Son Sayı

Cilt: 36 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Araştırma Makalesi

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisinin amacı, Tarım, Orman, Gıda, Çevre, Peyzaj, Su Ürünleri, Biyoloji ve Biyoteknoloji alanlarında hazırlanan daha önce başka bir yerde yayınlanmamış yüksek kalitede özgün araştırma ve iyi hazırlanmış güncel konuları içeren derleme makalelerini Türkçe veya İngilizce olarak yayınlamak,  ilgili alanlarda bilgi paylaşımını sağlamak ve açık erişim politikası ile derginin ücretsiz erişimine olanak sunmaktır

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan Uluslararası Hakemli Akademik bir dergidir. Dergi kapsamında Tarım, Orman, Gıda, Çevre, Peyzaj, Su Ürünleri, Biyoloji ve Biyoteknoloji alanlarında hazırlanan özgün araştırma ve derleme çalışmaları yer almaktadır.

Kabul edilen tüm makalelerde DOI (Digital Object Identifier) Numarası verilmektedir. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi tamamen ücretsiz, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmez.

YAZIM KURALLARI

 

 

1. Dergide Tarım, Orman, Gıda, Çevre, Peyzaj, Su Ürünleri, Biyoloji ve Biyoteknoloji Bilimleri alanında hazırlanan; daha önce başka bir yerde yayınlanmamış, herhangi bir dergide değerlendirme aşamasında olmayan ve/veya farklı bir dergide yayınlanması için gönderilmeyecek olan özgün araştırma ve derleme makaleleri yayınlanır.

 

2. Yazarlar dergiye gönderdikleri makalenin ana içeriğinin farklı bir dergide yayınlamadıklarını veya yayınlanması amacıyla göndermediklerini onaylamalıdırlar. Bu amaçla; “Telif Hakkı Devir Formu” doldurularak tüm yazarlar tarafından imzalanmalı ve makale ile birlikte online sistem üzerinden iletilmelidir.

 

3. Benzerlik endeksi (iThenticate/Turnitin sonucu) %25 puanı geçmemelidir. %25 puanın üzerindeki çalışmalar, yazarlara iade edilir ve bir (1) ay içerisinde sisteme tekrar yüklemeleri gerekmektedir. Bir ay içerisinde tekrar gönderilmeyen makaleler reddedilir.

 

4. Düzenlenen ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ve sempozyumlarda sunulan bildirilerin bilim kurullarınca seçilecek tam metinleri de, basım masrafları düzenleme kurullarınca karşılanmak koşuluyla “Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi”nin ÖZEL SAYISI olarak basılır.

 

5. İlgili yılın Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı şeklinde yayınlanan dergide makaleler Türkçe veya İngilizce yazılabilir.

 

6. Dergiye gönderilen makaleler Editörler Kurulunca belirlenecek en az iki hakem tarafından bilimsel içerik ve şekil bakımından incelenir. Hakemlerce uygun görüş bildirilenler, basılı ve elektronik olarak yayınlanır.

 

7. Hazırlanan makaleler 16 sayfayı geçmemelidir.

 

8. Yazım kurallarına uygun olarak Times New Roman yazı sitilinde Microsoft Word yazılımı kullanılarak hazırlanan makaleler DergiPark sistemi üzerinden online olarak gönderilir. Yazım kurallarına uygun olmayan eser yazar(lar)ına iade edilir.

 

9. Makalenin yazar(lar)ına telif ücreti ödenmez.

 

10. Dergide yayınlanan makalenin yazar(lar)ına ücretsiz olarak toplam 10 adet ayrı baskı verilir.

 

11. Bir yazarın, aynı sayıda en çok 2 (iki) eseri basılabilir.

 

12. Baskı öncesi son okuma/kontrol amacıyla yazar(lar)a gönderilen eserlere ekleme/çıkarma yapılamaz.

 

13. Değerlendirmesi tamamlanan eserler geliş tarihi esas alınarak, yayınlanmak üzere sıraya konulur.

 

14. Her çalışma MS Word 2007 (veya daha üst versiyonu) kullanılarak A4 boyutundaki kâğıda ve aşağıdaki düzende olmalıdır.

