ISSN: 1300-8498
e-ISSN: 2822-2261
Başlangıç: 1956
Yayımcı: Diyanet İşleri Başkanlığı
Kapak Resmi
 

Diyanet İlmî Dergi Aralık 2024 özel sayısı “Kudüs ve Mescid-i Aksâ”  olarak belirlenmiştir. 

Son makale kabul tarihi: 01 Eylül 2024

Editörlüğünü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuh Arslantaş’ın yapacağı özel sayı için akademisyenlerden şu başlıklarda katkılar beklenmektedir:

1. İslam öncesi dönemde ve semavi dinlerde Kudüs
• Semavi dinlerin kutsiyet algısı bağlamında Kudüs
• Eski dünyada Kudüs: Uruşalim
• Yahudi ve Hıristiyan geleneğinde Kudüs

2. İslamî dönemde Kudüs
• İslam geleneğinde Kudüs ve Mescid-i Aksâ
• İslamiyet’in dinî literatüründe Kudüs
• Müslüman Arapların hâkimiyetinde Kudüs: Hulefa-i Raşidîn, Emevîler, Abbasîler dönemlerinde Kudüs
• Müslüman Türk hâkimiyetinde Kudüs: Tolunoğulları, İhşidîler, Selçuklular, Eyyubîler, Memlükler ve Osmanlı dönemlerinde Kudüs

3. Kudüs’te dinî ve toplumsal hayat:
• Kudüs’te dinî gruplar ve topluluklar

4. Kudüs’te İslam mirası
• İslami dönemde Kudüs’te imar faaliyetleri
• Türk hâkimiyeti döneminde Kudüs’te imar faaliyetleri
• Kudüs’ün dinî kimliği: Harem-i Şerif, Mescid-i Aksa ve Kubbetüssahre
• Kudüs’te camiler, medreseler, tekkeler, hankâhlar, zaviyeler, imarethaneler ve vakıflar

5. İlim, sanat ve edebiyatta Kudüs
• Kudüs’te ilmi faaliyetler, Kudüs’te yetişmiş âlimler,
• İslam sanat ve edebiyatında Kudüs
• Türk sanat ve edebiyatında Kudüs

6. İşgaller ve Kudüs
• Ortaçağ ve modern dönemde işgaller, istirdatlar ve Kudüs
• Kudüs’ün statüsü: Küresel ve bölgesel dengelerde Kudüs’ün yeri
• Kudüs ve Türkiye: Türkiye’nin Kudüs’ün işgal ve statüsüne yönelik politikaları
• Filistin-İsrail barış görüşmelerinde Kudüs
• Uluslararası güçlerin Kudüs politikaları
• İslam ülkelerinin Kudüs politikaları
• Kısa ve uzun vadede İsrail’in Kudüs planları: Kudüs ve çevresinde Yahudi iskân teşebbüsleri


Diyanet İlmi Dergi

Diyanet ilmî Dergi, 1962 yılından beri yayın hayatında olup yılda dört sayı, Mart, Haziran, Eylül, Aralık olarak yayımlanan hakemli bir dergidir.
Diyanet İlmî Dergi, Başkanlığımızın dini konularda toplumu aydınlatma ve doğru dini bilgiyi yaygınlaştırma prensibi doğrultusunda dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) makaleler yayımlamayı ve kamuoyu ile paylaşmayı amaçlamaktadır.
Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Yayın Kurulu ve editör tarafından yayın ilkelerine uygunluğu ve özel bir program aracılığı ile intihal yönünden ön-incelemesi olumlu olan makaleler hakem sürecine alınır. Makalelere çift taraflı kör hakem sistemi uygulanır.
Dergi dijital ortamda yayımlandığı için yazarlara telif ücreti ödenmemektedir.
Dergi uluslararası Central & Eastern European Academic Source - CEEAS (EBSCO), ulusal TR DİZİN indeksleri tarafından taranmaktadır.
Dergiye App Store ve Google Play mobil uygulamalarından ulaşılmaktadır.

Ocak 1968’den itibaren derginin adı jenerikte yine “Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi” olarak verilse de kapakta logo olarak “Diyanet Dergisi” ifadesi yer aldı. 1997’ye kadar derginin adı kapakta ve jenerikte farklı farklı yer aldı. 1991’de logoda “Diyanet Dergisi” adı yer alırken 1992’de “Diyanet Üç Aylı İlmi Dergi” ifadesi kullanıldı. 1993’ten itibaren de genelde kapakta logo olarak “Diyanet Üç Aylık İlmi Dergi” dense de jenerikte “Diyanet Dergisi Dini-İlmi-Edebi Üç Aylık Dergi” şeklinde de yazılabilmiştir. 1994’te “İlmi Dergi Diyanet”, Ocak 1997’den itibaren ise “Diyanet İlmi Dergi” logosu kullanıldı.

Diyanet Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasına kadar dergide makaleler yanında Başkanlık genelgeleri, bazı Kurul kararları, personel haberleri ve bazı güncel haberler ile basında din hizmetlilerinin örnek davranışlarını konu alan haberlere de yer alabilmişti. Düzenli olmamakla birlikte hutbe metinlerine de yer verildi. 1968 yılı sonlarında Diyanet Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasıyla Diyanet Dergisi’nde sadece makalelere yer verildi. Ancak bu yazılar ilk dönemlerde 3-5 sayfayı geçmeyen kısa makalelerden ibaretti.
Az da olsa bazı sayıları “özel sayı” olarak yayınlandı. 1980’de yayınlanan “Hicret Özel Sayısı” ile Ekim-Aralık 1989’da yayınlanan “Peygamberimiz (S.A.S.)” özel sayısını örnek olarak zikredebiliriz.

Diyanet Dergisi özellikle 1960 ve 1970’li yıllarda İlahiyat Fakültesinde ve Yüksek İslam Enstitülerinde akademik çalışma yapanların makalelerini değerlendirme imkânı bulabildikleri bir dergi olmuştur.
1960’lı yıllarda Diyanet Dergisi’nin tirajı 10 bin civarında idi, 1970’li yıllardan sonra genelde 4-6 bin civarında basıldı. 2013 yılından itibaren DergiPark üzerinden dijital olarak ta yayımlanmaktadır.
62 yıl boyunca yayın hayatını sürdürebilmiş ülkemizin en eski ve en uzun ömürlü süreli yayınlarından biri olması yönüyle de dergimiz akademik camia için önemini ortaya koymaktadır.
Seri numarası verilmeyen özel sayıları hariç, Mart 2024 itibariyle çıkan cilt sayısı 60, nüsha sayısı ise 284’dür.
Dergi, 2003 (39/2) yılından itibaren hakemli bir dergi olarak yayın hayatına devam etmektedir.

Derginin arşiv sayfasına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
https://dergi.diyanet.gov.tr/indexilmi.php   
https://dibbys.diyanet.gov.tr/dyys/MakaleKurumDisi/MakaleKurumDisi.aspx 

2024 - Cilt: 60 Sayı: 1