Cilt: 9 Sayı: 5, 25.10.2021

Yıl: 2021

Editörün Notu

Editoryal

1. Editörden

Araştırma Makalesi

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. 2013 yılında yayın faaliyetlerine başlayan dergi 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. 

anemon’da sosyal bilimlerle (dil bilimi, din bilimleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, güzel sanatlar, iktisat, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler vb.)  alakalı konularda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yer almaktadır. anemon; yazarlar, hakemler, editör kurulu üyeleri, yayın kurulu üyeleri ve danışma kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrımcılık yapmadan coğrafi farklılığa imkan tanıyan bir dergidir.

Lütfen Dergipark sistemine yüklediğiniz makalenin, yazım kurallarımıza ve makale şablonumuza uygun halde olduğuna emin olunuz. Şablon için tıklayınız...

Telif Hakkı Devir Formu için tıklayınız.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018 yılından itibaren Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık sayıları olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır. Derginin asıl amacı, sosyal bilimler alanında nitelikli akademik çalışmaların yayımlanmasına katkı bulunmaktır.

Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler, kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar, isim sırası konusunda ortak bir karara sahip olmalıdır.

Makalenin hazırlanması sırasında yardımcı olması amacıyla, internet sitemizde “yazım kuralları” linkinde yer alan Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi yazım kurallarına göre hazırlanmış dosyasını bilgisayarınıza indirmeniz ve makalenizi bu makaleyi örnek alarak hazırlamanız, düzenlemelerde kolaylık ve zaman tasarrufu sağlayacaktır. Bu makaleyi bilgisayarınıza Word programında şablon (template) olarak kaydederek de makalenizi hazırlayabilirsiniz.

∙ Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

∙ Sayfa yapısı A4 kâğıdı (210 x 297 mm) boyutunda, MS Word programında, Metin, Times New Roman fontuyla 11 punto, tek satır aralığı, 1 paragraf girintisi ve önce 6 sonra 0 nk paragraf boşluğuna göre düzenlenmelidir. Kenar boşlukları alt üst sağ ve sol 2,5 cm olmalıdır.

∙ Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, kurumsal unvan(lar)ı, yazar(lar)ın görev yaptığı/yaptıkları kurum(lar), e-posta adres(ler)i ve ORCID numarası/numaraları makalede verilmelidir. Ayrıca makalelerde sorumlu yazar belirtilmelidir.

∙ Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Başlık, kalın ve 12 punto büyüklüğünde olmalı ve ilk harfleri büyük olacak şekilde ortalanarak yazılmalıdır. Makaleler aynı özellikte İngilizce bir başlık/title içermelidir İngilizce başlık italik olmalıdır.

∙ Dergiye gönderilecek makalelerde mutlaka 150-200 kelimeden oluşan Türkçe “Öz” bulunmalıdır. Makaledeki tüm özetler “Times New Roman” fontu kullanılarak 10 punto, önce 6 sonra 0 nk paragraf aralığı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Öz içinde, yararlanılan kaynaklara, şekil ve çizelge numaralarına değinilmemelidir. Özün altında en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir. Anahtar kelimeler makale içeriği ile uyumlu ve kapsayıcı olmalıdır. Aynı şekilde makaleler İngilizce bir başlık/title, anahtar sözcükler/keywords ve özet/abstract içermelidir.

∙ Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde diğer dillerde yazılmış yazılara da yer verilebilir. Diğer dillerde yazılan makalelerde yazım dili dışında ayrıca Türkçe ve İngilizce başlık, anahtar sözcükler ve öz bulunmalıdır.

∙ Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir(Sempozyum Özel sayıları için). Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda (BAP, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası ilk sayfanın altında dipnot olarak verilmelidir. 

∙ Makaleler giriş, gelişme ve sonuç yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.

∙ Formüller ve denklemler Math Type ya da Word Denklem Düzenleyici kullanılarak yazılmalıdır.