 

15. Sayfa Düzeni: Türkçe Başlık ve Özet, İngilizce Başlık ve Özet (Abstract) tek sütun (sütun genişliği 14 cm), diğer tüm bölümler 2 sütun (sütun genişlikleri 7.5 cm ve sütunlar arası boşluk 0.5 cm) şeklinde olmalıdır.  Ancak, sayfa genişliğini geçmemek koşuluyla şekil ve grafikler tek sütun olarak yer alabilir.

 

16. Yazı Büyüklüğü: Özet, Abstract ve dip notlar 10 punto, diğer metinler 11 punto, satır aralığı tek (1 aralık), paragraf başı girintisiz, kağıt boyutu A4 (210x297 mm), kenar boşlukları; üst- alt: 3.5 cm, sağ-sol 2.75 cm ve yazılar sağa veya sola dayalı olmalıdır.

 

17. Genel görünüm bakımından ondalık ayraç olarak nokta kullanılmalı (Örnek: 25.17 oC; 4.25 kg; %12.5 vb.), okumanın kolaylaştırılması amacıyla binlik ayraç olarak zorlanmış bir boşluk (nonbroken/forced space) bırakılmalı, (Örnek: 15 000; 45 564 123; 45 123.25 vb.), sayıların bulunduğu çizelgelerde rakamlar ortaya yerleştirilmeli, ondalık ayraçlardan sonra gelen rakam sayıları eşit olmalı (örnek: 25.12; 45.36; % 12.10; % 45.80 vb.), ardışık iki rakam verilmesi gerektiğinde iki rakam arasına tire işareti ( - ) konulmalıdır (örnek; 14.2-17.3; % 12-47 vb.).

 

18. Araştırmaya dayalı eser; Türkçe Başlık, Özet, İngilizce Başlık, Abstract, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç (ya da Sonuç ve Öneriler), gerekli ise Teşekkür ana başlıkları altında toplanmalıdır. Metin içerisinde atıfta bulunulan tüm kaynaklar, Kaynaklar bölümü altında makale sonunda verilmelidir. Tüm bölüm başlıkları numarasız olarak küçük harflerle (baş harfleri büyük), koyu ve ilgili bölümün punto büyüklüğünde yazılmalıdır

 

19. Makale başlığı eserin içeriğine uygun ve açık olmalı, üstten 3 satır boşluk bırakılarak, ortalı, 13 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

 

20. Başlığın altına yazar(lar)ın adı soyadı (adlar küçük, soy adlar büyük harf) 12 punto, normal olarak yazılmalı, yazışmalardan sorumlu yazar, yıldız simgesiyle işaretlenmeli ve dipnot olarak ilk sayfanın sonunda telefon, faks numaraları ve e-posta adresi verilmelidir. Diğer yazarlara ait adresler (eğer farklı ise) ilgili yazarın isminin sonuna üst simge biçiminde rakam verilerek belirtilmelidir.

 

21. İkinci dildeki başlık, ortalı, 12 punto, koyu ve kelimelerin ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle yazılmalıdır.

 

22. Eser Türkçe yazılmışsa Türkçe başlık ve Özet başa, İngilizce yazılmışsa İngilizce başlık ve Abstract başa alınmalıdır. Özet ve Abstract 100 kelimeyi geçmemelidir. Özetin altına “Anahtar kelimeler”, Abstract’ın altına “Keywords” verilmeli ve toplam sayıları en fazla 6 olmalıdır. “Anahtar kelimeler” ve “Keywords” alt başlıkları sola dayalı ve 10 punto ile koyu yazılmalıdır.

 

Örnek; 

Anahtar kelimeler: Nohut, gübreleme yöntemleri, verim.

Keywords: Chickpea, fertilizing methods, yield.

