-İngilizce yazılan araştırma makalesi için bu bölümler 'Introduction, Material and Methods, Results, Discussion, Conclusion, Acknowledgment, References' olarak adlandırılmalıdır.

2) OLGU SUNUMU: Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren olgu ya da olgu serileri sunulmalıdır.  Yeterli sayıda fotoğraflarla ve görsellerle desteklenmiş olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özet (Öz-Abstract) bölümlerini içermelidir. Özet 100-150 kelime arasında olmalıdır. Özet yapılandırılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır. Anahtar kelime seçiminde Medical Subject Headings (MESH; www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html) ve Türkiye Bilim Terimleri (TBT; http://www.bilimterimleri.com) esas alınmalıdır. Anahtar kelimeler alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.

-Türkçe hazırlanmış metin, 'Giriş, Olgu Sunumu, Tartışma, Kaynaklar' ana başlıklarından oluşmalıdır. 

-İngilizce hazırlanmış olan metin için 'Introduction, Case Report, Discussion, References' başlıkları kullanılmalıdır.

3) DERLEME: Derlemeler için yazar ya da yazarların konuyla ilgili deneyimli olması ve bu konuda yayımlanmış tam-metin çalışmalarının olması tercih edilir.

Türkçe ve İngilizce özet (Öz-Abstract) bölümlerini içermelidir. Özet 200-250 kelime arasında olmalıdır. Özet, bölümler içerecek şekilde yapılandırılmamalıdır. Anahtar kelime sayısı 3-5 arasında olmalıdır.

4) EDİTÖRE MEKTUP: Son bir yıl içinde dergide yayınlanan makaleler ile ilgili okuyucuların değişik görüş, tecrübe ve sorularını içeren en fazla 500 kelimelik yazılardır. Başlık ve özet bölümleri yoktur. Kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır. Hangi makaleye (sayı, tarih verilerek) ithaf olunduğu belirtilmelidir. Yazının sonunda yazarın ismi, kurumu, adresi bulunmalıdır. Mektuba cevap, editör veya makalenin yazarları tarafından, yine dergide yayınlanarak verilebilir.

MAKALENİN HAZIRLANMASI

Dergiye yayımlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

 -Makale, PC veya MAC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile 12 pt., Times New Roman fontu ile yazılmalıdır.

- Metin 1.5 satır aralığı ile yazılmalı, her iki yanda 2.5 cm boşluk bırakılmalıdır

-Latince terim ve tür adları yazarken italik karakter kullanılmalıdır (örn: in vitro, in vivo, Porphyromonas gingivalis).

- Makale metni iki yana yaslanmalıdır.

-Metin içerisinde kısaltmalar, kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve metnin kalanında kısaltma kullanılır. 

-Ondalık sayıların yazımında işaret olarak nokta kullanılmalı, birim ile rakam arasında bir boşluk bırakılmalıdır (örn: 37.4 mm, 57.8 °C). Yüzde değerleri yazılırken, rakam ve yüzde işareti arasında boşluk bırakılmalıdır (örn: % 5.9).

Yazılan araştırma makalesi, kapak sayfası, özet sayfası, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç, teşekkür (varsa), kaynaklar, şekil/resim altyazıları, tablolar ve şekiller/resimler bölümlerini içermelidir.

Olgu sunumları da aynı başlıklara göre oluşturulmalı sadece, gereç ve yöntem ile bulgular başlıkları yerine ‘olgu sunumu’ başlığı yazılmalı ve devamında tartışma, sonuç ve diğer bölümler yeralmalıdır.

Derleme makalelerde kapak sayfası, özet sayfası, kaynaklar gibi standart başlıkları içermekle birlikte yazarın konuya uygun ekleyeceği başlıkları da içerebilir.

Editöre mektup, yazar tarafından oluşturulan metin ve kaynaklar kısımlarından oluşur.

1) Kapak Sayfası:

Kapak sayfası aşağıdaki maddeleri içermelidir:

1. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)

2. Yazarların akademik ünvanları olmadan sadece isimleri olmalıdır. Yazarların bağlı olduğu kurumlar soyadından hemen sonra belirtilen simge ile ilişkilendirilerek verilmelidir

3. İletişim sağlanacak yazarın iletişim bilgisi (posta adresi, telefon ve faks numaraları ve e-posta adresi)

4. Makalenin türü (özgün araştırma makalesi, Olgu Sunumu, vb)

5. Özetlerdeki kelime sayıları, şekil/resim ve tablo sayıları, 

6. Teşekkür. Daha önce bir yerde sunulduysa burada belirtilmelidir.

7. Herhangi bir çıkar/ilişki çatışması olup olmadığı belirtilmelidir.


2) Özet Sayfası: Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale dosyası içerisine yerleştirilmelidir.

3) Giriş: Çalışmanın gerekçesi ve önemi, güncel ve doğrudan ilgili kaynaklarla açıklanmalıdır. Bu bölümün son paragrafında çalışmanın amacı net bir şekilde yazılmalıdır.

