Articles


Ö. ÇÜRÜK, Z. BAĞCI
The Investigation of the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Some Demographic Properties by CHAID Analysis: A Research in the Banking Sector, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
Z. BAĞCI, Ö. CAMGÖZ
The Relationship Between Personnel Empowerment And Organizational Citizenship Behavior: A Research In The Banking Sector, Journal of Selçuk University Social Sciences Vocational School, (2019)
Z. BAĞCI, E. KOLBAŞI
The Relationship Between Job Satisfaction And Life Satisfaction: An Analytical Research On A Public Institution, Journal of Social Sciences of Mus Alparslan University, (2019)
Z. BAĞCI, T. AKBAŞ
Duygusal Emek ile İş Tatmini Arasındaki İlişkiyi İncelemeye Yönelik Bir Araştırma, MANAS Journal of Social Studies, (2019)
E. KOLBAŞI, Z. BAĞCI
İŞ-AİLE VE AİLE- İŞ ÇATIŞMASI İLE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)
Z. BAĞCI, G. DEMİR
ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BİR KAMU KURUMUNDA ANALİTİK BİR İNCELEME, Social Sciences, (2018)
A. SIĞMAZ, Z. BAĞCI
İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2018)
İ. AKSEL, Z. BAĞCI
Entrepreneurship Tendency; A Research On Senior Grade Students In Economics And Administrative Science Faculty In One Public University, Journal of the Human and Social Science Researches, (2016)
Z. BAĞCI
DUYGUSAL ZEKA VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ, Hitit University Journal of Social Sciences Institute, (2015)