 

23. Eser içerisinde kaynak gösterme “Yazar ve Yıl” esasına göre aşağıdaki şekilde yapılmalıdır; Tek isimli kaynaklar; Özbek (1982),....İki isimli kaynaklar;  Couch ve Metz (1977),....İkiden fazla isimli kaynaklar; Couch ve ark. (1999),....Türkçe ve yabancı dilde yazarı belirtilmeyen kurum yayınları ve internetten alınan bilgiler; Anonim (2006),... -  Anonymous (2003),... şeklinde verilmelidir. Ayrıca, metin içinde bir konu açılanırken ya da bilgi verilirken, bilginin alındığı kaynak(lar) cümle arasında ya da cümle sonunda verilmek istendiğinde, kaynaktaki isim sayısına göre (Öztürk ve Selli, 2013; Göncü, 2014; Çetin ve ark., 2015) örneğine uygun olacak şekilde kaynak gösterilmelidir.

 

24. Metin içinde, ele geçmemiş bir eserdeki bir konudan, başka bir yayından yapılacak aktarmalar şu şekilde gösterilebilir; “Akın ve arkadaşlarının (1950) bildirdiğine göre, Taner (1945),........olarak belirlemişlerdir” veya  “.......tanımlanmıştır (Özkütük, 1945: Akın ve ark. 1950'den)”.

 

Metin içinde yer alan ancak ele geçmeyip başka bir kaynaktan alıntı yapılan eserlere (Özkütük ve ark., 1950) “Kaynaklar” bölümünde yer verilmemelidir.

 

25. Eser içinde yararlanılan bir kaynak, eser sonunda “Kaynaklar” başlığı altında soyadına göre harf sırasıyla dizilmelidir. Alt satırlar 1 cm içeriden ve tabsız olarak yapılmalı ve kaynaklar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Kitap isimleri ile periyodik yayınlar italik yazılmalıdır. Kaynaklara ilişkin örnek yazım şekilleri aşağıda verilmiştir:

 

Dergi Makalesi

Gamelin, F. X., Baquet, G., Berthoin, S., Thevenet, D., Nourry, C., Nottin, S., Bosquet, L. (2009) Effect of high intensity intermittent training on heart rate variability in prepubescent children. Eur J Appl Physiol 105:731-738.

 

Kitap

Marschner, H. (1995) Mineral Nutrition of Higher Plants. Academic Press, London.

 

Kitap Bölümü

Fıratlı, Ç. (1993) Arı yetiştirme: Hayvan Yetiştirme. M. Ertuğrul  (Ed.), 239-270, Bilgi Yayınevi, Ankara.

 

Online Belge

Cartwright, J. (2007) Big stars have weather too. IOP Publishing PhysicsWeb. http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1, Accessed 26 June 2007.

 

Lisans Üstü Tezler

Trent, J. W. (1975) Experimental acute renal failure. Doktora Tezi (Yüksek Lisans Tezi), University of California.

 

26. Grafik, harita, fotoğraf, resim vb., eserde “Şekil x.” olarak adlandırılmalı, fotoğraflar siyah-beyaz ve net olmalıdır. Sayısal değerler ise “Çizelge x.” olarak adlandırılmalıdır. Şekil açıklama yazıları ilgili şeklin altında, çizelge açıklama yazıları ise ilgili çizelgenin hemen üstünde olacak biçimde sekmesiz, 11 punto olarak yazılmalıdır. Şekil ve Çizelge (başlıklarında) açıklama yazılarında ilk kelimenin ilk harfi büyük, diğer sözcüklerin tüm harfleri küçük harfle yazılmalı; başlık sonuna herhangi bir noktalama işareti konulmamalıdır. Çizelge içi yazılar tercihe göre 9-11 punto olabilir. Şekil ve çizelgeler ortalı olarak yerleştirilmeli, enleri tek sütunda 7.5 cm’yi, çift sütunda 15.5 cm’yi geçmemelidir.

 

27. Makale Yazımında “Uluslararası Birim Sistemine” (SI) uyulmalıdır.

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Önemli: Hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.   

Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayım süreci etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmektedir. Süreç içerisinde yer alan prosedürler çalışmaların kalitesini desteklemektedir. Bu sebepten dolayı süreç içerisinde yer alan tüm paydaşların etik standartlarına uyması büyük önem taşımaktadır.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayın süreçleri, yayın etiğinin üst standartlarına ulaşmaya çalışan, hem fiziki olarak basılan hem de elektronik tabanlı uluslararası bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı şeklinde yayınlanmaktadır.

Bilimsel Makale yayınlanma sürecinde editörler, yazarlar, hakemler ve okuyucuların tüm etik ilkelere uyması gerekmektedir.

Bu kapsamda Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Yükseköğretim Kurumları “Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ile Commitee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar temelinde etik görev ve sorumlulukları yerine getirmeyi taahhüt etmekte; editör, yazar ve hakemlerin de bu çerçevede davranmasını beklemektedir.

Yayıncının Etik Sorumlukları
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi'nin yayıncısı olan Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi kamu yararını gözeten ve kâr amacı gütmeyen bir kamu eğitim kuruluşudur.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi 1973-2015 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi ismi ile yayınlanmış, 01.01.2016 tarihinden itibaren Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi adıyla yayın hayatına devam etmiştir. 1973 yılından itibaren ziraat ve doğa bilimleri alanında önemli çalışmalar yayınlanmış ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu’nun yönetsel desteği ile görevini sürdürmüştür.
Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi Editörler Kurulu’nu, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu oluşturur. Editörler Kurulu üyeleri, bilim dalları gözetilerek her üye üç yıl için görevlendirilir. Editörler Kurulu başkanı olarak bir editör ve Sorumlu Editör, duruma göre bir ya da birden fazla editör yardımcısı ile alan editörleri belirlenir. Ayrılan üyenin yerine yeni üye görevlendirilir. Süresi dolan üyenin süresi uzatılabilir.

Editör ve Yardımcı Editörlerin Etik Görev ve Sorumlulukları
Editör, Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’nde yayınlanan her yayından sorumludur. Bu kapsamda editör, aşağıdaki görev ve sorumlulukları taşır.

1. Derginin sürekli olarak gelişmesini sağlar.
2. Dergide yayınlanan makalelerin kalitesini geliştirmeye yönelik süreçleri yürütür.
3. Etik standartlardan taviz vermeden iş süreçlerini devam ettirir.
4. Dergiye gönderilen çalışmaların önemi, özgün değeri, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından değerlendirerek olumlu ya da olumsuz karar verir.
5. Editör ve yardımcıları, dergiye yayınlanmak üzere gönderilen çalışmaların, 30 gün içinde, değerlendirmeye alınıp alınmadığını yazara bildirmelidir.
6. Dergiye gönderilen çalışmalar editör veya yardımcıları tarafından öncelikle intihal ihtimaline karşı kontrol edilir. Bu aşamada intihal ihtimali olan çalışmalar, editör veya yardımcıları tarafından reddedilir.
7. Dergiye gönderilen çalışmalarda yer alan yayınlanmamış yöntem ve bilgiler, yazarların açık yazılı izni olmaksızın hiçbir kimse tarafından kendi çalışması içinde kullanılmamalı ve hiç kimseyle paylaşılmamalıdır.
8. Makaleleri değerlendirmek amacıyla uzmanlıklarına uygun olan hakemlere göndermelidirler.
9. Editör ve editör yardımcıları hakem havuzunu oluşturmalı ve sürekli güncel tutmalıdırlar. Hakem havuzunda; makaleleri objektif değerlendiren, hakemlik sürecini zamanında yerine getiren, makaleyi yapıcı eleştirilerle değerlendiren ve etik kurallara uygun davranan bilim insanlarının olmasına özen göstermelidirler.
10. Editör veya yardımcıları tarafından dergiye gönderilen çalışmaların başka bir yazar ve/veya kurum ile çıkar çatışmasının olduğunu tespit etmesi halinde, çalışma yayın/değerlendirme sürecinden çekilmelidir.
11. Dergiye gönderilen çalışmaların kabulü veya reddi ile ilgili son görüş editöre aittir. Editör çalışmanın özgünlüğü ve önemi gibi hususları dikkate alarak kararını vermelidir.
12. Editör, dergiye gönderilen çalışmaların kabulü için yazarlara dergideki herhangi bir makaleye veya başka bir çalışmaya atıf yapması konusunda telkinde bulunmamalıdır.