∙ Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelimelerin ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

∙ Bir makalede sırasıyla özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş”, çalışmanın amacını, önemini, kapsamını, metodolojisini ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde bahsedilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla -giriş kısmı hariç- ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.


∙ Tabloların/Şekillerin numaraları ve başlıkları bulunmalıdır. Tablo çiziminde dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Yatay çizgiler ise sadece tablo içindeki alt başlıkları birbirinden ayırmak için kullanılmalıdır. Tablo adı ve numarası üstte tam ortalanarak, şekil adı ve numarası altta ortalanarak dik yazılmalı; tablo/şekil adları,, her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Kaynak gösterilmesi gereken bir durum varsa tablonun altında metin içi kaynak gösterme formatında verilmelidir.


∙ Makalede, düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. Makale başlığı dışındaki diğer tüm başlıklar yalnız ilk harfleri büyük, 11 punto (üst 6 nk; alt 0 nk) ve metinle uyumlu olarak 1 cm içeriden yazılmalıdır. Tüm başlıklar aynı şekilde yazılmalıdır. ∙ Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır. Gerek alıntılamalarda gerekse de kaynakça kısmında yazarlar, Amerikan Psikoloji Derneği’nin yayımladığı Amerikan Psikoloji Derneği Yazım Kılavuzu’nda belirtilen yazım kurallarını ve formatını takip etmelidir. Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx

(i) Türkçe kitap:
Meriç, C. (2009). Bu ülke. İstanbul: İletişim Yayınları.


(ii) Çeviri kitap:
Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


(iii) Editörlü kitap:
Çetin, İ. (Ed.) (2010). Dil ve edebiyat öğretim yöntemleri. İstanbul: Nobel.


(iv) Editörlü kitapta bölüm:
Öztürk, C., & Deveci, H. (2011). Farklı ülkelerin sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. C. Öztürk (Ed.), Farklı ülkelerin sosyal bilgiler öğretim programları içinde (ss. 1-41). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


(v) Makale:
Esen, Ö. (2012). Türkiye’de döviz kuru belirsizliğinin ihracat üzerine etkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 49(568), 87-97.


(vi) Çift yazarlı makale:
Bayrak, M., & Esen, Ö. (2014). Türkiye’nin enerji açığı sorunu ve çözümüne yönelik arayışlar. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3), 139-158.


(vii) Çok yazarlı makale:
Esen, Ö., Aydin, C., & Aydin, R. (2016). Inflation threshold effect on economic growth in Turkey. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 7(22), 1983-1993.


(viii) Çevrimiçi konferans/Sempozyum/Bildiri metni özeti:
Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the Seventh International Conference on Enterprise Information System, Miami FL. Abstract retrieved from https://www.semanticscholar.org/paper/Defending-Against-Business-Crises-with-the-Help-of-Liu/73b51e2a00e25f23c42a73d3c92696dc09a5d527


Güngör, H. İ. ve Ekşi, H. (2001, Ekim). Genç yetişkinlerde narsistik ve değer tercihleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Sempozyumu’nda sunulan bildiri, Eskişehir. Özet https://www.pegem.net/Akademi/sempozyumbildiri_detay.aspx?id=126784 adresinden edinilmiştir.


Kitap olarak yayımlanmış bildiriler:
Eyim, A. (2006). Üniversiter yapıda bilimsel özgürlük ve yönetsel özerkliğin yeri ve önemine sosyolojik bir bakış. R. Yıldız (Ed.), II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi içinde (s.52-64). Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi.


(ix) Tez:
Bayar, V. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının geri dönüşüm davranışları ile ekolojik ayak izlerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.


