ACADEMIC REVIEW OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Cover Image
ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi |

116.606

484.116Academic Review of Economics and Administrative Sciences

International Scientific Journal

logoyeni.pngAcademic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

 

ACADEMIC REVIEW OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

ISSN 2564-6931 | Period Quarterly | Founded: 2008 | Publisher Ömer Halisdemir Üniversitesi |
Cover Image

116.606

484.116Academic Review of Economics and Administrative Sciences

International Scientific Journal

logoyeni.pngAcademic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) started to be published in 2008. Journal welcome papers for publications as original research papers. 

 * * * 

International scientific journal is published four times a year in January, April, July and October.

 * * * 

Manuscripts submitted to the journal are only accepted if they have not been or will not be published and should not be under review elsewhere. Manuscript’s language is Turkish and English. All responsibility of the studies belongs to the author(s).

 * * *

Academic Review of Economics and Administrative Sciences (OHUIIBFD) welcomes article submissions and does not charge a publication fee.

* * *

Studies must be sent to journal via Dergipark (http://dergipark.gov.tr/ohuiibf) system.

* * * 

Each uploaded article is scanned primarily through the iThenticate software. The articles that exceeded 20% of the results of the search are rejected.

 

Volume 12 - Issue 2 - Apr 2019
 1. Bireysel Performansta Sosyal Kimlik Bileşenleri ve Davranışsal Niyetin Rolü: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma
  Pages 133 - 145
  Fatih ÇETİN, Muhammet Ali ÇELEBİ
 2. Bireylerin Bazı Kişilik Özelliklerinin Girişimci Kariyer Değerine Olan Etkisi: Önlisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
  Pages 146 - 159
  Funda ER ÜLKER, Betül BALKAN AKAN
 3. Otantik Liderlik Davranışının Örgütsel Etik İklim Üzerine Yansımaları: Kantitatif Bir Çalışma
  Pages 160 - 182
  Hüseyin YILMAZ
 4. Örgütlerde Cam Tavan Sendromunun Örgütsel Güven Üzerine Etkisi: Lojistik Hizmet Sağlayıcılarına Yönelik Bir Araştırma
  Pages 183 - 201
  Edip ÖRÜCÜ, Görkem AKGÜL
 5. Kaldıraç ve Yabancı Sahipliğin Ar-Ge Yatırımları İle Firma Performansı Üzerindeki Moderatör Etkisinin İncelenmesi: Türkiye Örneği
  Pages 202 - 212
  Hasan AYAYDIN, Fahrettin PALA, Abdulkadir BARUT
 6. Turizm ve Suç İlişkisinin Bibliyometrik Haritalama İle İncelenmesi
  Pages 213 - 228
  Gamze ALP, Birsen ÇEVİK ÜNLÜ
 7. Kurumsallaşma Düzeylerinin İşletme Yapısına Göre İncelenmesi: Oteller Üzerine Bir Araştırma
  Pages 229 - 251
  Engin TENGİLİMOĞLU, Erkan AKGÖZ
 8. Algılanan Örgütsel Adaletin Örgütsel Sabotaja Etkilerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma
  Pages 252 - 263
  İbrahim YALÇIN, Ali BAYRAM, Coşkun AKÇA
 9. Entropi Temelli Maut Yöntemi İle Yenilikçi Girişimlerin Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 264 - 288
  Nuri ÖMÜRBEK, Esin KİŞİ
 10. Uruğlar ve Jüzlerin Kazakistan’daki Sosyo-Politik Yapı İçindeki Rolü
  Pages 289 - 300
  Turgay DÜĞEN
 11. Hedef Maliyetleme ve Hedef Maliyetlemenin Bir Üretim İşletmesinde Uygulanması
  Pages 301 - 315
  Çağrı KÖROĞLU, Erkan DENDEŞ, Aslı ERİNCİK DENDEŞ
 12. Elektrik Tüketimi, Karbon Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi (1995-2014)
  Pages 316 - 327
  Serdar ÖZTÜRK, Tuba KÜSMEZ
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 1308-4208 1308-4216 2008-2018