Hakemlerin etik sorumlulukları
1. Hakemlik süreci, bilimsel akademik yayıncılığın başarısında önemli bir konumda bulunmaktadır. Hakemler bu sürecin sağlıklı yürütülebilmesi ve iyileştirilmesine gayret göstermelidir.
2. Editör veya yardımcıları tarafından kendisine değerlendirme için gönderilen çalışmayı değerlendirme konusunda çalışma ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını hisseden ya da hızlı bir değerlendirme yapamayacak durumda olan bir hakem, editörü bu durumdan haberdar ederek değerlendirme görevinden ayrılmalıdır.
3. Değerlendirilen makaleler hakem tarafından gizli tutulmalıdır. Editör veya yardımcıları dışındaki kişilere çalışmalar gösterilmemeli ve başkalarıyla çalışma hakkında tartışma yapılmamalıdır.
4. Hakemler değerlendirmesini yaptığı ve henüz yayınlanmamış çalışmanın verilerinin herhangi bir parçasını kullanmamalıdır.
5. Hakem eleştirileri nesnel olarak yapılmalıdır. Yazara karşı hiçbir kişisel eleştiri yöneltilmemelidir. Hakemler, fikirlerini açık biçimde destekleyen argümanlarla ifade etmelidir. Değerlendirmeleri tarafsız olmalıdır.
6. Hakemler, yazarı ile aralarında rekabet, işbirliği veya başka türlü ilişki veya bağlantılar bulunduğunu tespit ettiği çalışmaları değerlendirmemelidir.

Yazarların etik sorumlulukları
1. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi’ne gönderilen makalelerde intihal ve sahte veriye yer verilmemelidir. Bilim araştırma ve yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak) uymalıdır.
2. Dergiye gönderilen derginin çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
3. Yazarlar yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerini aynı anda başka bir dergiye göndermemelidirler.
4. Dergiye gönderilen çalışmalar, yeterli düzeyde kaynak bilgisi ve ayrıntı içermelidir. Hileli ve bilinçli yanlış ifadeler etik olmayan durumlara yol açacağından kabul edilemez.
5. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tezler veya çalışmalar, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanılamaz.
6. Yazarların potansiyel çıkar çatışmaları belirtilmelidir. Yazarlar gönderdikleri çalışmaları destekleyen kuruluşları, finansal kaynakları veya çıkar çatışmasını beyan etmekle yükümlüdür.
7. Dergiye gönderilen çalışmanın tasarımına, uygulanmasına veya yorumuna katkı sağlayan her kişi, çalışmada belirtilmelidir. Önemli katkıda bulunan tüm katılımcılar ilk yazarı takiben listelenmelidir. Bunun dışındaki kişiler ise çalışmanın “Teşekkür (Acknowledgement)” kısmına ilave edilmelidir.
8. Yayın sürecinde, ilgili dergi/kurum ile yazışmaları yapan “Sorumlu Yazar” olarak kabul edilir. Sorumlu yazar, yaptığı yazışmaları diğer yazarlarla paylaşmalı, gerekli işlemleri zamanında ve doğru olarak yapmalıdır.
9. Yazar, dergide yayınlanmış çalışması içerisinde önemli bir yanlışlık veya kusur tespit ederse, bu durumu acil olarak dergi editörüne veya yayıncıya bildirmek ve mevcut yanlışlığın veya kusurun düzeltilmesi için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.
10. Tüm yazarların makalenin içeriği konusunda sorumluluk aldığı kabul edilir. Bir makalede herhangi bir katkısı olmayan bir kişinin yazar olması etik dışıdır. Aynı şekilde yayına önemli katkısı olan birinin yazarlar arasında yer almaması da etik dışıdır.
11. İnsan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi” yayın hayatına 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle “Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi” adıyla devam etmektedir.


logo_224x57_white.gif       ResearchBib User Pictureroot indexing ile ilgili görsel sonucu