Kurumsal bir veritabanından alınmış tez:
Pehlivan, İ. (2015). Ortaokullarda farklı disiplinlerle işbirliğinin görsel sanatlar dersindeki başarıya etkisi (Yüksek lisans tezi). Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi'nden edinilmiştir. (Tez No. 407705)


Web sitesinden alınan tez:
Özdemir, A. (2014). Temel sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşıma dayalı (müzik destekli) uygulamanın öğrenci başarı düzeyine etkisi (Doktora tezi, Gazi Üniversitesi), http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/index.php?menu=2&secim=10&YayinBIK=11632 adresinden erişilmiştir.


(x) İnternet tabanlı kaynak:
Eğilmez, M. (2017). İşsizlik niçin düşmüyor?. (Erişim: 01.02.2018), http://www.mahfiegilmez.com/2017/12/issizlik-nicin-dusmuyor.html


∙ Metin içi atıflar ilgili bölümde parantez içinde gösterilmelidir.


(i) Tek Yazar İçin: (Soyad, Basım Yılı: Sayfa Numarası)


(ii) Birden Çok Yazar İçin: (Soyad vd., Basım Yılı: Sayfa Numarası)


∙ Bir yazarın makalesine ulaşılamıyorsa ikincil kaynaktan alıntı yapılıyorsa ikincil kaynağa göndermede bulunulur.
(i) “(Aktarılan kaynağın yazarının [veya yazarlarının] Soyadı, Yıl)’dan aktaran” ifadesi getirilerek atıf yapılır. Buna bağlı olarak da kaynakçada sadece ikincil kaynağa yer verilir. (Smith, 1890'dan aktaran: Esen, 2006: 1) gibi


(ii) Smith (1890) her bireyin kendi kârını arttırmaya çalışırken amacı hiç de bu olmadığı halde bütün toplumun zenginliğinin artmasına hizmet ettiğini ve bunu yaptıranın ise piyasanın gizli eli olduğunu vurgulamaktadır (aktaran: Esen, 2006: 1).


∙ Bu şartlara uygun hazırlanan bir çalışmanın kaynakça ve ekler hariç 9.000 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir.

∙ Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nin yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler iThenticate programı ile intihal denetiminden geçirilmiş olmalı ve benzerlik raporu sisteme eklenmelidir. Kabul edilebilir benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır.


∙ Yayım aşamasının ilk adımı için makaleler, Online Başvuru Sistemi aracılığıyla yollanmalıdır. Başvurunun hemen ardından elektronik posta adresinize otomatik olarak bir onay mesajı gönderilecektir. Daha fazla bilgi için http://dergipark.gov.tr/anemon elektronik adresi aracılığıyla editörümüzle bağlantıya geçilebilir.


Etik İlkeler

Bilimsel Araştırma Etiği

- Verilerin elde edilmesinde, analizinde, yorumlanmasında ve sonuçlara ulaşılmasında bilimsel yöntemlerle hareket edilir. Bilimsel olmayan sonuçlar araştırma sonucu olarak gösterilemez.

- Araştırma sürdürülürken ulusal ve uluslararası anlaşmalara bağlı kalınması ve yetkili makamlardan izin alınması gerekmektedir.

- Çalışmalarda elde edilen verilerin, yetkililerin izin verdiği ölçüde ve biçimde kullanılması gerekmektedir. Sunulmaması gereken verilerin gizli kalması esas olmalıdır.

- Araştırmacılar, araştırma sonucunda oluşabilecek olumsuz durumları ilgili kişilere ve kurumlara bildirmekle yükümlüdürler. Her araştırmacı, oluşabilecek bu olumsuz durumlar sebebiyle araştırmaya katılmama hakkına sahiptir.


Yayın Etiği

- Bilimsel araştırma ve yazım aşamasında çalışmaya herhangi bir katkısı olmayan kişiler, yazar olarak gösterilmemelidir.

- Yazar(lar), etik sayılmayan davranışlar olarak belirtilen sorumsuz yazarlık, korsanlık, uydurmacılık, çoklu yayın, bölerek yayınlama, taraflı kaynak, taraflı yayın, insan-hayvan etiğine aykırılık gibi durumlardan kaçınmalıdır.