4) Gereç ve Yöntem: Araştırmada kullanılan gereç ve yöntem/yöntemler ayrıntılarıyla anlatılmalıdır. Bu kapsamda kullanılan malzeme ve teçhizatların menşei  parantez içerisinde tanımlanmalıdır (marka, üretici, şehir ve ülke). Gözlemsel veya deneysel çalışmalarda incelenen insan, hayvan deney ölçütleri belirtilmeli ve etik konular bu bölümde bahsedilip bilgilendirilmiş onam alındığı ifade edilmelidir. Bu bölümün son kısmında kullanılan istatistiksel analiz yöntemi ve bilgisayar programı belirtilmelidir. 

5) Bulgular: Bu kısımda araştırmadan elde edilen bulgular kişisel yorumlar katılmadan verilmelidir. 

6) Tartışma: Yapılan araştırmanın limitasyonlarından bahsedilip, elde edilen bulgular literatür ile karşılaştırılır, benzerlik ve ayrılıklar belirtilirilerek özgün olarak yorumlanır. Yapılan çalışmanın önemi vurgulanır, bulguların gelecek çalışmalara ve klinik uygulamalara nasıl etki edeceği tartışılır ve yeni çalışmalar için önerilerde bulunulur.

7) Sonuç: Bu bölümde araştırma ile ulaşılmış olan çıkarımlar maddeler halinde verilmelidir

8) Teşekkür: Bu kısım, kapak sayfasında olmalıdır. Varsa mevcut destek kaynakları ve ticari kuruluşlarla olan bağlantılar açıklanmalıdır. Araştırmaya yazarlar dışında katkıda bulunan kişiler bu kısımda yazılabilir.

9) Kaynaklar: Kaynaklar Vancouver sistemine göre belirtilir. Buna göre, kaynaklar metin içerisinde geçiş sırasına göre üst simge olarak Arabik rakamlarla numaralandırılır ve kaynaklar kısmında buna göre sıralanır. Dergi isimleri, U.S. National Library of Medicine tarafından bu kurumun sitesinde yayınlanan MEDLINE indeksli dergiler listesine göre kısaltılmalıdır (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals).

Metin içerisinde atıf örnekleri:

...daimi dişten izole edilmişti.1

…daimi dişten izole edilmişti.2,4-6,8

Roman9 tarafından yapılan bir çalışmada…

Dominici & Wu10 tarafından yapılan bir çalışmada…

Du ve ark.11 tarafından yapılan bir çalışmada…


Standart dergi makalesi

1. Chen FM, Sun HH, Lu H. Stem cell-delivery therapeutics for periodontal tissue regeneration. Biomaterials 2012;33:416-8.


Altıdan fazla yazarlı standart dergi makalesi

2. Dailing EA, Nair DP, Setterberg WK, Kyburz KA, Yang C, D'Ovidio T, et al. Combined, Independent Small Molecule Release and Shape Memory via Nanogel-Coated Thiourethane Polymer Networks. Polym Chem 2016;28:816-25.


Yazar olarak kuruluş

3. European Society of Endodontology. Consensus report of the European Society of Endodontology on quality guidelines for endodontic treatment. Int Endod J 1994;27:115-24.


Tez

4. Er A. Effect of macrolide antibiotics on endotoxemia cytokine levels. [thesis]. Konya: Selcuk University; 2009. 


Kitap

Kitabın tamamı aynı yazar(lar) tarafından yazılmış

5. Elmas M. Liquid-electrolyte treatment, In: Veterinary Medicine, 3nd edn. Istanbul: Nobel Publishing House,2009.


Kitapta kısım

6. Hakki S, Karaoz E. Dental Stem Cells: Possibility for Generation of a Bio-tooth. Sahin F, Dogan A, Demirci S, editors. Dental Stem Cells. Springer International Publication; 2016. p. 167-196.


10) Şekil, grafik, resim, tablo:

Şekil, grafik, resim ve tablolar makalede geçiş sırasına uygun olarak referansların ardından yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.

Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir

Şekiller ve resimler, JPG veya TIFF formatında ve  en az 300 dpi olmalıdır. Kişilere ait fotoğraf içeriyorsa, bunların kullanımı için şahıstan yazılı izin alınmalı ve yayın başvurusu sırasında eklenmelidir.


DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

1. Makale metni tek bir Word dosyası halinde resim ve tablolar ilave edilmş olarak sisteme yüklenecektir.

2. Tablolar düzenlenebilir olması açısından resim formatında yüklenmeyecektir.

3. Vaka raporları için hasta onam formunun ve araştırma makaleleri için etik kurul raporunun sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

4. Makaleler için benzerlik raporu yüklenmesi gerekmektedir ve benzerlik oranı % 20'nin üzerinde olmamalıdır. Bu nedenle tarama yapılırken kaynakçanın tarama dışında bırakılması önerilmektedir.

5. Dergi Park'ta hakem öneri modülü açılmıştır. Makalenin değerlendirme sürecinin daha hızlı ilerleyebilmesi için konuyla ilgili çalışmaları olduğunu bildiğiniz hakem önerilerinde