- Yazar(lar), aday makalenin yazım aşamasında, dergide belirtilen atıf sistemine uygun hareket etmelidir.

- Yayınlanmamış veya sunulmamış çalışmalar kaynak olarak gösterilmemelidir.

- Herhangi bir çalışmanın tümü veya bir bölümü, izin alınmadan veya kaynak gösterilmeden (intihal) yayımlanamaz.

- Yazar(lar), -varsa- çalışmanın finansal kaynaklarını belirtmelidir.


Hakem Etiği

Hakem(ler);

- mutlaka aday makalenin hitap ettiği alanlarda uzman kimseler olmalıdır.

- eleştirilerini objektif ve açık bir biçimde yapmakla yükümlüdür. Kendi kişisel çıkarları/görüşleri doğrultusunda hareket etmemeli, gerekirse hakemlik yapmayı kabul etmemelidir.

- hakemlik sürecinde metinlerin kişiye özel olduğu göz önünde bulundurulup üçüncü şahıslarla paylaşılmamalıdır.

- hakemlik sürecindeki aday makaleden kendi çalışmaları için bilgi aktarımı yapmamalı, herhangi bir akademik/kişisel çıkar gözetmemelidir.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- derginin bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarını da göz önünde bulundurmalıdır.
Editör Etiği


Editör(ler);

- aday makalenin konusuna uygun en az iki hakem atamakla yükümlüdür.

- kör hakemlik sürecini dikkate alarak hakem(ler) ve sorumlu yazar arasındaki iletişimi sağlamalıdır.

- hiçbir yazar ve hakem arasında ayrımcılık yapmadan ilişkilerini şeffaf ve objektif bir biçimde sürdürmelidir.

- bulundukları konumu kendi bireysel ve akademik çıkarları doğrultusunda kullanmamalıdır.

- ret verecekleri aday makaleler için açık ve ayrıntılı gerekçeler bildirmelidir.

- bilimsel araştırma, yayın ve hakem etiklerini de göz önünde bulundurmalıdır.


Yayın Politikası


Değerlendirme Süreci


 • anemon’a gönderilen yazılar, önce Yayın Kurulunca dergi ilkelerine uygunluk açısından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. Dergi kapsamına girmeyen veya bilimsel bir yazı formatına içerik ve şekil şartları açısından uymayan yazılar, hakemlik süreci başlatılmadan geri çevrilir ya da bazı değişiklikler istenebilir. Yayın için teslim edilen makalelerin değerlendirilmesinde akademik tarafsızlık ve bilimsel kalite en önemli ölçütlerdir.
 • anemon’a yayın kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, değerlendirilmek üzere o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. anemon Dergisi, sürecin her aşamasında, hakem ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Hakem raporlar beş yıl süreyle saklanır. Makaleyi değerlendiren iki hakemden birisinin olumlu diğerinin olumsuz rapor vermesi durumunda makale üçüncü hakeme gönderilmekte veya Yayın Kurulu, hakem raporlarını inceleyerek nihai kararı vermektedir.
 • anemon’a gönderilen çalışmalarda yazarlar, hakem ve Yayın Kurulunun eleştiri ve önerilerini dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa gerekçeleriyle birlikte itiraz etme hakkına sahiptirler. Dergideki hakemlik sürecinde, akademik unvana sahip kişilerin yayınları için ancak eşit ya da üst derecede akademik unvana sahip kişiler hakem olabilir.
 • anemon’un hakem değerlendirme süreci, istenilmeyen nedenlerden dolayı bazen uzun sürebilmektedir. Normal koşullarda baş editör, alan editörü, dil editörü ve istatistik editörünün incelemesinden oluşan ön değerlendirme aşaması bir ay; hakem değerlendirme süreci de 5-6 ay olarak planlanmaktadır. Ancak hakemlerden zamanında dönüş olmaması nedeniyle yeniden hakem atama vb. nedenlerden dolayı hakem değerlendirme süreci uzayabilmektedir.
 • anemon’a makale gönderen yazar/yazarlar, Derginin söz konusu hakem değerlendirme koşullarını ve sürecini kabul etmiş sayılırlar.
 • anemon’da yayımlanmasına karar verilen (kabul edilen) çalışmaların telif hakkı, Muş Alparslan Üniversitesi’ne devredilmiş sayılır. 


Değerlendirme Süreci


 • anemon, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan, sosyal bilimler alanında özgün ve nitelikli çalışmaları, bilimsel bir yaklaşımla ele alarak sosyal bilimler alanlarındaki çalışmaların niteliğinin yükselmesine, yöntem ve uygulamaların gelişmesine, kuram ve uygulama alanlarındaki çalışmalar arasında iletişimin güçlenmesine ve sosyal bilimler alanındaki literatürün zenginleşmesine katkı sağlamak amacıyla yayımlanmaktadır.
 • anemon’da, dil bilimi, din bilimleri, edebiyat, eğitim bilimleri, felsefe, güzel sanatlar, iktisat, işletme, maliye, psikoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, tarih, uluslararası ilişkiler vb. tüm sosyal bilimlere ait özgün ve nitelikli bilimsel çalışmaları destekleyerek bilim camiasında üretilen bilgileri akademisyenlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak amacıyla yeni ve özgün çalışmalara yer verilmektedir.
 • anemon’a gönderilecek çalışma, alanında bir boşluğu dolduracak özgün bir yazı olmalı ya da daha önce yayımlanmış çalışmaları değerlendiren, konuya dair yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan bir inceleme olmalıdır.
 • anemon’a gönderilecek yazılar makale, çeviri ve kitap tanıtımı türünde olmalıdır. Dergimize gönderilen çeviri yazılar için, makale sahibinin yayın izni ve orijinal metin gereklidir.
 • anemon’un yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir; ancak her sayıda derginin sayfa sayısının en fazla üçte biri kadar olmak üzere diğer dillerdeki yazılara da yer verilebilir.
 • anemon’a gönderilmeden önce akademik çalışmalar, söz konusu dili iyi düzeyde konuşan editörler tarafından düzenlenmeli ve kontrol edilmelidir. Ayrıca bu durum belgelendirilmelidir (Türkçe hazırlanan çalışmalar hariç).
 • anemon’a gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, durum açıkça belirtilmek şartıyla dergiye gönderilebilir.
 • anemon, Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, ve Aralık sayısı olmak üzere yılda altı defa düzenli olarak yayımlanmaktadır.
 • anemon, gönderilen makaleler için gönderim, işlem veya yayın ücreti talep etmeez. Bütün masraflar Muş Alparslan Üniversitesi tarafından karşılanır.
 • anemon’a gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez. Yayımlanan makalelerin telif hakkı Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir.
 • anemon’da yayımlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir.
 • anemon’da yer alan yazılardaki görüş ve düşünceler yazarlarının kişisel görüşleri olup derginin ve bağlı olduğu kurumların görüşlerini yansıtmaz.
 • anemon’a gönderilen çalışmalar, TÜBİTAK ULAKBİM’in DergiPark Sistemi (UDS) üzerinden elektronik ortamda gönderilmektedir. Bu sisteme http://dergipark.gov.tr/anemon da yer alan "Kullanıcı Sayfası/Yeni Gönderi" linkinden ulaşılabilir. Söz konusu sisteme kayıt yapılıp makale gönderildikten sonra hakem süreciyle ilgili gelişmeler ve hakem değerlendirme raporları yazarlar tarafından kolaylıkla takip edilebilir.

Dergimizde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yine yazar veya hakemlere herhangi bir ücret ödenmemektedir.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.